UNIVERZITET U BEOGRADU PRAVNI FAKULTET, BIBLIOTEKA

 

BILTEN PRINOVLJENIH KNJIGA 5/2012

 

ISSN 2217-5571

 

MASTER RADOVI

 

Urednica IVANA PAJIĆ, biliotekar savetnik

 

 

 

OBAVEŠTENJE: Signature publikacija upisane su pored rednog broja svake jedinice.

 

1      Mas. 561
AĆIMOVAC, Zoran
        Злоупотреба правног субјективитета у судској пракси : мастер рад из Компанијског права / Зоран Аћимовац. - Београд : [З. Аћимовац], 2012. - 74, [5] листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512575409

2      Mas. 590
ANĐELKOVIĆ, Irina
        Однос оптужбе и пресуде : мастер рад из Кривичног процесног права / Ирина Анђелковић. - Београд : [И. Анђелковић], 2012. - 62 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512582577

3      Mas. 606
ANTIĆ, Marina
        Relationship between EU and BRICS : [master rad] / Marina Antić. - Belgrade [i. e.] Beograd : [M. Antić], 2012. - 46 listova ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512586673

4      Mas. 576
ARSIĆ, Jelena
        Обрачунавање затезне камате : мастер рад из Права уговорне одговорности за штету / Јелена Арсић. - Београд : [Ј. Арсић], 2012. - 50 листова : табеле, граф. прикази ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512579249

5      Mas. 609
AVDIĆ, Dejan
        Правни режим хоризонталних споразума у праву конкуренције Србије и Европске уније : мастер рад [из предмета] Право конкуренције / Дејан Авдић. - Београд : [Д. Авдић], 2012. - 42 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512587441

6      Mas. 648
AVDIĆ, Milan
        Организација интерне ревизије у пословним банкама : мастер рад / Милан Авдић. - Београд : [М. Авдић], 2012. - 41 лист : граф. прикази ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512597425

7      Mas. 593
BANIĆ, Milena
        Strategic human rights litigation in cases of discrimination : master thesis : [master rad] / Milena Banic. – Belgrade [i. e.] Beograd : [M. Banić], 2012. - 48 listova ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512583345

8      Mas. 670
BOGDANOVIĆ, Miloš
        Инструменти заштите жига у српском праву : мастер рад / Милош Богдановић. - Београд : [М. Богдановић], 2012. - 42 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512603057

9      Mas. 549
BOŽIĆ, Milica
        Ванредно стање и људска права : мастер рад / Милица Божић. - Београд : [М. Божић], 2012. - 63 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512571825

10    Mas. 557
BOŽINOVIĆ, Nenad
        Партнерство за мир : мастер рад / Ненад Божиновић. - Београд : [Н. Божиновић], 2012. - 49 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512573873

11    Mas. 560
BRAJOVIĆ, Todor
        Осигурање од аутоодговорности : штете покривене осигурањем : мастер рад из Права осигурања / Тодор Брајовић. - Београд : [Т. Брајовић], 2012. - 102 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512575153

12    Mas. 664
BRAŠOVAN, Marina
        Убиства на територији Јужнобанатског округа : мастер рад из предмета Криминологија са правом извршења кривичних санкција / Марина Брашован. - Београд : [М. Брашован], 2012. - 58 листова : табеле, граф. прикази ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512601521

13    Mas. 642
CRNKOVIĆ, Vlatko
        Пресуда због пропуштања : мастер рад из Грађанског процесног права / Влатко Црнковић. - Београд : [В. Црнковић], 2012. - 37 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512595889

14    Mas. 660
DABIĆ, Snežana
        Правна дејства закључења зеленашких уговора : мастер рад из предмета Грађанско право - општо део и Стварно право / Дабић Снежана. - Београд : [С. Дабић], 2012. - 64 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512600497

15    Mas. 619
DAMJANOVIĆ, Jakša
        Ограничење слободе уговарања уговора о продаји : мастер рад / Јакша Дамјановић. - Београд : [Ј. Дамјановић], 2012. - 93 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512590001

16    Mas. 668
DIMITRIJEVIĆ, Sanja
        Право на штрајк у виталним делатностима : мастер рад из Радног и социјалног права / Сања Димитријевић. - Београд : [С. Димитријевић], 2012. - 62 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512602545

17    Mas. 686
DODIĆ, Igor
        Правна анализа стечајног поступка акционарског друштва "Агрожив" : мастер рад из Стечајног права / Игор Додић. - Београд : [И. Додић], 2012. - 47 листова : табеле ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512607153

18    Mas. 579
DRAŽIĆ, Marina
        Европска сарадња на пољу омладине : мастер рад из Међународног права / Марина Дражић. - Београд : [М. Дражић], 2012. - 50 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512580017

19    Mas. 585
ĐOGO, Jovana
        Postupak pred Sudom Evropske unije u slučaju kršenja prava Evropske unije od strane država članica : master rad / Jovana Đogo. - Beograd : [J. Đogo, 2012]. - 46 listova ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512581553

20    Mas. 653
ĐORĐEVIĆ, Gordana
        Поступак по директним тужбама пред Судом правде Европске Уније [!] уније : мастер рад / Гордана Ђорђевић. - Београд : [Г. Ђорђевић], 2012. - 55 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512598705

21    Mas. 558
ĐUKIĆ, Bojan
        Карактер српске војске кроз српско војно законодавство у XIX веку : мастер рад / Бојан Ђукић. - Београд : [Б. Ђукић], 2012. - 83 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512574129

