Logo

Правни факултет

logo UB

Универзитет у Београду

Публикације

Центар за издаваштво и информисање организује објављивање књига, уџбеника и других стручних и научних радова, издавање часописа Анали Правног факултета у Београду, штампање испитних питања и образаца који су потребни студентима.

Правни факултет има веома богату издавачку делатност и сваке године објави на десетине уџбеника, приручника, монографија, зборника, превода и других  књига које су разврстане у више тематских едиција. 

Интернет презентација Центра за издаваштво и информисање >>

Продаја књига и штампаних материјала организована је преко факултетске књижаре-скриптарнице (Понедељак, Среда, Петак радно време 8-15 ч, тел. 3027-728, сутерен).

Анали Правног факултета у Београду - факултетски научни часопис, који излази од 1953.године, објављује научне чланке, критичке анализе, коментаре судских одлука, прилоге из међународног научног живота, приказе књига итд. из пера наставника и сарадника Факултета, као и истакнутих научних стваралаца из земље и иностранства. Часопис излази на српском језику, садржај и резиме чланака објављују се и на енглеском језику, а годишње међународно издање од 2006. излази на енглеском језику. Значајан број текстова је доступан и у електронском облику: Анали Правног факултета>>

Продаја часописа Анали Правног факултета: контакт 8-15 часова, тел.3027-725, е-маил

Право и правда – зборници предавања с курсева од 2010. године новоуведеног предмета Право и правда. По најбољим европским и светским узорима – пошто су проблеми правде и неправде те права и неправа проблеми који далеко превазилазе уске правничке оквире, замисао је да се сваке године на Праву и правди организује курс предавања који бар донекле осликава сву комплексност и контингенцију тих појава, па као предаваче подразумева не само правнике (било теоретичаре било практичаре) него и неправнике – економисте, социологе, лекаре, лингвисте, филозофе, теологе, психологе, уметнике и др., али и потпуне лаике, који би говорили о оним темама или само о случајевима које најбоље познају. Сваки предавач на Праву и правди говори само једанпут – предавачи се не понављају, а после курса објављује се зборник ауторизованих излагања. Зборници предавања Право и правда.

Факултетски зборници – у оквиру своје издавачке и научно-истраживачке делатности Факултет сваке године објављује један број тематских зборника, зборника радова насталих у оквиру стратешког пројекта Факултета, зборника текстова са појединих научних скупова и конференција, итд. Многи од радова који су садржани у тим зборницима су изузетног квалитета и значајно утичу на унапређење науке. Факултет их на овај начин ставља на увид стручној и научној јавности, како би се повећала њихова видљивост и утицај, с обзиром на то да су штампане верзије зборника обично теже доступне широј публици. Факултетски зборници >>

Crimen, часопис за кривичне науке/Review for criminal justice - издају Правни факултет Универзитета у Београду и Институт за упоредно право из Београда у сарадњи са Криминолошком секцијом СУКПТП. Објављује научне чланке, прилоге, преводе казнених закона, приказе књига и текстове о историји кривичних наука. Часопис излази на српском језику, а објављује и текстове истакнутих страних и домаћих аутора на светским језицима са резимеима на српском. Излази три пута годишње (април, септембар и децембар). У електронском облику доступни су садржај свих бројева и резимеи одн. абстракти чланака: Crimen – часопис за кривичне науке >> . Е-маил Редакције је crimen@ius.bg.ac.rs   

Зборници на пројектима које финансира Министраство науке - У електронском облику доступни су сви томови колективних монографија на пројектима Стање криминалитета у Србији (I-IV) и Казнена реакција у Србији (I-IX)

Билтен Acta diurna - Билтен догађаја од значаја за Правни факултет и његове чланове, излази месечно или двомесечно, са детаљним извештајем о догађањима на Факултету, као и стручним активностима наставника и сарадника изван Факултета. Архива: Билтен Acta diurna>>

Студентска ревија за привредно право је стручно-научни електронски часопис студената Правног факултета Универзитета у Београду који излази два пута годишње. Садржај Ревије чине прикази усвојених прописа или предлога, најзначајнијих примера из судске праксе, као и најбољи семинарски радови у великој и динамичној области права и привреде, с нарочитим акцентом на процес регулације тржишта. Е-маил Редакције ; Линк за Студентску ревију за привредну право >>

Билтен Библиотеке се објављује тромесечно поред електронског и у папирном издању и даје преглед приновљених публикација у богатом фонду Библиотеке Правног факултета. Билтен библиотеке >>

 

 

 

Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.