ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

 

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

 

1. Докторске студије на Правном факултету Универзитета у Београду (у даљем тексту: Факултет) трају шест семестара и носе 180 ЕСПБ бодова.

2. На Факултету се организују и изводе докторске студије из наука за које је матичан.

3. Докторске студије може уписати лице које је завршило:

·         дипломске академске студије (мастер) и стекло звање дипломирани правник – мастер, са најмање просечном оценом 8 (осам) како на основним, тако и на дипломским академским студијама и познавањем најмање два страна језика релевантна за научну област у којој се пријављује докторска дисертација, у мери да се може користити страном литературом; или

·         основне студије и стекло звање дипломираног правника (VII-1 степен), са најмање просечном оценом 8 (осам) и познавањем најмање два страна језика релевантна за научну област у којој се пријављује докторска дисертација, у мери да се може користити страном литературом.

Ради рангирања кандидата, Факултет може организовати пријемни испит, у складу с одлуком Наставно-научног већа.

Испуњеност услова проверава комисија од два наставника, коју именује декан.

4. Изузетно, на докторске студије може се уписати и лице које је завршило друге дипломске академске студије (мастер), односно универзитетске основне студије (VII-1 степен) из друштвено-хуманистичких и других наука, ако испуњава захтеве из тачке 3. и под условом да положи одређене испите из програма студија права, које одреди Наставно-научно веће, на предлог катедре. 

5. Циљ докторских студија је да се:

·         студент докторских студија (у даљем тексту: кандидат) обучи за научно-истраживачки рад;

·         да се прошири и продуби његово знање, посебно у области у којој ће обављати научно истраживање;

·         да кандидат изради квалитетну докторску дисертацију, као самосталну монографску обраду одређене теме.

6. Приликом уписа првог семестра докторских студија кандидат пријављује ужу научну област  из које жели да изради докторску дисертацију и изборне предмете из те уже научне области, односно сродних научних области, који су у вези с израдом докторске дисертације. Комисија коју формира управник докторских студија, на предлог шефа катедре и најстаријег наставника, разматра прихватљивост пријаве кандидата. Уколико Комисија нађе да пријава није прихватљива, позива кандидата да је измени и даје му препоруку у том правцу. У року од десет дана кандидат треба да поднесе  нову пријаву која је у складу са примедбама Комисије.

Управник докторских студија, на предлог шефа катедре и најстаријег наставника, одређује наставника са којим ће кандидат припремати пројекат докторске дисертације.   

7. Предавања обухватају:

·         Методe научно-истраживачког рада и вештине (усмена презентација, компјутерски подржане технике, правни интернет извори, комуникација у групи, дебата и сл.);

·         пет изборних предмета из уже научне области у којој се ради докторска дисертација, односно из сродних ужих научних области.

Методи научноистраживачког рада и вештине и један изборни предмет предају се, по правилу, у првом семестру, два изборна предмета у другом, а по један изборни предмет у трећем и четвртом семестру.  

8.  Уже научне области утврђује Сенат Универзитета, на предлог Наставно-научног већа.

9. Завршна оцена из предмета из тачке 7. формира се на основу предиспитних резултата, у складу са студијским програмом, и резултата испита, при чему испит доноси 60%. Испити се полажу после одслушане наставе, пред комисијом од три члана, чији састав одређује катедра. Кандидат који не положи испит, има право да га полаже још једном, по истеку рока од шест месеци.

10. Студент из тачке 3. алинеја 2. овог програма дужан је да до краја четвртог семестра положи и допунски испит по програму мастер студија, и то из једног обавезног и једног изборног предмета модула који је најсличнији ужој научној области у којој пријављује докторску дисертацију, на основу одлуке управника докторских студија, на предлог шефа катедре и најстаријег наставника.

Почевши од школске 2010/11. године на допунском испиту полагаће се предмети из наставног плана дипломских академских студија – мастер, утврђеног Статутом Правног факултета из 2007. године.

11. До краја првог семестра кандидат је дужан да изради и одбрани приступни (преддокторски) рад (обима око 100.000 карактера) из уже научне области за коју је Факултет матичан. Тему рада одобрава управник докторских студија, на предлог шефа катедре и најстаријег наставника на предмету. Рад се брани пред Комисијом од два наставника, коју одређује управник докторских студија, на предлог шефа катедре и најстаријег наставника. На предлог управника докторских студија, декан може ослободити обавезе израде приступног (преддокторског) рада кандидата који је на дипломским мастер студијама одбранио мастер рад.

