BILTEN PRINOVA BIBLIOTEKE PRAVNOG FAKULTETA

 

ISSN 2217-5571

 

            NOVOGODIŠNJI BROJ – 3/2007

 

          Bilten sačinila Ivana Pajić, viši bibliotekar

 

SVIM NAŠIM KORISNICIMA ŽELIMO SREĆNU I USPEŠNU

                             NOVU GODINU

 

 

 

 

120147

 

AHTISAARI, Martti

 

    Misija u Beogradu / Martti Ahtisaari; preveo Slobodan Popović. -

Beograd : ''Filip Višnjić'', 2001. - 265 str.; 20cm. - (Biblioteka

Posebna izdanja / ''Filip Višnjić''). - ISBN 86-7363-283-8

 

Prevod dela: Tehtava Belgradissa. - Str. 261-265: Nekoliko zapažanja

o knjizi / Svetozar Stojanović. - Bibliografija: str. 251-253.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120140

 

AKTUELNA PITANJA SPOLJNE POLITIKE

 

    Aktuelna pitanja spoljne politike / [urednik Dragomir Vučićević

]. - Beograd : Beogradski forum za svet ravnopravnih, 2007. - 95 str.

; 20cm. - (Edicija Sveske / Beogradski forum za svet ravnopravnih ;

sv. br. 20). - ISBN 86-83965-23-6

 

Ćir.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54303

 

ANDERSON, James H. - GRAY, Cheryl W.

 

    Anticorruption in Transition 3 : who is succeeding and why? /

James H. Anderson, Cheryl W. Gray. - Washington DC : The World Bank,

2006. - XIX, 105 str. : tabele, graf. prikazi; 24cm. - ISBN

0-8213-6692-0

 

Bibliography: str. 101-105.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54304

 

ANĐELIĆ - NIKOLENDŽIĆ, Vesna

 

    English Reader for Law Enforcement Officers : [praktikum] / Vesna

Anđelić - Nikolendžić. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Zemun :

Viša škola unutrašnjih poslova, 2005. - 147 str. : ilustr.; 24cm. -

ISBN 86-7456-072-5

 

Glossary: str. 98-145. - Bibliografija: str. 147.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120145

 

ANĐELKOVIĆ, Vladimir

 

    Politička istorija Rusije : (1917-1939) / Vladimir Anđelković. -

Beograd : NNK-Internacional, 2006. - 189 str.; 20cm. - ISBN

86-83635-62-7

 

[O autoru] na korici. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54242

 

ANĐELKOVIĆ, Žarko

 

    Naknada stambene štete : uzrokovane neispravnošću zajedničkih

delova, uređaja i instalacija stambene zgrade :

zakonodavno-teorijski osvrt, obrasi i poslovna praksa, odluke sudova

 / Žarko Anđelković. - 1. izd. - Beograd : Poslovni biro, 2007. -

268 str.; 24cm. - ISBN 86-7889-266-0

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

195-199.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54245

 

ANTI-SUIT INJUNCTIONS IN INTERNATIONAL ARBITRATION

 

    Anti-Suit Injunctions in International Arbitration : IAI Seminar,

Paris - November 21, 2003 / general editor Emmanuel Gaillard. -

Huntington : Juris, 2005. - III, 365 str.; 24cm. - ISBN 1-929446-60-8

 

Na vrhu nasl. str.: International Arbitration Institute. - Annexes:

str. 159-365. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54309

 

ANTIKA I SAVREMENI SVET

 

    Antika i savremeni svet : zbornik radova / [glavni urednik

Ksenija Maricki - Gađanski, autori priloga Sima Avramović, Žika

Bujuklić, Svetlana Mirčov, Vojislav Stanimirović ... i dr.]. -

Beograd : Društvo za antičke studije Srbije : Arhiv Srema, 2007. -

404 str. : ilustr.; 24cm. - ISBN 86-910129-0-8

 

Tekst ćir. i lat. - Radovi na više jezika. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Bibliografija uz pojedine radove. - Rezimei na

više jezika.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54209

 

AVRAMOVIĆ, Sima

 

    Prilozi nastanku državno-crkvenog prava u Srbiji = State-Church

Law in Serbia / Sima Avramović. - Beograd : Pravni fakultet :

Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu : Službeni

glasnik, 2007. - 250 str.; 24cm. - (Biblioteka Monografije / Pravni

fakultet, Beograd [i] Službeni glasnik ; 9). - ISBN 86-7549-672-4

 

''Knjiga je nastala u okviru projekta Pravnog fakulteta Univerziteta

u Beogradu 'Harmonizacija prava Srbije sa pravom Evropske

unije'.''--> preliminarija. - Tekst na srp. i engl. jeziku. - Ćir i

lat. - Slika autora na zadnjoj korici. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Bibliografija: str. 247-250.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54212

 

AVRAMOVIĆ, Sima - STANIMIROVIĆ, Vojislav

 

    Uporedna pravna tradicija / Sima Avramović, Vojislav Stanimirović

. - 2. izd. - Beograd : Pravni fakultet : Službeni glasnik, 2007. -

341 str.; 24cm. - (Biblioteka Udžbenici / Pravni fakultet, Beograd

[i] Službeni glasnik ; 21). - ISBN 86-7549-697-7

 

Ćir. - Bibliografija: str. 329-341.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

53139/A

 

BABIĆ, Ilija

 

    Nasledno pravo / Ilija Babić. - 2. izmenjeno izd. - Beograd :

Službeni list, 2007. - 285 str. : graf. prikazi; 23cm. - ISBN

86-355-0733-0

 

Ćir. - Prilog: str. 249-273. - Napomene i bibliografske reference uz

tekst. - Bibliografija: str. 275-277.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

53636/A

 

BABIĆ, Ilija

 

    Osnovi imovinskog prava : uvod u građansko pravo i stvarno pravo

 / Ilija Babić. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Službeni

glasnik, 2007. - 387 str.; 24cm. - (Edicija Udžbenici i priručnici /

Službeni glasnik ; knj. 9). - ISBN 86-7549-600-7

 

Ćir. - [O autoru] na zadnjoj korici. - Glosar: str.

349-365. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

Bibliografija: str. 367-374.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120158

 

BAGGINI, Julian

 

    Atheism : a very short introduction / Julian Baggini. - 1st ed. -

Oxford : University Press, 2003. - X, 119 str. : ilustr.; 18cm. - (

Very Short Introductions Series ; 99). - ISBN 0-19-280424-3

 

References and further reading: str. 113-116.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120176

 

BAHN, Paul

 

    Archaeology : a very short introduction / Paul Bahn. - 1st ed. -

Oxford : University Press, 2000. - XIII, 111 str. : ilustr.; 18cm. -

(Very Short Introductions Series ; 10). - ISBN 0-19-285379-1

 

Further reading: str. 107-108.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120178

 

BARNES, Jonathan

 

    Aristotle : a very short introduction / Jonathan Barnes. - 1st ed

. - Oxford : University Press, 2000. - IX, 160 str. : ilustr.; 18cm.

- (Very Short Introductions Series ; 32). - ISBN 0-19-285408-9

 

References: str. 143-149. - Further reading: str. 153-156.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

53070

 

BASTA, N. Danilo

 

    Jovan Sterija Popović kao učitelj i privrženik prirodnog prava /

N. Danilo Basta. – [Beograd : b. i., 2007]. - Str. 549-555; 24cm

 

P. o.: Jovan Sterija Popović 1806-2006, (Naučni skupovi SANU, knj.

117. Odeljenje jezika i književnosti, knj. 17). - Ćir. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Summary.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54224

 

BATAVELJIĆ, Dragan - VASIĆ, Predrag

 

    Ustavno pravo i organizacija pravosuđa / Dragan Bataveljić,

Predrag Vasić. - Beograd : Projuris, 2007. - 216 str.; 21cm. - (

Priručnik za polaganje pravosudnog ispita / Projuris ; 1). - ISBN

86-86105-14-9

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54249

 

BEJATOVIĆ, Stanko - RADULOVIĆ, Drago

 

    Zakonik o krivičnom postupku SRJ : sa objašnjenjima, uputstvima

za praktičnu primenu i registrom pojmova / Stanko Bejatović, Drago

Radulović. - Beograd : Kultura, 2002. - 407 str.; 24cm

 

Ćir.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120146

 

BELANČIĆ, Milorad

 

    O demokratiji koja će doći / Milorad Belančić. - 1. izd. - Novi

Sad : Svetovi, 2006. - 228 str.; 20cm. - ISBN 86-7047-486-7

 

Beleška o autoru: str. [230].

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120143

 

BIBLIOGRAFIJA KOPAONIČKE ŠKOLE PRIRODNOG PRAVA

 

    Bibliografija Kopaoničke škole prirodnog prava : 1987-2006.

godine : registar autora, naslovi referata / [priredili Ratomir

Slijepčević, Javorina Beker, glavni urednik Slobodan Perović]. -

Beograd : Kopaonička škola prirodnog prava, 2006 [2007]. - 205 str.;

20cm. - ISBN 86-903009-4-5

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166159

 

BIBLIOGRAFIJA RADOVA PROF. DR RADOMIRA ĐUROVIĆA

 

    Bibliografija radova Prof. dr Radomira Djurovića : povodom

osamdeset godina života / priredila Ljiljana R. Marković. - Beograd :

Pravni fakultet, 2007. - 71 str.; 29cm. - ISBN 86-910393-0-1

 

Slika R. Djurovića. - Biografija: Prof. dr Radomir Milov Djurović:

str. 4-7. – [Umnoženo].

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54301

 

BIX, Brian H.

 

    A Dictionary of Legal Theory / Brian H. Bix. - 1st ed. - Oxford :

University Press, 2004. - 226 str.; 22cm. - ISBN 0-19-924462-6

 

Fotokopija.

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120148

 

BOGDANOVIĆ, Dimitrije

 

    Knjiga o Kosovu / Dimitrije Bogdanović; predgovor Radovan

Samardžić. - Beograd : Srpska književna zadruga, 2006. - XIX, 462

str.; 19cm. - (Srpska književna zadruga ; kolo 978, knj. 648). - ISBN

86-379-0937-X

 

Dimitrije Bogdanović - istina o srpskoj duhovnosti i Kosovu: str.

VII-XIX. - Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

Summary: The Kosovo Question - Past and Present.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54216

 

BOSNA I HERCEGOVINA - JEZGRO VELIKOSRPSKOG PROJEKTA

 

    Bosna i Hercegovina - jezgro velikosrpskog projekta / [uredila i

priredila Sonja Biserko]. - Beograd : Helsinški odbor za ljudska

prava u Srbiji, 2006. - 1125 str.; 24cm. - (Biblioteka Svedočanstva /

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji ; br. 27). - ISBN

86-7208-127-7

 

Str. 7-15: Razaranje Bosne / Sonja Biserko. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166127

 

BOŽIĆ, Marko

 

    Jusnaturalizam Mišela Vileja : magistarski rad / Marko Božić. -

Novi Sad : [M. Božić], 2006 [2007]. - 178 listova; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

172-178. - Umnoženo. - Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54258

 

BOŽILOVIĆ - PETROVIĆ, Gordana

 

    Primanje i davanje mita / Gordana Božilović - Petrović. - Beograd

: Projuris, 2007. - 170 str.; 21cm. - ISBN 86-86105-18-9

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 165-170.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54317

 

BRANIČEVO KROZ VOJNU I KULTURNU ISTORIJU SRBIJE

 

    Braničevo kroz vojnu i kulturnu istoriju Srbije : zbornik radova

sa naučnog skupa Istorijskog arhiva Požarevac, održanog 25. oktobra

2005. godine, povodom devedeset godina od Makenzenove ofanzive na

Srbiju i šezdeset godina pobede nad fašizmom. 1, sv. 1 / [glavni i

odgovorni urednik Jasmina Nikolić]. - Požarevac : Istorijski arhiv,

2006. - 287 str. : fotogr.; 24cm. - ISBN 86-84969-13-8

 

Na spor. nasl. str.: Branicevo District Through Millitary and

Cultural History of Serbia. - Radovi na srp. i engl. jeziku. - Tekst

ćir. i lat. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

Summaries.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54262

 

BRIEFWECHSEL ERNST FORSTHOFF CARL SCHMITT

 

    Briefwechsel Ernst Forsthoff Carl Schmitt : (1926-1974) /

herausgegeben von Dorothee Mussgnug, Reinhard Mussgnug, Angela

Reinthal, in zusammenarbeit mit Gerd Giesler, Juergen Troeger. -

Berlin : Akademie, 2007. - X, 592 str. : fotogr.; 24cm. - ISBN

3-05-003535-2

 

Kurzbiographie Ernst Forsthoff: str. 548. - Kurzbiographie Carl

Schmitt: str. 549. - Auswahlbibliographie Ernst Forsthoff: str.

555-561. - Auswahlbibliographie Carl Schmitt: str. 562-567. -

Verzeichnis der mehrfach genannten Literatur: str. 552-554.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

53004/B

 

BUJUKLIĆ, Žika

 

    Forum Romanum : rimska država, pravo, religija i mitovi / Žika

Bujuklić. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Pravni fakultet

: Službeni glasnik, 2007. - 779 str. : ilustr.; 24cm. - (Biblioteka

Priručnici / Pravni fakultet [i] Službeni glasnik ; 12). - ISBN 86-7549-746-2

 

Pojmovnik: str. 93-715. - Napomene i bibliografske reference uz

tekst. - Bibliografija: str. 769-777.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166140

 

CICMIL, Nikola - SREDOVIĆ, Jakov

 

    Investicioni fondovi i njihova delatnost / Nikola Cicmil, Jakov

Sredović. - Beograd : Savremena administracija, 2007. - 156 str.;

29cm. - (10 specijalnih priloga ''Savremene prakse'' ; 2007, 8)

 

Ćir. - Sadrži izvod iz Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih

finansijskih instrumenata.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120161

 

CRICK, Bernard

 

    Democracy : a very short introduction / Bernard Crick. - 1st ed.

- Oxford : University Press, 2002. - VIII, 130 str. : ilustr.; 18cm.

- (Very Short Introductions Series ; 75). - ISBN 0-19-280250-X

 

Further reading: str. 121-130.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120160

 

CULLER, Jonathan

 

    Barthes : a very short introduction / Jonathan Culler. - 1st ed.

