BIBLIOTEKA PRAVNOG FAKULTETA
BILTEN PRINOVLJENIH KNJIGA
                    2/2010


ISSN 2217-5571

 


Bilten sačinila IVANA PAJIĆ, bibliotekar savetnik

 

 

120571

 

ABELES, Marc

 

    Antropologija države / Marc Abeles; prevela s francuskog Ana A.

Jovanović. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara krug, 2001. – 228

str.; 17cm. – (Biblioteka XX vek ; 118). – ISBN 86–81493–55–8

 

Prevod dela: Anthropologie de l'etat. – Beleška o autoru: str. 4. –

Bibliografija: str. 219–226.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55607

 

AKTUELNA PITANJA SAVREMENOG ZAKONODAVSTVA

 

    Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova :

savetovanje pravnika, Budva, 11–15. jun 2007. / [glavni i odgovorni

urednik Slobodan Perović, autori priloga Predrag šulejić, Zoran R.

Tomić ... et al.]. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2007. –

492 str.; 24cm. – (Budvanski pravnički dani)

 

Sadržaj s nasl. str.: Ugovorni, svojinski i privredno pravni odnosi;

Harmonizacija zakonodavstva sa pravom Evropske unije ; Upravno

zakonodavstvo, rad i radni odnosi. – Str. 7–88: Autonomija volje i

prinudni propisi : (uvodni referat) / Slobodan Perović. – Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55608

 

AKTUELNA PITANJA SAVREMENOG ZAKONODAVSTVA

 

    Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova :

savetovanje pravnika, Budva, 8–12. jun 2009. / [glavni i odgovorni

urednik Slobodan Perović, autori priloga Slobodan Perović, Predrag

Šulejić, Milan Škulić, Branko A. Lubarda, Olivera Vučić ... et al.].

– Beograd : Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, 2009.

– 644 str.; 24cm. – (Budvanski pravnički dani)

Sadržaj s nasl. str.: Imovinsko pravni odnosi, postupci ; Ugovorni,

privredno pravni odnosi, harmonizacija – EU ; Upravno i radno

zakonodavstvo. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166918

 

AKTUELNA PITANJA U PRIMJENI KRIVIČNOG

ZAKONODAVSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

    Aktuelna pitanja u primjeni krivičnog zakonodavstva u Bosni i

Hercegovini : zbornik radova sa okruglog stola, (Banja Luka, 5.

februar 2010) / [autori priloga Vitomir Popović ... i dr.]. – Banja

Luka : Pravni fakultet, Udruženje za krivično pravo i praksu

Republike Srpske, 2010. – 158 str.; 25cm

 

Na korič. listu: 35 godina Pravnog fakulteta ; 50 godina studija

prava. – Tekst ćir. i lat. – Napomene i bibliografske reference uz

tekst. – Summaries.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

S. R. 48

 

ALEKSOVSKI, Vesna

 

    Baskija i ETA : specijalistički rad iz predmeta Terorizam / Vesna

Aleksovski. – Beograd : [V. Aleksovski], 2009. – 38 listova; 29cm

 

Ćir. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija:

listovi 37–38. – Umnoženo za odbranu. – Univerzitet u Beogradu,

Pravni fakultet.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166934

 

ALMULI, Jaša

 

    Jevreji i Srbi u Jasenovcu / Jaša Almuli. – Beograd : Službeni

glasnik, 2009. – 528 str. : fotogr.; 25cm. – (Biblioteka Društvena

misao. Edicija Vreme Jugoslavije ; knj. 9). – ISBN 86–519–0251–5

 

Beleška o autoru: str. 527–528. – Napomene uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

51973

 

ALTHEIDE, David L.

 

    Qualitative Media Analysis / David L. Altheide. – Thousand Oaks :

Sage, 1996. – 87 str.; 22cm

 

Fotokopija.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166917

 

ANĐELKOVIĆ, Mileva

 

    Javne finansije i finansijsko pravo / Mileva Anđelković; (

recenzenti Gordana Ilić – Popov, Gordana Paović – Jeknić]. – Niš :

Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009. – 387 str.; 24cm. –

ISBN 86–7148–093–2

 

Ćir. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija:

str. 377–381.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166242/B

 

ANTIĆ, Oliver

 

    Nasledno pravo / Oliver Antić. – 9. izmenjeno i dopunjeno izd. –

Beograd : Pravni fakultet : Službeni glasnik, 2010. – 471 str. :

graf. prikazi; 25cm. – (Biblioteka Udžbenici / Pravni fakultet [i]

Službeni glasnik ; 26). – ISBN 86–519–0471–7

 

Ćir. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija:

str. 433–447.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55669

 

ANTONIĆ, Slobodan

 

    Elita, građanstvo i slaba država : Srbija posle 2000 / Slobodan

Antonić. – 2. izd. – Beograd : Službeni glasnik, 2009. – 279 str. :

tabele; 24cm. – (Biblioteka Društvena misao. Edicija Stav ; knj. 18).

– ISBN 86–519–0101–3

 

Ćir. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija:

str. 257–270. – Summary.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120604

 

ANTONIJEVIĆ, Dragana

 

    Karađorđe i Miloš : između istorije i predanja / Dragana

Antonijević. – Beograd : Srpski genealoški centar : Odeljenje za

etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, 2007. – 291 str.;

17cm. – (Etnološka biblioteka / Srpski genealoški centar ; knj. 32).

– ISBN 86–83679–44–7

 

Autorkina slika i beleška o njoj na korici. – Ćir. – Napomene i

bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str. 271–287.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120605

 

ANTONIJEVIĆ, Dragana

 

    Karađorđe i Miloš : mit i politika / Dragana Antonijević. –

Beograd : Srpski genealoški centar : Odeljenje ze etnologiju i

antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, 2007. – 215 str.;

17cm. – (Etnološka biblioteka / Srpski genealoški centar ; knj. 33).

– ISBN 86–83679–43–0

 

Autorkina slika i beleška o njoj na korici. – Ćir. – Napomene i

bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str. 211.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120570

 

ASSMANN, Aleida

 

    Rad na nacionalnom pamćenju : kratka istorija nemačke ideje

obrazovanja / Aleida Assmann; prevela s nemačkog Aleksandra Bajazetov

– Vučen. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara krug, 2002. – 145

str.; 17cm. – (Biblioteka XX vek ; 124). – ISBN 86–7562–011–X

 

Prevod dela: Arbeit am nationalen Gedaechtnis. – Beleška o autoru:

str. 4. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120559

 

AUGE, Marc

 

    Prilog antropologiji savremenih svetova / Marc Auge; prevela s

francuskog Ana A. Jovanović. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara

Krug, 2005. – 186 str.; 17cm. – (Biblioteka XX vek ; 146). – ISBN

86–7562–039–X

 

Prevod dela: Pour une anthropologie des mondes contemporains. –

Beleška o autoru: str. 4. – Napomene i bibliografske reference uz

tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55663

 

AVRAMOV, Smilja

 

    Trilateralna komisija : Svetska vlada ili svetska tiranija? /

Smilja Avramov. – 1. dopunjeno izd. – Beograd : Akademija za

diplomatiju i bezbednost : IGAM, 2008. – 187 str.; 24cm. – (Posebna

izdanja. Izabrana dela / Smilja Avramov). – ISBN 86–83927–40–7

 

Ćir. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija:

str. 181–183.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

107536/A

 

AYER, A. J.

 

    Language, Truth and Logic / A. J. Ayer. – London : Penguin Books,

2001. – 206 str.; 22cm

 

Fotokopija.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166933

 

BACACHE – GIBEILI, Mireille

 

    Droit civil. T. 5, Les Obligations ; La Responsabilite civile

extracontractuelle. – Paris : Economica. –    knj.; 25cm

 

 / Mireille Bacache – Gibeili; sous la direction de Christian

Larroumet. – 1re ed. – 2007. – 783 str.. – ISBN 2–7178–5452–7

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55657

 

BAJOVIĆ, Vanja

 

    Sporazum o priznanju krivice : uporedno–pravni prikaz / Vanja

Bajović. – Beograd : Pravni fakultet, 2009. – 208 str.; 24cm. – (

Biblioteka Crimen ; 13). – ISBN 86–7630–213–0

 

''Knjiga ... predstavlja prerađenu magistarsku tezu Vanje Bajović

... koja je odbranjena na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu

27.12.2008. godine...''. – Tekst ćir. i lat. – Napomene i

bibliogragfske reference uz tekst. – Bibliografija: str. 195–200. –

Summary: Plea bargaining – a comparative view.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120573

 

BANDIĆ, Dušan

 

    Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko : ogledi o narodnoj religiji

 / Dušan Bandić. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara krug, 2008.

– 280 str.; 17cm. – (Biblioteka XX vek ; 69). – ISBN 86–7562–067–9

 

Beleška o autoru: str. 4. – Napomene i bibliografske reference uz

tekst. – Bibliografija: str. 279–280.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120582

 

BANJE I LEČILIŠTA SRBIJE

 

    Banje i lečilišta Srbije / [urednik Branislav Matić]. – Beograd

: Princip Pres, 2009. – 22 str. : ilustr.; 20cm. – (Edicija Upoznajte

Srbiju ; 07). – ISBN 86–85215–71–1

 

Ćir.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55667

 

BAROVIĆ, Miomir M.

 

    Upravni spor : sa komentarom Zakona o upravnim sporovima i

sudskom praksom / Miomir M. Barović. – Beograd : Službeni glasnik,

2004. – 131 str.; 24cm. – ISBN 86–7549–359–2

 

Ćir. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija:

str. 117–120.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166940

 

BASTA, Milica

 

    Zaštita potrošača u Evropskoj uniji : sa osvrtom na domaće pravo

: magistarski rad / Milica Basta. – Beograd : [M. Basta], 2009. – 108

listova; 29cm

 

Ćir. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija:

listovi 105–108. – Umnoženo za odbranu. – Univerzitet u Beogradu,

Pravni fakultet.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120578

 

BEOGRADSKA TVRĐAVA

 

    Beogradska tvrđava / [urednik Branislav Matić]. – Beograd :

Princip Pres, 2009. – 20 str. : ilustr.; 20cm. – (Edicija Upoznajte

Srbiju ; 03). – ISBN 86–85215–67–4

 

Ćir.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166920

 

BERNARD, Thomas J. – SNIPES, Jeffrey B. – GEROULD, Alexander L.

 

    Vold's Theoretical Criminology / Thomas J. Bernard, Jeffrey B.

Snipes, Alexander L. Gerould. – 6th ed. – Oxford : University Press,

2010. – VIII, 374 str.; 25cm. – ISBN 0–19–538641–7

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55590

 

BHAGWATI, Jagdish

 

    U odbranu globalizacije / Jagdish Bhagwati; preveo s engleskog

Slobodan Damnjanović. – Beograd : Službeni glasnik, 2008. – 346 str.;

24cm. – (Biblioteka Društvena misao. Edicija Načela politike ; knj.

16). – ISBN 86–7549–544–4

 

Prevod dela: In defence of globalization. – Rečnik: str. 315–320. –

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55606

 

BIBLIOGRAFIJA KOPAONIČKE ŠKOLE PRIRODNOG PRAVA

 

    Bibliografija Kopaoničke škole prirodnog prava : 1987 – 2009.

godine / [priredili Ratomir Slijepčević, Javorina Beker]. – Beograd

: Kopaonička škola prirodnog prava, 2009. – 263 str.; 23cm. – ISBN

86–903009–4–5

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120564

 

BILLIG, Michael

 

    Banalni nacionalizam / Michael Billig; preveo s engleskog Veselin

Kostić. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara Krug, 2009. – 355

str.; 17cm. – (Biblioteka XX vek ; 175). – ISBN 86–7562–084–6

 

Prevod dela: Banal nationalism. – Beleška o autoru: str. 4. –

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str.