12. У другом семестру, у сарадњи са наставником кога је одредио управник докторских студија, кандидат припрема пројекат докторске дисертације.

13. Кандидат може да приступи одбрани пројекта докторске дисертације пошто положи све прописане испите из првог и другог семестра са просечном оценом најмање 8 (осам).

Кандидат брани пројекат докторске дисертације пред Комисијом од три наставника, које именује  Управник докторских студија, на предлог шефа катедре и најстаријег наставника.

После успешне одбране пројекта докторске дисертације, Наставно-научно веће одобрава тему докторске дисертације, одређује ментора  и прослеђује је надлежном стручном органу Универзитета на сагласност.

14. За упис у трећи семестар докторских студија кандидат је дужан да положи све прописане испите из првог и другог семестра са просечном оценом најмање 8 (осам) и да одбрани пројекат докторске дисертације.

15. У трећем и четвртом семестру студент похађа наставу из по једног изборног предмета, израђује и брани семинарски рад и пише научне чланке. Кандидат у току трећег и четвртог семестра треба да учествује на најмање два научна скупа од међународног значаја, од којих на најмање једном мора имати прихваћени реферат, а на другом може имати саопштење. Изузетно, у дисциплинама које се односе на националну проблематику, кандидату се може прихватити и учешће на водећим научним скуповима са међународним учешћем, односно водећим научним скуповима организованим од стране угледних научних институција. Одлуку о прихватању доноси управник докторских студија, на предлог шефа катедре и најстаријег наставника.

16. У трећи семестар докторских студија може се уписати и лице које је завршило академске специјалистичке студије из правних наука, ако испуњава услов у погледу просечне оцене из тачке 3. и познаје најмање два страна језика релевантна за научну област у којој се пријављује докторска дисертација, у мери да се може користити страном литературом. У току трећег семестра кандидат је дужан да, у сарадњи са наставником кога, на предлог шефа катедре и најстаријег наставника, одреди управник докторских студија, припреми и одбрани пројекат докторске дисертације.

17. У трећи семестар докторских студија може се уписати и лице које је положило све испите на последипломским магистарским студијама из наука за које је Факултет матичан, али није одбранило магистарски рад, ако испуњава услов у погледу просечне оцене из тачке 3. и познаје најмање два страна језика релевантна за научну област у којој се пријављује докторска дисертација, у мери да се може користити страном литературом. У току трећег семестра кандидат је дужан да, у сарадњи са наставником кога, на предлог шефа катедре и најстаријег наставника, одреди управник докторских студија, припреми и одбрани пројекат докторске дисертације.

18. Испуњеност услова из тач. 16. и 17. проверава Комисија од три наставника, коју именује Декан, на предлог управника докторских студија.

19. Кандидат који се уписао на докторске студије под условима из тачке 3. алинеја 2. дужан је да до краја четвртог семестра положи и допунски испит по програму мастер студија, и то из једног обавезног и једног изборног предмета модула који је најсличнији ужој научној области у којој пријављује докторску дисертацију, на основу одлуке Управника докторских студија, а на предлог шефа катедре и најстаријег наставника.

20. За упис у пети семестар докторских студија кандидат је дужан да испуни следеће услове:

·         да положи испите из трећег и четвртог семестра са просечном оценом најмање 8 (осам);

·         да му је Универзитет дао сагласност на тему докторске дисертације;

·         да одбрани семинарски рад;

·         да објави најмање два научна рада, од којих ниједан није у претежном делу део оцењеног семинарског рада на докторским студијама. Управник докторских студија може, на предлог ментора, одобрити упис петог семестра и када је научни рад прихваћен за објављивање, али још није изашао из штампе. Листу часописа у којима се објављују научни радови кандидата утврђује Наставно-научно веће, на предлог катедри;

·         да учествује на најмање два научна скупа од међународног значаја, од којих на најмање једном мора имати прихваћени реферат, а на другом може имати саопштење. Изузетно, у дисциплинама које се односе на националну проблематику, кандидату се може прихватити и учешће на водећим научним скуповима са међународним учешћем, односно водећим научним скуповима организованим од стране угледних научних институција.

21. У петом и шестом семестру кандидат је дужан да два пута реферише о напретку свог докторског истраживања пред Комисијом од два наставника, коју образује управник докторских студија, на предлог шефа катедре и најстаријег наставника.

22. Поступак оцене и одбране докторске дисертације уређује се правилником, који доноси Декан.

23. Одбрани докторске дисертације приступа се по овери шестог семестра. Докторска дисертација треба да представља изворан и самосталан научни рад, који доприноси развоју научне мисли, а који је по методологији обраде и степену доприноса науци подесан за утврђивање способности кандидата да као самостални истраживач делује у области наука за које је Факултет матичан.