- Oxford : University Press, 2002. - X, 144 str. : ilustr.; 18cm. - (

Very Short Introductions Series ; 56). - ISBN 0-19-280159-7

 

Notes and references: str. 131-135. - Further reading: str. 136-140.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120175

 

CULLER, Jonathan

 

    Literary Theory : a very short introduction / Jonathan Culler. -

1st ed. - Oxford : University Press, 2000. - IX, 149 str. : ilustr.;

18cm. - (Very Short Introductions Series ; 4). - ISBN 0-19-285383-X

 

 

References: str. 133-137. - Further reading: str. 139-143.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54244

 

ČAVOŠKI, Aleksandra - KNEŽEVIĆ - BOJOVIĆ, Ana - POPOVIĆ, Dušan

 

    Evropski sud pravde / Aleksandra Čavoški, Ana Knežević - Bojović,

Dušan Popović. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2006. - 230

str.; 24cm. - (Monografija / Institut za uporedno pravo ; 158)(EU /

Institut za uporedno pravo ; 12). - ISBN 86-80059-44-0

 

''Ova studija je plod rada na projektu 'Pravo Srbije i međunarodne

sudske institucije'...''--> Uvodna napomena. - Citirane presude: str.

226-230. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

Bibliografija: str. 224-225.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120142

 

ČIMBUROVIĆ, Ljubomir

 

    Ubistva u Novom Pazaru / Ljubomir Čimburović. - Beograd : Lj.

Čimburović, 2007. - XI, 347 str. : tabele; 20cm. - ISBN 86-909827-0-7

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 315-340.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54311

 

ČOLIĆ, Ljiljana

 

    O parlamentarnoj diplomatiji kroz lično iskustvo / Ljiljana Čolić

. - Beograd : Hrišćanska misao [itd.], 2006. - 256 str. : faksim.;

21cm. - (Biblioteka Svečanik. Nova serija / Hrišćanska misao, Beograd

; knj. 43). - ISBN 86-83643-50-6

 

Ćir.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166166

 

ĆIRKOVIĆ, Sima

 

    O istoriografiji i metodologiji / Sima Ćirković. - Beograd :

Istorijski institut, 2007. - 373 str.; 25cm. - (Studia Historica

Collecta ; knj. 3). - ISBN 86-7743-060-3

 

Na spor. nasl. str.: Studies in Historiography and Historical

Methodology. - Ćir. - Bibliografska beleška umesto pogovora: str.

357-358. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166135

 

ĆOROVIĆ, Emir

 

    Krivično delo izazivanja opšte opasnosti : magistarski rad / Emir

Ćorović. - Novi Sad : [E. Ćorović], 2007. - 137 listova; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

135-137. – Umnoženo za odbranu. - Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54321

 

DEKLARACIJA KOPAONIČKE ŠKOLE PRIRODNOG PRAVA

 

    Deklaracija Kopaoničke škole prirodnog prava. - Kopaonik :

Kopaonička škola prirodnog prava, 2002. - 64 str.; 24cm

 

Na vrhu nasl. str.: Universitatis iuris naturalis Copaonici ad

perpetuum hexagonum concepta:

vita-libertas-proprietas-humanitas-iusticia-ius.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54267

 

DICTIONARY OF INTERNATIONAL INVESTMENT

AND FINANCE TERMS

 

    Dictionary of International Investment and Finance Terms / series

editor John O. E. Clark. - Canterbury : Financial World, 2001. - 266

str.; 21cm. - ISBN 0-85297-577-5

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54310

 

DODDS, E. R.

 

    Grci i iracionalno / E. R. Dodds; preveo s engleskog Branimir

Gligorić. - Beograd : Službeni galsnik, 2005. - 228 str.; 24cm. -

ISBN 86-7549-413-0

 

Prevod dela: Greeks and the Irrational. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Beleška o autoru: str. 219-221.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54268

 

DRAGOJEVIĆ, Dragutin P.

 

    Englesko-srpski srpsko-engleski rečnik : osnovnih termina

računovodstva, revizije i informatike / Dragutin P. Dragojević. - 2.

izd. - Beograd : Građevinska knjiga, 2007. - 460 str.; 21cm. - ISBN

86-395-0526-4

 

Tekst štampan dvostubačno. - Bibliografija: str. 451-453.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54276

 

DRAKIĆ, Dragiša S.

 

    Neuračunljivost / Dragiša S. Drakić. - Novi Sad : Školska, 2007.

- 216 str.; 24cm. - ISBN 86-910111-0-9

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

209-216.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54291

 

DRUGA SRBIJA

 

    Druga Srbija : deset godina posle : 1992-2002 / [priredio Aljoša

Mimica]. - Beograd : Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji,

2002. - 441 str.; 24cm. - (Biblioteka Svedočanstva / Helsinški odbor

za ljudska prava u Srbiji ; No 12). - ISBN 86-7208-061-0

 

 

 

Str. 7-8: Napomena priređivača / A. [Aljoša] M. [Mimica]. - Str.

15-17: Druga Srbija je Srbija koja se ne miri sa zločinom / Radomir

Konstantinović. - Summaries.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120169

 

DUNN, John

 

    Locke : a very short introduction / John Dunn. - 1st ed. - Oxford

: University Press, 2003. - XVIII, 112 str. : ilustr.; 18cm. - (Very

Short Introductions Series ; 84). - ISBN 0-19-280394-8

 

References: str. 99. - Further reading: str. 101-106.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

52794/A

 

ĐORĐEVIĆ, Miroslav - ĐORĐEVIĆ, Djorđe

 

    Krivično pravo : sa osnovama privrednoprestupnog i prekršajnog

prava / Miroslav Djorđević, Djorđe Djorđević. - 4. izmenjeno i

dopunjeno izd. - Beograd : Projuris, 2007. - 322 str.; 21cm. - (

Priručnik za polaganje pravosudnog ispita / Projuris ; 2). - ISBN

86-86105-20-2

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120135

 

ĐORĐEVIĆ, Miroslav R.

 

    Pregled razvitka političkih i pravnih ustanova Srbije. - Beograd

: Fakultet političkih nauka, Seminar za društvenu i političku

istoriju. -    knj.; 20cm

 

od kraja XVIII do početka XX veka. Knj. 1 / Miroslav R. Djorđević. -

1973. - 207 str.

 

Ćir. - Prilozi: Dokumenti i svedočanstva: str. 125-204.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166128

 

ĐUNDIĆ, Petar

 

    Međunarodna nadležnost i merodavno pravo u sporovima o

vanugovornoj odgovornosti za proizvode sa nedostatkom : magistarski

rad / Petar Djundić. - Novi Sad : [P. Djundić], 2006 [2007]. - 214

listova; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

205-214. – Umnoženo za odbranu. - Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166126

 

ĐURĐIĆ, Aleksandar

 

    Interesne grupe i lobiranje kao postupak u međunarodnim odnosima

: doktorska disertacija / Aleksandar Đurđić. - Beograd : [A.

Đurđić], 2007. - 548 listova; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

526-540. – Umnoženo za odbranu. - Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166125

 

ĐURIĆ, Vladimir

 

    Ustavni postupak zaključenja i izvršenja međunarodnih ugovora :

doktorska disertacija / Vladimir Djurić. - Niš : [V. Djurić], 2006. -

VII, 291 list; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

284-291. – Umnoženo za odbranu. - Pravni fakultet Univerziteta u Nišu.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54219

 

ĐURKOVIĆ, Miša

 

    Konzervativizam i konzervativne stranke / Miša Djurković. -

Beograd : Službeni glasnik, 2007. - 105 str.; 21cm. - (Edicija

Političke familije. Ideologije i stranke ; knj. 1). - ISBN 86-7549-654-0

 

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

103-105.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54271

 

EKONOMSKE PRETPOSTAVKE PRIDRUŽIVANJA SRBIJE I

CRNE GORE EVROPSKOJ UNIJI

 

    Ekonomske pretpostavke pridruživanja Srbije i Crne Gore Evropskoj

uniji / redaktor Marta Bazler - Madžar, [autori priloga Dejan

Miljković ... et al.]. - Beograd : Fakultet za trgovinu i bankarstvo

''Janićije i Danica Karić'', 2006. - 183 str. : tabele, graf. prikazi

; 24cm. - ISBN 86-83237-29-X

 

Str. 5-7: Predgovor / Marta Bazler Madžar. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Bibliografija uz pojedine radove.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54238

 

EUROPE 2050

 

    Europe 2050 : challenges of the future, heritage of the past /

edited by Tuomas Heikkila, [contributors Juha Sihvola ... et al.].

- Helsinki : Edita, 2006. - 152 str.; 21cm. - ISBN 951-37-4769-7

 

Further reading uz svaki rad.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

Z II 1928

 

EUROPEAN COMPANY AND FINANCIAL LAW

 

    European Company and Financial Law : texts and leading cases /

edited by Klaus Hopt, Eddy Wymeersch. - 4th ed. - Oxford : University

Press, 2007. - XXVII, 1816 str.; 24cm. - ISBN 0-19-922760-0

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120166

 

EVANS, Dylan

 

    Emotion : a very short introduction / Dylan Evans. - 1st ed. -

Oxford : University Press, 2003. - XVII, 140 str. : ilustr.; 18cm. -

(Very Short Introductions Series ; 81). - ISBN 0-19-280461-8

 

Further reading: str. 125-128. - Source material: str. 129-134.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

Z I 2830

 

EVROPSKA ZATVORSKA PRAVILA

 

    Evropska zatvorska pravila. - Beograd : Savet Evrope, Kancelarija

u Beogradu, 2006. - 59 str.; 20cm. - ISBN 86-84437-24-1

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166136

 

FIŠER, Sandra

 

    Pravna priroda patenta kao subjektivnog prava : magistarski rad /

Sandra Fišer. - Novi Sad : [S. Fišer], 2006. - VII, 216 listova; 29cm

 

Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Bibliografija: listovi 210-216. - Umnoženo.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120150

 

FOLSOM, Ralph H. - GORDON, Michael Wallace - SPANOGLE, John A.

 

    International Business Transactions : in a nutshell / Ralph H.

Folsom, Michael Wallace Gordon, John A. Spanogle. - 6th ed. - St.

Paul : West Group, 2000. - XXVII, 449 str.; 19cm. - (Nutshell series)

. - ISBN 0-314-24093-4

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120157

 

FORD, David F.

 

    Theology : a very short introduction / David F. Ford. - 1st ed. -

Oxford : University Press, 2000. - IX, 188 str. : ilustr.; 18cm. - (

Very Short Introductions Series ; 9). - ISBN 0-19-285384-8

 

Further reading: str. 177-181.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120159

 

FREEDEN, Michael

 

    Ideology : a very short introduction / Michael Freeden. - 1st ed.

- Oxford : University Press, 2003. - IX, 142 str. : ilustr.; 18cm. -

(Very Short Introductions Series ; 95). - ISBN 0-19-280281-X

 

References and further reading: str. 129-133.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166122

 

GERNHUBER, Joachim

 

    Familienrecht / Joachim Gernhuber; forgefuehrt von Dagmar Coester

- Waltjen. - 5., voellig neu bearbeitete Aufl. - Muenchen : Beck,

2006. - LXIII, 1027 str. ; 25cm. - ISBN 3-406-52594-6

 

Abkuerzungsverzeichnis: str. XLIX-[LXIV]. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166146

 

GLOBAL CRIME TODAY

 

    Global Crime Today : the changing face of organised crime /

edited by Mark Galeotti. - 1st ed. - London [etc.] : Routledge, 2005.

- V, 166 str.; 24cm. - ISBN 0-415-36699-2

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz

tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54231

 

GLOGINIĆ, Aleksandar

 

    Komentar Zakona o hipoteci / Aleksandar Gloginić. - Beograd :

Službeni glasnik, 2007. - 104 str.; 24cm. - (Edicija Komentari zakona

/ Službeni glasnik ; knj. 9). - ISBN 86-7549-605-2

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. [105].

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54232

 

GLOGINIĆ, Aleksandar M.

 

    Komentar Zakona o menici : sa pregledom zakona koji se odnose na

menicu / Aleksandar M. Gloginić. - Beograd : Glosarijum, 2006. - 314

str.; 24cm. - ISBN 86-81839-59-4

 

Beleška o autoru: str. 309. - Napomene i bibliografske reference uz

tekst. - Bibliografija: str. 307-308.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166132

 

GOJČAJ, Anđelko

 

    Ribolovna prava u isključivoj ekonomskoj zoni : magistarski rad /

Anđelko Gojčaj. - Novi Sad : [A. Gojčaj], [2007]. - 106 listova;

29cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

103-106. – Umnoženo za odbranu. - Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54240

 

GOLUBOVIĆ, Srđan

 

    Evropska monetarna unija : institucionalni aspekti / Srđan

Golubović. - 1. izd. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije,

2007. - 191 str. : tabele, graf. prikazi; 24cm. - ISBN 86-7148-073-4

 

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 181-191.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54318

 

GRABOVAC, Darinka

 

    Liber Latinus / Darinka Grabovac. - Beograd :

Izdavačko-informativni centar studenata, 1975. - 250 str.; 24cm

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120173

 

GROSBY, Steven

 

    Nationalism : a very short introduction / Steven Grosby. - 1st ed

. - Oxford : University Press, 2005. - XI, 142 str. : ilustr.; 18cm.