22    Mas. 565
ĐUKIĆ, Sanja
        Право гласа : поступци гласања и типови кандидатских листа : мастер рад из Изборног права / Сања Ђукић. - Београд : [С. Ђукић], 2012. - 73 листа : илустр. ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512576433

23    Mas. 536
ĐUKOVIĆ, Mirko
        The accession of the European Union to the European Convention on Human Rights : master thesis : [master rad] / Mirko Đuković. - Belgrade [i. e.] Beograd : [M. Đuković], 2012. - 56 listova ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512568497

24    Sem. 3511
ĐUKOVIĆ, Mirko
        ECJ jurisprudence on the UNSC Resolution - EU in the context of international law : master seminary paper : [seminarski rad] / Mirko Đuković. - Podgorica [i. e.] Beograd: [M. Đuković], 2012. - 21 list ; 30 cm

(Plast.)        COBISS.SR-ID 512562609

25    Mas. 532
ĐURIĆ, Đorđe
        Светска банка : мастер рад из Права европских интеграција / Ђорђе Ђурић. - Београд : [Ђ. Ђурић], 2012. - [37] листова : табеле ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512567473

26    Mas. 578
ĐUROVIĆ, Radoš
        Право на азил у Републици Србији : мастер рад из Људских права / Радош Ђуровић. - Београд : [Р. Ђуровић], 2012. - 93 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512579761

27    Mas. 550
FOLGIĆ, Olga
        Пријава потраживања у стечају : мастер рад / Олга Фолгић. - Београд : [О. Фолгић], 2012. - 64 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512572081

28    Mas. 574
GALIĆ, Marina
        Функција и значај извештаја о новчаним токовима : мастер рад / Марина Галић. - Београд : [М. Галић], 2012. - 45 листова : табеле ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512578737

29    Mas. 525
GARAŠANIN, Dušan
        Право на зараду - општи правни режим и минимална зарада : мастер рад из предмета Радно и социјално право / Душан Гарашанин. - Београд : [Д. Гарашанин], 2012. - 113 листова : табеле ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512565681

30    Mas. 635
GLINTIĆ, Mirjana
        Priznanje i izvršenje arbitražnih odluka poništenih u zemlji porekla - teorijska zasnovanost moderne kontroverze : master rad iz Alternativnog rešavanja trgovinskih sporova / Mirjana Glintić. - Beograd : [M. Glintić], 2012. - 65 listova ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512594097

31    Mas. 591
GOLUBOVIĆ, Irina
        Правни аспекти колективног осигурања - у осигурању од последица несрећног случаја : мастер рад / Ирина Голубовић. - Београд : [И. Голубовић], 2012. - 108 листова : табеле, граф. прикази ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512582833

32    Mas. 592
GROZDANOVIĆ, Petar
        Predmeti podobni za medijaciju : master rad iz predmeta Alternativno rešavanje trgovinskih sporova / Petar Grozdanović. - Beograd : [P. Grozdanović], 2012. - 55 listova ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512583089

33    Mas. 570
GRUJIČIĆ, Marko
        The European Union as a federation : master thesis : master rad / Marko Grujicic. - Belgrade [i. e.] Beograd : [M. Grujičić], 2012. - 63 lista ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512577713

34    Mas. 658
GRUJIĆ, Tatjana
        Одабране процесне одредбе Душановог законика : мастер рад / Татјана Грујић. - Београд : [Т. Грујић], 2012. - 43 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512599985

35    Mas. 515
GVOZDIĆ, Igor
        Нови пословник Народне скупштине : мастер рад из Уставног права / Игор Гвоздић. - Београд : [И. Гвоздић], 2012. - 30 стр. ; 30 cm

(Пласт.)        COBISS.SR-ID 512563121

36    Mas. 663
HAJDIN, Nikola
        Слобода и безбедност личности : мастер рад из Људских права / Никола Хајдин. - Београд : [Н. Хајдин], 2012. - 49 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512601265

37    Mas. 583
HAS, Maša
        Balance between economic freedoms and social rights in the EU : with a reference to Serbian legislation : [master rad] / Maša Has. - Belgrade [i. e.] Beograd : [M. Has], 2012. - 120 listova ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512581041

38    Mas. 572
HRISTOVSKA, Vanja
        Европска унија и Република Македонија : мастер рад из предмета Право европских интеграција / Вања Христовска. - Београд : [В. Христовска], 2012. - 33 листа : илустр. ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512578225

39    Mas. 527
IJAČIĆ, Milan
        Уговор о контроли : мастер рад из Трговинскоправних послова / Милан Ијачић. - Београд : [М. Ијачић], 2012. - 44 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512566193

40    Mas. 646
IVANOVIĆ, Tamara
        Положај јавних предузећа и предузећа којима државе дају посебна или искључива права у праву Србије и праву Европске уније : мастер рад / Тамара Ивановић. - Београд : [Т. Ивановић], 2012. - 32 стр. ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512596913

41    Mas. 671
JAKOVLJEVIĆ, Jelena S.
        Разграничење прекршаја из Закона о јавном реду и миру и одређених кривичних дела : мастер рад из Кривичног права / Јелена С. Јаковљевић. - Београд : [Ј. С. Јаковљевић], 2012. - 52 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512603313

42    Mas. 559
JANKOVIĆ, Stefan
        Evropska monetarna politika i mogućnost izlaska iz evrozone : master rad / Stefan Janković. - Beograd : [S. Janković], 2012. - 37 listova ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512574385