317–346.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120594

 

BLAGO KOSOVA I METOHIJE

 

    Blago Kosova i Metohije / [urednik Branislav Matić]. – Beograd

: Princip Pres, 2009. – 20 str. : ilustr.; 20cm. – (Edicija Upoznajte

Srbiju ; 18). – ISBN 86–85215–82–7

 

Ćir.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166944

 

BODIROGA, Nikola

 

    Međupresuda : doktorska disertacija / Nikola Bodiroga. – Beograd

: [N. Bodiroga], 2009. – 336 listova; 29cm

 

Ćir. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija:

listovi 317–336. – Umnoženo za odbranu. – Univerzitet u Beogradu,

Pravni fakultet.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55627

 

BOUGAREL, Xavier

 

    Bosna : anatomija rata / Xavier Bougarel; s francuskog prevela

Jelena Stakić. – Beograd : Fabrika knjiga, 2004. – 239 str. : tabele,

mape; 22cm. – (Edicija Reč / Fabrika knjiga ; knj. 33). – ISBN

86–7718–011–7

 

Prevod dela: Bosnie. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. –

Bibliografija: str. 232–239.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

51983

 

BOYLE, Karen

 

    Media and Violence : gendering the debates / Karen Boyle. –

London : Sage, 2005. – 229 str.; 22cm

 

Fotokopija.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

159442

 

BRAUN, Johann

 

    Einfuehrung in die Rechtswissenschaft / Johann Braun. – 2. Aufl.

– Tuebingen : Mohr Siebeck, 2001. – 374 str.; 22cm

 

Fotokopija.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55628

 

BROWNING, Christopher R.

 

    Obični ljudi : 101. rezervni policijski bataljon i konačno

rešenje u Poljskoj / Christopher R. Browning; s engleskog preveli

Aleksandar Kerenji, Emil Kerenji. – Beograd : Fabrika knjiga, 2004. –

345 str. : ilustr.; 22cm. – (Edicija Reč / Fabrika knjiga ; knj. 32).

– ISBN 86–7718–008–7

 

Prevod dela: Ordinary Men. – Str. 325–345: ''Obični ljudi''

Kristofera Brauninga / Emil Kerenji. – Napomene i bibliografske

reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55114/A

 

BUDŽETSKI POSTUPAK I KONTROLA BUDŽETA. KNJ. 3

 

    Budžetski postupak i kontrola budžeta. Knj. 3, Osnove javnih

finansija ; Finansiranje lokalne samouprave ; Fondovi. – Beograd :

Pravni fakultet : Ministarstvo finansija i ekonomije. – 03 knj.; 24cm

. – (Poslediplomske specijalističke studije)

 

 / autori Božidar Raičević, Gordana Ilić – Popov ... [et al.]. – 2004

. – III, 362 str.

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str.

361–362.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55633

 

BUTLER, Judith

 

    Tela koja nešto znače : o diskurzivnim granicama ''pola'' /

Judith Butler; s engleskog prevela Slavica Miletić. – Beograd :

Samizdat B92, 2001. – 347 str.; 23cm. – (Edicija Reč / Samizdat B92 ;

knj. 9). – ISBN 86–7963–124–8

 

Prevod dela: Bodies that matter on the discursive limits of ''sex''.

– Str. 299–317: Prostrelne rane diskursa : premetanje performativa

Judith Butler / Branislav Jakovljević. – Str. 319–346: Raseljavanje

zone nenastanjivosti / Dejan Ilić. – Napomene i bibliografske

reference uz tekst. – Bibliografija: str. 347.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166930

 

CARDOSO – ROULOT, Nelia

 

    Les Obligations essentielles en droit prive des contrats : Prix

de These de l'Universite de Bourgogne / Nelia Cardoso – Roulot. –

Paris : L'Harmattan, 2008. – 650 str.; 25cm. – (Logiques juridiques).

– ISBN 2–296–06726–1

 

Bibliographie: str. 583–628. – Napomene i bibliografske reference uz

tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120612

 

CARR, E. H.

 

    Šta je istorija / E. H. Carr; preveo sa engleskog Miodrag

Marković. – Čačak : Beograd : B. Kukić : Gradac, 2001. – 110 str.;

20cm. – (Biblioteka Talas ; knj. 4). – ISBN 86–83507–01–7

 

Prevod dela: What is History. – O piscu: str. [112]. – Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166921

 

CHAMPION, Dean John

 

    Research Methods for Criminal Justice and Criminology / Dean John

Champion. – 3rd ed. – Upper Saddle River : Pearson, 2006. – XXV, 628

str.; 25cm. – ISBN 0–13–118928–X

 

About the author: str. XXVII–XXVIII. – Glossary: str. 579–603. –

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – List of References:

str. 605–616.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120614

 

CIVIKOV, Germinal

 

    Srebrenica : krunski svedok / Germinal Civikov; prevod sa

nemačkog jezika Života Ivanović. – Beograd : Albatros plus, 2009. –

198 str. : faks.; 20cm. – (Biblioteka Chronogram). – ISBN

86–6081–016–0

 

 

Prevod dela: Srebrenica. – Napomene i bibliografske reference uz

tekst. – Bibliografija: str. 195–196.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120568

 

CLAUSSEN, Detlev

 

    Granice prosvetiteljstva : društvena geneza modernog

antisemitizma / Detlev Claussen; s nemačkog prevela Drinka Gojković.

– Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara krug, 2003. – 350 str.; 17cm

. – (Biblioteka XX vek ; 136). – ISBN 86–7562–030–6

 

Prevod dela: Grenzen der Aufklarung. – Beleška o autoru: str. 4. –

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str.

337–346.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55634

 

CONNERTON, Paul

 

    Kako društva pamte / Paul Connerton; s engleskog prevela Slavica

Miletić. – Beograd : Samizdat B92, 2002. – 138 str.; 23cm. – (Edicija

Reč / Samizdat B92 ; knj. 16). – ISBN 86–7963–140–X

 

Prevod dela: How societies remember. – Napomene i bibliografske

reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55666

 

COPLY, Gregory R.

 

    Umetnost pobede : kako društva opstaju i napreduju / Gregory R.

Coply; prevod s engleskog Jasminka Bošnjak. – Beograd : Službeni

glasnik : Fakultet bezbednosti, 2008. – 206 str.; 24cm. – (Edicija

Studije bezbednosti ; knj. 3). – ISBN 86–7549–817–9

 

Prevod dela: The art of victory. – Napomene i bibliografske reference

uz tekst. – Bibliografija: str. 195–197.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166943

 

CVETKOVIĆ, Valentina

 

    Razvoj romanistike kod Srba : od sredine XIX do sredine XX veka :

magistarski rad / Valentina Cvetković. – Beograd : [V. Cvetković],

2009. – 114 listova; 29cm

 

Ćir. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija:

listovi 110–114. – Umnoženo za odbranu. – Univerzitet u Beogradu,

Pravni fakultet.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166948

 

ČIPLIĆ, Svetozar

 

    Uticaj parlamentarnih imuniteta na karakter poslaničkog mandata :

na primerima evropskih zemalja u tranziciji : [doktorska disertacija]

 / Svetozar Čiplić. – Banja Luka : [S. Čiplić], 2008. – 159 listova;

29cm

 

Ćir. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija:

list 153–157. – Umnoženo za odbranu. – Univerzitet u Banjoj Luci,

Pravni fakultet.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120575

 

ČOLOVIĆ, Ivan

 

    Balkan – teror kulture : ogledi o političkoj antropologiji. 2 /

Ivan Čolović. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara krug, 2008. –

228 str. : ilustr.; 17cm. – (Biblioteka XX vek ; 171). – ISBN

86–7562–075–3

 

 

Beleška o autoru: str. 4. – Napomene i bibliografske reference uz

tekst. – Bibliografija: str. 221–226. – Bibliografska beleška: str.

227–228.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

118890/A

 

ČOLOVIĆ, Ivan

 

    Bordel ratnika : folklor, politika i rat / Ivan Čolović. – 4. izd

. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara krug, 2007. – 214 str. :

ilustr.; 17cm. – (Biblioteka XX vek ; 78). – ISBN 86–81493–44–2

 

Beleška o autoru: str. 4. – Napomene i bibliografske reference uz

tekst. – Bibliografija: str. 209–212.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55602

 

ČOLOVIĆ, Vladimir

 

    Međunarodno osiguranje autoodgovornosti : (sistem zelene karte)

 / Vladimir Čolović; [recenzent Predrag Šulejić]. – Beograd :

Dosije, 2007. – 197 str.; 24cm. – ISBN 86–7738–062–5

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str.

195–197.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55652

 

ČOLOVIĆ, Vladimir

 

    Saradnja sudova i drugih organa u građanskim stvarima u pravu

Evropske unije = Cooperation Between Courts and other Institutions in

Civil Matters in the European Union / Vladimir Čolović. – Beograd :

Institut za uporedno pravo : Mladi pravnici Srbije, 2009. – 203 str.;

24cm. – ISBN 86–80059–65–5

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str.

201–203.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120593

 

ČUVENI STRANCI O SRBIJI

 

    Čuveni stranci o Srbiji / [urednik Branislav Matić]. – Beograd

: Princip Pres, 2009. – 20 str. : ilustr.; 20cm. – (Edicija Upoznajte

Srbiju ; 21). – ISBN 86–85215–61

 

Ćir.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166915

 

ĆUPURDIJA, Milorad

 

    Ustavno–pravni aspekti funkcionisanja pravne države : doktorska

disertacija / Milorad Ćupurdija. – Banja Luka : [M. Ćupurdija], 2009.

– 354 lista; 29cm

 

Ćir. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija:

listovi 342–354. – Umnoženo za odbranu. – Univerzitet u Banjoj Luci,

Pravni fakultet.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

S. R. 53

 

DIMITRIJEVIĆ, Marko R.

 

    Specijalne istražne tehnike u borbi protiv organizovanog

kriminaliteta : specijalistički rad / Marko R. Dimitrijević. –

Beograd : [M. R. Dimitrijević], 2009. – 47 listova; 29cm

 

 

 

Na vrhu nasl. str.: Strukovne specijalističke studije: Terorizam,

organizovani kriminalitet i korupcija. – Ćir. – Napomene i

bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: listovi 46–47. –

Umnoženo za odbranu. – Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55626

 

DIMITRIJEVIć, Nenad

 

    Ustavna demokratija shvaćena kontekstualno / Nenad Dimitrijević.

– Beograd : Fabrika knjiga, 2007. – 415 str.; 22cm. – (Edicija Reč /

Fabrika knjiga ; knj. 50). – ISBN 86–7718–059–1

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str.

407–415.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166906

 

DINAN, Desmond

 

    Sve bliža Unija : uvod u evropsku integraciju / Desmond Dinan;

prevod s engleskog Milena Lazarević, Ivana Radić, Vladimir Ateljević.

– Beograd : Službeni glasnik, 2009. – 605 str. : tabele; 25cm. – (

Biblioteka Evropska unija ; knj. 4). – ISBN 86–7549–676–2

 

Prevod dela: Ever closer Union. – Napomene i bibliografske reference

uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120602

 

DOKNIĆ, Branka

 

    O utopiji : prilog sociologiji saznanja / Branka Doknić. –

Beograd : Prometej, 2004. – 175 str.; 20cm. – ISBN 86–82363–43–7

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120574

 

DOUGLAS, Mary

 

    Čisto i opasno : analiza pojmova prljavštine i tabua / Mary

Douglas; prevela s engleskog Ivana Spasić. – 2. izd. – Beograd :

Biblioteka XX vek : Knjižara krug, 2001. – 248 str.; 17cm. – (

Biblioteka XX vek ; 77). – ISBN 86–81493–75–2

 

Beleška o autoru: str. 4. – Prevod dela: Purity and danger. –

Bibliografija: str. 241–248.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55641

 

DOUGLAS, Mary – NEY, Steven

 

    Osobe koje nedostaju : kritika društvenih nauka / Mary Douglas,

Steven Ney; s engleskog prevela Slavica Miletić. – Beograd : Samizdat

B92, 2003. – 185 str. : ilustr.; 22cm. – (Edicija Reč ; knj. 24). –

ISBN 86–7963–197–3

 

Prevod dela: Missing persons. – Bibliografija: str. 157–170.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55632

 

DUBIEL, Helmut

 

    Niko nije oslobođen istorije : nacionalsocijalistička vlast u

debatama Bundestaga / Helmut Dubiel; s nemačkog prevela Aleksandar

Bajazetov – Vučen. – Beograd : Samizdat B92, 2002. – 257 str.; 23cm.