24. Активности на докторским студијама носе следеће вредности ЕСПБ бодова:

Семестар

Активност

Број часова активне наставе

Број ЕСПБ бодова

Први

Методи научно-истраживачког рада и вештине

5/75

10 (које студент стиче полагањем испита)

Први

Изборни предмет 1

5/75

10 (које студент стиче полагањем испита)

 

 

 Први

 

 

Израда и одбрана приступног (преддокторског) рада

Студијски истра-живачки рад који није непосредно везан за израду докторске дисертације

 

 

10 (које студент стиче одбраном рада)

Други

Изборни предмет 2

5/75

10 (које студент стиче полагањем испита)

Други

Изборни предмет 3

5/75

10 (које студент стиче полагањем испита)

 

 

Други

 

 

 Припрема пројекта докторске дисертације

Студијски истраживачки рад који је непосредно везан за израду докторске

 дисертације

 

 

10 (које студент стиче одбраном пројекта)

  

 

 

Трећи и четврти

Изборни предмет 4

5/75

10

Изборни предмет 5

5/75

10

Семинарски рад

 

Студијски истраживачки рад који није непосредно везан за израду докторске дисертације

4

Научни чланак 1

12

Научни чланак 2

12

Учешће на научном скупу са рефератом

8

Учешће на научном скупу са саопштењем

4

 

 

 

  

Пети и

шести

 

 

Реферисање о напретку истраживања

Студијски истраживачки рад који је непосредно везан за израду докторске дисертације

 

 

 

 Реферисање о напретку истраживања

Студијски истраживачки рад који је непосредно везан за израду докторске дисертације

 

Докторска дисертација

 

60

  

24. Листа предмета на докторским студијама:

 Редни број

 

Назив предмета

  

Име и презиме наставника

 

Семестар

 

ЕСПБ

 

Скраћеница за ужу на-учну област

 Статус предмета

 

 

 

1.

 

 

 

Методи научноистраживачког рада

др Светислав Табороши,

 др Сима Аврамовић,

др Стеван Лилић,

др Ђорђе Игњатовић,

др Драган Митровић

др Небојша Јовановић,

др Саша Бован 

др Миодраг Јовановић

 

 

 

1

 

 

 

10

 

 

 

 

О*

МЕЂУНАРОДНОПРАВНА НАУЧНА ОБЛАСТ  (МПНО)

2.

Међународно јавно право

 др Миленко Крећа,

1 или 3

10

МПНО

И*

3.

Право међународних  организација и право европских организација

др Бранко Ракић

2 или 4

10

МПНО

И*

4.

Међународно хуманитарно право

 др Владан Јончић

2 или 4

10

МПНО

И*

5.

Међународна људска права

др Владан Јончић

2 или 4

10

МПНО

И*

УСТАВНОПРАВНА НАУЧНА ОБЛАСТ (УСПНО)

6.

Уставно право

 Др Ратко Марковић,

др Оливера Вучић,

др Владан Петров

1 или 3

10

УСПНО

И*

7.

Политички систем

 др Јовица Тркуља,

др Снежана Петровић

2 или 4

10

УСПНО

И*

8.

Људска права

 др Владан Јончић

2 или 4

10

УСПНО

И*


 

  УПРАВНОПРАВНА НАУЧНА ОБЛАСТ (УППНО)

9.

Управно право

 др Стеван Лилић, 

др Зоран Томић, 

др Добросав Миловановић

1 или 3

10

УППНО

И*

10.

Јавна управа

 др Стеван Лилић, 

др Добросав Миловановић

2 или 4

10

УППНО

И*

НАУЧНА ОБЛАСТ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА И ФИНАНСИЈСКОГ ПРАВА (ЈФФП)

11.

Јавне финансије

др Дејан Поповић, 

др Гордана Илић-Попов

1 или 3

10

ЈФФП

И*

12.

Финансијско право

др Дејан Поповић,

др Гордана Илић-Попов

2 или 4

10

ЈФФП

И*

НАУЧНЕ ОБЛАСТИ ТЕОРИЈЕ ДРЖАВЕ И ПРАВА (ТДП), СОЦИОЛОГИЈЕ ПРАВА (СП) И ФИЛОЗОФИЈЕ ПРАВА (ФП)

 

 

 

13.