43    Mas. 589
JEKIĆ, Nemanja
        Критички осврт на уговор о посредовању : мастер рад из Трговинског права / Немања Јекић. - Београд : [Н. Јекић], 2012. - 37 листова : обрасци ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512582321

44    Mas. 657
JELIĆ, Marta
        Правни положај Комисије за хартије од вредности Републике Србије : мастер рад / Марта Јелић. - Београд : [М. Јелић], 2012. - 59 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512599729

45    Mas. 669
JEVTIĆ, Marina
        Васпитни налози : мастер рад [из предмета] Малолетничко кривично право / Марина Јевтић. - Београд : [М. Јевтић], 2012. - 57, [3] листа : табеле ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512602801

46    Mas. 586
JOVANOVIĆ, Aleksandra
        Discrimination in employment with particular reference to race, nationality and ethnicity : master thesis : [master rad] / Aleksandra Jovanović. - Belgrade [i. e.] Beograd : [A. Jovanović], 2012. - 63 lista ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512581809

47    Mas. 640
JOVANOVIĆ, Goran
        Посао претварања јавног предузећа у јавно друштво поделом бесплатних акција у приватизацији : мастер рад из Берзанског права / Горан Јовановић. - Београд : [Г. Јовановић], 2012. - 62 листа : граф. прикази ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512595377

48    Mas. 528
JOVANOVIĆ, Miodraga M.
        Забрана принудног рада у међународном и домаћем праву : мастер рад из Радног и социјалног права / Миодрага М. Јовановић. - Београд : [М. М. Јовановић], 2012. - 81 лист ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512566449

49    Mas. 656
JOVIĆ, Danijela
        Пребијање потраживања у стечајном поступку : мастер рад из Стечајног права / Данијела Јовић. - Београд : [Д. Јовић], 2012. - 43 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512599473

50   
JOVIĆ, Milica
        Немогућност испуњења уговорне обавезе као разлог за ослобођење дужника од одговорности : мастер рад из Облигационог права / Милица Јовић. - Београд : [М. Јовић], 2012. - 52 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512585905

51    Mas. 605
KALMIĆ, Irena
        The process of EU integration and the right to healthy environment in Serbia : achivable goal or just a political promise : master thesis : [master rad] / Irena Kalmić. - Belgrade [i. e.] Beograd : [I. Kalmić], 2012. - 54 lista ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512586417

52    Mas. 676
KAMEL, Miroslav
        Специјализовано правосуђе Европске уније : област интелектуалне својине : [мастер рад] / Мирослав Камел. - Београд : [М. Камел], 2012. - 37 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512604593

53    Mas. 564
KARADŽIĆ, Bogdan
        Смртна казна као негација права на живот : мастер рад из Међународних људских права / Богдан Караџић. - Београд : [Б. Караџић], 2012. - 58 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512576177

54    Mas. 623
KECMAN, Katarina
        Однос између геноцида и злочина против човечности у међународном кривичном праву : мастер рад из Међународног кривичног права / Катарина Кецман. - Београд : [К. Кецман], 2012. - 45 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512591025

55    Mas. 562
KNEŽEVIĆ, Marija
        Спољна ревизија : мастер рад / Марија Кнежевић. - Београд : [М. Кнежевић], 2012. - 53 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512575665

56    Mas. 684
KOCIĆ, Maja
        Побијање дужникових правних радњи : паулијанска тужба и приговор : мастер рад из Уговорне одговорности за штету / Маја Коцић. - Београд : [М. Коцић], 2012. - 123 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512606641

57    Mas. 539
KOPRIVICA, Anđela
        Злоупотреба доминантног положаја на тржишту : мастер рад / Анђела Копривица. - Београд : [А. Копривица], 2012. - 65 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512569265

58    Mas. 616
KOSANOVIĆ, Sonja
        Проблеми либерализације спољнотрговинске размене Србије у процесу приступања Европској унији : мастер рад / Соња Косановић. - Београд : [С. Косановић], 2012. - 50 листова : илустр. ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512589233

59    Mas. 547
KOSANOVIĆ-Prodanović, Sonja
        Заблуда : мастер рад / Соња Косановић Продановић. - Београд : [С. Косановић Продановић], 2012. - 78 стр. ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512571313

60    Mas. 573
KOSTIĆ, Ivana
        Извршење мере притвора у Републици Србији : мастер рад из предмета Криминологија са правом извршења кривичних санкција / Ивана Костић. - Београд : [И. Костић], 2012. - 69 листова : табеле ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512578481

61    Mas. 679
KOTUR, Aleksandra
        Издржавање детета : мастер рад из Породичног права / Александра Котур. - Београд : [А. Котур], 2012. - 45 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512605361

62    Mas. 553
KOVAČEVIĆ, Marija
        Measuring the effectiveness of EU environmental protection policy : master thesis : [master rad] / Marija Kovačević. - Belgrade [i. e.] Beograd: [M. Kovačević], 2012. - 61 list ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512572849

63    Mas. 563
KOVAČEVIĆ, Marijana
        Ограничење пословање инвестиционих фондова : мастер рад / Маријана Ковачевић. - Београд : [М. Ковачевић], 2012. - 67 листова : табеле ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512575921

64    Mas. 634
KRČMAR, Petar
        Природа банкарске гаранције на први позив у међународној продаји : мастер рад / Петар Крчмар. - Београд : [П. Крчмар], 2012. - 46, [4] листа : обрасци ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512593841