– (Edicija Reč / Samizdat B92 ; knj. 15). – ISBN 86–7963–138–8

 

Prevod dela: Niemand ist frei von der Geschichte die

nationalsozialistische Herrschaft in der Debatten des Deutschen

Bundestages. – Str. 252–253: Prevodiočeva napomena / Aleksandra

Bajazetov–Vučen. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120566

 

DUIJZINGS, Ger

 

    Religija i identitet na Kosovu / Ger Duijzings; prevele s

engleskog Slobodanka Glišić, Slavica Miletić. – Beograd : Biblioteka

XX vek : Knjižara krug, 2005. – 307 str. : ilustr.; 17cm. – (

Biblioteka XX vek ; 150). – ISBN 86–7562–043–8

 

Prevod dela: Religion and the politics of identity in Kosovo. –

Beleška o autoru: str. 4. – Napomene i bibliografske reference uz

tekst. – Bibliografija: str. 279–300.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120581

 

DVORCI VOJVODINE

 

    Dvorci Vojvodine / [urednik Branislav Matić]. – Beograd :

Princip Pres, 2009. – 21 str. : ilustr.; 20cm. – (Edicija Upoznajte

Srbiju ; 06). – ISBN 86–85215–70–4

 

Ćir.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120555

 

DVORNIK, Francois

 

    Vizantija i rimski primat / Francois Dvornik; prevod Jelica

Vuković. – Beograd : Službeni glasnik, 2009. – 141 str.; 20cm. – (

Edicija Simvol). – ISBN 86–519–0030–6

 

Prevod dela: Byzance et la primaute romaine. – Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166946

 

ĐOKIĆ, Ivan

 

    Delo malog značaja : magistarski rad / Ivan Đokić. – Beograd :

[I. Đokić], 2009. – 163 lista; 29cm

 

Ćir. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija:

listovi 153–163. – Umnoženo za odbranu. – Univerzitet u Beogradu,

Pravni fakultet.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166908

 

ĐURĐEVIĆ, Dejan

 

    Osnovi naslednog prava Crne Gore / Dejan Đurđević. – Podgorica

: CID, 2010. – XV, 413 str. : graf. prikazi; 25cm. – (Biblioteka

Universitas). – ISBN 86–495–0402–8

 

Skraćenice: str. XI–XII. – Bibliografija: str. XIII–XIV.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55645

 

ĐUROVIĆ, Željko

 

    Portreti iz evropske istorije / Željko Đurović. – Pančevo : Mali

Nemo, 2003. – 154 str. : ilustr.; 21cm. – (Biblioteka Hrestomatija /

Mali Nemo). – ISBN 86–83453–28–6

 

Beleška o autoru: str. [155]. – Ćir. – Napomene i bibliografske

reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55624

 

ELEY, Geoff

 

    Kovanje demokratije : istorija levice u Evropi : 1850–2000. /

Geoff Eley; s engleskog preveli Vesna Hadžić, Aleksa Golijanin,

Slavica Miletić. – Beograd : Fabrika knjiga, 2007. – 750 str.; 22cm.

– (Edicija Reč / Fabrika knjiga ; knj. 41). – ISBN 86–7718–055–3

 

Prevod dela: Forging democracy. – Napomene i bibliografske reference

uz tekst. – Bibliografija: str. 671–750.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120558

 

ERIKSEN, Thomas Hylland

 

    Etnicitet i nacionalizam / Thomas Hylland Eriksen; s engleskog

prevela Aleksandra Bajazetov – Vučen. – Beograd : Biblioteka XX vek :

Knjižara Krug, 2004. – 348 str.; 17cm. – (Biblioteka XX vek ; 143). –

ISBN 86–7562–037–3

 

Prevod dela: Ethnicity and nationalism. – Beleška o autoru: str. 4. –

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str.

303–327.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120576

 

ETNO SELA SRBIJE

 

    Etno sela Srbije / [urednik Branislav Matić]. – Beograd :

Princip Pres, 2009. – 20 str. : ilustr.; 20cm. – (Edicija Upoznajte

Srbiju ; 01). – ISBN 86–85215–65–0

 

Ćir.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166925

 

EUROPEAN CHALLENGES IN CONTEMPORARY FAMILY LAW

 

    European Challenges in Contemporary Family Law / edited by

Katharina Boele – Woelki, [authors Maria Alvarez – Torne ... et al.

]. – Antwerp [etc.] : Intersentia, 2008. – XIX, 424 str.; 25cm. – (

European Family Law Series ; 19). – ISBN 90–5095–692–5

 

List of authors: str. VII–VIII. – Napomene i bibliografske reference

uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

38063

 

FINNIS, John

 

    Aquinas : moral, political, and legal theory / John Finnis. –

Oxford : University Press, 2004. – 385 str.; 22cm

 

Fotokopija.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

38779

 

FINNIS, John

 

    Moral absolutes : tradition, revision, and truth / John Finnis. –

Washington, D.C. : The Catholic University of America Press, 1991. –

113 str.; 22cm

 

Fotokopija.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

159926

 

FINNIS, John – BOYLE, Joseph – GRISEZ, Germain

 

    Nuclear Deterrence, Morality and Realism / John Finnis, Joseph

Boyle, Germain Grisez. – Reprinted 1987 ed. – Oxford : Clarendon

Press, 2001. – 429 str.; 22cm

 

Fotokopija.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

S. R. 52

 

GAŠPAR – POP–CENIĆ, Gordana

 

    Finansiranje političkih stranaka u Srbiji : specijalistički rad /

Gordana Gašpar – Pop–Cenić. – Beograd : [G. Gašpar Pop–Cenić], 2009.

– 58 listova : faksim.; 29cm

 

Na vrhu nasl. str.: Terorizam, organizovani kriminalitet i korupcija

– strukovne specijalističke studije. – Ćir. – Napomene i

bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: listovi 57–58. –

Umnoženo za odbranu. – Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120597

 

GROL, Milan

 

    Iskušenja demokratije / Milan Grol; [recenzenti Danilo N. Basta,

Jovica Trkulja]. – 2. izd. – Beograd : Službeni glasnik, 2005. – 218

str.; 19cm. – (Biblioteka Politika i društvo ; 54). – ISBN

86–7549–422–X

 

Ćir.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166926

 

GUENZOUI, Yousset

 

    La notion d'accord en droit prive / Yousset Guenzoui. – Paris :

L.G.D.J., 2009. – X, 488 str.; 25cm. – (Bibliotheque de droit prive ;

t. 502). – ISBN 2–275–03368–6

 

Bibliographie selective: str. 435–466. – Napomene i bibliografske

reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

38093

 

HABERMAS, Juergen

 

    Die nachholende Revolution : kleine politische schriften. 7 /

Juergen Habermas. – 1 Aufl. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1990. –

223 str.; 22cm

 

Fotokopija.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

35016

 

HARRIS, Marvin

 

    The Rise of Anthropological Theory : a history of theories of

culture / Marvin Harris. – Updated ed. – Walnut Creek : Altamira,

2001. – 806 str.; 22cm

 

Fotokopija.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

38882

 

HEYD, Uriel

 

    Studies in old Ottoman criminal law / Uriel Heyd. – Oxford :

Clarendon Press, 1973. – 340 str.; 22cm

 

Fotokopija.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166950

 

HISTORIJA OSMANSKE DRŽAVE I CIVILIZACIJE

 

    Historija Osmanske države i civilizacije : [Knj.] 2, Ekonomski

život u Osmanskoj državi ; Jezik i književnost ; Osmanska misao ;

Umjetnost i arhitektura / priredio Ekmeleddin Ihsanoglu, [autori

Mubahat S. Kutukoglu ... et al.]. – Sarajevo : Orijentalni institut

[etc.], 2008. – XXIV, 653 str., [88] lista s tablama; 25cm. – (

Posebna izdanja / Orijentalni institut). – ISBN 9938–626–10–4

 

Prevod dela: Osmanli Devleti ve Medeniyeti Tarihi. – Bibliografija:

str. 589–609.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120616

 

HOFBAUER, Hannes

 

    Eksperiment Kosovo : povratak kolonijalizma / Hannes Hofbauer;

prevod sa nemačkog jezika Života Ivanović. – Beograd : Albatros plus,

2009. – 308 str.; 20cm. – (Biblioteka Chronogram). – ISBN

86–6081–000–9

 

Prevod dela: Experiment Kosovo. – Napomene i bibliografske reference

uz tekst. – Bibliografija: str. 303–308.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120611

 

HONNETH, Axel

 

    Borba za priznanje : moralna gramatika društvenih sukoba / Axel

Honneth; sa nemačkog prevela Aleksandra Kostić. – Izd. dopunjeno

novim predgovorom. – Beograd : Albatros plus, 2009. – 294 str.; 20cm.

– (Biblioteka Libertas). – ISBN 86–6081–022–1

 

Prevod dela: Kampf um Anerkennung. – Napomene i bibliografske

reference uz tekst. – Bibliografija: str. 243–252.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

54626/A

 

HORSPOOL, Margot – HUMPHEYS, Matthew – HARRIS, Siri

 

    European Union Law / Margot Horspool, Matthew Humpheys, Siri

Harris. – 5th ed. – Oxford : University Press, [s. a.]. – 606 str.;

22cm

 

Fotokopija.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120562

 

HORVAT, Srećko

 

    Protiv političke koreknosti : od Kramera do Laibacha, i natrag /

Srećko Horvat. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara Krug, 2009. –

214 str. : ilustr.; 17cm. – (Biblioteka XX vek ; 165). – ISBN

86–7562–062–4

 

Beleška o autoru: str. 4. – Napomene i bibliografske reference uz

tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166919

 

HUMAN RIGHTS TODAY

 

    Human Rights Today : 60 years of the Universal Declaration /

edited by Miodrag A. Jovanović, Ivana Krstić, [contributors Jasminka

Hasanbegović, Dragoljub Popović, Aleksandar Gajić ... et al.]. –

Utrecht : Eleven, 2010. – VIII, 210 str.; 25cm. – ISBN 90–77596–84–5

 

 

Str. 3–17: Human rights in the 21st century / Miodrag A. Jovanović,

Ivana Krstić. – List of contributors: str. VII–VIII. – Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55596

 

HUMANITARNE VOJNE INTERVENCIJE

 

    Humanitarne vojne intervencije / priredili Jovan Babić, Petar

Bojanić, [autori Aleksandar Pavković ... et al.]. – Beograd :

Službeni glasnik, 2008. – 318 str.; 24cm. – (Biblioteka Društvena

misao. Edicija ILECS ; 1). – ISBN 86–519–0008–5

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str.

313–318.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166935

 

IGNJATOVIĆ, Đorđe

 

    Teorije u kriminologiji / Đorđe Ignjatović; [recenzenti

Miroslav Đorđević, Obrad Perić, Zoran Stojanović]. – Beograd :

Pravni fakultet, 2009. – 555 str. : ilustr., graf. prikazi; 20cm. – (

Biblioteka Crimen / Pravni fakultet ; 12). – ISBN 86–7630–211–6

 

Str. 151–527: Izbor tekstova / tekstove preveli Đorđe Ignjatović

... [et al.] ; stručna redakcija prevoda Đorđe Ignjatović i Biljana

Simeunović. – Napomene: str. 147–148. – Bibliografija: str. 529–540.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

S. R. 49

 

JANKOVIĆ, Miroslav

 

    Samoubilački terorizam : specijalistički rad / Miroslav Janković.

– Beograd : [M. Janković], 2009. – 37 listova; 29cm

 

 

Na vrhu nasl. str.: Specijalističke studije: Terorizam, organizovani

kriminalitet i korupcija. – Ćir. – Napomene i bibliografske reference

uz tekst. – Bibliografija: list 37. – Umnoženo za odbranu. –

Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120560

 

JANSEN, Stef

 

    Antinacionalizam : etnografija otpora u Beogradu i Zagrebu / Stef

Jansen; s engleskog prevela Aleksandra Bajazetov – Vučen. – Beograd :

Biblioteka XX vek : Knjižara Krug, 2005. – 298 str.; 17cm. – (

Biblioteka XX vek ; 152). – ISBN 86–7562–045–4

 

Prevod dela: Antinationalism. – Beleška o autoru: str. 4. – Napomene

i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str. 271–295.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55677

 

JEDNO OMILITIČKO TRAGANJE

 

    Jedno omilitičko traganje / [priredio] Oliver B. Injac. – Beograd

: Službeni glasnik, 2009. – 273 str. : ilustr.; 24cm. – (Edicija

Retorika / Službeni glasnik ; knj. 4). – ISBN 86–519–0218–8

 

Ćir. – Biografske beleške o autorima uz tekst. – Bibliografija: str.