- (Very Short Introductions Series ; 134). - ISBN 0-19-284098-3

 

References: str. 121-131. - Further reading: str. 132-134.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

Z I 2824

 

GRUNDGESETZ

 

    Grundgesetz : fuer die Bundesrepublik Deutschland : textausgabe,

stand: Juli 2002. - Bonn : Bundeszentrale fuer politische Bildung,

2003. - 96 str.; 19cm

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166120

 

GRUNDLAGEN DES VERWALTUNGSRECHTS. BD. 1, METHODEN,

MASSSTAEBE, AUFGABEN, ORGANISATION

 

    Grundlagen des Verwaltungsrechts. Bd. 1, Methoden, Massstaebe,

Aufgaben, Organisation. - Muenchen : Beck. -    knj.; 25cm

 

 / hrsg. von Wolfgang Hoffmann - Riem, Eberhard Schmidt - Assmann,

Andreas Vosskuhle. - 2006. - LII, 1345 str.. - ISBN 3-406-53912-2

 

Abkuerzungsverzeichnis: str. XIII-XLVI. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Bibliografija: str. XLVII-LIII.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120174

 

GUTTING, Gary

 

    Foucault : a very short introduction / Gary Gutting. - 1st ed. -

Oxford : University Press, 2005. - XV, 124 str. : ilustr.; 18cm. - (

Very Short Introductions Series ; 122). - ISBN 0-19-280557-6

 

References and further reading: str. 111-119.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54266

 

HAMMETT, Mike

 

    Dictionary of International Trade Finance / Mike Hammett. -

Canterbury : Financial World, 2001. - 266 str.; 21cm. - ISBN

0-85297-576-7

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54263

 

HANDBUCH IT IN DER VERWALTUNG

 

    Handbuch IT in der Verwaltung : mit 115 abbildungen und 16

tabellen / hrsg. Martin Wind, Detlef Kroeger. - Berlin : Springer,

2006. - XI, 749 str.; 24cm. - ISBN 3-540-21879-3

 

Die Autorinnen und Autoren: str. 747-749. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Bibliografija uz većinu radova.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166163

 

HANDWOERTERBUCH DES POLITISCHEN SYSTEMS DER

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

 

    Handwoerterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik

Deutschland / hrsg. Uwe Andersen, Wichard Woyke. - 5., aktualisierte

Aufl. - Bonn : Bundeszentrale fuer politische Bildung, 2003. - XX,

808 str. : tabele, graf. prikazi; 30cm. - ISBN 3-89331-389-3

 

Fotokopija. - Bibliografija uz svaki rad.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120149

 

HARTMANN, Florence

 

    Mir i kazna : tajni ratovi međunarodne politike i pravde /

Florence Hartmann; sa francuskog prevela Biljana Marojević. - Beograd

: ''Filip Višnjić'' : Klub Plus, 2007. - 281 str.; 20cm. - (

Biblioteka Chronogram). - ISBN 86-87363-549-1

 

Prevod dela: Paix et chatiment. - Napomene i bibliografske reference

uz tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166168

 

HATTENHAUER, Hans

 

    Evropske dejiny prava / Hans Hattenhauer. - 1. Vyd. - Praha : C.

H. Beck, 1998. - XII, 708 str.; 25cm. - ISBN 80-7179-056-7

 

Bibliografija: str. 633-676.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54323

 

HOFFMAN, Gordana

 

    Narodna banka : 1944-1991 / Gordana Hoffman. - Beograd : Evropski

centar za mir i razvoj, 2004. - 368 str. : ilustr.; 24cm. - ISBN 86-7236-029-X

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

359-362.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120153

 

HOFMANN, Gordana

 

    Zlato u monetarnim rezervama Narodne banke Jugoslavije = Gold in

Monetary Reserves of the National Bank of Yugoslavia / Gordana

Hofmann. - Beograd : Graficom, 2001. - 78 str.; 20cm

 

Upor. tekst na srp. i engl. jeziku. - Napomene uz tekst. -

Bibliografija: str. 39.

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

 

120164

 

HOLFORD - STREVENS, Leofranc

 

    The History of Time : a very short introduction / Leofranc

Holford - Strevens. - 1st ed. - Oxford : University Press, 2005. -

XIV, 144 str. : ilustr.; 18cm. - (Very Short Introductions Series ;

133). - ISBN 0-19-280499-5

 

Glossary: str. 138-139. - Further reading: str. 135-137.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166165

 

HORVAT, Branko

 

    Kosovsko pitanje / Branko Horvat. - Zagreb : Globus, 1988. - 189

str. : [32] table; 25cm. - (Plava biblioteka / Globus). - ISBN 86-343-0447-7

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

180-182.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120122

 

HUFEN, Friedhelm

 

    Verwaltungsprozessrecht / Friedhelm Hufen. - 6., neu beiarbeitete

Aufl. - Muenchen : C. H. Beck, 2005. - XXV, 667 str.; 20cm. - ISBN

3-406-53797-9

 

Bibliografija: str. XXIII-XXV.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54213

 

HUFEN, Friedhelm

 

    Fehler im Verwaltungsverfahren : Ein Handbuch fuer Ausbildung und

Praxis / Friedhelm Hufen. - 4., ueberarbeitete und aktualisierte Auf.

- Baden-Baden : Nomos, 2002. - 442 str.; 24cm. - ISBN 3-7890-7728-3

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

395-420.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166154

 

IGNJATOVIĆ, Jovanka - ĐORĐEVIĆ, Sreten

 

    Priručnik za predstavnike javne vlasti : o pristupu informacijama

od javnog značaja u oblasti voda i životne sredine / Jovanka

Ignjatović, Sreten Djorđević. - Beograd : Regionalni centar za

životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu, Kancelarija u Srbiji,

2006. - 68 str. : graf. prikazi, tabele, obrasci; 29cm. - ISBN

86-7550-045-9

 

Podatak o autorima preuzet iz kolofona. - Institucije nadležne za

sakupljanje, obradu i širenje informacija u oblasti životne sredine i

voda: str. 53-57. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

Bibliografija: str. 65-67.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

32374

 

INTERNATIONAL COMPARISONS OF REAL WAGES

 

    International Comparisons of Real Wages : a study of methods /

International Labour Office. - Geneva : International Labour Office,

1956. - VI, 89 str. : tabele; 24cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120136

 

INVESTING IN SOUTH-EASTERN EUROPE

 

    Investing in South-Eastern Europe. - Bochum : European University

Press. - 02 knj.; 20cm

 

Foreign Direct Investment in the Stability Pact Countries. Vol. 1 /

editors Stefan Messmann, Tibor Tajti, [predgovor Goran Svilanović,

autori priloga Vladimir Pavić ... et al.]. - 2005. - 534, VII str..

- ISBN 3-89966-135-4

 

Preface: str. 1-3. - Brief biography of the editors and co-authors:

str. I-VI. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

Bibliografija uz većinu radova.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120136

 

INVESTING IN SOUTH-EASTERN EUROPE

 

    Investing in South-Eastern Europe. - Bochum : European University

Press. - 02 knj.; 20cm

 

Foreign Direct Investment in the Stability Pact Countries. Vol. 2 /

editors Stefan Messmann, Tibor Tajti, [predgovor Goran Svilanović,

autori priloga Vladimir Pavić ... et al.]. - 2005. - XI, Str.

535-990, VI. - ISBN 3-89966-135-4

 

Brief biography of the editors and co-authors: str. I-VI. - Napomene

i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz većinu radova.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120168

 

INWOOD, Michael

 

    Heidegger : a very short introduction / Michael Inwood. - 1st ed.

- Oxford : University Press, 2000. - IX, 151 str. : ilustr.; 18cm. -

(Very Short Introductions Series ; 25). - ISBN 0-19-285410-0

 

Glossary: str. 137-141. - Further reading: str. 135-136.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

13651

 

IZVJEŠĆE O DJELOVANjU UPRAVNOG ODBORA

''PRAVNIČKOGA DRUŠTVA U ZAGREBU''

 

    Izvješće o đelovanju upravnog odbora ''Pravničkoga društva u

Zagrebu'' : za godinu 1910.. - Zagreb : Pravničko društvo, 1911. - 54

str.; 23cm

 

Sadrži i: Pravila ''Pravničkoga društva u Zagrebu''.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166138

 

JANKOVEC, Ivica - MIĆOVIĆ, Miodrag

 

    Privredno pravo / Ivica Jankovec, Miodrag Mićović. - Kragujevac :

Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, 2006. - 633

str.; 24cm. - ISBN 86-80765-71-6

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 632-633.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54218

 

JANJIĆ, Dušan Š.

 

    Vodič kroz privredne registre / Dušan Š. Janjić. - Beograd :

Službeni glasnik, 2006. - 311 str. : obrasci; 24cm. - (Edicija Zbirke

zakona i propisa / Službeni glasnik ; knj. 4). - ISBN 86-7549-526-9

 

Ćir.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54270

 

JAVNE NABAVKE

 

    Javne nabavke / [autori Predrag Jovanović ... i dr.]. - Beograd

: Agencija za unapređenje državne uprave, 2003. - 36 str.; 21cm. -

ISBN 86-83599-13-2

 

Ćir. - Str. 3: Predgovor / Predrag Jovanović.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

Z II 1931

 

JEDNOOBRAZNA PRAVILA I OBIČAJI ZA

DOKUMENTARNE AKREDITIVE

 

    Jednoobrazna pravila i običaji za dokumentarne akreditive :

revizija 2007 : datum primene 1. juli 2007. godine = ICC Uniform

Customs and Practice for Documentary Credits : 2007 Revision :

Implementation Date July 1, 2007 / [urednik Olivera Kiro, prevod

Cveta Anđelković]. - Beograd : Privredna komora Srbije [etc.],

2007. - 98 str.; 23cm. - ISBN 86-80809-37-3

 

Uporedo engl. tekst i srp. prevod. - Str. 2-3: Predgovor izdavača /

Olivera Kiro.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166108

 

JOCOVIĆ, Mijat

 

    Korporativno upravljanje : sa posebnim osvrtom na Crnu Goru :

magistarski rad / Mijat Jocović. - Beograd : [M. Jocović], 2007. -

129 listova; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

124-129. - Umnoženo. - Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54302

 

JOKSIMOVIĆ, Obren

 

    Osiguranje i zdravstveno osiguranje / Obren Joksimović. - Beograd

: Megatrend univerzitet primenjenih nauka, 2005. - 126 str. : tabele,

graf. prikazi; 24cm. - ISBN 86-7747-199-5

 

Bibliografija: str. 115-121.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166137

 

JOVANOVIĆ, Dejan

 

    Saodlučivanje u privrednim društvima : magistarski rad / Dejan

Jovanović. - Novi Sad : [D. Jovanović], 2007. - 139 listova; 29cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

137-139. - Umnoženo. - Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120134

 

JOVAŠEVIĆ, Dragan - STEVANOVIĆ, Zoran

 

    Pravni aspekti izvršenja krivičnih sankcija / Dragan Jovašević,

Zoran Stevanović. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka

istraživanja, 2007. - 350 str.; 20cm. - ISBN 86-83287-20-8

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 340-350.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166130

 

KITANOVIĆ, Tanja

 

    Usvojenje : magistarski rad / Tanja Kitanović. - Novi Sad : [T.

Kitanović], 2006. - 240 listova; 29cm

 

Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. - Ćir. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi 231-240. -

Umnoženo.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54233

 

KITAROVIĆ, Igor

 

    Sistem državne uprave, upravni postupak, upravni spor i

prekršajni postupak : priručnik za polaganje državnog stručnog ispita

 / Igor Kitarović. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd :

Multidisciplinarni centar za podsticanje integracionih procesa i

harmonizaciju prava [itd.], 2007. - 303 str.; 21cm. - ISBN

86-85821-09-7

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 303.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54294

 

KITAROVIĆ, Igor

 

    Kancelarijsko poslovanje : priručnik za polaganje državnog

stručnog ispita / Igor Kitarović. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. -

Beograd : Multidisciplinarni centar za podsticanje integracionih

procesa i harmonizaciju prava [itd.], 2007. - 154 str.; 21cm. - ISBN

86-85821-07-3

 

Ćir. - Bibliografija: str. 122.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

51224/B

 

KITAROVIĆ, Igor - VLATKOVIĆ, Milan - KITAROVIĆ, Nikola

 

    Priručnik za polaganje opšteg dela stručnog ispita : zaposlenih

sa višom i visokom školskom spremom u organima državne uprave,

lokalne samouprave i organizacijama koje obavljaju javna ovlašćenja /

Igor Kitarović, Milan Vlatković, Nikola Kitarović. - 9. izmenjeno i

dopunjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 2003. - XXXI,

599 str.; 24cm. - ISBN 86-387-0717-7

 

Ćir. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Sadrži i: Pravilnik o

programu opšteg dela stručnog ispita za radnike sa srednjim

obrazovanjem zaposlenih u organima državne uprave.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54072/A

 

KITAROVIĆ, Nikola

 

    Radno zakonodavstvo : priručnik za polaganje državnog stručnog

ispita / Nikola Kitarović. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd

: Multidisciplinarni centar za podsticanje integracionih procesa i

harmonizaciju prava : Privredni savetnik, 2007. - 189 str.; 21cm. -

ISBN 86-85821-08-0

 

Ćir. - Bibliografija: str. 187-189.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120184

 

KLAJN, Ivan

 

    Ispeci pa reci / Ivan Klajn. - 2., dopunjeno izd. - Novi Sad :

Prometej, 2007. - 271 str.; 20cm. - (Edicija Popularna lingvistika).

- ISBN 86-515-0130-5

 

Ćir.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120185

 

KLAJN, Ivan

 

    Rečnik jezičkih nedoumica / Ivan Klajn. - 8. (ćirilično) izd. -

Novi Sad : Prometej, 2007. - 301 str.; 20cm. - (Edicija Popularna

lingvistika). - ISBN 86-515-0131-2

 

Ćir.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120186

 

KLAJN, Ivan - ŠIPKA, Milan

 

    Strani izrazi i izreke : pravne norme, maksime, sentencije,

aforizmi : (iz latinskog, grčkog i savremenih evropskih jezika) /

Ivan Klajn, Milan Šipka. - Novi Sad : Prometej, 2007. - 327 str.;

20cm. - (Edicija Popularna lingvistika). - ISBN 86-515-0132-9

 

Ćir. - Podaci o autorima izreka: str. 309-327.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166145

 

KLASIFIKACIJA DELATNOSTI

 

    Klasifikacija delatnosti : sa nomenklaturom trgovinskih struka /

priređivač Dragan Š. Janjić. - 1. izd. - Beograd : Službeni glasnik,

2007. - 261 str. : tabele; 25cm. - (Edicija Zbirke zakona i propisa /

Službeni glasnik ; knj. 13). - ISBN 86-7549-584-0

 

Ćir. - Sadrži i: Uredba o razvrstavanju jedinica razvrstavanja prema

klasifikaciji delatnosti.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54299

 

KLINKE, Ulrich

 

    Causa und genetisches Synallagma : Zur Struktur der

Zuwendungsgeschaefte / Ulrich Klinke. - Berlin : Duncker und Humblot,

1983. - 209 str.; 22cm. - ISBN 3-428-05271-4

 

Fotokopija. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

Bibliografija: str. 180-201.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54241

 

KNEŽEVIĆ, Saša

 

    Zaštita ljudskih prava okrivljenog u krivičnom postupku / Saša

Knežević. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2007. - 239

str.; 24cm. - ISBN 86-7148-074-1

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 231-233.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54253

 

KNEŽEVIĆ, Saša S.