65    Mas. 625
KUČEVIĆ, Mirjana
        Exploitative abuse of dominant position in EU competition law : master thesis in Competition Law : [master rad] / Mirjana Kučević. - Belgrade [i. e.] Beograd : [M. Kučević], 2012. - 42 lista ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512591537

66    Mas. 673
LAZAREVIĆ, Olivera
        Материјални услови за усвојење : мастер рад / Оливера Лазаревић. - Београд : [О. Лазаревић], 2012. - 45 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512603825

67    Mas. 575
LAZOVIĆ, Dragana
        EU IPA projects in Ministry of the Interior and enhancing defense and security : [master rad] / Dragana Lazović. - Belgrade [i. e.] Beograd: [D. Lazović], 2012. - 74 lista : tabele ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512578993

68    Mas. 529
LAZOVIĆ, Lazar
        Међународни правни аспект агресије : мастер рад / Лазар Лазовић. - Београд : [Л. Лазовић], 2012. - 68 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512566705

69    Mas. 641
LAZOVIĆ, Miloš
        Primena Međunarodnog računovodstvenog standarda 16 - nekretnine, postrojenja i oprema : master rad / Miloš Lazović. - Beograd : [M. Lazović], 2012. - 42 lista : tabele ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512595633

70    Mas. 630
LUKAČ, Nebojša
        The dinamics of European integration and Serbia : master thesis : [master rad] / Nebojša Lukač. - Belgrade [i. e.] Beograd : [N. Lukač], 2012. - 61 list : tabele ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512592817

71    Mas. 517
MARINKOVIĆ, Radovan
        Надлежности Савета безбедности : мастер рад из Права европских интеграција / Радован Маринковић. - Београд : [Р. Маринковић], 2012. - 31 лист ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512563633

72    Mas. 604
MARINOVIĆ, Branka
        Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova : master rad / Branka Marinović. - Beograd : [B. Marinović], 2012. - 50 listova : graf. prikazi ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512586161

73    Mas. 629
MARKOVIĆ, Marija
        Интерна ревизија у систему одбране : мастер рад / Марија Марковић. - Београд : [М. Марковић], 2012. - 69 листова : табеле, граф. прикази ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512592561

74    Mas. 531
MARKOVIĆ, Nevena
        Правно невидљива лица као негација људских права : мастер рад из предмета Међународно право људских права / Невена Марковић. - Београд : [Н. Марковић], 2012. - 71 лист ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512567217

75    Mas. 537
MARTINOVIĆ, Ana
        Forced evictions in the case-law of the European Court of Human Rights : case study of Yordanova and Others v. Bulgaria : master thesis : [master rad] / Ana Martinović. - Belgrade [i. e.] Beograd : [A. Martinović], 2012. - 41 list ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512568753

76    Mas. 556
MATIĆ, Maja
        Međunarodni faktoring - dvofaktorski sistem : master rad iz Trgovinskog prava / Maja Matić. - Beograd : [M. Matić], 2012. - 86 listova : tabele ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512573617

77    Mas. 652
MEDAKOVIĆ, Ana
        Састав, организација и процедура Савета безбедности Уједињених нација : мастер рад из предмета Међународно јавно право / Ана Медаковић. - Београд : [А. Медаковић], 2012. - 48 листова : илустр. ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512598449

78    Mas. 622
MILADINOVIĆ, Danijela
        Извршење на непокретности : мастер рад / Данијела Миладиновић. - Београд : [Д. Миладиновић], 2012. - 48 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512590769

79    Mas. 628
MILETIĆ, Vladimir
        Одговорност запосленог и синдиката за штету : мастер рад / Владимир Милетић. - Београд : [В. Милетић], 2012. - 82 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512592305

80    Mas. 555
MILIĆEVIĆ, Jelena
        Uloga javnog beležnika u naslednopravnim ugovorima : master rad iz predmeta Posebni imenovani ugovori i naslednopravni ugovori / Jelena Milićević. - Beograd : [J. Milićević], 2012. - 65 listova ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512573361

81    Mas. 645
MILOSAVLJEVIĆ, Marija
        Правило пробијања у праву преузимања отворених акционарских друштава : мастер рад из Компанијског права / Марија Милосављевић. - Београд : [М. Милосављевић], 2012. - 40 листова : граф. прикази ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512596657

82    Mas. 624
MILOSAVLJEVIĆ, Nemanja
        Right of establishment for companies in the EU - moving in cases : master thesis in the field of European Union Company Law : [master rad] / Nemanja Milosavljevic. - Belgrade [i. e.] Beograd : [N. Milosavljević], 2012. - 55 listova ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512591281

83    Mas. 665
MILOSAVLJEVIĆ, Uroš
        Одговорност грађевинара за солидност грађевине : мастер рад из Трговинскоправних послова / Урош Милосављевић. - Београд : [У. Милосављевић], 2012. - 59 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512601777

84    Mas. 580
MILOŠEVIĆ, Marija
        The future of the EU : challenge call - Western Balkan countries : master thesis : [master rad] / Marija Milošević. - Belgrade [i. e.] Beograd : [M. Milošević], 2012. - 53 lista : tabele ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512580273

85    Mas. 542
MILOVANOVIĆ, Maja
        Међународни тероризам : мастер рад из Међународног кривичног права / Маја Миловановић. - Београд : [М. Миловановић], 2012. - 42 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512570033

86    Mas. 621
MIROSAVIĆ, Borivoje
        Заложно право на потраживањима у позитивном праву Србије : мастер рад / Боривоје Миросавић. - Београд : [Б. Миросавић], 2012. - 51 лист ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512590513