267–268.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55662

 

JEVTIĆ, Dragoš – POPOVIĆ, Dragoljub

 

    Narodna pravna istorija / Dragoš Jevtić, Dragoljub Popović. – 4.

izd. – Beograd : Pravni fakultet Univerziteta : Službeni glasnik,

2009. – 308 str.; 24cm. – (Biblioteka Udžbenici / Pravni fakultet

Univerziteta : Službeni glasnik ; 42). – ISBN 86–7630–161–4

 

Ćir. – Bibliografija uz svako poglavlje.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55644

 

JOVANOVIĆ, Aleksandar

 

    Tlo Srbije zavičaj rimskih careva = Serbia Homeland of the Roman

Emperors / Aleksandar Jovanović. – Beograd = Belgrade : Princip

Bonart pres, 2006. – 396 str. : ilustr.; 21cm. – ISBN 86–85215–10–2

 

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. – Tekst ćir. i lat. –

Bibliografija: str. 394–396.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55658

 

JOVANOVIĆ, Nebojša

 

    Udžbenik berzanskog prava / Nebojša Jovanović; [recenzent Mirko

Vasiljević]. – Beograd : Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo i

informisanje, 2010. – 305 str.; 24cm. – (Biblioteka Udžbenici /

Pravni fakultet, Beograd ; 44). – ISBN 86–7630–208–6

 

Ćir. – Piščeve ranije objavljene knjige: str. 305. – Napomene i

bibliogragfske reference uz tekst. – Bibliografija: str. 301–305.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55676

 

JOVAŠEVIĆ, Dragan

 

    Krivična dela korupcije / Dragan Jovašević. – Beograd : Službeni

glasnik, 2009. – 265 str. : tabele, graf. prikazi; 24cm. – (

Biblioteka Pravna biblioteka. Edicija Studije ; knj. 19). – ISBN

86–519–0333–8

 

[O autoru] na koričnom listu. – Ćir. – Napomene i bibliografske

reference uz tekst. – Bibliografija: str. 255–265.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55592

 

JUGOVIĆ, Aleksandar L.

 

    Teorija društvene devijantnosti : paradigme i implikacije /

Aleksandar L. Jugović. – Beograd : Službeni glasnik, 2009. – 338 str.

: graf. prikazi; 24cm. – (Pravna biblioteka. Edicija Studije /

Službeni glasnik ; knj. 17). – ISBN 86–519–0272–0

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str.

321–328.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166938

 

KAŽANEGRA, Blažo

 

    Tržišne institucije i njihova ekonomska efikasnost : magistarski

rad / Blažo Kažanegra. – Beograd : [B. Kažanegra], 2009. – 151 list;

29cm

 

Ćir. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija:

listovi 145–151. – Umnoženo za odbranu. – Univerzitet u Beogradu,

Pravni fakultet.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120428/A

 

KEČA, Ranko

 

    Građansko procesno pravo / Ranko Keča. – 2. izmenjeno i

dopunjeno izd. – Beograd : Pravni fakultet : Službeni glasnik, 2010.

– 553 str.; 20cm. – (Edicija Udžbenici i priručnici. Priručnici za

polaganje pravosudnog ispita ; knj. 7). – ISBN 86–519–0505–9

 

Ćir.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55646

 

KINĐIĆ, Zoran

 

    Problem neidentičnog u filozofiji Teodora Adorna / Zoran Kinđić.

– Pančevo : Mali Nemo, 2006. – 275 str.; 21cm. – (Biblioteka

Istraživanja / Mali Nemo). – ISBN 86–83453–64–2

 

O autoru: str. [277]. – Ćir. – Napomene i bibliografske reference uz

tekst. – Bibliografija: str. 265–275.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166942

 

KNEŽEVIĆ, Ivana

 

    Ugovor o poklonu : magistarski rad / Ivana Knežević. – Beograd :

[I. Knežević], 2009. – 120 listova; 29cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: listovi

116–118. – Umnoženo za odbranu. – Univerzitet u Beogradu, Pravni

fakultet.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120567

 

KODELJA, Zdenko

 

    Laička škola / Zdenko Kodelja; prevela sa slovenačkog Maja

Đukanović. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara krug, 2002. –

334 str.; 17cm. – (Biblioteka XX vek ; 125). – ISBN 86–7562–012–8

 

Prevod dela: Laična šola. – Beleška o autoru: str. 4. – Napomene i

bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str. 321–332.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55635

 

KOHEN, Stanley

 

    Stanje poricanja : znati za zlodela i patnje / Stanley Kohen; s

engleskog prevela Slobodanka Glišić, [pogovor Vesna Nikolić –

Ristanović]. – Beograd : Samizdat B92, 2003. – 426 str.; 23cm. – (

Edicija Reč / Samizdat B92 ; knj. 29). – ISBN 86–7963–199–X

 

Prevod dela: State of denial. Knowing about atrocities and suffering.

– Pogovor: str. 425–426. – Napomene i bibliografske reference uz

tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166922

 

KRASKA, Peter B. – NEUMAN, Lawrence W.

 

    Criminal Justice and Criminology Research Methods / Peter B.

Kraska, Lawrence W. Neuman. – Upper Saddle River : Pearson, 2008. –

XXVIII, 545 str. : ilustr., graf. prikaz; 29cm. – ISBN 0–205–48570–3

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliography: str.

518–534.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55665

 

KULJIĆ, Todor

 

    Oblici lične vlasti : sociološkoistorijska studija o ideologiji i

organizaciji uticajnih evropskih oblika lične vlasti od antike do

savremenog doba / Todor Kuljić. – 2., dopunjeno izd. – Beograd :

Službeni glasnik, 2009. – 409 str.; 24cm. – (Biblioteka Društvena

misao. Edicija Sinteze). – ISBN 86–519–0109–9

 

Bibliografija: str. 387–398.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55673

 

LABUS, Miroljub

 

    Nedovršeni poslovi : kolumna u ''Politici'' / Miroljub Labus. –

Beograd : Službeni glasnik, 2006. – 231 str. : graf. prikazi; 24cm. –

(Edicija Stav / Službeni glasnik ; knj. 7). – ISBN 86–7549–514–5

 

[O autoru] na koričnom listu. – Ćir.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166932

 

LARROUMET, Christian

 

    Droit civil. T. 3, Les Obligations ; Le contrat. P. 2, Effets. –

Paris : Economica. –    knj.; 25cm

 

 / Christian Larroumet; sous la direction de Christian Larroumet. –

6e ed. – 2007. – Str. 609–1033. – ISBN 2–7178–5483–1

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166932

 

LARROUMET, Christian

 

    Droit civil. T. 3, Les Obligations ; Le contrat. P. 1, Conditions

de formation. – Paris : Economica. –    knj.; 25cm

 

 / Christian Larroumet; sous la direction de Christian Larroumet. –

6e ed. – 2007. – 608 str.. – ISBN 2–7178–5404–6

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166923

 

LEGAL RECOGNITION OF SAME–SEX COUPLES IN EUROPE

 

    Legal Recognition of Same–Sex Couples in Europe / edited by

Katharina Boele – Woelki, Angelika Fuchs, [authors Anders Agell ...

et al.]. – Antwerp [etc.] : Intersentia, 2003. – XVII, 323 str. :

tabele; 25cm. – (European Family Law Series ; 1). – ISBN

90–5095–297–6

 

List of authors: str. VII–VIII. – Appendix: National legislations. –

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120590

 

LEPO LICE SRBIJE

 

    Lepo lice Srbije : mali geopolitički album / [urednik Branislav

Matić]. – Beograd : Princip Pres, 2009. – 20 str. : ilustr.; 20cm. –

(Edicija Upoznajte Srbiju ; 15). – ISBN 86–85215–79–7

 

Ćir.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120563

 

LEVI, Pavle

 

    Raspad Jugoslavije na filmu : estetika i ideologija u

jugoslovenskom i postjugoslovenskom filmu / Pavle Levi; prevele s

engleskog Ana Grbić, Slobodanka Glišić. – Beograd : Biblioteka XX vek

: Knjižara Krug, 2009. – 262 str. : ilustr.; 17cm. – (Biblioteka XX

vek ; 173). – ISBN 86–7562–076–1

 

Prevod dela: Disintegration in frames. – Beleška o autoru: str. 4. –

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str.

243–254.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166909

 

LIBER AMICORUM THOMAS MEYER

 

    Liber amicorum Thomas Meyer : zbornik radova povodom uspešne

saradnje / [autori priloga Slobodan Perović, Miodrag Orlić, Mirko

Vasiljević, Dobrosav Milovanović, Milena Đorđević ... et al.]. –

Beograd : Kopaonička škola prirodnog prava : Udruženje pravnika

Srbije, 2009. – XI, 469 str.; 25cm

 

Str. IX–XI: In honorem / Slobodan Perović. – Slika Tomasa Majera. –

Tekst na više jezika. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

54507/A

 

LILIĆ, Stevan – PRLJA, Dragan

 

    Pravna informatika – veština / Stevan Lilić, Dragan Prlja. – 2.

izmenjeno i dopunjeno izd. – Beograd : Pravni fakultet Univerziteta :

Službeni glasnik, 2010. – 163 str. : graf. prikazi; 24cm. – (

Biblioteka Udžbenici / Pravni fakultet Univerziteta : Službeni

glasnik ; 34). – ISBN 86–7630–207–9

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str.

147–163.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166937

 

LJUTIĆ, Ivana B.

 

    Poreski i poslovni aspekti transfernih cena : magistarski rad /

Ivana B. Ljutić. – Beograd : [I. B. Ljutić], 2009. – 227 listova;

29cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: listovi

217–227. – Umnoženo za odbranu. – Univerzitet u Beogradu, Pravni

fakultet.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120580

 

LOVIŠTA SRBIJE

 

    Lovišta Srbije / [urednik Branislav Matić]. – Beograd : Princip

Pres, 2009. – 20 str. : ilustr.; 20cm. – (Edicija Upoznajte Srbiju ;

05). – ISBN 86–85215–69–8

 

Ćir.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166928

 

MALAURIE, Philippe – AYNES, Laurent – GAUTIER, Pierre – Yves

 

    Les Contrats speciaux : a jour au 14 juillet 2009 / Philippe

Malaurie, Laurent Aynes, Pierre – Yves Gautier. – 4e ed. – Paris :

Defrenois, 2009. – XIII, 713 str.; 25cm. – (Droit civil). – ISBN

2–85623–161–6

 

Bibliographie generale: str. XIII. – Napomene i bibliografske

reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166931

 

MALAURIE, Philippe – AYNES, Laurent – STOFFEL – MUNCK, Philippe

 

    Les Obligations / Philippe Malaurie, Laurent Aynes, Philippe

Stoffel – Munck. – 4e ed. – Paris : Defrenois, 2009. – XII, 854 str.;

25cm. – (Droit civil). – ISBN 2–85623–171–5

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55653

 

MARKOVIĆ, Dragan

 

    Opšta akta privrednih društava i javnih preduzeća / Dragan

Marković. – Beograd : Vaša knjiga, 2009. – 306 str.; 24cm. – (Edicija

Časopisi / Vaša knjiga)

 

Ćir.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166941

 

MARKOVIĆ, Srđan

 

    Međunarodno – pravni položaj ilegalnih migranata : magistarski

rad / Srđan Marković. – Beograd : [S. Marković], 2009. – 224 str.;

29cm

 

Ćir. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija:

str. 217–224 . – Umnoženo za odbranu. – Univerzitet u Beogradu,

Pravni fakultet.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120609

 

MAZOWER, Mark

 

    Balkan : kratka istorija / Mark Mazower; s engleskog preveo

Aleksandar B. Nedeljković. – Beograd : Alexandria Press, 2003. – 215

str. : geogr. karte; 20cm. – (Biblioteka Istorija ; knj. 1). – ISBN

86–83275–19–1

 

Prevod dela: The Balkans. – Napomene: str. 195–211. – Vodič za dalje

čitanje: str. 213–215.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

38652

 

MEDIA, PROCESS, AND THE SOCIAL CONSTRUCTION OF CRIME

 

    Media, Process, and the Social Construction of Crime : studies in

newsmaking criminology / edited by Gregg Barak. – New York : Garland,

1994. – 322 str.; 22cm

 

Fotokopija.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55598

 

MEDOVIĆ, Vladimir

 

    Međunarodni sporazumi u pravu Evropske unije / Vladimir Medović.

– Beograd : Službeni glasnik, 2009. – 213 str.; 24cm. – (Biblioteka

Evropska unija ; knj. 7). – ISBN 86–519–0216–4

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str.