 

    Praktikum za krivično procesno pravo : (opšti deo) / Saša S.

Knežević. - Niš : Green Empire, 2006. - 230 str.; 24cm. - ISBN

86-904851-4-7

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 229.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166167

 

KNJIGA O KNJIŽNICI

 

    Knjiga o knjižnici : 100 godina osnutka Biblioteke Pravnog

fakulteta u Zagrebu / [urednik Igor Gliha, autori priloga Branko

Tomečak ... et al.]. - Zagreb : Pravni fakultet, 2006. - X, 313 str.

: fotogr., faksim., tabele; 25cm. - ISBN 953-6714-94-9

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz

tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54252

 

KONSTANTINOVIĆ - VILIĆ, Slobodanka - KOSTIĆ, Miomira - MILADINOVIĆ,

Dušica

 

    Pravo na pravnu pomoć i kvalitet pravne pomoći pružene građanima

u krivičnom postupku i postupku izdržavanja kazne / Slobodanka

Konstantinović - Vilić, Miomira Kostić, Dušica Miladinović; [urednik

Nevena Petrušić]. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije,

2007. - 188 str. : graf. prikazi, tabele; 24cm. - ISBN 86-7148-077-2

 

''Monograf. je rezultat rada na projektu 'Pristup pravosuđu -

instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem

Republike Srbije' čiji je autor i rukovodilac prof. dr Nevena

Petrušić.''. - Ćir. - Str. 3-4: Predgovor / urednica. - Podaci o

autorstvu: str. [189]. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

- Bibliografija: str. 181-188.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54013

 

KORUPCIJA

 

    Korupcija : osnovni pojmovi i mehanizmi za borbu / priredio Goran

P. Ilić, [autori priloga Miodrag A. Jovanović, Radmila Vasić, Branko

Lubarda, Goran P. Ilić…et al.]. - Beograd : Pravni fakultet, 2007. - 229

str.; 24cm. - (Biblioteka Crimen ; 3). - ISBN 86-7630-070-9

 

''Ova monografija je rezultat rada na projektu 'Stanje kriminaliteta

u Srbiji i pravna sredstva reagovanja' koji finansira Ministarstvo

nauke Republike Srbije''--> preliminarija. - Str. 7-8: Uvodna reč /

Goran P. Ilić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

Summaries.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54314

 

KORUPCIJA U SRBIJI PET GODINA KASNIJE

 

    Korupcija u Srbiji pet godina kasnije / Boris Begović ... i dr..

- Beograd : Centar za liberalno-demokratske studije, 2007. - 219 str.

: tabele, graf. prikazi; 24cm. - ISBN 86-83557-42-4

 

Ćir.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

53069

 

KOŠUTIĆ, Budimir

 

    Ideja revolucije i država naroda srpskog / Budimir Košutić. -

[Beograd : b. i., 1998]. - Str. 559-580; 23cm

 

P. o.: Evropa i istočno pitanje: zbornik radova, Istorijski institut

SANU, 1998. - Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

Summary.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166153

 

KOVAČEVIĆ, Braco

 

    Elementi sociologije / Braco Kovačević. - Banja Luka : Pravni

fakultet, Centar za publikacije, 2005. - 311 str.; 25cm. - ISBN

99938-675-9-4

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54292

 

KOVAČEVIĆ, Ratko - KECMAN, Bojana

 

    Ubistvo u porodici / Ratko Kovačević, Bojana Kecman; [recenzija

Živojin Aleksić]. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka

istraživanja, 2006. - 202 str. : tabele; 24cm. - ISBN 86-83287-12-2

 

Beleške o autorima: str. [203]. - Bibliografija: str. 199-202.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166148

 

KOZAR, Vladimir

 

    Zakon o parničnom postupku u praktičnoj primeni / Vladimir Kozar;

[autor za] deo Troškovi postupka Ana Stanojević. - Beograd :

Savremena administracija, 2007. - 172 str.; 29cm. - (10 specijalnih

priloga 'Savremene prakse' ; 2007, 9)

 

Ćir.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54229

 

KRIMINALITET U TRANZICIJI

 

    Kriminalitet u tranziciji : fenomenologija, prevencija i državna

reakcija / [urednik Leposava Kron, autori priloga Djorđe Djorđević

... et al.]. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka

istraživanja, 2007. - 496 str. : tabele; 24cm. - ISBN 86-83287-21-5

 

Reč urednika: str. 7-9. - Napomene i bibliografske reference uz

tekst. - Bibliografija uz većinu radova. - Summaries.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54239

 

KRIVOKAPIĆ, Boris

 

    Zbirka tekstova iz međunarodnih ljudskih prava / Boris

Krivokapić. - Beograd : Megatrend univerzitet, 2007. - 157 str.; 21cm

. - ISBN 86-7747-272-6

 

Ćir.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54313

 

KRNETA, Slavica

 

    Odabrane teme privatnog prava : zbornik radova / Slavica Krneta.

- Sarajevo : Pravni fakultet, 2007. - VIII, 620 str.; 24cm. - (

Biblioteka Zbornici Pravnog fakulteta u Sarajevu). - ISBN

9958-627-59-0

 

Slika autora. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54228

 

KRSTIĆ, Ostoja

 

    Prognostika kriminaliteta / Ostoja Krstić. - Beograd : Policijska

akademija, 2003. - 257 str.; 24cm. - ISBN 86-7020-096-1

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 253-257. - Conclusion. - Zusammenfassung.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54243

 

KULIĆ, Mirko

 

    Poresko procesno pravo : poreski postupak / Mirko Kulić. -

Beograd : Megatrend univerzitet, 2007. - IX, 342 str.; 24cm. - ISBN

86-7747-271-9

 

Ćir. - Bibliografija: str. 337-342.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120139

 

KULIĆ, Živko

 

    Radni spor : sa prilozima iz sudske prakse / Živko Kulić. -

Beograd : Službeni glasnik, 1996. - 253 str.; 20cm. - ISBN

86-7549-058-5

 

Ćir. - Str. 7-8: Predgovor / Aleksandar Nikolić, Radoje Brković. -

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

249-253.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54254

 

KUTLEŠIĆ, Vladan

 

    Uvod u pravo. Deo 2. - Beograd : Megatrend univerzitet. -  

knj.; 24cm

 

 / Vladan Kutlešić. - 2006. - 130 str.. - ISBN 86-7747-237-1

 

Ćir. - Bibliografija: str. 129-130.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

53328/A

 

LABUS, Miroljub

 

    Osnovi ekonomije / Miroljub Labus. - 7. izmenjeno i dopunjeno izd

. - Beograd : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2007. - XIV,

15-492 str.; 24cm. - (Biblioteka Udžbenici / Pravni fakultet, Beograd

; 23). - ISBN 86-7630-076-1

 

[O autoru] na zadnjoj korici. - Napomene i bibliografske reference uz

tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

157554/C

 

LARENZ, Karl

 

    Lehrbuch des Schuldrechts. Bd. 1, Allgemeiner Teil. - Muenchen :

C. H. Beck. -    knj.; 29cm

 

 / Karl Larenz. - 14., neubearbeitete Aufl. - 1987. - XX, 668 str.. -

ISBN 3-406-31997-1

 

Fotokopija. - Schrifttum zum Schuldrecht des BGB: str. XIX-XX. -

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

165493/B

 

LILIĆ, Stevan

 

    Upravno pravo : usklađeno sa Ustavom Srbije i upravnim

zakonodavstvom u Srbiji i u Crnoj Gori : univerzitetski udžbenik /

Stevan Lilić; Predrag Dimitrijević, Milan I. Marković. - 3. izmenjeno

i dopunjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 2007. - XVI,

493 str.; 25cm. - ISBN 86-387-0775-1

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

481-488.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54281

 

LOZA, Bogdan

 

    Obligaciono pravo. [Knj.] 2, Posebni dio / Bogdan Loza. - 8.

dopunjeno izd. - Pale : Pravni fakultet, 2000. - 250 str.; 24cm. -

ISBN 86-83325-01-6

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 237-238.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54320

 

LUČIĆ, Čedomir M.

 

    Mitropolit Petar Prvi Petrović / Čedomir M. Lučić. - Titograd :

Istorijski institut SR Crne Gore, 1991. - 249 str. : faksim.; 24cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 221-239.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54289

 

LUČIĆ, Zdravko

 

    Ciceron i prirodno pravo / Zdravko Lučić. - Sarajevo : Pravni

fakultet, 2006. - 272 str.; 24cm. - ISBN 9958-627-49-3

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

255-272.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

53068

 

LUKIĆ, Rad. [Radomir] D.

 

    Društveni uslovi razvoja sociologije u Jugoslaviji /

Rad.[Radomir] D. Lukić. – [Beograd : s. n., 1960]. - Str. 99-113;

24cm

 

P. o.: Sociologija ; 2-3, 1960.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166129

 

MARJANSKI, Vladimir

 

    Pravna priroda ugovora o osiguranju : magistarski rad / Vladimir

Marjanski. - Novi Sad : [V. Marjanski], 2006. - 273 lista; 29cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

270-273. - Umnoženo. - Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120141

 

MARKOVIĆ, Božidar S.

 

    Načela demokratije / Božidar S. Marković. Pravna država /

Milivoje Č. Marković. - ponovljeno izd. - Beograd : Politika i

društvo : ''Draganić'', 1998. - 70 str.; 20cm. - (Biblioteka Politika

i društvo ; 62). - ISBN 86-441-0201-X

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166124

 

MATIĆ, Dejan

 

    Teorijskopravna misao Nastasa Petrovića i Gligorija Geršića :

magistarski rad / Dejan Matić. - Niš : [D. Matić], 2006. - 163 lista;

29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

160-163. - Umnoženo. - Pravni fakultet Univerziteta u Nišu.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120163

 

MATTHEWS, P. H.

 

    Linguistics : a very short introduction / P. H. Matthews. - 1st

ed. - Oxford : University Press, 2003. - IX, 132 str. : ilustr.; 18cm

. - (Very Short Introductions Series ; 93). - ISBN 0-19-280148-1

 

Further reading: str. 126-128.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54248

 

MCBRIDE, Jeremy - MACOVEI, Monica

 

    Pravo na slobodu i bezbednost ličnosti : vodič za primenu člana 5

Evropske konvencije o ljudskim pravima : priručnik o ljudskim pravima

br. 5 / Jeremy McBride, Monica Macovei. - Beograd : Savet Evrope,

Kancelarija u Beogradu, 2004. - 166 str.; 21cm. - ISBN 86-84437-12-8

 

[Nema podataka o naslovu originala]. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166156

 

MEDAKOVIĆ, Nikola

 

    Krajnja nužda u kaznenom pravu : magistarski rad / Nikola

Medaković. - Niš : [N. Medaković], 2005 [2006]. - 173 lista; 29cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

166-173. - Umnoženo. - Pravni fakultet Univerziteta u Nišu.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54312

 

MEĐAK, Vladimir - JOVANOVIĆ, Nikola - AREŽINA, Sanja

 

    Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) / Vladimir Međak,

Nikola Jovanović, Sanja Arežina. - 3. izd. - Beograd : Vlada

republike Srbije, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji, 2005.

- 47 str. : ilustr.; 23cm. - ISBN 86-

 

Ćir.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54247

 

MEĐEDOVIĆ, Sefer

 

    Krivičnopravno ograničenje slobode / Sefer Međedović. - Novi

Pazar : Forum univerzitetskih nastavnika i naučnih saradnika, 2006. -

147 str.; 21cm. - (Biblioteka Istraživanja / Forum univerzitetskih

nastavnika i naučnih saradnika ; knj. br. 5). - ISBN 86-85237-04-1

 

Prilozi: str. 127-143. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

- Bibliografija: str. 145-147.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

Z II 1930

 

MIHALJČIĆ, Rade

 

    Zakoni u starim srpskim ispravama : pravni prepisi, prevodi,

uvodni tekstovi i objašnjenja : primljeno na 6. skupu Odeljenja

društvenih nauka, od 6. juna 2006. godine, po referatu akademika Sime

Ćirkovića i dopisnog člana Miloša Blagojevića / Rade Mihaljčić;

urednik Kosta Čavoški. - Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti

, 2006. - 233 str. : faks.; 24cm. - (Izvori srpskog prava / Srpska

akademija nauka i umetnosti, Odeljenje društvenih nauka ; 13). - ISBN

86-7025-419-0

 

Na spor. nasl. str.: Les lois dans les anciens documents Serbes. -

Deo teksta uporedo na srp. i franc. jeziku. - Važniji pojmovi: str.

183-217. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Izvori:

219-223. - Bibliografija: str. 223-226.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166131

 

MILADINOVIĆ, Dušica

 

    Pomilovanje u krivičnom zakonodavstvu Srbije : magistarski rad /

Dušica Miladinović. - Novi Sad : [D. Miladinović], 2006 [2007]. - 187

listova; 29cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

179-187. - Umnoženo. - Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54217

 

MILIĆ, Zoran

 

    Sport i pravna regulativa u sportu / Zoran Milić. - Beograd :

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 2007. - 149 str. : ilustr.;

24cm. - ISBN 86-80255-36-1

 

O autoru: str. 146-147. - Preporučujemo da se pročita: str. 144-146.

- Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

142.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54208

 

MILISAVLjEVIĆ, Bojan

 

    Nove mirovne misije Organizacije ujedinjenih nacija / Bojan

Milisavljević. - Beograd : Pravni fakultet : Službeni glasnik, 2007.

- 217 str.; 24cm. - (Biblioteka Monografije / Pravni fakultet,

Beograd [i] Službeni glasnik ; 10). - ISBN 86-7549-647-2

 

Slika autora na zadnjoj korici. - Napomene i bibliografske reference

uz tekst. - Bibliografija: str. 212-217.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120171

 

MILLER, David

 

    Political Philosophy : a very short introduction / David Miller.

