Prva godina

OBAVEZNI PREDMETI

PREDAVANjA-
ČASOVA NEDELJNO/ESPB

PREDAVANjA-
ČASOVA NEDELJNO/ESPB

 

I semestar

II semestar

Uvod u pravo

6/12

 

Rimsko privatno pravo

5/10

 

Uporedna pravna tradicija

4/8

 

Ustavno pravo

 

7/11

Srpska pravna istorija

 

3/7

Osnovi sociologije prava

 

4/6

Uvod u pravo evropskih integracija

 

3/6

 

Druga godina

OBAVEZNI PREDMETI

PREDAVANjA-
ČASOVA NEDELJNO/ESPB

PREDAVANjA-
ČASOVA NEDELJNO/ESPB

 

III semestar

IV semestar

Građansko pravo - opšti deo i Stvarno pravo

7/12

 

Porodično pravo

3/8

 

Osnovi ekonomije

4/10

 

Krivično pravo

 

7/12

Nasledno pravo

 

3/8

Strani jezik pravne struke
engleski/francuski/nemački/ruski

 

4/6

Predmeti sa nastavne grupe:

 

 

Kriminologija  (pravosudno – upravna nastavna grupa)

 

2/4

Ekonomsko pravo (poslovno pravna nastavna grupa)

 

2/4

Diplomatsko i konzularno pravo (međunarodno pravna nastavna grupa)

 

2/4

Crkveno pravo (teorijsko-pravna nastavna grupa)

 

2/4

 

Treća godina

OBAVEZNI PREDMETI

PREDAVANjA-
ČASOVA NEDELJNO/ESPB

PREDAVANjA-
ČASOVA NEDELJNO/ESPB

 

V semestar

VI semestar

Krivično procesno pravo

5/9

 

Pravo intelektualne svojine

3/7

 

Obligaciono pravo

7/11

 

Međunarodno javno pravo

 

5/9

Kompanijsko pravo

 

5/8

Upravno pravo

 

5/8

Predmeti sa nastavne grupe:

 

 

Kriminalistika (pravosudno – upravna nastavna grupa)

2/3

 

Upravno procesno pravo  (pravosudno – upravna nastavna grupa)

 

2/3 

Ekonomska politika (poslovno pravna nastavna grupa)

2/3

 

Pravo konkurencije (poslovno pravna nastavna grupa)

 

2/3 

Međunarodno krivično pravo (međunarodno pravna nastavna grupa)

2/3 

 

Ljudska prava (međunarodno pravna nastavna grupa)

 

2/3

Politički sistem (teorijsko-pravna nastavna grupa)

2/3 

 

Pravo i Pravda (teorijsko-pravna nastavna grupa)

 

2/3

Izborni predmeti:

 

 

Autonomno pravo

 

2/2

Retorika  

 

2/2

Parlamentarno pravo 

 

2/2

Stečajno pravo

 

2/2

Pravo urbanizma

 

2/2

Zadružno pravo I pravo nedobitnih organizacija

 

2/2

Posebno upravno pravo

 

2/2

Međunarodno humanitarno pravo

 

2/2

Manjinska prava

 

2/2

Pravo interneta

 

2/2

Maloletničko krivično pravo

 

2/2

Pravo izvršenja krivičnih sankcija

 

2/2

Organizovani kriminalitet

 

2/2

Politika suzbijanja kriminaliteta

 

2/2

Pravo lokalne samouprave

 

2/2

Ekološko pravo

 

2/2

Pravna etika

 

2/2

Rodno pravo 

 

2/2

 

Četvrta godina

OBAVEZNI PREDMETI

PREDAVANjA-
ČASOVA NEDELJNO/ESPB

PREDAVANjA-
ČASOVA NEDELJNO/ESPB

 

VII semestar

VIII semestar

Trgovinsko pravo

5/9

 

Radno  pravo

4/8

 

Poresko pravo

4/8

 

Građansko procesno pravo

 

6/10

Međunarodno privatno pravo

 

5/10

Predmeti sa nastavne grupe:

 

 

Kaznena odgovornost pravnih lica I prekršajno pravo (pravosudno - upravna nastavna grupa)

2/3

 

Pravna medicina (pravosudno - upravna nastavna grupa)

 

2/3 

Pravo osiguranja (poslovno pravna nastavna grupa)

2/3

 

Međunarodno trgovinsko pravo (poslovno pravna nastavna grupa)

 

2/3 

 Međunarodnoradno radno pravo (međunarodno pravna nastavna grupa)

2/3 

 

Arbitražno pravo (međunarodno pravna nastavna grupa)

 

2/3

Uvod u filozofiju prava (teorijsko-pravna nastavna grupa)

2/3

 

Političke i pravne teorije (teorijsko-pravna nastavna grupa)

 

2/3

Izborni predmeti:

 

 

Pravosudno organizaciono pravo

 

2/2

Pravo međunarodnih poreskih ugovora

 

2/2

Ekonomska analiza prava

 

2/2

Bankarsko pravo

 

2/2

Berzansko pravo

 

2/2

Notarsko pravo

 

2/2

Medicinsko pravo

 

2/2

Sudska psihologija

 

2/2

Pravo medicine

 

2/2

Ugovorno potrošačko pravo

 

2/2

Međunarodno pravosuđe

 

2/2

Međunarodni odnosi

 

2/2

Sportsko pravo

 

2/2

Socijalno pravo

 

2/2

Pravo telekomunikacija

 

2/2

Izborno pravo

 

2/2

Veštine:

 

 

Pravna klinika

2/2 

 

Nomotehnika i pisanje pravnih akata (alt. Pisanje pravnih akata)

 2/2

 

Studije slučaja i simulacija suđenja

 

2/2

Pravna informatika

 

2/2

Praksa:

 

 

Praksa u pravosuđu i upravi

 

3

Praksa u privredi

 

3

Knjiga predmeta (silabusa)

Standardi za ispitni materijal

  1. Predmeti od 11-12 bodova do 600 strana ispitne građe + 10% informativne građe
  2. *Predmeti od 8 -10 bodova do 450 strana ispitne građe + 10% informativne građe
  3. Predmeti od 6-7 bodova do 300 strana ispitne građe + 10% informativne građe
  4. Predmeti od 3-4 bodova do 200 strana ispitne građe + 10% informativne građe
  5. Predmeti od 2 boda do 150 strana ispitne građe + 10% informativne građe

  2* Predmeti : Osnovi sociologije prava, Rimsko privatno pravo, Osnovi ekonomije, Porodično pravo i Nasledno pravo do 350 strana ispitne građe + 10% informativne građe (prva tri predmeta nisu pozitivno pravne discipline, a Porodično i Nasledno pravo na mnogim fakultetima se izučavaju kao jedan predmet, pa je njima neznatno smanjen broj strana u odnosu na pozitivno pravne predmete sa istim brojem bodova)