203–207.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120617

 

MEIER, Christian

 

    Nastanak političkog kod Grka / Christian Meier; sa nemačkog

preveo Slobodan Damnjanović. – Beograd : Albatros plus, 2010. – 494

str.; 20cm. – (Biblioteka Eunomia). – ISBN 86–6081–032–0

 

Prevod dela: Die Entstelung des Politischen bei Griechen. – Napomene

i bibliografske reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

54960

 

MERLE, Philippe

 

    Droit commercial : societes commerciales / Philippe Merle. – 6e

ed. – Paris : Dalloz, 1998. – 843 str.; 23cm

 

Fotokopija.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

52273/A

 

MERLE, Philippe – FAUCHON, Anne

 

    Droit commercial : societes commerciales / Philippe Merle, Anne

Fauchon. – 10e ed. – Paris : Dalloz, 2005. – 921 str.; 21cm

 

Fotokopija.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166912

 

MILANOVIĆ, Branko

 

    Odvojeni svetovi : merenje međunarodne i globalne nejednakosti /

Branko Milanović. – Beograd : Program Ujedinjenih nacija za razvoj

(UNDP), 2006. – 215 str. : graf. prikazi, tabele; 30cm. – ISBN

86–7728–143–X

 

Fotokopija. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. –

Bibliografija: str. 201–209.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166907

 

MILIĆ, Dejan A.

 

    Srpski politički govor modernog doba / Dejan A. Milić; [

recenzenti Sima Avramović, Ljubiša Despotović, Jovica Trkulja]. –

Beograd : Službeni glasnik, 2006. – 697 str.; 25cm. – (Edicija

Retorika / Službeni glasnik ; knj. 1). – ISBN 86–7549–513–7

 

Ćir. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120607

 

MILL, John Stuart

 

    Prirodno i neprirodno / John Stuart Mill; prevod sa engleskog

Svetlana Samurović. – Loznica : Karpos, 2008. – 87 str.; 17cm. – (

Biblioteka Alografije). – ISBN 86–85941–10–8

 

Prevod dela: Nature. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. –

Bibliografija dela Džona Stjuarta Mila u prevodu na srpski jezik:

str. 85–87.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55655

 

MILLER, Mitchell J. – SCHRECK, Christopher J. – TEWKSBURY, Richard

 

    Criminological Theory : a brief introduction / Mitchell J. Miller

, Christopher J. Schreck, Richard Tewksbury. – 2nd ed. – Upper Saddle

River : Pearson, 2008. – X, 214 str.; 23cm. – ISBN 0–205–54832–3

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – References uz svako

poglavlje.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55605

 

MILOSAVLJEVIĆ, Bogoljub

 

    Sistem lokalne samouprave u Srbiji / Bogoljub Milosavljević. –

Beograd : Stalna konferencija gradova i opština, 2009. – VIII, 208

str.; 24cm. – ISBN 86–82455–92–9

 

Ćir. – Rečnik političkih i pravnih pojmova: str. 179–204. – Napomene

i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str. 205–208.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120600

 

MILOŠEVIĆ, Goran B.

 

    Porez i izbegavanje poreza / Goran B. Milošević. – Beograd :

Službeni list SCG, 2005. – 356 str. : tabele, graf. prikazi; 20cm. –

ISBN 86–355–0696–0

 

Ćir. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija:

str. 343–349.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55642

 

MILOVIĆ, Miroslav

 

    Zajednica razlike / Miroslav Milović. – Čačak : B. Kukić [etc.],

2008. – 139 str.; 23cm. – (Biblioteka Lađa). – ISBN 86–83507–57–3

 

O autoru: str. 139. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55603

 

MIŠČEVIĆ, Tanja

 

    Pridruživanje Evropskoj uniji / Tanja Miščević. – 2. izd. –

Beograd : Službeni glasnik, 2009. – 198 str.; 24cm. – (Biblioteka

Evropska unija ; knj. 8). – ISBN 86–519–0264–5

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str.

193–198.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55654

 

MODELI ODLUKA I DRUGIH AKATA

 

    Modeli odluka i drugih akata : koje naručilac donosi u postupcima

javnih nabavki / [autori Daliborka Srećkov ... i dr.]. – Beograd :

Uprava za javne nabavke, 2009. – 255 str. ; tabele; 24cm. – ISBN

86–54947–03–3

 

Podatak o autorima preuzet iz kolofona. – Ćir.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55647

 

MOJSIĆ, Sofija

 

    Kant i Hegel kao mislioci moderne / Sofija Mojsić. – Pančevo :

Mali Nemo, 2008. – 213 str.; 21cm. – (Biblioteka Istraživanja / Mali

Nemo). – ISBN 86–7972–025–2

 

O autoru: str. [215]. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.

– Bibliografija: str. 205–213.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55631

 

MOLNAR, Aleksandar

 

    Oproštaj od prosvetiteljske ideje ustavotvorne skupštine? : o

rotacionom kretanju revolucije u Srbiji : 2000–2007. / Aleksandar

Molnar. – Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju :

Fabrika knjiga, 2008. – 303 str.; 22cm. – (Edicija Reč / Fabrika

knjiga ; knj. 52). – ISBN 86–7718–065–2

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str.

281–299.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55636

 

MOLNAR, Aleksandar

 

    Rasprava o demokratskoj ustavnoj državi. 1, Pravo na otpor

tiraniji. – Beograd : Samizdat B92. – 05 knj.; 23cm. – (Edicija Reč /

Samizdat B92 ; knj. 10)

 

 / Aleksandar Molnar. – 2001. – 432 str.. – ISBN 86–7963–112–4

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str.

408–432.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55637

 

MOLNAR, Aleksandar

 

    Rasprava o demokratskoj ustavnoj državi. 2, Klasične revolucije.

– Beograd : Samizdat B92. – 05 knj.; 23cm. – (Edicija Reč / Samizdat

B92 ; knj. 10)

 

Nizozemska, Engleska, SAD / Aleksandar Molnar. – 2001. – 475 str.. –

ISBN 86–7963–118–3

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str. 439–475.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55638

 

MOLNAR, Aleksandar

 

    Rasprava o demokratskoj ustavnoj državi. 3, Moderne revolucije. –

Beograd : Samizdat B92. – 05 knj.; 23cm. – (Edicija Reč / Samizdat

B92 ; knj. 10)

 

Francuska, Rusija, Nemačka / Aleksandar Molnar. – 2002. – 503 str.. –

ISBN 86–7963–131–0

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str.

469–503.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55639

 

MOLNAR, Aleksandar

 

    Rasprava o demokratskoj ustavnoj državi. 4, Građanska

neposlušnost. – Beograd : Samizdat B92. – 05 knj.; 23cm. – (Edicija

Reč / Samizdat B92 ; knj. 10)

 

 / Aleksandar Molnar. – 2002. – 516 str.. – ISBN 86–7963–148–5

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str.

391–429. – Summary.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55640

 

MOLNAR, Aleksandar

 

    Rasprava o demokratskoj ustavnoj državi. 5, Rat. – Beograd :

Institut za filozofiju i društvenu istoriju : Fabrika knjiga. – 05

knj.; 23cm. – (Edicija Reč / Fabrika knjiga ; knj. 40)

 

od kulta Votana do holokausta / Aleksandar Molnar. – 2006. – 604 str.

. – ISBN 86–7963–043–5

 

Razgovor sa Nebojšom Popovim u redakciji ''Republike'' 20. avgusta

2002.: str. 563–586. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. –

Bibliografija: str. 524–562.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55681

 

MRŠEVIĆ, Zorica

 

    Ka demokratskom društvu : istopolne zajednice / Zorica Mršević; [

recenzentkinje Marijana Pajvančić, Marija Draškić, Olga Cvejić]. –

Beograd : Institut društvenih nauka, 2009. – 181 str.; 24cm. – ISBN

86–7093–128–2

 

''Mr Bojana Balon je autorka poglavlja 'Istopolno orijentisane osobe

na javnoj sceni...''––> kolofon. – Napomene i bibliografske reference

uz tekst. – Bibliografija: str. 167–181.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120554

 

NADIĆ, Darko

 

    Ekologizam i ekološke stranke / Darko Nadić. – Beograd : Službeni

glasnik, 2007. – 129 str.; 20cm. – (Edicija Političke familije.

Ideologije i stranke ; knj. 3). – ISBN 86–7549–698–4

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str.

125–129.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55609

 

NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE

 

    Naknada nematerijalne štete : izbor radova sa savetovanja

Udruženja za odštetno pravo, Beograd, 1998–2008 = Compensation of

Non–Material Damage : Collection of Studies from Conferences of

Damage Law Society, Belgrade, 1998–2008 / redaktori Zdravko M.

Petrović, Nataša Mrvić – Petrović, [autori priloga Aleksandar

Radovanov ... et al.]. – Beograd : Nemačka organizacija za tehničku

saradnju (GTZ) [etc.], 2009. – 629 str. : tabele; 24cm. – ISBN

86–7149–045–0

 

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. – Napomene i bibliografske

reference uz tekst. – Bibliografija uz pojedine radove.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55604

 

NAUČNA TRIBINA ISTORIČARA

 

    Naučna tribina istoričara : zbornik predavanja održanih

2006–2007. godine / [urednik Zolatan Đere, autori priloga Vladan

Gavrilović ... i dr.]. – Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za

istoriju, 2007. – 95 str. : ilustr.; 24cm. – ISBN 86–80271–80–4

 

Radovi na srp. i mađ. jeziku. – Tekst ćir. i lat. – Napomene i

bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija uz jedan rad.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55604/A

 

NAUČNA TRIBINA ISTORIČARA

 

    Naučna tribina istoričara : zbornik predavanja održanih

2008/2009. godine / [urednik Vladan Gavrilović, autori priloga

Aleksandra Smirnov – Brkić ... i dr.]. – Novi Sad : Filozofski

fakultet, Odsek za istoriju, 2009. – 88 str. : ilustr.; 24cm. – ISBN

86–6065–028–5

 

Tekst ćir. i lat. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. –

Bibliografija uz većinu radova.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120586

 

NEOBIČNA SRBIJA

 

    Neobična Srbija / [urednik Branislav Matić]. – Beograd :

Princip Pres, 2009. – 20 str. : ilustr.; 20cm. – (Edicija Upoznajte

Srbiju ; 11). – ISBN 86–85215–75–9

 

Ćir.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166929

 

OBELLIANNE, Stephane

 

    Les sources des obligations. – Aix–en–provence : Presses

universitaires d'Aix–Marseille. –    knj.; 25cm. – (Collection de

l'Institut de Droit des Affaires)

 

 / Stephane Obellianne. – 2009. – 612 str.. – ISBN 2–7314–0673–3

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55597

 

ODGOVORNOST

 

    Odgovornost : individualna i kolektivna / priredili Petar Bojanić

, Predrag Krstić, [autori Bernard Arthur Owen Williams ... et al.].

– Beograd : Službeni glasnik, 2008. – 438 str.; 24cm. – (Biblioteka

Društvena misao. Edicija ILECS ; 3). – ISBN 86–519–0078–8

 

Beleška o autorima: str. 431–438. – Napomene i bibliografske

reference uz tekst. – Bibliografija uz pojedine radove.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Z I 2874

 

ORGANIZOVANI KRIMINAL

 

    Organizovani kriminal : zbirka propisa sa uvodnim objašnjenjima i

napomenama / [priredio] Milan Milošević. – Beograd : Službeni list

SCG, 2003. – 203 str.; 20cm. – (Savezni propisi / Službeni list SCG).

– ISBN 86–355–0600–6

 

Predgovor: str. 5–41. – Ćir.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Z I 2873

 

PARNIČNI POSTUPAK

 

    Parnični postupak : Zakon o parničnom postupku ; Zakon o izmenama

i dopunama Zakona o parničnom postupku ; Odluka Ustavnog suda

Republike Srbije ; ABC Indeks / [priredila Ljiljana Milanković –

Vasović]. – Beograd : Intermex, 2009. – 184 str.; 20cm. – (

Biblioteka Pravni informator / Intermex ; januar 2010)

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55629

 

PAVLOVIĆ, Dušan

 

    Autonomija ličnosti u Rolsovoj teoriji pravde / Dušan Pavlović. –

Beograd : Fabrika knjiga, 2005. – 238 str.; 22cm. – (Edicija Reč /

Fabrika knjiga ; knj. 39). – ISBN 86–7718–024–9

 

Bibliografija: str. 232–238.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55623

 

PAVLOVIĆ, Stevan K.

