Osnovne studije

 

 

Osnovne studije na Pravnom fakultetu traju 4 godine (osam semestara) a njihov uspešan završetak donosi diplomu visoke školske spreme i zvanje diplomirani pravnik.

Od 2004.godine Pravni fakultet je omogućio studentima koji polože (odredjenu) polovinu ispita, da na lični zahtev steknu diplomu više školske spreme i stručni naziv pravnik. Više o tome>>
U reformi nastavnog procesa počev od školske 2005/2006 godine predvidjeno je uvodjenje dodatka diplome
(diploma supplement) u skladu s evropskim standardima, koja se pored diplome izdaje studentu kao poseban dokument sa preciznijim podacima o nastavnom planu i programu, kao i o samom Fakultetu.

 

Novi režim studija za studente koji su prvu godinu studija upisali od školske 2005/2006 godine pretvara sve predmete u jednosemestralne, modifikuje kalendar studija, donosi nova pravila polaganja ispita i promene ispitivača. Više o tome>>

Od školske 2006/2007 godine kao važan korak u reformi nastavnog procesa i programa radi uključivanja u Bolonjski proces i evropski visokoškolski obrazovni prostor primenjuje se kompletan novi Nastavni plan akademskih studija>> 

 

Upis na osnovne studije obavlja se svake godine krajem juna i prvih dana jula (prijavljivanje,  pismeni prijemni ispit, i sam upis). Za odobreni broj mesta - koji poslednjih godina iznosi 600 studenata finansiranih iz budžeta Republike Srbije i 800 samofinansirajućih studenata – mogu konkurisati kandidati koji su završili četvorogodišnju srednju školu. Mesec dana pre upisa Pravni fakultet objavljuje konkurs sa detaljnim uslovima upisa. Redosled kandidata utvrdjuje se prema uspehu u srednjoj školi i na prijemnom ispitu. Drugi upisni rok raspisuje se u septembru za  eventualno nepopunjena mesta, kao i naše državljane koji su srednju školu završili u inostranstvu (za koje je ukupno odobreno dodatnih 2% mesta).
Fakultet svake godine organizuje pripremnu nastavu za upis na Fakultet  i objavljuje testove sa prethodnih prijemnih ispita, koji se mogu naći u knjižari Fakuleta.

 

Kalendar studija: školska godina počinje 1. oktobra a završava se  30. septembra naredne godine. Školsku godinu čine dva semestra : zimski - nastava u zimskom semestru po pravilu počinje 1. oktobra i traje do 15. januara (novogodišnji i božićni raspust traje 8 dana),  i letnji - nastava počinje 16. februara i traje do 31. maja. Semestar traje 14 nedelja.

Ispitni rokovi, po pravilu, održavaju se: junski 01.-30. juna, septembarski 26.avgusta-5.septembra, septembar II  16. septembra - 26. septembra, januarski od 16.januara do 15.februara, aprilski 01.-10.aprila, a za apsolvente postoje i dodatni rokovi u novembru, decembru i martu od 10.do 20. u mesecu.

 

Nastava se izvodi po nastavnom planu i programu. Na prvoj i drugoj godini nastava obuhvata opšteobrazovne predmete, obavezne za sve studente, kojima se formira opšti pravnički profil,  dok se na trećoj i četvrtoj godini, pored opšteobrazovnih obaveznih predmeta, nudi izbor izmedju pet nastavnih grupa (smerova) i većeg broja opcionih predmeta. Svaki student osnovnih studija ima obavezu da položi 31 predmet i strani jezik po izboru. 

 

Nastavni plan po Statutu iz 1993. godine >>

 

Nastavni plan do 2011 godine >>

 

Nastavni plan od  2011/2012 školske godine >>

 

Oblici nastave su: predavanja (obavezna za studente), vežbe (obavezne iz najmanje dva predmeta u semestru), seminari, konsultacije, studijske grupe (moguće za studente sa prosekom preko 8), stručne grupe (fakultativno),  stručna praksa (tokom treće i četvrte godine studija prema posebnom programu), mentorski rad, naučno-istraživački rad studenata i dr. Pored toga, nastavnici i saradnici su na raspolaganju studentima četiri časa svake nedelje u terminima koji su istaknuti na kabinetima i objavljeni uz lične internet prezentacije u delu Nastavnici.

U nastavu se kao novi oblik rada uvode pravne klinike, kursevi praktične obuke studenata u primeni stečenih znanja i pravnih veština. Nastava takvog karaktera na Fakultetu je:

Pravne klinike  >>

 

Kurs za pisanje pravnih akata>>

 

Pored novih oblika rada na Fakultetu, neguju ise i drugi oblici rada sa studentima, kao što je rad u seminarskoj grupi.

Seminarska grupa iz Uvoda u pravo >>

 

Raspored predavanja, vežbi i drugih oblika nastave odredjuje se svake godine. Raspored nastave za tekuću školsku godinu >>

 

Ispiti se, po pravilu, polažu usmeno i u celini, a po odluci Naučno-nastavnog veća kod pojedinih predmeta uslov je prethodni pismeni ispit kao kvalifikacioni. Ocene na ispitu se gradiraju od 5 (nije položio) do 10 (odličan). Numeričko gradiranje ocena odgovara približno sledećim alfabetskim ocenama:

10=A+,  9=A,  8=B,  7=C,  6=D,  5=F

 

Pravila studija, od upisa, preko uslova studiranja, oblika nastave, ispita, prava i obaveza studenata, do nagradjivanja studenata, precizirani su odredbama Statuta Pravnog fakulteta u Beogradu>>

 

Organizaciju i evidentiranje svih oblika studija vodi Odsek za nastavu i studentska pitanja: Kontakti>>

 

Tekuće informacije: Studentski Info/Osnovne studije>>

 

 
 
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299