- 1st ed. - Oxford : University Press, 2003. - XI, 147 str. : ilustr.

; 18cm. - (Very Short Introductions Series ; 97). - ISBN

0-19-280395-6

 

Further reading: str. 133-140.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54007

 

MILOŠEVIĆ, Miroslav

 

    Rimsko pravo / Miroslav Milošević. - 2. izd. - Beograd : Pravni

fakultet : Službeni glasnik, 2007. - 465 str.; 24cm. - (Biblioteka

Udžbenici / Pravni fakultet, Beograd [i] Službeni glasnik ; 22). -

ISBN 86-7549-663-2

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166162

 

MILOVANOVIĆ, Ivana

 

    Međunarodno pravni standardi zaštite životne sredine u regionu

Evrope : [magistarski rad] / Ivana Milovanović. - Beograd : [I.

Milovanović], 2007. - 179 listova; 29cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

172-175. - Umnoženo. - Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120156

 

MINOGUE, Kenneth

 

    Politics : a very short introduction / Kenneth Minogue. - 1st ed.

- Oxford : University Press, 2000. - IX, 118 str.; 18cm. - (Very

Short Introductions Series ; 8). - ISBN 0-19-285388-0

 

Further reading: str. 112-113.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120138

 

MIRIĆ, Slavica

 

    Zakon o stanovanju ; Zakon o održavanju stambenih zgrada : potpun

tekst zakona sa objašnjenjima i registrima pojmova / Slavica Mirić. -

2. dopunjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 2000. - 147

str.; 20cm. - ISBN 86-387-032-4

 

Ćir.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166164

 

MIRKOVIĆ, Miroslava

 

    Roemer an der Mittleren Donau : roemische Strassen und Festungen

von Singidunum bis Aquae / Miroslava Mirković. - Beograd : M.

Mirković, 2003. - 64 str. : ilustr.; 25cm. - ISBN 86-904669-0-8

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 8,

20, 30, 32, 36, 44, 62-63.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54102/A

 

MRVIĆ - PETROVIĆ, Nataša

 

    Krivično pravo : opšti i posebni deo / Nataša Mrvić - Petrović. -

4. izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta Union [itd.], 2007.

- 362 str.; 24cm. - (Biblioteka Udžbenici / Pravni fakultet

Univerziteta Union [i] Službeni glasnik ; 7). - ISBN 86-7549-702-8

 

Ćir. - Bibliografija: str. 361-362.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120144

 

NADIĆ, Darko

 

    Partije zelenih u Evropi / Darko Nadić. - Beograd : D. Nadić,

2005. - VIII, 247 str. : tabele; 20cm. - ISBN 86-907339-0-6

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 238-247.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54282

 

NADLEŽNOST I RAZGRANIČENJE NADLEŽNOSTI SUDOVA

 

    Nadležnost i razgraničenje nadležnosti sudova : zbornik radova /

[urednik Katica Bobar, autori Bosa Nenadić ... i dr.]. - Beograd :

Glosarijum, 2006. - 400 str.; 21cm. - ISBN 86-81839-61-6

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54300

 

NAPOR BOSNE I HERCEGOVINE ZA OSLOBOĐENjE I UJEDINjENjE

 

    Napor Bosne i Hercegovine za oslobođenje i ujedinjenje / obradio

Pero Slijepčević, saradnici Vladimir Ćorović ... i dr.. - Sarajevo :

Narodna odbrana, Oblasni odbor, 1929. - 400 str. : tabele, fotogr.;

21cm

 

Ćir. - Fotokopija.

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54284

 

NEDELJKOVIĆ, Branislav

 

    Izabrani radovi / Branislav Nedeljković; priredio Mijat Šuković,

[predgovor Nevenka Bogojević - Gluščević, bibliografija Anica Lalić

]. - Podgorica : Pravni fakultet, 2005. - 525 str.; 24cm. - (

Biblioteka Baština / Pravni fakultet, Podgorica). - ISBN

86-509-0025-9

 

Ćir. - Predgovor: str. 5-18. - Bibliografija Branislava M.

Nedeljkovića 1931-1987.: str. 515-523. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166143

 

NEDELJKOVIĆ, Ljiljana T.

 

    Osiguranje za slučaj nezaposlenosti u Republici Srbiji :

magistarski rad / Ljiljana T. Nedeljković. - Beograd : [Lj.

Nedeljković], 2007. - 165 listova; 29cm

 

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

161-165. - Umnoženo. - Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54227

 

NEMATERIJALNA ŠTETA

 

    Nematerijalna šteta : promene stavova sudske prakse o naknadi

nematerijalne štete i nove tendencije, aktuelna sudska praksa / [

autori teksta Snežana Andrejević, Ljubica Milutinović, Zdravko

Petrović]. - Beograd : Intermex, 2007. - 207 str.; 21cm. - (

Biblioteka Pravni informator / Intermex ; septembar 2007)

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120165

 

NEWMAN, Michael

 

    Socialism : a very short introduction / Michael Newman. - 1st ed.

- Oxford : University Press, 2005. - XI, 171 str. : ilustr.; 18cm. -

(Very Short Introductions Series ; 126). - ISBN 0-19-280431-6

 

References: str. 155-158. - Further reading: str. 159-162.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54277

 

NIKOLIĆ, Zoran

 

    Sociologija / Zoran Nikolić. - 2. izd. - Istočno Sarajevo :

Pravni fakultet, 2005. - 387 str.; 24cm. - ISBN 99938-637-9-3

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 383-387.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120151

 

NOLAN - HALEY, Jacqueline M.

 

    Alternative Dispute Resolution : in a nutshell / Jacqueline M.

Nolan - Haley. - St. Paul : West Group, 1992. - XXII, 298 str.; 19cm.

- (Nutshell series). - ISBN 0-314-00781-4

 

Bibliografija uz svako poglavlje.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166157

 

OBRADOVIĆ, Goran

 

    Načelo slobode rada : doktorska disertacija / Goran Obradović. -

Niš : [G. Obradović], 2006. - 234 lista; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

223-234. – Umnoženo. - Pravni fakultet Univerziteta u Nišu.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120155

 

OKASHA, Samir

 

    Philosophy of Science : a very short introduction / Samir Okasha.

- 1st ed. - Oxford : University Press, 2002. - IX, 144 str. : ilustr.

; 18cm. - (Very Short Introductions Series ; 67). - ISBN

0-19-280283-6

 

Further reading: str. 135-139.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166151

 

PANTELIĆ, Nebojša

 

    Krivično delo ubistvo policajca u vršenju poslova bezbednosti :

magistarski rad / Nebojša Pantelić. - Niš : [N. Pantelić], 2006

[2007]. - 206 listova; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

202-206. - Umnoženo. - Pravni fakultet Univerziteta u Nišu.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120162

 

PASSMORE, Kevin

 

    Fascism : a very short introduction / Kevin Passmore. - 1st ed. -

Oxford : University Press, 2002. - XI, 162 str. : ilustr.; 18cm. - (

Very Short Introductions Series ; 77). - ISBN 0-19-280155-4

 

References: str. 157-158.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

53557/A

 

PAUNOVIĆ, Milan - CARIĆ, Slavoljub

 

    Evropski sud za ljudska prava : nadležnost i postupak / Milan

Paunović, Slavoljub Carić. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd

: Pravni fakultet, 2007. - 183 str.; 24cm. - (Biblioteka Monografije

/ Pravni fakultet, Beograd ; 11). - ISBN 86-7630-073-0

 

Prilozi: str. 105-179. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

- Bibliografija: str. 181-183.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54222

 

PENCE, Gregory E.

 

    Klasični slučajevi iz medicinske etike : opis slučajeva koji su

uobličili medicinsku etiku, sa njihovom filozofskom, pravnom i

istorijskom pozadinom / Gregory E. Pence; s engleskog preveli Rastko

Jovanović, Miroslava Anđelković. - Beograd : Službeni glasnik, 2007.

- 818 str.; 24cm. - (Edicija Primenjena etika ; kolo 1). - ISBN

86-7549-518-5

 

Prevod dela: Classic Cases in Medical Ethics. - O autoru: str. [819].

- Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz

tekst. - Preporučena literatura uz svako poglavlje.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54259

 

PERIĆ, Obrad

 

    Zbornik radova : krivično pravo : (opšta problematika),

maloletničko krivično pravo, međunarodno krivično pravo, privredno

krivično pravo, istraživanja, autor o drugima, drugi o autoru / Obrad

Perić; [urednik Djorđe Ignjatović]. - Beograd : Dosije : Srpsko

udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Kriminološka sekcija,

2007. - 349 str.; 24cm. - ISBN 86-7738-070-0

 

Na spor. nasl. str.: Recueil d'etudes et d'articles. - ''... izdavači

ove knjige zamolili su prof. Obrada Perića da povodom sedamdesete

godine života napravi izbor svojih tekstova...''--> Predgovor. -

Radovi na više jezika. - Tekst ćir. i lat. - Str. 9-10: Predgovor /

Djorđe Ignjatović. - Biografsko-bibliografski podaci: str. 339-349.

- Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54210

 

PETROV, Vladan

 

    Engleski ustav / Vladan Petrov. - Beograd : Pravni fakultet :

Službeni glasnik, 2007. - 262 str.; 24cm. - (Biblioteka Monografije /

Pravni fakultet, Beograd [i] Službeni glasnik ; 8). - ISBN 86-7549-646-5

 

Slika autora na zadnjoj korici. - Ćir. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Bibliografija: str. 253-262.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54237

 

PODGORAC, Todor I.

 

    Potreba kritičkog promišljanja u opštoj nauci o pravu / Todor I.

Podgorac. - Kragujevac : Pravni fakultet, 2006. - 145 str.; 24cm. -

ISBN 86-80765-67-8

 

Tekst. ćir. i lat. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

Summaries ; Resumes.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54250

 

POLOJAC, Milena

 

    Praktikum za rimsko pravo : tekstovi i slučajevi rimskih pravnika

iz obligacionog prava / Milena Polojac. - Beograd : Pravni fakultet :

Službeni glasnik, 2007. - 258 str.; 24cm. - (Biblioteka Priručnici /

Pravni fakultet [i] Službeni glasnik ; 11). - ISBN 86-7549-737-0

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54260

 

POPOV, Djorđe - STANKOVIĆ, Fuada

 

    Osnovi ekonomije / Djorđe Popov, Fuada Stanković. - Novi Sad :

Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2007. - 380 str. :

tabele, graf. prikazi; 24cm. - ISBN 86-7774-011-2

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 379-380.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

53067

 

POPOVIĆ, Dejan

 

    Socijalno nepovoljni učinci pri oporezivanju prometa / Dejan

Popović. – [(Zagreb : s. n., 1985]. - Str. 105-115 : tabele; 24cm

 

P. o.: Aktuelni problemi financiranja društvenih potreba. [Knj.] 2. -

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166169

 

POPOVIĆ, Vladimir

 

    Željko Cvijanović - novinar u civilu / Vladimir Popović. -

Beograd : Komitet pravnika za ljudska prava (YUKOM), 2007. - 102 str.

: fotogr.; 30cm. - ISBN 86-83209-20-0

 

Podatak o autoru preuzet iz kolofona.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

Z I 2822

 

PORODIČNI ZAKON

 

    Porodični zakon / [predgovor Marija Draškić]. - 2. izd. -

Beograd : Službeni glasnik, 2007. - 159 str.; 20cm. - (Edicija Zakoni

i propisi / Službeni glasnik ; knj. 1). - ISBN 86-7549-618-2

 

Ćir. - Novi Porodični zakon Srbije: str. 7-24. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166139

 

PRAKTIČNO OBRAZOVANJE PRAVNIKA

 

    Praktično obrazovanje pravnika / [autori Gordana Stanković ...

et al.]. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2003. -

XII, 333 str. : graf. prikazi; 24cm. - ISBN 86-7148-037-2

 

Tekst delimično uporedo na srp. i engl. jeziku. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 331-333.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54316

 

PRAVDA, JAVNOST, DOVERBA

 

    Pravda, javnost, doverba / [autori] Ljupčo Arnaudovski ... i dr..

- Kavadarci : SPPMD [itd.], 2006. - 656 str. : tabele, graf. prikazi;

24cm. - ISBN 9968-4-9-9-5

 

Ćir.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

Z I 2829

 

PRAVILNIK O DODELI JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 

    Pravilnik o dodeli javne nabavke male vrednosti. - Beograd :

Uprava za javne nabavke, 2003. - 8 str.; 20cm

 

Ćir.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120132

 

PRAVNA POMOĆ

 

    Pravna pomoć / urednik Saša Gajin, [autori priloga Vladimir V.

Vovdinelić ... et al.]. - Beograd : Centar za unapređivanje pravnih

studija, 2007. - 338 str.; 20cm. - (Biblioteka Suočavanja / Centar za

unapređivanje pravnih studija ; 18). - ISBN 86-7546-028-2

 

Str. 7-12: Uvodnik / Saša Gajin. - Deo teksta uporedo na srp. i engl.

jeziku. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Sadrži i:

Model Zakona o pravnoj pomoći.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166170

 

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U PRIŠTINI

 

    Pravni fakultet Univerziteta u Prištini : sa privremenim sedištem

u Kosovskoj Mitrovici : 45 [godina postojanja Pravnog fakulteta] / [

urednik Mijal Stojanović, prevod na engleski Maja Stanojević]. -

Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2006. - 120 str. : ilustr.;

25cm. - ISBN 86-83925-20-X

 

Uporedo srp. tekst i engl. prevod.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

165643

 

PRAVNI SISTEM SRBIJE I STANDARDI EVROPSKE UNIJE

I SAVETA EVROPE. KNJ. 2

 

    Pravni sistem Srbije i standardi Evropske unije i Saveta Evrope.