 

    Srbija : istorija iza imena / Stevan K. Pavlović; prevela s

engleskog Ivana Gazikalović – Pavlović. – Beograd : Clio, 2004. – 299

str. : ilustr.; 22cm. – ISBN 86–7102–104–1

 

Prevod dela: Serbia. – Ćir. – Napomene i bibliografske reference uz

tekst. – Bibliografija: str. 282–287.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120588

 

PEĆINE SRBIJE

 

    Pećine Srbije / [urednik Branislav Matić]. – Beograd : Princip

Pres, 2009. – 20 str. : ilustr.; 20cm. – (Edicija Upoznajte Srbiju ;

13). – ISBN 86–85215–77–3

 

Ćir.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120613

 

PEKOVIĆ, Ratko

 

    Paralelna strana istorije : sporovi o jeziku, naciji, literaturi

: (1945–1990) / Ratko Peković. – Beograd : Albatros plus, 2009. – 144

str.; 20cm. – (Biblioteka Chronogram). – ISBN 86–6081–025–2

 

Beleška o piscu: str. [245]. – Ćir. – Napomene i bibliografske

reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120565

 

PERICA, Vjekoslav

 

    Sveti Petar i Sveti Sava : sakralni simboli kao metafore

povijesnih promjena / Vjekoslav Perica. – Beograd : Biblioteka XX vek

: Knjižara Krug, 2009. – 220 str. : ilustr.; 17cm. – (Biblioteka XX

vek ; 178). – ISBN 86–7562–0813–5

 

Beleška o autoru: str. 4. – Napomene i bibliografske reference uz

tekst. – Bibliografija: str. 213–220.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55664

 

PEROVIĆ, Jelena S.

 

    Ugovor o međunarodnoj trgovinskoj arbitraži / Jelena S. Perović.

– 2. izd. – Beograd : Službeni list SRJ, 2002. – 260 str.; 24cm. –

ISBN 86–355–0524–7

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str.

233–243.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

111349

 

PETROVIĆ, Miodrag M.

 

    O Zakonopravilu ili Nomokanonu Svetoga Save : rasprave / Miodrag

M. Petrović. – Beograd : Kultura, 1990. – 170 str.; 20cm

 

Fotokopija.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55651

 

PETROVIĆ, Pero B.

 

    Savremena poslovna diplomatija / Pero B. Petrović. – Beograd :

Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2008. – 358 str. :

tabele; 24cm. – ISBN 86–7067–104–1

 

''... rezultat istraživanja na Projektu 'Srbija i savremeni svet:

perspektive i putevi učvršćenja spoljnopolitičkog, bezbednosnog i

spoljnoekonomskog položaja Srbije u savremenim procesima u

međunarodnoj zajednici'...''––> Predgovor. – Napomene i

bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str. 353–358.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55650

 

POLOŽAJ SRBIJE I CRNE GORE U SAVREMENIM

MEĐUNARODNIM EKONOMSKIM PROCESIMA

 

    Položaj Srbije i Crne Gore u savremenim međunarodnim ekonomskim

procesima / priređivač Vladimir Grečić, [autori Duško Lopandić ...

et al.]. – Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu,

2004. – 320 str. : tabele; 24cm. – ISBN 86–7067–084–4

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55111/A

 

POPOVIĆ, Dragoljub

 

    Uvod u uporedno pravo / Dragoljub Popović. – 4. izd. – Beograd :

Pravni fakultet Univerziteta Union : Službeni glasnik, 2008. – 211

str.; 24cm. – (Biblioteka Udžbenici / Pravni fakultet Univerziteta

Union : Službeni glasnik ; 8). – ISBN 86–519–0116–7

 

Ćir. – Bibliografija: str. 209–211.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120569

 

POPOVIĆ, Miodrag

 

    Vidovdan i časni krst : ogled iz književne arheologije / Miodrag

Popović. – 4. izd. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara krug,

2007. – 266 str. : ilustr.; 17cm. – (Biblioteka XX vek ; 101). – ISBN

86–7562–058–7

 

Beleška o autoru: str. 4. – Napomene i bibliografske reference uz

tekst. – Bibliografija: str. 255–259.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55659

 

PRADEL, Jean

 

    Komparativno krivično pravo : sankcije / Jean Pradel; sa

francuskog preveo Obrad Perić. – Beograd : Pravni fakultet, 2009. –

150 str.; 24cm. – (Biblioteka Crimen ; 11). – ISBN 86–7630–209–3

 

Prevod dela: Droit penal compare. – Str. 9–10: Predgovor / urednik

edicije [Đorđe Ignjatović]. – Napomene i bibliografske reference uz

tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

54058

 

PRAVNI KAPACITET SRBIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

 

    Pravni kapacitet Srbije za evropske integracije. – Beograd :

Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo i informisanje. –    knj.; 24cm

. – (Biblioteka Zbornici / Pravni fakultet Univerziteta ; 11)

 

zbornik radova. Knj. 4 / priredio Stevan Lilić, [autori priloga

Vesna Besarović ... et al.]. – 2009. – 195 str.. – ISBN

86–7630–212–3

 

Na spor. nasl. str.: Legal capacities of Serbia for european

integrations. – Str. 7–8: Predgovor = Forward / redaktor. – Napomene

i bibliografske reference uz tekst. – Summaries.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166913

 

PRIRUČNIK O RAZVIJENIM SUDSKIM PRAKSAMA

MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

 

    Priručnik o razvijenim sudskim praksama Međunarodnog krivičnog

suda za bivšu Jugoslaviju : pripremljen u saradnji s UNICRI–jem u

sklopu projekta očuvanja pravnog nasljeđa MKSJ–a. – [s. l.] : UNICRI

, 2009. – 228 str.; 25cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55105/A

 

PRIRUČNIK ZA PRIPREMU PRIJEMNOG ISPITA

 

    Priručnik za pripremu prijemnog ispita : za školsku 2010/2011. /

[urednici izdanja Žika Bujuklić ... i dr.]. – Beograd : Pravni

fakultet, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2010. – 309 str.; 24cm

. – (Biblioteka Varia ; 11). – ISBN 86–7630–216–1

 

Ćir. – Literatura i program: str. 15–23.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

53188/A

 

PROKOPIJEVIĆ, Miroslav

 

    Evropska unija : uvod / Miroslav Prokopijević. – 2. dopunjeno izd

. – Beograd : Službeni glasnik, 2009. – 734 str. : tabele; 24cm. – (

Biblioteka Evropska unija / Službeni glasnik ; knj. 5). – ISBN

86–519–0090–0

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str.

677–697. – Biobibliografska beleška: str. [735]. – Summary.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55591

 

RADOJKOVIĆ, Miroljub – STOJKOVIĆ, Branimir

 

    Informaciono komunikacioni sistemi / Miroljub Radojković,

Branimir Stojković. – 2. izd. – Beograd : Clio, 2009. – 210 str. :

graf. prikazi; 24cm. – (Multimedia / Clio). – ISBN 86–7102–346–7

 

Bibliografija: str. 193–199.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55620

 

RAKIĆ, Branko M.

 

    Za Evropu je potrebno vreme : o preuranjenom pokušaju

uspostavljanja evropske političke integracije / Branko M. Rakić. – 1.

izd. – Beograd : Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo i informisanje

, 2009. – 261 str.; 24cm. – (Biblioteka Monografije / Pravni

fakultet, Centar za izdavaštvo i informisanje ; 33). – ISBN

86–7630–189–8

 

Ćir. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55668

 

RAKOVIĆ, Aleksandar

 

    Jugosloveni i Irska revolucija : 1916–1923 / Aleksandar Raković.

– Beograd : Službeni glasnik, 2009. – 289 str. : ilustr.; 24cm. – (

Biblioteka Posebna izdanja / Službeni glasnik). – ISBN 86–519–0266–9

 

Autorova slika. – Beleška o autoru: str. [291]. – Ćir. – Napomene i

bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str. 281–284. –

Conclusion.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166927

 

RAMPARANY – RAVOLOLOMIARANA, Hobinavalona

 

    Le raisonnable en droit des contrats : These pour le doctorat en

droit presente et soutenue publiquement le 5 decembre 2008 /

Hobinavalona Ramparany – Ravololomiarana. – Paris : L.G.D.J., 2009. –

X, 451; 25cm. – (Collection de la Faculte de droit et des sciences

sociales). – ISBN 2–275–02823–1

 

Bibliographie: str. 403–439. – Napomene i bibliografske reference uz

tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120579

 

REKE I JEZERA SRBIJE

 

    Reke i jezera Srbije / [urednik Branislav Matić]. – Beograd :

Princip Pres, 2009. – 20 str. : ilustr.; 20cm. – (Edicija Upoznajte

Srbiju ; 04). – ISBN 86–85215–68–1

 

Ćir.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120583

 

RIMSKO NASLEĐE NA TLU SRBIJE

 

    Rimsko nasleđe na tlu Srbije / [urednik Branislav Matić]. –

Beograd : Princip Pres, 2009. – 20 str. : ilustr.; 20cm. – (Edicija

Upoznajte Srbiju ; 08). – ISBN 86–85215–72–8

 

Ćir.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55672

 

RITZER, George

 

    Savremena sociološka teorija i njeni klasični koreni / George

Ritzer; preveli s engleskog jezika Smiljana Skiba, Dušan Pavlović. –

Beograd : Službeni glasnik, 2009. – 463 str. : ilustr.; 24cm. – (

Biblioteka Društvena misao / Službeni glasnik). – ISBN 86–519–0210–2

 

Prevod dela: Contemporary sociological theory and its classic roots.

– O autoru: str. 29. – Rečnik: str. 437–452. – Napomene i

bibliografske reference uz tekst. – Literatura za dalje čitanje uz

svako poglavlje.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

S. R. 51

 

RJEBI, Abdulbaset

 

    Savremeni terorizam : specijalistički rad / Abdulbaset Rjebi. –

Beograd : [A. Rjebi], 2009. – 45 listova; 29cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: listovi

42–45. – Umnoženo za odbranu. – Univerzitet u Beogradu, Pravni

fakultet.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120572

 

SAID, Edward W.

 

    Orijentalizam / Edward W. Said; prevela s engleskog Drinka

Gojković. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara krug, 2008. – 478

str.; 17cm. – (Biblioteka XX vek ; 112). – ISBN 86–7562–068–6

 

Prevod dela: Orientalism. – Beleška o autoru: str. 4. – Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120615

 

SAINT – CHERON, Michael de

 

    Razgovori sa Emenuelom Levinasom : (1992–1994); i Levinas između

filosofije i jevrejske misli / Michael de Saint – Cheron; sa

francuskog preveo Slobodan Damnjanović. – Beograd : Albatros plus,

2009. – 149 str.; 20cm. – (Biblioteka Galika). – ISBN 86–6081–009–2

 

Bibliografija [Emanuela Levinasa]: str. 142–144.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120577

 

SALAŠI VOJVODINE

 

    Salaši Vojvodine / [urednik Branislav Matić]. – Beograd :

Princip Pres, 2009. – 20 str. : ilustr.; 20cm. – (Edicija Upoznajte

Srbiju ; 02). – ISBN 86–85215–66–7

 

Ćir.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55621

 

SCHAEFER, Gerhard – SANDER, Guenther M. – GEMMEREN, Gerhard van

 

    Praxis der Strafzumessung / Gerhard Schaefer, Guenther M. Sander,

Gerhard van Gemmeren. – 4., neubearbeitete Aufl. – Muenchen : C. H.

Beck, 2008. – XXIX, 439 str.; 21cm. – ISBN 3–406–56522–9

 

Fotokopija. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55594

 

SCHINDLER, John R.

 

    Nesveti teror : Bosna, Al Kaida i uspon globalnog džihada / John

R. Schindler; preveo Rastko Jovanović. – Beograd : Službeni glasnik,

2009. – 307 str.; 24cm. – (Edicija Studije bezbednosti ; knj. 7). –

ISBN 86–519–0222–5

 

Prevod dela: Unholy Terror. – Ćir. – Napomene i bibliografske

reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55622

 

SEGALEN, Martine

 

    Sociologija porodice / Martine Segalen; preveli sa francuskog

Nataša Ikodinović, Bojan Đorđević. – Beograd : Clio, 2009. – 538

str. : tabele; 22cm. – ISBN 86–7102–316–0

 

Prevod dela: Sociologie de la famille. – Str. 535–538: U susret

savremenoj porodici / Anđelka Milić. – Napomene i bibliografske

reference uz tekst. – Bibliografija: str. 495–533.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120610

 

SIMIĆ, Mihajlo

 

    Razglednice titovskog vremena / Mihajlo Simić. – Beograd :

Albatros plus, 2009. – 246 str.; 20cm. – (Biblioteka Posebna izdanja

/ Albatros plus). – ISBN 86–6081–023–8

 

Ćir.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166951

 

SIMONOVIĆ, Dragoljub

 

    Radnopravna čitanka. Knj. 1. – Beograd : Službeni glasnik. –  

knj.; 25cm. – (Biblioteka Pravna biblioteka. Edicija Pravna čitanka ;

knj. 5)

 

 / Dragoljub Simonović. – 2009. – 573 str. + 1 elektronski optički

disk. – ISBN 86–519–0018–4

 

Ćir. – O autoru: str. 573. – Bibliografija: str. 571–572.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166951

 

SIMONOVIĆ, Dragoljub

 

    Radnopravna čitanka. Knj. 2. – Beograd : Službeni glasnik. –  

knj.; 25cm. – (Biblioteka Pravna biblioteka. Edicija Pravna čitanka ;

knj. 7)

 

 / Dragoljub Simonović. – 2009. – 599 str. + 1 elektronski optički

disk. – ISBN 86–519–0153–2

 

O autoru: str. 599. – Ćir. – Bibliografija: str. 597–598.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166354

 

SIMONOVIĆ, Dragoljub

 

    Ugovorna čitanka. Knj. 3. – Beograd : Službeni glasnik. –  

knj.; 25cm. – (Biblioteka Pravo, zakonodavstvo i sudska praksa.