87    Mas. 571
MITROVIĆ, Miloš
        Međunarodni ugovori i multilateralni sporazumi Srbije, kao segment evropskog vazduhoplovnog prava : master rad iz Prava evropskih integracija / Miloš Mitrović. - Beograd : [M. Mitrović], 2012. - 46 listova : ilustr. ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512577969

88    Mas. 582
MUŽEVIĆ, Marija
        Лизинг непокретности : законска решења и практична применљивост : мастер рад / Марија Мужевић. - Београд : [М. Мужевић], 2012. - 42 листа : табеле ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512580785

89    Mas. 521
NEDOVIĆ, Bojana
        Road of the Republic of Serbia towards the European Union : implementation of the Copenhagen political criteria from 2006-2011 : [master thesis : master rad] / Bojana Nedović. - Belgrade [i. e.] Beograd : [B. Nedović], 2012. - 51 list ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512564657

90    Mas. 587
NENADOVIĆ, Ana
        Примена МРС 27 - консолидовани и појединачни финансијски извештаји : мастер рад / Ана Ненадовић. - Београд : [А. Ненадовић], 2012. - 68 листова : табеле ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512582065

91    Mas. 530
NEŠOVANOVIĆ, Jelena
        Ограничења исплата акционарима : мастер рад из Компанијског права / Јелена Нешовановић. - Београд : [Ј. Нешовановић], 2012. - 77 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512566961

92    Mas. 662
NEŠOVIĆ, Maja
        Comparative approaches of flexibility in the EU : principles of flexicurity as a source of inspiration for Serbia : master thesis : [master rad] / Maja Nešović. - Belgrade [i. e.] Beograd : [M. Nešović], 2012. - [73] lista : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512601009

93    Mas. 647
NIKOLIĆ, Ivana
        Одговорност правних лица за штету коју радник на раду или у вези са радом проузрокује трећем лицу : мастер рад из Облигационог права / Ивана Николић. - Београд : [И. Николић], 2012. - 33 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512597169

94    Mas. 638
NIKOLIĆ, Mirjana
        Права лица лишених слободе : мастер рад из Људских права / Мирјана Николић. - Београд : [М. Николић], 2012. - 52 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512594865

95    Mas. 618
NINČIĆ, Ivana
        The controversy over patent protection of computer programs in the European Union : master thesis : [master rad] / Ivana Ninčić. - Belgrade [i. e.] Beograd : [I. Ninčić], 2012. - 65 listova ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512589745

96    Mas. 577
NUMANOVIĆ, Nataša
        Instrumenti i mere zaštite životne sredine : master rad iz Ekonomskog prava / Nataša Numanović. - Beograd : [N. Numanović], 2012. - 43 lista : tabele ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512579505

97    Mas. 626
OSMOKROVIĆ, Ivana
        Комисија за ревизију и добра пракса корпоративног управљања : мастер рад из Компанијског права / Ивана Осмокровић. - Београд : [И. Осмокровић], 2012. - 53 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512591793

98    Mas. 601
OVUKA, Adrijana
        Органи друштва са ограниченом одговорношћу : мастер рад из Компанијског права / Адријана Овука. - Београд : [А. Овука], 2012. - 56 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512585393

99    Mas. 548
PANTELIĆ, Nikola
        Мере државне власти против хајдучије од 1804. до 1860. године : мастер рад / Никола Пантелић. - Београд : [Н. Пантелић], 2012. - 48 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512571569

100 Mas. 631
PANTIĆ, Neda
        Universal services in liberalized electronic communications markets : master thesis in Electronic communication law : [master rad] / Neda Pantić. - Belgrade [i. e.] Beograd : [N. Pantić], 2012. - 48 listova : ilustr. ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512593073

101 Mas. 678
PAPADOPOULOS, Georgios
        Злоупотреба права у грчком грађанском законику : историја, упоредно право и правни транспланти : мастер рад Компаративно-историјски подмодул / Георгиос Пападопоулос. - Београд : [Г. Пападопоулос], 2012. - 66 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512605105

102 Mas. 594
PARIZOV, Lena
        Надлежности органа старатељства : мастер рад / Лена Паризов. - Београд : [Л. Паризов], 2012. - 50 листова ; 30 cm

(Картон)       
COBISS.SR-ID 512583601

103 Mas. 620
PAŠAJLIĆ, Jelena
        Правни положај хипотекарног повериоца у стечајном поступку : мастер рад из Стечајног права / Јелена Пашајлић. - Београд : [Ј. Пашајлић], 2012. - 45 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512590257

104 Mas. 611
PAVLOVIĆ, Teodora
        Подршка породици као посредни циљ радног права : мастер рад / Теодора Павловић. - Београд : [Т. Павловић], 2012. - 68 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512587953

105 Mas. 675
PERIĆ, Dejan
        Начело поуздања у земљишне књиге и катастар непокретности : мастер рад из Земљишнокњижног права / Дејан Перић. - Београд : [Д. Перић], 2012. - 50 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512604337

106 Mas. 614
PETRIČIĆ, Tijana
        Накнада штете у облику новчане ренте за изгубљену зараду због неспособности за рад : мастер рад / Тијана Петричић. - Београд : [Т. Петричић], 2012. - 28 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512588721

107 Mas. 659
PETROVIĆ, Danijela
        Примена Коузове теореме : мастер рад [из предмета] Економска анализа права / Данијела Петровић. - Београд : [Д. Петровић], 2012. - 55 листова : граф. прикази ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512600241