 

 

 

Општа теорија права и државе

др Јасминка Хасанбеговић,

др Миодраг Јовановић,

др Радмила Васић,

др Драган Митровић,

др Драгица Вујадиновић,

др Гордана Павићевић

 

 

 

1 или 3

 

 

 

10

 

 

 

ТДП

 

 

 

И*

14.

Социологија права

др Милован Митровић,

др Саша Бован

2 или 4

10

СП

И*

15.

Филозофија права

др Данило Баста,

др Јасминка Хасанбеговић

2 или 4

10

ФП

И*

РАДНОПРАВНА НАУЧНА ОБЛАСТ (РПНО)

16.

Радно право и право социјалне сигурности

 др Боривоје Шундерић,

др Бранко Лубарда

1 или 3

10

РПНО

И*

17.

Међународно радно право

 др Боривоје Шундерић,

др Бранко Лубарда

2 или 4

10

РПНО

И*

ПРАВНО-ИСТОРИЈСКА НАУЧНА ОБЛАСТ (ПИ)

18.

Упоредна правна традиција

 др Сима Аврамовић,

 др Војислав Станимировић

1 или 3

10

ПИ

И*

19.

Национална историја државе и права

др Мирјана Стефановски,

 др Зоран Мирковић

2 или 4

10

ПИ

И*

 

20.

 

Римско право

 др Мирослав Милошевић,

 др Жика Бујуклић

 др Милена Полојац

 

2 или 4

10

ПИ

И*

ПОСЛОВНОПРАВНА НАУЧНА ОБЛАСТ (ППНО)

21.

Пословно право

 др Весна Бесаровић, 

др Мирко Васиљевић,

др Небојша Јовановић

1 или 3

10

ППНО

И*

22.

Трговинско и Међународно трговинско право

др Мирко Васиљевић, 

др Небојша Јовановић,

др Емилија Вукадин  

2 или 4

10

ППНО

И*

23.

Компанијско, Берзанско и Стечајно право

др Мирко Васиљевић,

 др Небојша Јовановић,

др Вук Радовић

др Добросав Миловановић

2 или 4

10

ППНО

И*

24.

Ауторско право и право индустријске својине

др Весна Бесаровић,

др Слободан Марковић  

1 или 3

10

ППНО

И*

25.

Право конкуренције

 др Весна Бесаровић,

др Светислав Табороши,

др Борис Беговић,

др Душан Поповић

2 или 4

10

ППНО

И*

МЕЂУНАРОДНО-ПРИВАТНОПРАВНА НАУЧНА ОБЛАСТ (МППНО)

26.

Међународно приватно право

 др Гашо Кнежевић,

др Александар Јакшић,

др Владимир Павић

1 или 3

10

МППНО

И*

27.

Aрбитражно право

 др Гашо Кнежевић,

др Александар Јакшић,

др Владимир Павић

2 или 4

10

МППНО

И*

ГРАЂАНСКОПРАВНА НАУЧНА ОБЛАСТ (ГНО)

28.

Грађанско право

 др Оливер Антић, др Драгор Хибер, др Марина Јањић Комар, др Марија Драшкић,  др Слободан Панов, др Рајко Јелић, др Марко Ђурђевић,

др Дејан Ђурђевић

1 или 3

10

ГНО

И*

29.

Грађанско процесно право

 Др Александар Јакшић,

2 или 4

10

ГНО

И*

КРИВИЧНОПРАВНА НАУЧНА ОБЛАСТ (КП)

30.

Кривично право

 др Зоран Стојановић,

др Љиљана Радуловић,

др Наташа Делић

др Игор Вуковић

1 или 3

10

КП

И*

31.

Кривично процесно право и криминалистика

др Милан Шкулић,

др Горан Илић

2 или 4

10

КП

И*

 

32.

Криминологија са пенеологијом и правом извршења кривичних санкција

 

др Ђорђе Игњатовић

 

2 или 4

 

10

 

КП

 

И*

ПРАВНА ОБЛАСТ ЕКОНОМСКЕ АНАЛИЗЕ ПРАВА (ЕАП), МИКРОЕКОНОМИЈЕ (МЕ) И МАКРОЕКОНОМИЈЕ (МАЕ)

33.

Економска анализа права

др Мирољуб Лабус,

др Александра  Јовановић,

др Борис Беговић

1 или 3

10

ЕАП

И*

34.

Mикроекономска теорија и анализа

др Мирољуб Лабус,

др Александра  Јовановић,

др Борис Беговић

2 или 4

10

 

И*

35.

Mакроекономија

др Емилија Вукадин

2 или 4

10

МАЕ

И*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

О*           обавезни предмет

И*           изборни предмет