Fond Biblioteke

Fond U fondu Biblioteke je pohranjeno preko 98.544 naslova, odnosno  154.207   primerakа monografskih i 2889  naslova, odnosno 34.609 godištа  u 357. 917 svezaka serijskih publikacija, ukupno 512.124 bibliotečka jedinica. Fond referensne zbirke  sadrži preko 2000 enciklopedija, leksikona, rečnika, priručnika i drugih  kapitalnih izdanja na našem i stranim jezicima. Dragocena zbirka rariteta broji 400 knjiga (pored ostalih tu je i nekoliko retkih izdanja Justinijanove kodifikacije iz XVII i XVIII veka, raritetni primerak Corpus iuris canonici, itd.), a biblioteka-legat prof. dr Dragaša Denkovića sadrži 1814 knjiga i 54 naslova periodike.

Fond se popunjava monografskim, serijskim, audio-vizuelnim i elektronskim  publikacijama, prvenstveno iz oblasti prava, ali i iz filozofije, sociologije, istorije i drugih srodnih naučnih oblasti, a posebna pažnja posvećuje se obogaćivanju referensne  zbirke.

Biblioteka popunjava fondove kupovinom, poklonom i razmenom koja se odvija sa svim pravnim fakultetima i institucijama u zemlji, kao a i brojnim u regionu i svetu.Važan deo fonda čine doktorske i  magistarske teze, kao a i master radovi odbranjeni na našem, ali i na drugim pravnim fakultetima u zemlji. Depozitni fond, ustanovljen 2005. godine, sadrži  1.366 publikacijе i  formira se  od poklonjenih monografskih publikacija čiji su autori nastavnici i saradnici našeg fakulteta i svih fakultetskih izdanja.

 

   

 
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299