108 Mas. 526
PETROVIĆ, Nataša
        Računovodstveni aspekt lizinga : master rad / Nataša Petrović. - Beograd : [N. Petrović], 2012. - 31 list : tabele ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512565937

109 Mas. 636
PETROVIĆ, Stefan
        Начело опортунитета у поступку према малолетницима : мастер рад из Малолетничког кривичног права / Стефан Петровић. - Београд : [С. Петровић], 2012. - 80 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512594353

110 Mas. 607
PLEĆAŠ, Dejan
        Појам, правна природа и врсте меког права (soft law) : мастер рад из предмета Међународно јавно право / Дејан Плећаш. - Београд : [Д. Плећаш], 2012. - 63 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512586929

111 Mas. 600
PODUNAVAC, Maja
        The path to European integration : historical review : [master rad] / Maja Podunavac. - Belgrade [i. e.] Beograd : [M. Podunavac], 2012. - 56 listova ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512585137

112 Mas. 643
POPOVIĆ, Radivoje
        Употреба силе и међународни односи након хладног рата : мастер рад / Радивоје Поповић. - Београд : [Р. Поповић], 2012. - 32 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512596145

113 Mas. 543
POPOVSKI, Sonja
        Environmental liability in light of the EC Directive 2004/35 : [master thesis : master rad] / Sonja Popovski. - Belgrade [i. e.] Beograd : [S. Popovski], 2012. - 49 listova ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512570289

114 Mas. 666
PRAIZOVIĆ, Nevena
        Циљеви и инструменти полит
ике заштите потрошача : мастер рад из Економског права / Невена Праизовић. - Београд : [Н. Праизовић], 2012. - 66 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512602033

115 Mas. 681
PRIJOVIĆ, Svetlana
        Буџетске уштеде и финансирање јавних потреба кроз систем јавних набавки : мастер рад из предмета Пореско право / Светлана Пријовић. - Београд : [С. Пријовић], 2012. - 50 листова : табеле, граф. прикази ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512605873

116 Mas. 566
PRLIĆ, Divna
        Уговор о концесији : са посебним освртом на његов упис у регистар непокретности : мастер рад / Дивна Прлић. - Београд : [Д. Прлић], 2012. - 45 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512576689

117 Mas. 599
PROTIĆ, Jelena
        Критеријуми за оцену дозвољености концентрације учесника на тржишту : мастер рад / Јелена Протић. - Београд : [Ј. Протић], 2012. - 39 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512584881

118 Mas. 627
PUTNIK, Vladimir
        Претходно питање пред Европским судом правде : мастер рад из Европских интеграција / Владимир Путник. - Београд : [В. Путник], 2012. - 37 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512592049

119 Mas. 639
RADIŠIĆ, Ana
        Однос националних судова и Европског суда правде : мастер рад / Ана Радишић. - Београд : [А. Радишић], 2012. - 42 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512595121

120 Mas. 596
RADOVIĆ, Sandra
        Posebni bankarski poslovi u srpskoj privredi i pravu : (lizing, faktoring i forfeting) : master rad iz Ekonomskog prava / Sandra Radović. - Beograd : [S. Radović], 2012. - 47 listova : graf. prikazi ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512584113

121 Mas. 554
RAJKOVIĆ, Milorad
        Уговор о налогу : мастер рад / Милорад Рајковић. - Београд : [М. Рајковић], 2012. - 49 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512573105

122 Mas. 535
RAKIĆ, Dušan
        The role of non-governmental organizations in environmental protection : master thesis : [master rad] / Dušan Rakić. - Belgrade [i. e.] Beograd : [D. Rakić], 2012. - 54 lista ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512568241

123 Mas. 615
RAKIĆ, Marko
        Принудна продаја акција у праву преузимања : мастер рад / Марко Ракић. - Београд : [М. Ракић], 2012. - 50 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512588977

124 Mas. 685
RAKOVIĆ, Katarina
        Тужба и тужбени захтев у управном спору : мастер рад / Катарина Раковић. - Београд : [К. Раковић], 2012. - 54 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512606897

125 Mas. 552
ROMIĆ, Vera
        Postupak naknade štete pred Evropskim sudom pravde : master rad iz Prava evropskih integracija / Vera Romić. - Beograd : [V. Romić], 2012. - 45 listova ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512572593

126 Mas. 595
RUŽIČIĆ, Ivana
        Ослобођење од одговорности за неиспуњење уговорне обавезе : мастер рад из Облигационог права / Ивана Ружичић. - Београд : [И. Ружичић], 2012. - 34 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512583857

127 Mas. 519
SANDIĆ, Srđan
        Процесноправне последице отварања стечајног поступка : мастер рад / Срђан Сандић. - Београд : [С. Сандић], 2012. - 59 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512564145

128 Mas. 533
SARIĆ, Milenko
        Обједињавање евиденција о непокретностима и правима на непокретностима у Републици Српској : мастер рад / Миленко Сарић. - Београд : [М. Сарић], 2012. - 56 листова : табеле, обрасци ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512567729

129 Mas. 682
SAVIĆ, Milica
        Kriminološki i krivičnopravni aspekti visokotehnološkog kriminaliteta : master rad iz Kriminologije sa pravom izvršenja krivičnih sankcija / Milica Savić. - Beograd : [M. Savić], 2012. - 52 lista : graf. prikazi ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512606129

130 Mas. 674
SAVIĆ, Valentina
        Environmental policy in the EU : strategies and action plans : [master rad] / Valentina Savić. - Belgrade [i. e.] Beograd : [V. Savić], 2012. - 60 listova ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512604081