Knj. 2 / priredio Stanko Bejatović, [autori priloga Marko Pavlović

... i dr.]. - Kragujevac : Pravni fakultet, Institut za pravne i

društvene nauke, 2007. - 458 str. : šeme; 24cm. - ISBN 86-80765-82-1

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summaries.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54293

 

PREGLED ODLUKE O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU

 

    Pregled Odluke o prihvatljivosti i meritumu : 2003 - 2006. / uvod

Mato Tadić, Miodrag Pajić. - Sarajevo : Ustavni sud Bosne i

Hercegovine, Komisija za ljudska prava, 2006. - 506 str. : tabele,

graf. prikazi; 24cm. - ISBN 9958-9200-5-0

 

Tekst na više jezika. - Predgovor gospode Mate Tadića i Miodraga

Pajića: str. 7-14. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54251

 

PRIRUČNIK ZA PRVOSTEPENI PREKRŠAJNI POSTUPAK

 

    Priručnik za prvostepeni prekršajni postupak : kod prekršajnih

sudova i organa državne uprave : (obrasci za praktičnu primenu) /

[priredio] Vladan Stanojev i saradnici. - Beograd : Ministarstvo

pravde Republike Srbije : UNDP, 2006. - 175 str. : obrasci; 24cm. -

ISBN 86-909501-0-9

 

Ćir.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

Z I 2832

 

PRIVATE INTERNATIONAL LAW AND ARBITRATION

 

    Private International Law and Arbitration : Switzerland : basic

documents / edited by Andreas Bucher, Pierre - Yves Tschanz. - Basle

[etc.] : Helbing and Lichtenhahn, 1996. - 164 str.; 19cm. - ISBN 3-7190-1433-9

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54223

 

PROCESNE MERE ZAŠTITE SVEDOKA

 

    Procesne mere zaštite svedoka : priručnik za pripadnike policije

i pravosuđa / [autori Stjepan Gluščić ... et al.]. - Beograd :

Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu, 2007. - 340 str. : tabele,

graf. prikazi; 24cm. - ISBN 86-84437-30-5

 

O autorima: str. 3-4.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54290

 

PRVIH PEDESET GODINA INSTITUTA ZA UPOREDNO PRAVO

 

    Prvih pedeset godina Instituta za uporedno pravo / [uređivački

odbor Vesna Rakić - Vodinelić ... et al.]. - Beograd : Institut za

uporedno pravo, 2006. - 54 str. : ilustr.; 23cm. - ISBN 86-80059-42-0

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54307

 

PUBLIC MANAGEMENT IN THE CENTRAL AND

EASTERN EUROPEAN TRANSITION

 

    Public Management in the Central and Eastern European Transition

: concepts and cases / edited by Juraj Nemec, Glen Wright, Richard J.

Stillman II. - Bratislava : NISPAcee, 2002. - 504 str.; 24cm. - ISBN

80-89013-08-2

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki

rad.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54298

 

RADBRUCH, Gustav

 

    Pravni i drugi aforizmi / Gustav Radbruch; izabrao i preveo

Danilo N. Basta. - Beograd : Dosije, 2007. - 49 str.; 21cm. - (

Biblioteka Parerga ; 15). - ISBN 86-7738-080-9

 

Prevod dela: Aphorismen zur Rechtsweisheit. - Str. 45-47: Beleška o

autoru / D. [Danilo] B. [Basta].

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54257

 

RADIŠIĆ, Jakov

 

    Odgovornost zbog štete izazvane lekarskom greškom u lečenju i u

obaveštavanju pacijenata / Jakov Radišić. - Beograd : Nomos, 2007. -

364 str.; 22cm. - ISBN 86-81781-66-9

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

363-364.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54286

 

RADOJČIĆ - KOSTIĆ, Gordana

 

    Bibliografija o zakonodavstvu cara Stefana Dušana : primljeno na

6. skupu Odeljenja društvenih nauka od 6. juna 2006. godine na osnovu

recenzija akademika Sime Ćirkovića i dopisnog člana Koste Čavoškog /

Gordana Radojčić - Kostić; urednik Kosta Čavoški. - Beograd : Srpska

akademija nauka i umetnosti, 2006. - 362 str.; 24cm. - (Izvori

srpskog prava / Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje

društvenih nauka ; 12). - ISBN 86-7025-413-1

 

Na spor. nasl. str.: Bibliography of Emperor Stefan Dušan's

Legislation. - Deo teksta uporedo na srp. i engl. jeziku. - Tekst

ćir. i lat.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

52797/B

 

RAJOVIĆ, Veroljub

 

    Građansko procesno pravo : parnični postupak, vanparnični

postupak, izvršni postupak / Veroljub Rajović. - 3. izmenjeno,

dopunjeno i ažurirano izd. - Beograd : Projuris, 2007. - 281 str.;

21cm. - (Priručnik za polaganje pravosudnog ispita / Projuris ; 5). -

ISBN 86-86105-21-9

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54305

 

RANI RADOVI POLAZNIKA ALTERNATIVNE

AKADEMSKE OBRAZOVNE MREŽE

 

    Rani radovi polaznika Alternativne akademske obrazovne mreže :

2001-2003. / priredili Aljoša Mimica, Zoran Grac, [autori Ivana

Cvetanović ... et al.]. - Beograd : Alternativna akademska obrazovna

mreža, 2004. - 500 str.; 24cm. - ISBN 86-84151-08-9

 

Str. 9-10: Umesto predgovora / Srbijanka Turajlić. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad. -

Summaries.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

157847

 

REČNIK SRPSKOHRVATSKOG KNJIŽEVNOG I NARODNOG JEZIKA

 

    Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika. - Beograd :

SANU, Institut za srpski jezik. -    knj.; 29cm

 

Knj. 17, Odvrkao-Opovo / [urednici Mitar Pešikan ... i dr.]. - 1.

izd. - 2006. - CXIII, 800 str.. - ISBN 86-7025-309-7

 

Ćir.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

116546/B

 

REGISTAR PROPISA GRADA BEOGRADA

 

    Registar propisa Grada Beograda. - Beograd : Kulturni centar

Beograda, 1985. - 179 str.; 20cm

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54215

 

REGISTAR SENTENCI IZ BILTENA VIŠEG TRGOVINSKOG SUDA

 

    Registar sentenci iz Biltena Višeg trgovinskog suda : u periodu

od 2002 - 2006. godine / [glavni i odgovorni urednik Gordana

Ajnšpiler - Popović]. - Beograd : Privredni savetnik, 2006. - 176

str.; 21cm

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

 

54261

 

RISTOVIĆ, Svetlana

 

    Policijski menadžment u suzbijanju kriminaliteta / Svetlana

Ristović. - Beograd : Zadužbina Andrejević, 2006. - 100 str. : graf.

prikazi; 24cm. - (Biblioteka Academia). - ISBN 86-7244-526-0

 

''Monografija... je priređena magistarska teza 'Policijski

menadžment i suzbijanje kriminaliteta' odbranjena 2004. godine na

Pravnom fakultetu u Kragujevcu...''--> korica. – [O autoru] na

zadnjoj korici. - Napomene i bibliografske reference na kraju teksta.

- Bibliografija: str. 88-91.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120180

 

SCRUTON, Roger

 

    Spinoza : a very short introduction / Roger Scruton. - 1st ed. -

Oxford : University Press, 2002. - XI, 129 str. : ilustr.; 18cm. - (

Very Short Introductions Series ; 70). - ISBN 0-19-280316-6

 

Glossary: str. 123-124. - Further reading: str. 119-121.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54296

 

SEARLE, John

 

    Svest, mozak i nauka / John Searle; prevod Živan  Lazović. -

Beograd : Filozofsko društvo Srbije [etc.], 1990. - 116 str.; 21cm. -

ISBN 86-81349-03-1

 

Prevod dela: Minds, Brains and Science. - Fotokopija. -

Bibliografija: str. 116.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54297

 

SEARLE, John R.

 

    Expression and Meaning : studies in the theory of speech acts /

John R. Searle. - 1st ed. - Cambridge : University Press, 1979. -

XIV, 187 str.; 21cm. - ISBN 0-521-22901-4

 

Fotokopija. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

Bibliografija: str. 181-182.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54264

 

SIGURNOST GRAĐANA U NEDOVRŠENOJ DRŽAVI

 

    Sigurnost građana u nedovršenoj državi : [godišnji izveštaj] -

Srbija 2005 / [priredio] Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji. -

Beograd : Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2006. - 492 str.

: tabele; 24cm. - ISBN 86-7208-121-8

 

Dodatak: Aktivnosti Helsinškog odbora: str. 441-492. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166147

 

SIMIĆ, Dušan

 

    Englesko - srpski enciklopedijski rečnik : 120.000 pojmova /

Dušan Simić. - Kragujevac : Centar za naučna istraživanja SANU i

Univerziteta : DSP, 2005. - 1595 str.; 26cm. - (Rečnici / DSP,

Kragujevac). - ISBN 86-82095-24-6

 

Beleška o autoru: str. [1596-1597].

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54279

 

SIMOVIĆ, Miodrag N.

 

    Krivično procesno pravo / Miodrag N. Simović. - Srpsko Sarajevo :

Pravni fakultet, 2001. - XIX, 505 str.; 24cm. - ISBN 99938-637-1-8

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 499-505.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120179

 

SINGER, Peter

 

    Hegel : a very short introduction / Peter Singer. - 1st ed. -

Oxford : University Press, 2001. - XV, 131 str. : ilustr.; 18cm. - (

Very Short Introductions Series ; 49). - ISBN 0-19-280197-X

 

Notes on souces: str. 115-119. - Further reading: str. 121-125.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166149

 

SLOVIĆ, Dragoslav

 

    Prirodno pravo i fiktivni kapital / Dragoslav Slović. - Beograd :

Fineks, 2006. - 312 str. : tabele; 25cm. - ISBN 86-82325-23-3

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

305-312.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54308

 

SRBI NA KOSOVU I U METOHIJI

 

    Srbi na Kosovu i u Metohiji : zbornik radova s naučnog skupa

održanog u Kosovskoj Mitrovici 27-29. maja 2005. : prihvaćeno na 8.

skupu Odeljenja društvenih nauka od 13. decembra 2005. / urednici

Stevan Karamata, Časlav Ocić, [uvodno saopštenje Smilja Avramov,

autori priloga Momir Milojević, Kosta Čavoški ... i dr.]. - Beograd

: Srpska akademija nauka i umetnosti, 2006. - 471 str. : ilustr.;

24cm. - (Naučni skupovi / Srpska akademija nauka i umetnosti ; knj.

112. Odeljenje društvenih nauka ; knj. 26). - ISBN 86-7025-410-7

 

Na spor. nasl. str.: Serbs in Kosovo and Metohia. - Radovi na srp. i

engl. jeziku. - Tekst ćir. i lat. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Bibliografija uz pojedine radove. - Summaries.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166144

 

SRBIJA PRED MEĐUNARODNIM SUDOM PRAVDE. KNJ. 1, ODBRANA

 

    Srbija pred Međunarodnim sudom pravde. Knj. 1, Odbrana. -

Beograd : ''Filip Višnjić''. - 02 knj.; 25cm. - (Edicija Diplomatske

sveske / ''Filip Višnjić'')

 

 / priredio Radoslav Stojanović, [tekstove u prvom tomu knjige

preveli su Oliver Potežica, Radoman Kordić, redaktura prevoda Oliver

Potežica, Nataša Fovo - Ivanović]. - 2007. - 844 str.. - ISBN

86-7363-520-0

 

Ćir. - Str. 7-26: Predgovor / Radoslav Stojanović. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166144

 

SRBIJA PRED MEĐUNARODNIM SUDOM PRAVDE. KNJ. 2, PRESUDA

 

    Srbija pred Međunarodnim sudom pravde. Knj. 2, Presuda. -

Beograd : ''Filip Višnjić''. - 02 knj.; 25cm. - (Biblioteka

Diplomatske sveske / ''Filip Višnjić'')

 

 / priredio Radoslav Stojanović, [predgovor Saša Obradović]. - 2007

. - 464 str.. - ISBN 86-7363-527-9

 

Predgovor: str. 7-15. - Str. 358-455: Individualno mišljenje sudije

AD HOC Kreće / Kreća Milenko. - Napomene i bibliografske reference uz

tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54246

 

SREDOVIĆ, Jakov

 

    Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji : sa

komentarom i podzakonskim aktima / Jakov Sredović. - 2. izd. -

Beograd : Poslovni biro, 2007. - 308 str.; 21cm. - ISBN 86-7889-259-2

 

Ćir.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166155

 

STAMENKOVIĆ, Lola

 

    Evropa u tranziciji od nacionalne države prema multikulturnoj

zajednici : doktorska disertacija / Lola Stamenković. - Beograd : [L.

Stamenković], 2007. - 550 listova; 29cm

 

Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu. - Ćir. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi 523-550. -

Umnoženo.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54211

 

STANJE KRIMINALITETA U SRBIJI I PRAVNA

SREDSTVA REAGOVANjA. DEO 1

 

    Stanje kriminaliteta u Srbiji i pravna sredstva reagovanja. Deo 1

 / priredio Djorđe Ignjatović, [autori priloga Djorđe Ignjatović,

Milovan M. Mitrović, Boris Begović, Svetislav Taboroši, Nataša Delić,

Ivan Djokić, Milan Škulić, Vanja Bajović, Jelena Jovičić, Igor

Vuković, Goran P. Ilić, Dragor Hiber, Vladimir Pavić ... et al.]. -

Beograd : Pravni fakultet, 2007. - 326 str. : graf. prikazi, tabele;

24cm. - (Biblioteka Crimen ; 2). - ISBN 86-7630-071-6

 

''Ova monografija je rezultat rada na projektu 'Stanje kriminaliteta

u Srbiji i pravna sredstva reagovanja' koje finansira Ministarstvo

nauke Republike Srbije''à impresum. - Tekst na srp. i engl. jeziku. –

Str. 7-8: Predgovor / urednik. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

Bibliografija uz pojedine radove. - Summaries.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54220

 

STANOJČIĆ, Gordana

 

    Zastarelost kroz sudsku praksu / Gordana Stanojčić. - 1. izd. -

Beograd : Poslovni biro, 2006. - 155 str.; 21cm. - ISBN 86-7889-254-4

 

Ćir.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166121

 

STERN, Klaus

 

    Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland. Bd. 1,

Grundbegriffe und Grundlagen des Staatsrechts, Strukturprinzipien der

Verfassung. - Muenchen : Beck. -    knj.; 25cm

 

 / Klaus Stern. - 2., voellig neubearbeitete Aufl. - 1984. - LXXXIX,

1110 str. . - ISBN 3-406-09372-8

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

LXXIII-[LXXX].