Edicija Pravna čitanka ; knj. 4)

 

 / Dragoljub Simonović. – 2008. – 669 str. + 1 elektronski optički

disk. – ISBN 86–7549–891–9

 

O autoru: str. 569. – Ćir.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166354

 

SIMONOVIĆ, Dragoljub

 

    Ugovorna čitanka. Knj. 4. – Beograd : Službeni glasnik. –  

knj.; 25cm. – (Biblioteka Pravna biblioteka. Edicija Pravna čitanka ;

knj. 4)

 

 / Dragoljub Simonović. – 2009. – 641 str. + 1 elektronski optički

disk. – ISBN 86–519–0223–2

 

O autoru: str. [643]. – Ćir.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

54076

 

SPREČAVANJE I SUZBIJANJE SAVREMENIH OBLIKA

KRIMINALITETA. 3

 

    Sprečavanje i suzbijanje savremenih oblika kriminaliteta. 3. –

Beograd : Glosarijum. –    knj.; 24cm

 

zbornik radova / [urednici Ostoja Krstić, Milan Milošević, Dane

Subošić, autori priloga Uroš Pena ... et al.]. – 2008. – 272 str. :

tabele, graf. prikazi. – ISBN 86–81839–75–1

 

Radovi na srp. i engl. jeziku. – Napomene i bibliografske reference

uz tekst. – Bibliografija uz većinu radova. – Sumamries.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120596

 

SRBIJA U ANEGDOTAMA

 

    Srbija u anegdotama / [urednik Branislav Matić]. – Beograd :

Princip Pres, 2009. – 20 str. : ilustr.; 20cm. – (Edicija Upoznajte

Srbiju ; 20). – ISBN 86–85215–84–1

 

Ćir.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120599

 

SRDANOVIĆ, Branislav R.

 

    Međunarodni terorizam, politički delikt, ekstradicija /

Branislav R. Srdanović; [recenzent Milenko Kreća]. – Beograd :

Službeni list SRJ, 2002. – 178 str.; 20cm. – ISBN 86–355–0509–3

 

Publikacija predstavlja prerađeni magistarski rad odbranjen 1994.

godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. – Napomene i

bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str. 167–175.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120592

 

SRPSKI PATRIJARSI U XIX I XX VEKU

 

    Srpski patrijarsi u XIX i XX veku / [urednik Branislav Matić].

– Beograd : Princip Pres, 2009. – 20 str. : ilustr.; 20cm. – (Edicija

Upoznajte Srbiju ; 17). – ISBN 86–85215–81–0

 

Ćir.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120585

 

SRPSKI PUTEVI VINA

 

    Srpski putevi vina / [urednik Branislav Matić]. – Beograd :

Princip Pres, 2009. – 20 str. : ilustr.; 20cm. – (Edicija Upoznajte

Srbiju ; 10). – ISBN 86–85215–74–2

 

Ćir.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120584

 

SRPSKI SREDNJOVEKOVNI UTVRĐENI GRADOVI

 

 

    Srpski srednjovekovni utvrđeni gradovi / [urednik Branislav

Matić]. – Beograd : Princip Pres, 2009. – 20 str. : ilustr.; 20cm. –

(Edicija Upoznajte Srbiju ; 09). – ISBN 86–85215–73–5

 

Ćir.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55595

 

STANKOVIĆ, Đorđe

 

    Srbija i stvaranje Jugoslavije / Đorđe Stanković. – Beograd :

Službeni glasnik, 2009. – 266 str., [16] listova s tablama; 24cm. – (

Biblioteka Društvena misao. Edicija Vreme Jugoslavije ; knj. 7). –

ISBN 86–519–0108–2

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120601

 

STANOVČIĆ, Vojislav

 

    Moć i legitimnost / Vojislav Stanovčić. – Beograd : Službeni

glasnik, 2006. – 139 str.; 19cm. – (Biblioteka Politika i društvo ;

71). – ISBN 86–7549–567–6

 

Ćir. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Summary.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120595

 

STARE ČETVRTI SRPSKIH GRADOVA

 

    Stare četvrti srpskih gradova / [urednik Branislav Matić]. –

Beograd : Princip Pres, 2009. – 20 str. : ilustr.; 20cm. – (Edicija

Upoznajte Srbiju ; 19). – ISBN 86–85215–83–4

 

Ćir.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55671

 

STEFANOVIĆ, Mirjana D.

 

    Kratki uvod u istoriju srpske kulture : između stvarnosti i

tradicije : priručnik za studente / Mirjana D. Stefanović. – Beograd

: Službeni glasnik, 2008. – 127 str., [64] str. s tablama; 22cm. – (

Biblioteka Književnost nauke, umetnost, kultura. Kolekcija Povesnica)

. – ISBN 86–519–0023–8

 

Hronološka tabla: str. 115–125. – Ćir. – Bibliografija uz svako

poglavlje.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55675

 

STEFANOVIĆ, Mirjana D.

 

    Leksikon srpskog prosvetiteljstva / Mirjana D. Stefanović. –

Beograd : Službeni glasnik, 2009. – 326 str. : ilustr.; 24cm. – (

Biblioteka Lexis. Edicija Rečnici i enciklopedije). – ISBN

86–519–0203–4

 

Tekst delimično štampan dvostubačno. – Ćir. – Napomene i

bibliografske reference uz odrednice.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

51972

 

STEIBERG, Marc I.

 

    Understanding Securities Law / Marc I. Steiberg. – 2nd ed. – [s.

l.] : Matthew & Bender, 1995. – 414 str.; 22cm

 

Fotokopija.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55600

 

STEVANOVIĆ, Miladin

 

    Knez Aleksandar Karađorđević / Miladin Stevanović. – Beograd :

Službeni glasnik, 2008. – 215 str. : ilustr.; 24cm. – (Biblioteka

Pravo, zakonodavstvo i sudska praksa. Edicija Portreti). – ISBN

86–7549–631–1

 

Ćir. – Beleška o piscu: str. [217].

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166936

 

STOJANOVIĆ, Anđela

 

    Zabrana retroaktivnosti krivičnog zakona u praksi Evropskog suda

za ljudska prava : magistarski rad / Anđela Stojanović. – Beograd :

[A. Stojanović], 2009. – 159 listova; 29cm

 

Ćir. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija:

listovi 153–156. – Umnoženo za odbranu. – Univerzitet u Beogradu,

Pravni fakultet.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120608

 

STOJANOVIĆ, Đorđe

 

    Građansko društvo : istorijski razvoj koncepta / Đorđe

Stojanović. – Beograd : Medijska knjižara Krug, 2006. – V, 280 str.;

20cm. – ISBN 86–83523–16–0

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str.

265–280.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120282/A

 

STOJANOVIĆ, Dubravka

 

    Kaldrma i asfalt : urbanizacija i evropeizacija Beograda :

1890–1814 / Dubravka Stojanović. – 2. izd. – Beograd : Udruženje za

društvenu istoriju, 2009. – 406 str. : ilustr.; 20cm. – (Biblioteka

Ideje / Udruženje za društvenu istoriju, Beograd ; 7). – ISBN

86–83227–25–9

 

Ćir. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Str. 371–382:

Bibliografija / Maša Miloradović. – Summary.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55649

 

STOJIĆ – KARANOVIĆ, Edita

 

    Regionalna i susedska saradnja za održivi razvoj Srbije u prvoj

dekadi 21. veka / Edita Stojić – Karanović. – Beograd : Institut za

međunarodnu politiku i privredu, 2008. – 290 str. : ilustr.; 24cm. –

ISBN 86–7067–109–6

 

Prilozi: Pregled svih EU programa i fondova u koje se mogu uključiti

korisnici iz Srbije. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. –

Summary.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55593

 

STOJILJKOVIĆ, Zoran

 

    Partijski sistem Srbije / Zoran Stojiljković. – 2. izmenjeno i

dopunjeno izd. – Beograd : Službeni glasnik, 2008. – 528 str. :

tabele; 23cm. – (Biblioteka Društvena misao. Edicija Načela politike

; knj. 18). – ISBN 86–519–0009–2

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str.

515–528.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120589

 

SVETE GORE I VODE SRBIJE

 

    Svete gore i vode Srbije / [urednik Branislav Matić]. – Beograd

: Princip Pres, 2009. – 20 str. : ilustr.; 20cm. – (Edicija Upoznajte

Srbiju ; 14). – ISBN 86–85215–78–0

 

Ćir.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55648

 

SVETSKA ISTORIJA RATOVANJA

 

    Svetska istorija ratovanja / Christon I. Archer ... [et al.], s

engleskog preveo Aleksandar B. Nedeljković. – Beograd : Alexandria

Press, 2006. – 731 str.; 21cm. – (Biblioteka Istorija / Alexandria

Press ; knj. 3). – ISBN 86–83275–36–1

 

Prevod dela: World history of warfare. – Bibliografija uz svako

poglavlje.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120606

 

ŠIJAKOVIĆ, Bogoljub

 

    Kritika balkanističkog diskursa : prilog fenomenologiji

''drugosti'' Balkana / Bogoljub šijaković. – 4. izd. na srpskom. –

Beograd : Službeni glasnik, 2009. – 94 str. : ilustr.; 18cm. – (

Posebna izdanja / Službeni glasnik). – ISBN 86–519–0267–6

 

O autoru: str. 90. – Ćir. – Napomene: str. 65–89.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166939

 

ŠOŠKIĆ, Kosta Đ.

 

    Institucionalni osnovi za razvoj malih i srednjih preduzeća u

Republici Srbiji : magistarski rad / Kosta Đ. Šoškić. – Beograd :

[K. Đ. Šoškić], 2009. – 154 str.; 29cm

 

Ćir. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija:

str. [155–157]. – Umnoženo za odbranu. – Univerzitet u Beogradu,

Pravni fakultet.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120618

 

ŠTRBAC, Lorna

 

    Globalizacija i nacionalna kultura / Lorna Štrbac. – Šid :

Kulturno obrazovni centar, 2007. – 191 str.; 20cm. – ISBN

86–84411–04–6

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str.

183–189.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166924

 

TENSION BETWEEN LEGAL, BIOLOGICAL AND SOCIAL

CONCEPTIONS OF PARENTAGE

 

    Tension between Legal, Biological and Social Conceptions of

Parentage / editor Ingeborg Schwenzer, [authors Olga Cvejić – Jančić

... et al.]. – Antwerp [etc.] : Intersentia, 2007. – XXXII, 391 str.

; 25cm. – (European Family Law Series ; 15). – ISBN 90–5095–646–8

 

Authors: str. XXXI–XXXII. – Napomene i bibliografske reference uz

tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55611

 

THIRTY YEARS OF THE LAW ON OBLIGATIONS

 

    Thirty Years of the Law on Obligations : de lege lata and de lege

ferenda = Collection of Reports, Kragujevac, 24th – 27th of September

2008 / prepared by Radovan D. Vukadinović, [authors Slobodan Perović

, Mirko Vasiljević, Predrag Šulejić ... et al.]. – Beograd : Nemačka

organizacija za tehničku saradnju (GTZ) [etc.], 2009. – 515 str.;

24cm. – ISBN 86–7149–053–5

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120557

 

TODOROVA, Marija

 

    Imaginarni Balkan / Marija Todorova; prevele s engleskog Dragana

Starčević, Aleksandra Bajazetov – Vučen. – 2. izd. – Beograd :

Biblioteka XX vek : Knjižara Krug, 2006. – 476 str.; 17cm. – (

Biblioteka XX vek ; 103). – ISBN 86–7562–054–3

 

Prevod dela: Imagining the Balkans. – Beleška o autoru: str. 4. –

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str.