131 Mas. 637
SIMONOVIĆ, Marija
        Uloga depozitara u višestranim ugovorima : master rad iz Međunarodnog javnog prava / Marija Simonović. - Beograd : [M. Simonović], 2012. - 49 listova ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512594609

132 Mas. 546
SKENDERIJA, Mladen
        Градски менаџер : искуства, стање, перспективе : мастер рад из предмета Право локалне самоуправе / Младен Скендерија. - Београд : [М. Скендерија], 2012. - 40 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512571057

133 Mas. 608
SKOKO, Milica
        Заштита социјалних права у управном спору : мастер рад / Милица Скоко. - Београд : [М. Скоко], 2012. - 72, 4 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512587185

134 Mas. 581
SORAJIĆ, Ksenija
        Elimination of discrimination of Roma in jurisprudence of the European Court of Human Rights : master thesis in European Law and Elimination od Discrimination : [master rad] / Ksenija Sorajic. - Belgrade [i. e.] Beograd : [K. Sorajić], 2012. - 52 lista ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512580529

135 Mas. 567
SPIRIĆ, Miloš
        Copyright infringement on the internet : European Union Intellectual Property Law : MA thesis : [master rad] / Miloš Spirić. - Belgrade [i. e.] Beograd : [M. Spirić], 2012. - VI, 61 list ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512576945

136 Mas. 534
SREĆKOVIĆ, Sonja
        The issue of enforcement of investment arbitral awars in the post-Lisbon era : EU trade policy and the world : [master rad] / Sonja Srećković. - Belgrade [i. e.] Beograd : [S. Srećković], 2012. - 50 listova ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512567985

137 Mas. 617
STANKOVIĆ, Jelena
        Европска конвенција о људским правима : мастер рад из Права европских интеграција / Јелена Станковић. - Београд : [Ј. Станковић], 2012. - 41 лист ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512589489

138 Mas. 654
STANKOVIĆ, Marjan
        Организација, састав и надлежност Међународне организације за цивилно ваздухопловство : мастер рад из Међународног јавног права / Марјан Станковић. - Београд : [М. Станковић], 2012. - 62 листа : илустр. ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512598961

139 Mas. 680
STOJANOVIĆ, Marija
        Интерпол : организација, надлежност и функционисање : [мастер рад] / Марија Стојановић. - Београд : [М. Стојановић], 2012. - 44 листа : илустр. ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512605617

140 Mas. 649
STOJANOVIĆ, Milica
        The concept of flexicurity as the alternative to the traditional European social model : master thesis : [master rad] / Milica Stojanović. - Belgrade [i. e.] Beograd : [M. Stojanović], 2012. - 51 list : tabele ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512597681

141 Mas. 540
STOJANOVIĆ, Mirjana
        Međunarodna organizacija rada : sa posebnim osvrtom na prava radnika u pogledu smenskog i noćnog rada : master rad / Mirjana Stojanović. - Beograd : [M. Stojanović], 2012. - 70 listova ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512569521

142 Mas. 568
STOJILKOVIĆ-Todorović, Gordana
        Међунардноправна заштита детета у међународним оружаним сукобима : мастер рад / Гордана Стојилковић Тодоровић. - Београд : [Г. Стојилковић Тодоровић], 2012. - 75 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512577201

143 Mas. 651
STOJŠIĆ, Ivana
        Terrorist blacklisting : striking the balance between protection and fundamental rights in EU : master paper : [master rad] / Ivana Stojšić. - Belgrade [i. e.] Beograd : [I. Stojšić], 2012. - 77 listova ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512598193

144 Mas. 545
ŠARIĆ, Sonja
        The admissibility criteria before the European Court of Human Rights : master thesis : [master rad] / Sonja Šarić. - Belgrade [i. e.] Beograd : [S. Šarić], 2012. - 59 listova ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512570801

145 Mas. 569
ŠUKOVIĆ, Jelena
        Екстрадиција : мастер рад / Јелена Шуковић. - Београд : [Ј. Шуковић], 2012. - 65 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512577457

146 Mas. 677
ŠUMAR, Tanja
        Priznanje i izvršenje arbitražnih privremenih mera : master rad iz Arbitražnog prava / Tanja Šumar. - Beograd : [T. Šumar], 2012. - 49 listova ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512604849

147 Mas. 522
TEŠMANOVIĆ, Tijana
        Правноисторијски и упоредни аспекти положаја нових религијских покрета : мастер рад / Тијана Тешмановић. - Београд : [Т. Тешмановић], 2012. - 91 лист ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512564913

148 Mas. 644
TODOROVIĆ, Svetlana
        Овлашћења и надлежности Комисије за хартије од вредности Републике Србије : мастер рад / Светлана Тодоровић. - Београд : [С. Тодоровић], 2012. - 42 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512596401

149 Mas. 524
TOMIĆ, Marko
        Положај српских православних митрополија у Босни и Херцеговини за време Аустро-угарске управе : мастер рад из Историје српског права / Марко Томић. - Београд : [М. Томић], 2012. - 62 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512565425

150 Mas. 613
TOMIĆ, Milica
        Obim potraživanja obezbeđen hipotekom : master rad / Milica Tomić. - Beograd : [M. Tomić], 2012. - 51 list ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512588465

151 Mas. 544
TRAJKOVIĆ, Milica
        Дужност пажње као модел поступања разумне и пажљиве особе у управљању акционарским друштвима : мастер рад / Милица Трајковић. - Београд : [М. Трајковић], 2012. - 71 лист ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512570545

