Prva godina

OBAVEZNI PREDMETI

PREDAVANjA-
ČASOVA NEDELJNO/ESPB

PREDAVANjA-
ČASOVA NEDELJNO/ESPB

 

I semestar

II semestar

Uvod u pravo

6/9

 

Rimsko pravo

4/7

 

Uporedna pravna tradicija

3/6

 

Strani jezik

5/8

 

Ustavno pravo

 

7/11

Nacionalna istorija države i prava

 

3/6

Osnovi sociologije i sociologija prava

 

4/7

Pravna informatika (veština)

 

3/6

 

Druga godina

OBAVEZNI PREDMETI

PREDAVANjA-
ČASOVA NEDELJNO/ESPB

PREDAVANjA-
ČASOVA NEDELJNO/ESPB

 

III semestar

IV semestar

Građansko pravo - opšti deo i Stvarno pravo

7/11

 

Porodično pravo

3/7

 

Osnovi ekonomije

4/8

 

Krivično pravo

 

7/11

Nasledno pravo

 

3/8

Jedan predmet sa smera:

 

 

Kriminologija sa pravom izvršenja krivičnih sankcija (pravosudno - upravni smer)

 

3/6

Ekonomsko pravo (poslovnopravni smer)

 

3/6

Politički sistem (teorijskopravni smer)

 

3/6

Pismeni rad iz Građanskog prava - opšti deo i Stvarno pravo  - do 15 strana

 

9

Pismeni rad:

 

 

Pismeni rad iz Naslednog prava

 

9

Pismeni rad iz Porodičnog prava

 

9

Pismeni rad iz Ustavnog prava

 

9

Pismeni rad iz Krivičnog prava

 

9

 

Treća godina

OBAVEZNI PREDMETI

PREDAVANjA-
ČASOVA NEDELJNO/ESPB

PREDAVANjA-
ČASOVA NEDELJNO/ESPB

 

V semestar

VI semestar

Upravno pravo

5/9

 

Krivično procesno pravo

5/9

 

Kompanijsko pravo

4/7

 

Obligaciono pravo

 

7/10

Međunarodno javno pravo

 

5/8

Pravo evropskih integracija

 

3/7

Jedan predmet sa smera:

 

 

Kriminalistika

3/6

 

Pravo privrednih prestupa i prekršaja

3/6

 

Crkveno pravo

3/6

 

Jedan opcioni predmet:

 

 

Retorika

 

2/4

Sudska psihologija 

 

2/4

Autonomno pravo  

 

2/4

Parlamentarno pravo 

 

2/4

Studije roda  (Gender studies)

 

2/4

Posebno upravno pravo  

 

2/4

Diplomatsko i konzularno pravo

 

2/4

Manjinska prava

 

2/4

 

Četvrta godina

OBAVEZNI PREDMETI

PREDAVANjA-
ČASOVA NEDELJNO/ESPB

PREDAVANjA-
ČASOVA NEDELJNO/ESPB

 

VII semestar

VIII semestar

Trgovinsko pravo

5/7

 

Radno i socijalno pravo

5/8

 

Poresko pravo

4/7

 

Međunarodno privatno pravo

 

4/7

Građansko procesno pravo

 

6/8

Jedan predmet sa smera:

 

 

Pravna medicina (pravosudno - upravni smer)

3/6

 

Saobraćajno pravo (poslovnopravni smer)

3/6

 

Političke i pravne teorije (teorijskopravni smer)

3/6

 

Jedan predmet sa smera:

 

 

Organizovani kriminalitet (pravosudno - upravni smer)

 

3/6

Berzansko pravo (poslovnopravni smer)

 

3/6

Filozofija prava (teorijskopravni smer)

 

3/6

Jedan opcioni predmet:

 

 

Ekološko pravo

 

2/4

Pravosudno organizaciono pravo

 

2/4

Simulacija suđenja (Moot Court)

 

2/4

Međunarodni odnosi

 

2/4

Međunarodno humanitarno pravo ili

 

2/4

Međunarodno radno pravo ili

 

2/4

Pravo lokalne samouprave ili

 

2/4

Pisanje pravnih akata

 

2/4

Pismeni rad ili istraživačka praksa iz:

 

 

Građanskog procesnog prava

 

7

Krivičnog procesnog prava

 

7

Upravnog prava

 

7

Obligacionog prava

 

7

Međunarodnog javnog prava

 

7

Trgovačkog prava

 

7

Radnog i socijalnog prava

 

7

Međunarodnog privatnog prava

 

7

Poreskog prava

 

7

Kompanijskog prava

 

7