400–461.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

S. R. 50

 

TODOROVIĆ, Gordana

 

    Konflikt između katolika i protestanata u Severnoj Irskoj :

specijalistički rad iz predmeta Terorizam / Gordana Todorović. –

Beograd : [G. Todorović], 2009. – 40 listova; 29cm

 

Ćir. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija:

list 40. – Umnoženo za odbranu. – Univerzitet u Beogradu, Pravni

fakultet.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120603

 

TOŠIĆ, Desimir

 

    Ko je Milovan Đilas : disidenstvo 1953–1995. / Desimir Tošić. –

Beograd : Otkrovenje, 2003. – 243 str., [8] str. s tablama; 20cm. – (

Biblioteka Svitak ; knj. 6). – ISBN 86–83353–34–6

 

Beleška o piscu: str. 240–241.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55610

 

TRIDESET GODINA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

 

    Trideset godina Zakona o obligacionim odnosima : de lege lata i

de lege ferenda : zbornik radova : Kragujevac, 24–27. septembar 2008.

 / priredio Radovan D. Vukadinović, [autori priloga Slobodan

Perović, Mirko Vasiljević, Predrag Šulejić ... et al.]. – Beograd :

Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GTZ) [etc.], 2009. – 470

str.; 24cm. – ISBN 86–7149–050–4

 

''Ova knjiga predstavlja zbornik referata sa savetovanja koje je u

organizaciji Pravnog fakulteta u Kragujevcu organizovao Institut za

pravne i društvene nauke...''––> Predgovor. – Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55670

 

TROUDE, Alexis

 

    Geopolitika Srbije / Alexis Troude; prevod s francuskog Dolores

Kalođera – Petrović. – Beograd : Službeni glasnik : Fakultet za

bezbednost, 2007. – 219 str. : ilustr.; 24cm. – (Edicija Studije

bezbednosti ; knj. 2). – ISBN 86–7549–666–3

 

Hronologija: str. 203–204. – Napomene: str. 209–219. – Bibliografija:

str. 205–208.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

39008

 

TRYBUS, Martin

 

    European Union Law and Defence Integration / Martin Trybus. –

Oxford : Hart, 2005. – 399 str.; 22cm

 

Fotokopija.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166369/A

 

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

 

    Međunarodno privatno pravo / Tibor Varadi, Bernadet Bordaš, Gašo

Knežević, Vladimir Pavić. – 11. izd. – Beograd : Pravni fakultet :

Službeni glasnik, 2010. – 681 str.; 25cm. – (Biblioteka Udžbenici /

Pravni fakultet [i] Službeni glasnik ; 17). – ISBN 86–519–0488–5

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Pregled osnovne

(udžbeničke) literature: str. 658–667. – Važniji časopisi koji su u

celini ili značajnim delom posvećeni međunarodnom privatnom pravu:

str. 668–669.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120561

 

VELIKONJA, Mitja

 

    Evroza : kritika novog evrocentrizma / Mitja Velikonja; prevela

sa slovenačkog Branka Dimitrijević. – Beograd : Biblioteka XX vek :

Knjižara Krug, 2009. – 154 str. : ilustr.; 17cm. – (Biblioteka XX vek

; 163). – ISBN 86–7562–060–0

 

Prevod dela: Evroza. – Beleška o autoru: str. 4. – Napomene i

bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str. 151–154.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55625

 

VERDERY, Katherine

 

    Šta je bio socijalizam i šta dolazi posle njega? / Katherine

Verdery; s engeskog preveo Veselin Kostić. – Beograd : Fabrika knjiga

, 2005. – 470 str.; 22cm. – (Edicija Reč / Fabrika knjiga ; knj. 38).

– ISBN 86–7718–023–0

 

Prevod dela: What Was Socialism, and What Comes Next? – Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55599

 

VESELINOVIĆ, Andrija – LJUŠIĆ, Radoš

 

    Srpske dinastije / Andrija Veselinović, Radoš Ljušić. – Beograd :

Službeni glasnik, 2008. – 241 str., [64] str. s tablama; 24cm. – (

Biblioteka Društvena misao / Službeni glasnik). – ISBN 86–7549–921–3

 

Ćir. – Rečnik manje poznatih pojmova. – Bibliografija: str. 231–233.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55679

 

VICTIMOLOGY

 

    Victimology : a study of crime victims and their roles / editors

Judith M. Sgarzi, Jack McDevitt, [authors Jennifer M. Balboni ... et

al.]. – Upper Saddle River : Prentice Hall, 2003. – XVIII, 397 str. :

ilustr.; 24cm. – ISBN 0–13–437286–7

 

About the authors: str. XIII–XVI. – References uz svaki rad.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55643

 

VIDAL – NAQUET, Pierre

 

    Grčka demokratija u historiji / Pierre Vidal – Naquet; preveo sa

francuskog Frano Cetinić. – Čačak [etc.] : B. Kukić [etc.], 2003. –

284 str., [4] str. s ilustr.; 23cm. – (Biblioteka Alef). – ISBN

86–83507–17–3

 

Prevod dela: La Democratie Grecque vue d'ailleurs. – Napomene : str.

209–275. – Bibliografija: str. 276–284.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55656

 

VINEY, Genevieve

 

    Introductuon a la responsabilite / Genevieve Viney. – 3e ed. –

Paris : L.G.D.J., 2008. – VIII, 693 str.; 24cm. – (Traite de droit

civil). – ISBN 2–275–03247–4

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120587

 

VODOPADI I KLISURE SRBIJE

 

    Vodopadi i klisure Srbije / [urednik Branislav Matić]. –

Beograd : Princip Pres, 2009. – 20 str. : ilustr.; 20cm. – (Edicija

Upoznajte Srbiju ; 12). – ISBN 86–85215–76–6

 

Ćir.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55674

 

VOPICKA, Charles J.

 

    Tajne Balkana : sedam godina diplomatskog službovanja u epicentru

evropske oluje / Charles J. Vopicka; preveo i obradio Oliver Potežica

. – Beograd : Službeni glasnik, 2009. – 394 str. : ilustr.; 24cm. – (

Biblioteka Društvena misao. Edicija Evropa – Balkan). – ISBN

86–519–0293–5

 

Prevod dela: Secrets of Balkans. – Str. 9–16: Predgovor / Oliver

Potežica. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

38047

 

VRBAN, Duško

 

    Država i pravo / Duško Vrban. – Zagreb : Golden marketing, 2003.

– 631 str.; 22cm

 

Fotokopija.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166914

 

VRHOVNA DRŽAVNA REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA

 

    Vrhovna državna revizija javnih sredstava / urednik Vera Leko, [

autori Gordana Ilić – Popov, Dejan Popović ... et al.]. – Beograd :

Pravni fakultet, 2008. – 566 str. : graf. prikazi, tabele; 30cm. –

ISBN 86–7630–111–9

 

Str. 5: Predgovor / urednik. – Napomene i bibliografske reference uz

tekst. – Bibliografija uz većinu radova.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

166945

 

VUJOVIĆ, Igor

 

    Prevara u savremenom ugovornom pravu : doktorska disertacija /

Igor Vujović. – Beograd : [I. Vujović], 2009. – 404 lista; 29cm

 

Biografija: listovi 403–404. – Ćir. – Napomene i bibliografske

reference uz tekst. – Bibliografija: listovi 387–402. – Umnoženo za

odbranu. – Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55660

 

VUKADINOVIĆ, Radovan D.

 

    Međunarodno poslovno pravo : opšti deo / Radovan D. Vukadinović;

[recenzenti Mirko Vasiljević ... i dr.]. – Kragujevac : Pravni

fakultet, Centar za pravo Evropske unije, 2005. – XIII, 426 str.;

24cm. – ISBN 86–80765–58–9

 

Ćir. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija:

str. 415–425.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55661

 

VUKADINOVIĆ, Radovan D.

 

    Međunarodno poslovno pravo : posebni deo / Radovan D.

Vukadinović; [recenzenti Mirko Vasiljević ... et al.]. – Kragujevac

: Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, 2009. – XVI,

568 str.; 24cm. – ISBN 86–7623–008–2

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str.

555–568.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55630

 

WEINRICH, Harald

 

    Leta : umetnost i kritika zaborava / Harald Weinrich; e nemačkog

prevela Drinka Gojković. – Beograd : Fabrika knjiga, 2008. – 402 str.

; 22cm. – (Edicija Reč / Fabrika knjiga ; knj. 51). – ISBN

86–7718–070–6

 

Prevod dela: Lethe. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. –

Bibliografija: str. 393–402.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

54364/A

 

WHISH, Richard – SUFRIN, Brenda

 

    Competititon Law / Richard Whish, Brenda Sufrin. – 3rd ed. –

London : Butterworths, 1993. – 772 str.; 21cm

 

Fotokopija.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

52041

 

YEARBOOK OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW. VOL. 1. 1999

 

    Yearbook of Private International Law. Vol. 1. 1999. – The Hague

: Kluwer Law International [etc.]. –    knj.; 24cm

 

 / editors Petar Šarčević, Paul Volken. – 1999. – X, 374 str.. – ISBN

90–411–1026–7

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str.

359–363.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

52041

 

YEARBOOK OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW. VOL. 3. 2001

 

    Yearbook of Private International Law. Vol. 3. 2001. – The Hague

: Kluwer Law International [etc.]. –    knj.; 24cm

 

 / editors Petar Šarčević, Paul Volken. – 2001. – XI, 435 str.. –

ISBN 90–411–1738–5

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str.

427–429.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Z I 2876

 

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

 

    Zakon o obligacionim odnosima : sa registrom pojmova / predgovor

Slobodan K. Perović. – 18. izd. – Beograd : Službeni glasnik, 2009. –

631 str.; 20cm. – (Biblioteka Pravna. Edicija Izvorni zakoni i

propisi ; knj. 38). – ISBN 86–519–0189–1

 

Predgovor: str. 9–158. – Ćir.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Z I 2875

 

ZAKON O ODGOVORNOSTI PRAVNIH LICA ZA KRIVIČNA DELA

 

    Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela / predgovor

Goran P. Ilić. – Beograd : Službeni glasnik, 2009. – 62 str.; 20cm. –

(Biblioteka Pravna. Edicija Izvorni zakoni ; knj. 34). – ISBN

86–519–0226–3

 

Predgovor: str. 7–30. – Ćir.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

55680

 

ZBORNIK RADOVA SA NAUČNOG SKUPA STVARALAŠTVO

DIMITRIJA DAVIDOVIĆA

 

    Zbornik radova sa naučnog skupa Stvaralaštvo Dimitrija Davidovića

: povodom proslave 150–godišnjice od donošenja Sretenjskog ustava,

održanog 28. februara i 1. marta 1985. u Srpskoj akademiji nauka i

umetnosti / [uređivački odbor Najdan Pašić ... i dr., recenzenti

Mirko Mirković ... i dr., autori priloga Dragoljub Popović ... i dr.].

– 2. izd. – Zemun : Most art, 2009. – 290 str. : ilustr.; 24cm. –

ISBN 86–54149–35–3

 

Ćir. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija

uz pojedine radove. – Summary ; Posleslovie.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120556

 

ZDRAVKOVIĆ, Helena

 

    Politika žrtve na Kosovu : identitet žrtve kao primarni

diskurzivni cilj Srba i Albanaca u upornom sukobu na Kosovu / Helena

Zdravković. – Beograd : Srpski genealoški centar, 2005. – 285 str.;

17cm. – (Etnološka biblioteka ; knj. 17). – ISBN 86–83679–24–1

 

Beleška o autoru na koričnom listu. – Napomene i bibliografske

reference uz tekst. – Bibliografija: str. 257–281. – Summary.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

120591

 

ZNAMENITE SRPSKE FRESKE I IKONE

 

    Znamenite srpske freske i ikone / [urednik Branislav Matić]. –

Beograd : Princip Pres, 2009. – 20 str. : ilustr.; 20cm. – (Edicija

Upoznajte Srbiju ; 16). – ISBN 86–85215–80–3

 

Ćir.

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

CIP - Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

 

017/019

 

БИЛТЕН приновљених књига / Правни факултет

у Београду, Библиотека ; [приредила] Ивана

Пајић. - 1991, бр. 1-    . - Београд   (Булевар краља

Алаксандра 67) : Правни Факултет у Београду,

Библиотека, 1991-   . - 29 cm

 

ISSN 2217-5571 = Билтен приновљених књига

(Библиотека Правног факултета у Београду)

COBISS.SR-ID 512124849