152 Mas. 672
TRBOJEVIĆ, Ana
        The right to a family reunification of third country nationals in the European Union : master thesis : [master rad] / Ana Trbojević. - Belgrade [i. e.] Beograd : [A. Trbojević], 2012. - 59 listova ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512603569

153 Mas. 597
TRIPKOVIĆ, Katarina
        Претходни захтев као услов за подношење деривативне тужбе : мастер рад из Компанијског права / Катарина Трипковић. - Београд : [К. Трипковић], 2012. - 49, [4] листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512584369

154 Mas. 598
TRNINIĆ, Ana
        Рентно осигурање : мастер рад / Ана Трнинић. - Београд : [А. Трнинић], 2012. - 69 листова : граф. прикази ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512584625

155 Mas. 584
TRNINIĆ, Verica
        Тероризам као међународно кривично дело : мастер рад из Међународног јавног права / Верица Трнинић. - Београд : [В. Трнинић], 2012. - 107 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512581297

156 Mas. 523
VELIČKOVIĆ, Aleksandra
        Међународноправни положај Ватикана и однос са Републиком Србијом : мастер рад из Дипломатског и конзуларног права / Александра Величковић. - Београд : [А. Величковић], 2012. - 59 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512565169

157 Mas. 541
VELIČKOVIĆ, Jovana
        Накнада штете привредном друштву проузрокована радом органа управе : мастер рад / Јована Величковић. - Београд : [Ј. Величковић], 2012. - 124 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512569777

158 Mas. 518
VELJOVIĆ, Vladimir
        Међународни стандарди ревизије и ревизорска мишљења : мастер рад / Владимир Вељовић. - Београд : [В. Вељовић], 2012. - 49 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512563889

159 Mas. 683
VESIĆ, Aleksandra
        Svetska banka za obnovu i razvoj : master rad / Aleksandra Vesić. - Beograd : [A. Vesić], 2012. - 65 listova ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512606385

160 Mas. 610
VESNIĆ, Bojana
        Harmonization of Serbian and EU law regarding state aid : master thesis in EC Competition Law : [master rad] / Bojana Vesnić. - Belgrade [i. e.] Beograd : [B. Vesnić], 2012. - 38 listova : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512587697

161 Mas. 612
VIDANOVIĆ, Marija
        Надлежности Европске уније : мастер рад из предмета Право европских интеграција / Марија Видановић. - Београд : [М. Видановић], 2012. - 42 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512588209

162 Mas. 632
VLAŠKI, Bojan
        Добра управа у правном систему Републике Српске : мастер рад из Управног права / Бојан Влашки. - Београд : [Б. Влашки], 2012. - 68 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512593329

163 Mas. 538
VUKDRAGOVIĆ, Radovan
        Увођење плана интегритета у правни поредак Републике Србије : са освртом на здравствену установу терцијалног нивоа : мастер рад / Радован Вукдраговић. - Београд : [Р. Вукдраговић], 2012. - 48 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512569009

164 Mas. 667
VUKOIČIĆ, Andrea
        Upravna delatnost u ruskom pravu : master rad / Andrea Vukoičić. - Beograd : [A. Vukoičić], 2012. - 35 listova ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512602289

165 Mas. 602
VUKOVIĆ, Ksenija
        Осигурање живота у корист трећег : мастер рад из Права осигурања / Ксенија Вуковић. - Београд : [К. Вуковић], 2012. - 78 стр. ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512585649

166 Mas. 650
VULOVIĆ, Marina
        Copyright in the knowledge economy : master thesis from the EU Intellectual Property Law : [master rad] / Marina Vulović. - Belgrade [i. e.] Beograd : [M. Vulović], 2012. - 58 listova ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512597937

167 Mas. 520
ZARIĆ, Marija
        Надлежност Европског суда правде ratione materiae : мастер рад из Права европских интеграција / Марија Зарић. - Београд : [М. Зарић], 2012. - 53 листа ; 30 cm

(Картон)       COBISS.SR-ID 512564401

168 Mas. 655
ZEJAKOVIĆ, Marijana
        Пружање финансијске подршке за стицање својих удела или акција : мастер рад из Компанијског права / Маријана Зејаковић. - Београд : [М. Зејаковић], 2012. - 64 листа ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512599217

169 Mas. 516
ŽIVADINOVIĆ, Mina
        Опорезивање и регулација : мастер рад из предмета Економска анализа права / Мина Живадиновић. - Београд : [М. Живадиновић], 2012. - 46 листова ; 30 cm

(Картон)        COBISS.SR-ID 512563377

170 Mas. 661
ŽIVKOVIĆ, Uroš, 1985-
        The conflict of jurisdiction under the regime of Brussels I Regulation : overcoming 'third state element' issues : master thesis : [master rad] / Uroš Živković. - Belgrade [i. e.] Beograd : [U. Živković], 2012. - 70 listova ; 30 cm

(Karton)        COBISS.SR-ID 512600753

CIP - Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

017/019

 

БИЛТЕН приновљених књига / Правни факултет

у Београду, Библиотека ; [приредила] Ивана

Пајић. - 1991, бр. 1-    . - Београд   (Булевар краља

Алаксандра 67) : Правни Факултет у Београду,

Библиотека, 1991-   . - 29 cm

 

Варијанта наслова: Билтен приновљених књига

Библиотеке.

ISSN 2217-5571 = Билтен приновљених књига

(Библиотека Правног факултета у Београду)

COBISS.SR-ID 512124849