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166121

 

STERN, Klaus

 

    Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland. Bd. 2,

Staatsorgane, Staatsfunktionen, Finanz- und haushaltsvefassung,

Notstandsverfassung. - Muenchen : Beck. -    knj.; 25cm

 

 / Klaus Stern. - 1980. - LXXXVI, 1544 str. . - ISBN 3-406-07018-3

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166121

 

STERN, Klaus

 

    Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland. Bd. 3/1,

Allgemeine Lehren der Grundrechte. - Muenchen : Beck. -    knj.; 25cm

 

Grundlagen und Geschichte, nationaler und internationaler

Grundrechtskonstitutionalismus, juristische Bedeutung der

Grundrechte, Grundrechtsberechtigte, Grundrechtsverpflichtete / Klaus

Stern; unter Mitwirkung von Michael Sachs. - 1988. - CI, 1642 str. .

- ISBN 3-406-07019-1

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

CI-[CII].

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166121

 

STERN, Klaus

 

    Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland. Bd. 3/2,

Allgemeine Lehren der Grundrechte. - Muenchen : Beck. -    knj.; 25cm

 

Grundrechtstaatsbestand, Grundrechtsbeeintraechtigungen und

Grundrechtsbegrenzungen, Grundrechtsverluste und Grundpflichte,

Schutz der Grundrechte, Grundrechtskonkurrenzen, Grundrechtssystem /

Klaus Stern; unter Mitwirkung von Michael Sachs. - 1994. - CVI, 1917

str. . - ISBN 3-406-33517-9

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

CIII-CVI.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166121

 

STERN, Klaus

 

    Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland. Bd. 4/1, Die

einzelnen Grundrechte. - Muenchen : Beck. -    knj.; 25cm

 

Der Schutz und die freiheiliche Entfaltung des Individuum / Klaus

Stern; in Verbindung mit Michael Sachs, Johannes Dietlen. - 2006. -

CXXIII, 2422 str. . - ISBN 3-406-07020-5

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

CXXI-CXXIII.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166121

 

STERN, Klaus

 

    Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland. Bd. 5, Die

geschichtlichen Grundlagen des Deutschen Saatsrechts. - Muenchen :

Beck. -    knj.; 25cm

 

Die Verfassungsentwicklung vom Alten Deutsche Reich zur

wiedervereinigten Bundesrepublik Deutschland / Klaus Stern. - 2000. -

CXXXVII, 2298 str. . - ISBN 3-406-07021-3

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

CXXIX-[CXXXVIII].

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54295

 

STEVANOVIĆ, Miroslav

 

    Sud nasilja / Miroslav Stevanović. - Beograd : M. Stevanović,

2005. - 236 str.; 24cm. - ISBN 86-907683-0-0

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Beleška o autoru: str.

 233.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54214

 

STOBER, Rolf - KLUTH, Winfried

 

    Verwaltungsrecht. [Bd.] 1. - Muenchen : Beck. -    knj.; 24cm. -

(Kurzlehrbuecher fuer das juristische Studium)

 

ein studienbuch / Rolf Stober, Winfried Kluth; In Zusammenarbeit mit

Martin Mueller, Andreas Peilert. - 12., neubearbeitete Aufl. - 2007.

- LXIII, 992 str.. - ISBN 3-406-55437-7

 

 

Abkuerzungsverzeichnis: str. XLVII-LXIII. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Bibliografija: str. [LXIV].

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54272

 

STOJANOVIĆ, Zoran - PERIĆ, Obrad

 

    Krivično pravo : posebni deo / Zoran Stojanović, Obrad Perić. -

12. izmenjeno izd. - Beograd : Pravna knjiga, 2007. - XI, 362 str.;

24cm. - ISBN 86-86223-05-0

 

Ćir. - Bibliografija: str. 361-362.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54234

 

STUART, Eugene - VULETIĆ, Davor

 

    Uvod u reguliranje državne pomoći prema pravu Evropskih zajednica

: priručnik za Bosnu i Hercegovinu / Eugene Stuart, Davor Vuletić. -

Sarajevo : Jež, 2006. - 178, 181 str. : tabele; 21cm. - ISBN

9958-712-41-5

 

Nasl. prištampanog prevoda: Introduction to the Regulation of State

Aid Under the Law of the European Communities. - Str. 4-5: Predgovor

/ Dimitris Kourkoulas. - Bilješke o autorima: str. 3. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54275

 

SUDSKA PRAKSA

 

    Sudska praksa : 2000 + sudskih odluka : 2422 sudske odluke

iz privrednog prava / [priredio] Vladimir Kozar. - Beograd : Intermex,

2000. - 1512 str.; 24cm

 

Na vrhu nasl. str.: Privredni sudovi, Vrhovni sud Srbije, Savezni

sud.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54274

 

SUDSKA PRAKSA PRIVREDNIH SUDOVA

 

    Sudska praksa privrednih sudova : 1000+ sudskih odluka :

1375 sudskih odluka iz privrednog prava / [priredili] Miodrag Golubović,

Vladimir Kozar, Ivanka Lekić. - Beograd : Intermex, 1998. - 890 str.; 24cm

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54315

 

SUERMANN, Heike

 

    Arzneimittelkriminalitaet - ein Wachstumsmarkt? : Eine

explorative Untersuchung aus polizeilicher Sicht / Heike Suermann. -

Muenchen : BKA[etc.], 2007. - VIII, 165 str. : tabele, graf. prikazi

; 23cm. - (Polizei und Forschung / BKA ; Bd. 36). - ISBN 3-472-07155-6

 

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

157-162.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166161

 

ŠANTRIĆ, Jelena

 

    Krivična dela protiv zdravlja ljudi : magistarski rad / Jelena

Šantrić. - Beograd : [J. Šantrić], [2007]. - 295 listova : tabele;

29cm

 

Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu. - Ćir. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi 286-291. -

Umnoženo.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120181

 

ŠIPKA, Milan

 

    Priče o rečima / Milan Šipka. - 2. izd. - Novi Sad : Prometej,

2007. - 307 str. : ilustr.; 20cm. - (Edicija Popularna lingvistika).

- ISBN 86-515-0127-5

 

Ćir.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120182

 

ŠIPKA, Milan

 

    Zanimljiva gramatika / Milan Šipka. - 2. izd. - Novi Sad :

Prometej, 2007. - 311 str. : ilustr.; 20cm. - (Edicija Popularna

lingvistika). - ISBN 86-515-0128-2

 

Ćir.

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120183

 

ŠIPKA, Milan

 

    Zašto se kaže? / Milan Šipka. - 2. dopunjeno izd. - Novi Sad :

Prometej, 2007. - 294 str. : ilustr.; 20cm. - (Edicija Popularna

lingvistika). - ISBN 86-515-0129-9

 

 

 

Ćir. - Bibliografija: str. 287-289. - Registar obrađenih frazema:

str. 281-285.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120187

 

ŠIPKA, Milan

 

    Popularna lingvistika u školi / Milan Šipka. - 2. izd. - Novi Sad

: Prometej, 2007. - 98 str. : ilustr.; 20cm. - (Edicija Popularna

lingvistika). - ISBN 86-515-0133-6

 

Ćir. - Bibliografija: str. 93-95.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54285

 

ŠKULIĆ, Milan - BAJOVIĆ, Vanja

 

    Novine i izmene Zakonika o krivičnom postupku iz 2006. godine : u

poređenju sa Zakonikom o krivičnom postupku iz 2001. godine / Milan

Škulić, Vanja Bajović. - Beograd : Pravni fakultet : Službeni glasnik

, 2007. - 89 str.; 24cm. - (Biblioteka Priručnici / Pravni fakultet

[i] Službeni glasnik ; 9). - ISBN 86-7549-656-4

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. [91].

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54306

 

ŠUKOVIĆ, Mijat

 

    Podgorička skupština : 1918. / Mijat Šuković. - Podgorica :

Društvo za očuvanje baštine, 1999. - 153 str. : faksim.; 28cm. - (

Biblioteka Gramota). - ISBN 2991-15-2

 

Dokumenti: str. 137-153.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120177

 

TANNER, Michael

 

    Nietzsche : a very short introduction / Michael Tanner. - 1st ed.

- Oxford : University Press, 2000. - 109 str.; 18cm. - (Very Short

Introductions Series ; 34). - ISBN 0-19-285414-3

 

References: str. 105-106. - Further reading: str. 107-108.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120172

 

TAYLOR, C. C. W.

 

    Socrates : a very short introduction / C. C. W. Taylor. - 1st ed.

- Oxford : University Press, 2000. - IX, 122 str. : ilustr.; 18cm. -

(Very Short Introductions Series ; 27). - ISBN 0-19-285412-7

 

References: str. 107-108. - Further reading: str. 109-111.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54283

 

TEOFILOVIĆ, Nebojša - JELAČIĆ, Milenko

 

    Sprečavanje, otkrivanje i dokazivanje krivičnih dela korupcije i

pranja novca / Nebojša Teofilović, Milenko Jelačić. - Beograd :

Policijska akademija, 2006. - VII, 343 str.; 24cm. - ISBN

86-7020-116-X

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 333-343.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166152

 

TESLA, Milan

 

    Pravo azila : sa osvrtom na azil u Evropskoj uniji i zemljama

Jugoistočne Evrope : magistarski rad / Milan Tesla. - Beograd :[(M.

Tesla], 2007. - 145 listova; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

[146-148]. - Umnoženo. - Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120154

 

TOWNSHEND, Charles

 

    Terrorism : a very short introduction / Charles Townshend. - 1st

ed. - Oxford : University Press, 2002. - IX, 157 str. : ilustr.; 18cm

. - (Very Short Introductions Series ; 78). - ISBN 0-19-280168-6

 

References: str. 141-145. - Further reading: str. 146-149.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54236

 

TRANZICIJA DECENIJU POSLE

 

    Tranzicija deceniju posle : pouke i perspektive / priredili Laslo

Sekelj, Jovan Teokarević, [autori priloga Djuro Kovačević ... et al.

]. - Beograd : Institut za evropske studije, 2004. - 238 str. :

tabele; 21cm. - ISBN 86-82057-30-1

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz

pojedine radove.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54256

 

TRANZICIJA I INSTITUCIJE

 

    Tranzicija i institucije / [autori Veselin Vukotić ... et al.].

- Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih

nauka, 2002. - 264 str.; 24cm. - ISBN 86-7093-099-4

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki

rad.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54230

 

TRGOVČEVIĆ - PROKIĆ, Milena

 

    Ovlašćenja javnog beležnika / Milena Trgovčević - Prokić. -

Beograd : Službeni glasnik, 2007. - 321 str.; 24cm. - (Edicija

Studije / Službeni glasnik ; knj. 2). - ISBN 86-7549-606-9

 

[O autoru] na zadnjoj korici. - Napomene i bibliografske reference

uz tekst. - Bibliografija: str. 309-321.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166133

 

TRIPKOVIĆ, Boško

 

    Pravo žena na političko reprezentovanje : magistarski rad / Boško

Tripković. - Novi Sad : [B. Tripković], 2007. - 235 listova; 29cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

225-235. - Umnoženo. - Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166134

 

TUBIĆ, Bojan

 

    Korišćenje lokalnih pravnih lekova kao uslov dopuštenosti

međunarodne tužbe : magistarski rad / Bojan Tubić. - Novi Sad : [B.

Tubić], 2006 [2007]. - III, 205 listova; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

199-205. - Umnoženo. - Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120170

 

TUCK, Richard

 

    Hobbes : a very short introduction / Richard Tuck. - 1st ed. -

Oxford : University Press, 2002. - XX, 148 str. : ilustr.; 18cm. - (

Very Short Introductions Series ; 64). - ISBN 0-19-280255-0

 

References: str. 132-134. - Further reading: str. 135-140.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54221

 

UGOVORI O PLANU IZMEĐU DRŽAVE I REGIONA

 

    Ugovori o planu između države i regiona / koordinirao Olivije

Mulan, sastavili Gael Panson, Mari Šaple, prevod Tijana Živanović. -

Beograd : Geografski fakultet, 2006. - 68 str.; 21cm. - ISBN

86-82657-80-0

 

Ćir. - Str. 5: Predgovor / Tijana Živanović, Dejan Djorđević. -

Glosar: str. 67-68. - Kontakti: str. 64-65. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 63.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166160

 

URDAREVIĆ, Bojan

 

    Arbitraža za individualne radne sporove : magistarski rad / Bojan

Urdarević. - Beograd : [B. Urdarević], 2007. - 191 list; 29cm

 

Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu. - Ćir. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi 183-191. -

Umnoženo.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54265

 

USTAV REPUBLIKE SRBIJE IZ 2006.

 

    Ustav Republike Srbije iz 2006. : Neki elementi novog političkog

sistema : tematski zbornik radova / [priredili i uredili Uroš

Šuvaković, Milan Jovanović, Žarko Obradović, autori priloga Ratko

Marković, Vladan Jončić... i dr.]. - Beograd : Institut za političke

studije : Treći milenijum, 2007. - 259 str.; 24cm. - ISBN

86-84029-12-8

 

Ćir. - Str. 6: Uvodne napomene / priređivači. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz pojedine radove.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54280

 

USTAVNE PROMENE I RAZVOJ

 

    Ustavne promene i razvoj / [predgovor Dragan Bataveljić]. -

Beograd : Naučna : Savez naučnih stvaralaca : Udruženje

univerzitetskih profesora i naučnika, 2005. - 48 str.; 21cm. - ISBN

86-84153-47-2

 

Ćir. - Predgovor: str. 5-9.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54273

 

USTAVNE PROMENE U NAS

 

    Ustavne promene u nas : okrugli sto / [urednik Zoran Isailović,

uvodno izlaganje Pavle Nikolić, referati Budimir Košutić, Svetislav

Taboroši, Emilija Vukadin, Vladan Petrov, Radmila Vasić, Milenko

Kreća, Aleksandar V. Gajić, Milan Škulić… i dr.]. - Kosovska Mitrovica :

Pravni fakultet, 2004. - 267 str.; 24cm

 

Ćir. - Uvodno izlaganje: str. 7-18. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54287

 

VANKU, Milan

 

    Srpsko-jugoslovensko-rumunski odnosi kroz vekove / Milan Vanku; [

predgovor Momčilo D. Savić]. - Beograd : Stručna knjiga, 2005. - 140

str.; 24cm

 

Predgovor: str. [1-8]. - Bibliografija: str. 114-119.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54288

 

VANKU, Milan

 

    Bibliografija / Milan Vanku. - Beograd : [M. Vanku], 2002. - 47

str.; 24cm

 

Biografija: str. 40-43. – [Umnoženo].

