Ivana Pajić,  bibliotekar savetnik
                                      bibliotekar na autorskoj obradi publikacija

 

 

Dipl. istoričar umetnosti, zna engleski i francuski jezik a služi se italijanskim, španskim i nemačkim. Osnovnu školu, gimnaziju i fakultet završila u Beogradu. Za vreme studija sarađivala u časopisu ¨3+4¨. Posle diplomiranja radila privremene poslove kao što su:
       - 1984. g. obradila, katalogizovala i izradila lisni katalog svih kataloga sa izložbi Udruženja likovnih umetnika Srbije od 1946. do 1984. g.
         -1985. g. obradila, katalogizovala i izradila lisni katalog hemeroteke (isečci iz novina) Saveza Udruženja likovnih umetnika Jugoslavije od 1946. do 1985

 

Ivana Pajić je zaposlena na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu  od 1987. godine i od tada do danas obavljala je najraznovrsnije poslove – od rada sa korisnicima do autorske obrade svih prinovljenih publikacija (od 1998. god.)  i stalnog obučavanja mlađih bibliotekara. Godine 1999. održala je tromesečni kurs bibliotekarima Instituta za uporedno pravo i obučila ih za rad u programu ISIS i za taj kurs je napisala Priručnik.  Takođe se i sama permanentno edukuje, pohađa kurseve na kojima stiče nova znanja i prati tehnološka unapređenja koja se primenjuju u bibliotekarstvu (Kompjuteri za pravnike ; Cobiss ; Kobson ; Elektronske knjige i sl.). Pored redovnih poslova, aktivno je učestvovala u projektu PRIS- Pravosudni informacioni sistem (od 1989.), jedan je od osnivača Jugoslovenskog društva za pravnu informatiku (1993.), Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Evrope (2008.), član je Komisije za zaštitu bibliotečke građe Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji, učesnik je međunarodnog stručno-naučnog skupa ''Susreti bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića'' itd. Sa prof. dr Jovicom Trkuljom pokrenula je Ediciju Bibliografije i osmislila zaštitni znak te edicije a sa prof. dr. Stevanom Lilićem je kreirala maske za unos bibliografskih podataka na web site stranice. Povodom jubileja 165 godina od osnivanja Pravnog fakulteta priredila je izložbu knjiga objavljenih doktorskih disertacija profesora Pravnog fakulteta u Beogradu i izdala Svečani broj Biltena prinovljenih knjiga.

 U slobodno vreme bavi se izradom bibliografija, registara, glosarijuma, lektorisanjem i drugim stručnim poslovima. Nekoliko godina je za Arhiv za pravne i društvene nauke priređivala Izabranu bibliografiju knjiga iz oblasti prava i političkih nauka objavljenih na srpskom jeziku. Do sada je sačinila bibliografije sledećih profesora Pravnog fakulteta: profesora  Mihaila Đurića (objavljena dva puta), profesora Dragaša Đ. Denkovića (u pripremi za štampu), profesorke Branislave Jojić (u pripremi za štampu) i izbor iz bibliografije profesora  Stevana Lilića za potrebe citiranosti. Takođe, 2007. god. je objavila Bibliografski pregled doktorskih disertacija profesora Pravnog fakulteta u Beogradu 1945-2005. godine. Jedan je od autora Bibliografije Anala Pravnog fakulteta u Beogradu : 1953–2008  (2009) a za ''Susrete bibliografa'' u Inđiji 2008. napisala je stručni rad Dr Milenko Vesnić – povodom 19. toma ''Srpske bibliografije. Knjige 1868–1944”(u štampi). Priredila je knjigu Dragoljuba Popovića Skice pravničkih portreta (2008) u izdanju Izdavačkog centra Pravnog fakulteta.
             2006. godina stekla stručno zvanje VIŠI BIBLIOTEKAR,  a  u januaru 2010. godine BIBLIOTEKAR SAVETNIK, što je najviše stručno zvanje u bibliotekarstvu.

              Radovi: 1 stručni rad za ''Susrete bibliografa'' u Inđiji, 9 objavljenih bibliografija, 2 bibliografije u pripremi za štampu, 1 bibliografiju za potrebe citiranosti naučnih radnika, 1 neobjavljenu bibliografiju ; priredila je 2 knjige i 1 izložbu knjiga, sastavila 2 spiska odabrane stručne literature za dva zbornika stručnih radova (Ombudsman : međunarodni dokumenti, uporedno pravo, zakonodavstvo i praksa, 2002 ; Pravne teme, 2002), 1 glosarijum (Pravne teme, 2002), 1 registar zakona, oko 50 biltena prinovljenih knjiga Biblioteke Pravnog fakulteta i isto toliko biltena na WEB stranici Fakulteta, lektorisala nekoliko knjiga itd.