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

165710/A

 

VASILJEVIĆ, Mirko S.

 

    Kompanijsko pravo : pravo privrednih društava Srbije i EU / Mirko

S. Vasiljević. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Pravni

fakultet : Službeni glasnik, 2007. - 698 str.; 24cm. - (Biblioteka

Udžbenici / Pravni fakultet, Beograd [i] Službeni glasnik ; 4). -

ISBN 86-7549-719-6

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54278

 

VELIMIROVIĆ, Mihailo

 

    Privredno pravo / Mihailo Velimirović. - Srpsko Sarajevo : Pravni

fakultet, 2001. - 783 str.; 24cm. - ISBN 86-83325-05-9

 

Ćir. - Bibliografija: str. 754-755.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120138

 

VLATKOVIĆ, Milan

 

    Ustavno uređenje : priručnik za polaganje državnog stručnog

ispita / Milan Vlatković. - Beograd : Multidisciplinarni centar za

podsticanje integracionih procesa i harmonizaciju prava, 2007. - 208

str.; 20cm. - ISBN 86-85821-10-3

 

Ćir. - Bibliografija: str. 207-208.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54235

 

VODIČ KROZ PRAVNI FAKULTET

 

    Vodič kroz Pravni fakultet [Univerziteta u Beogradu] / [urednici

izdanja Jovica Trkulja, Vojislav Stanimirović, Ljubomir Vujović]. -

3. [izmenjeno] i dopunjeno izd. - Beograd : Pravni fakultet, Centar

za publikacije, 2007. - 117 str. : fotogr.; 21cm. - (Biblioteka Varia

; 5). - ISBN 86-730-059-4

 

Ćir.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166150

 

VUČETIĆ, Dejan

 

    Lokalna samouprava u Engleskoj : sa osvtrom na primenu

informacione tehnologije : magistarski rad/ Dejan Vučetić. - Niš : [D. Vučetić],

2007. - 226 listova; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

215-226. - Umnoženo. - Pravni fakultet Univerziteta u Nišu.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54255

 

VUČIČEVIĆ, Slobodan

 

    Upravno pravo : sistem državne uprave u Republici Srbiji /

Slobodan Vučičević. - Beograd : Beogradska poslovna škola, 2005. - 39

str.; 24cm. - ISBN 86-7169-089-X

 

Ćir.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166123

 

VUČKOVIĆ, Vladimir

 

    Organizacija Srpske pravoslavne crkve u novim krajevima Kneževine

Srbije posle Berlinskog kongresa : magistarski rad / Vladimir

Vučković. - Niš : [V. Vučković], 2006. - 212 listova; 29cm

 

Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu. - Ćir. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi [213-217].

- Umnoženo.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166109

 

VUKČEVIĆ, Ilija

 

    Zakonodavstvo o inostranoj kontrolisanoj kompaniji u uporednom

poreskom pravu : magistarski rad / Ilija Vukčević. - Beograd : [I.

Vukčević], 2007. - 181 list; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

177-181. - Umnoženo. - Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54269

 

VUKČEVIĆ, Nada

 

    Finansijsko-bankarski rečnik : srpsko-engleski : 45.000

terminoloških jedinica / Nada Vukčević. - Beograd : Građevinska

knjiga, 2007. - 621 str.; 21cm. - (Biblioteka Stručni rečnici /

Građevinska knjiga). - ISBN 86-395-0513-4

 

Tekst štampan dvostubačno.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120167

 

WARD, Colin

 

    Anarchism : a very short introduction / Colin Ward. - 1st ed. -

Oxford : University Press, 2004. - XI, 109 str. : ilustr.; 18cm. - (

Very Short Introductions Series ; 116). - ISBN 0-19-280477-4

 

References: str. 99-105. - Further reading: str. 106.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

42285/A

 

WESSELS, Johannes

 

    Strafrecht Allgemeiner Teil : Die Straftat und ihr Aufbau /

Johannes Wessels; fortgefuehrt von Werner Beulke. - 33., neu

bearbeitete Aufl. - Heidelberg : C. F. Mueller, 2003. - XXX, 368 str;

22cm. - ISBN 3-8114-1863-7

 

Fotokopija. - Literaturverzeichnis: str. XXIV-XXVIII.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

152829/A

 

WILMSHURST, W. L.

 

    Značenje slobodnog zidarstva / W. L. Wilmshurst; s engleskog

preveo Nikola Čepinac. - ponovljeno izd. - Beograd : Ellecta

Internacional, 2006. - 209 str.; 21cm. - (Biblioteka Duhovna

akademija). - ISBN 86-8636501-9

 

Prevod dela: The Meaning of Masonry. - Str. 5-10: Predgovor / Siniša

Košutić. - V. L. Vilmšurst: na zadnjoj korici.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54225

 

WOLFF, Hans J. - BACHOF, Otto - STOBER, Rolf

 

    Verwaltungsrecht. Bd. 3. - Muenchen : Beck. -    knj.; 23cm. - (

Kurzlehrbuecher fuer das juristische Studium)

 

ein studienbuch / Hans J. Wolff, Otto Bachof, Rolf Stober; In

Zusammenarbeit mit Winfried Kluth, Martin Mueller. - 5.

neubearbeitete Aufl. - 2004. - L, 938 str.. - ISBN 3-406-31421-X

 

Abkuerzungsverzeichnis: str. XXXIII-L.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54226

 

WOLFF, Hans J. - BACHOF, Otto - STOBER, Rolf

 

    Verwaltungsrecht. Bd. 2. - Muenchen : Beck. -    knj.; 23cm. - (

Kurzlehrbuecher fuer das juristische Studium)

 

ein studienbuch / Hans J. Wolff, Otto Bachof, Rolf Stober; In

Zusammenarbeit mit Winfried Kluth, Andreas Peilert. - 6.,

neubearbeitete Aufl. - 2000. - XC, 771 str.. - ISBN 3-406-45751-7

 

Abkuerzungsverzeichnis: str. XXXVII-XC.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

Z II 1927

 

ZAKON O HIPOTECI I ZAKON O OSNOVAMA

SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA

 

    Zakon o hipoteci i Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa : sa

registrom pojmova / priredio Nikola Ožegović. - 1. izd. - Beograd :

Poslovni biro, 2006. - 76 str.; 21cm. - ISBN 86-7889-229-3

 

Ćir.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

Z I 2826

 

ZAKON O PREDUZEĆIMA

 

    Zakon o preduzećima : s najnovijim izmenama i objašnjenjima / [

priredio Ratomir Slijepčević, objašnjenja Ivica Jankovec]. - Beograd

: Službeni list, 2002. - 287 str.; 20cm. - (Savezni propisi). - ISBN

86-355-0543-3

 

Ćir. - Objašnjenja Zakona o preduzećima: str. 5-88.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

Z II 1929

 

ZAKON O PREKRŠAJIMA

 

    Zakon o prekršajima : (sa sudskom praksom i registrom pojmova) /

priredio Velimir Matić. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd :

Poslovni biro, 2004. - 140 str.; 21cm. - ISBN 86-7889-169-6

 

Ćir.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

Z I 2823

 

ZAKON O RADU

 

    Zakon o radu / predgovor Zoran M. Ivošević. - 2. izd. - Beograd :

Službeni glasnik, 2007. - 218 str.; 20cm. - (Edicija Zakoni i propisi

/ Službeni glasnik ; knj. 14). - ISBN 86-7549-671-7

 

Ćir. - Zakon o radu, drugi put : (skica za komentar): str. 7-98.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

Z I 2821

 

ZAKON O SPREČAVANJU DISKRIMINACIJE

OSOBA SA INVALIDITETOM

 

    Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom /

predgovor Damjan Tatić. - 2. izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2007.

- 74 str.; 20cm. - (Edicija Zakoni i Propisi / Službeni glasnik ;

knj. 24). - ISBN 86-7549-693-9

 

Ćir. - Predgovor: str. 7-41.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

Z I 2825

 

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU

 

    Zakonik o krivičnom postupku : prečišćen tekst : sa izmenama i

dopunama ; Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u

suzbijanju organizovanog kriminala : sa izmenama i dopunama / [

glavni i odgovorni urednik Djorđe Lazin]. - Beograd : Pravno

istraživački centar, 2004. - 231 str.; 20cm

 

Ćir.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

Z I 2831

 

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU

 

    Zakonik o krivičnom postupku / [urednik Miodrag Radojević]. -

1. izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2006. - 399 str.; 20cm. - (

Edicija Zakoni i propisi / Službeni glasnik ; knj. 25). - ISBN

86-7549-504-8

 

Ćir.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120133

 

ZAKONODAVSTVO NA PRAGU PROMENA

 

    Zakonodavstvo na pragu promena : izbor tekstova : (rasprave u

radnoj grupi Beogradskog centra za ljudska prava) / [urednik Vesna

Petrović, predgovor Vojin Dimitrijević]. - Beograd : Beogradski

centar za ljudska prava, 2001. - 308 str.; 20cm. - ISBN 86-7202-043-X

 

Predgovor: str. 7-8. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

Summaries.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54319

 

ZAVRŠNI DOKUMENT

 

    Završni dokument : opšte konstatacije, uvodna reč, poruke :

Kopaonička škola prirodnog prava, devetnaesti susret : Kopaonik,

13-17. decembra 2006. / [uvodna reč Slobodan Perović]. - Kopaonik :

Kopaonička škola prirodnog prava, 2006. - 125 str.; 24cm

 

Str. 13-61: Uvodna reč: Budućnost prirodnog prava. - Autori i naslovi

referata: str. 99-123.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

54322

 

ZAVRŠNI DOKUMENT

 

    Završni dokument : opšte konstatacije, uvodna reč, poruke :

Kopaonička škola prirodnog prava, osamnaesti susret : Kopaonik,

13-17. decembra 2005. / [uvodna reč Slobodan Perović]. - Kopaonik :

Kopaonička škola prirodnog prava, 2005. - 131 str.; 24cm

 

Uvodna reč: Prirodno pravo i univerzalne vrednosti: str. 13-60.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

Z III 975

 

ZBIRKA KRIVIČNOPRAVNIH PROPISA

 

    Zbirka krivičnopravnih propisa / priređivač Ilija Simić. - 2.

izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2007. - 711 str.; 24cm. - (Edicija

Zbirke zakona i propisa / Službeni glasnik ; knj. 5). - ISBN

86-7549-690-8

 

Ćir.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

Z I 2828

 

ZBIRKA PROPISA O AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA

 

    Zbirka propisa o autorskim i srodnim pravima / [priredila

Ljiljana Rudić - Dimić]. - priređeno izd. - Beograd : Službeni list

, 2005. - 193 str.; 20cm. - ISBN 86-355-0690-1

 

Ćir. - Napomena izdavača: str. 7-8.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

Z I 2827

 

ZBIRKA PROPISA O DEVIZNOM POSLOVANjU

 

    Zbirka propisa o deviznom poslovanju / [glavni i odgovorni

urednik Zoran Knežević]. - Beograd : Službeni list, 2002. - 140 str.

: tabele; 20cm. - (Savezni propisi). - ISBN 86-355-0537-9

 

Ćir.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

Z II 1926

 

ZBIRKA ZAKONA I PRAVILNIKA O PLANIRANJU I

GRAĐENJU OBJEKATA I IZRADI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

 

    Zbirka zakona i pravilnika o planiranju i građenju objekata i

izradi tehničke dokumentacije / [zbirku priredila Marija Mrđanov].

- Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara

Srbije, 2005. - 373 str. : tabele; 24cm. - ISBN 86-81505-16-5

 

Ćir.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166158

 

ZOVKO, Ljubomir

 

    Studije iz pravne povijesti Bosne i Hercegovine : 1878. - 1941. /

Ljubomir Zovko. - Mostar : Pravni fakultet, 2007. - 279 str.; 25cm. -

ISBN 9958-9271-2-6

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - O autoru: str. 279.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166142

 

ŽARKOVIĆ, Milan

 

    Krivičnoprocesni i kriminalistički aspekti uviđaja na mestu

događaja / Milan Žarković. - Beograd : M. Žarković, 2005. - 221 str.

: tabele, graf. prikazi; 25cm. - ISBN 86-907821-0-9

 

[Publikacija je nastala na osnovu doktorske disertacije koja je pod

istim naslovom branjena na Pravnom fakultetu u Beogradu 2004.

godine]. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

Bibliografija: str. 209-221.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

166141

 

ŽARKOVIĆ, Milan - BANOVIĆ, Božidar - STUPAR, Ljubinka

 

    Kriminalistika : [priručnik] / Milan Žarković, Božidar Banović,

Ljubinka Stupar. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Viša

škola unutrašnjih poslova, 2005. - 356 str.; 25cm. - ISBN

86-7456-067-9

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

[357-363].

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

120152

 

ŽIVKOVIĆ, Biljana

 

    Nekrštena vremena / Biljana Živković; [predgovor Spasoje

Grahovac]. - Beograd : Centar za unapređivanje pravnih studija,

2004. - 177 str. : fotogr.; 20cm. - (Biblioteka Politicus ; 2). -

ISBN 86-7546-012-0

 

[O autoru] na korici. - Predgovor: Ćilim samoodržanja: str. 7-9. -

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

----  ----  ----  --  ----  ----  ----

 

 

CIP - Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

 

017/019

 

БИЛТЕН приновљених књига / Правни факултет

у Београду, Библиотека ; [приредила] Ивана

Пајић. - 1991, бр. 1-    . - Београд   (Булевар краља

Алаксандра 67) : Правни Факултет у Београду,

Библиотека, 1991-   . - 29 cm

 

Dostupno i na:

http://www.ius.bg.ac.rs/biblioteka/bilten2011

-1.htm. - Тромесечно. – Текст ћир. и лат. -

Варијанта наслова: Билтен приновљених књига

Библиотеке.

ISSN 2217-5571 = Билтен приновљених књига

(Библиотека Правног факултета у Београду)

COBISS.SR-ID 512124849