IZVEŠTAJ   O   RADU   BIBLIOTEKE   PRAVNOG   FAKULTETA UNIVERZITETA

U BEOGRADU

 za  2005.

U Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu desile su se tokom 2005. godine značajne promene. Novi upravnik Biblioteke je postavljen 1. februara 2005. godine, potom  je urađen detaljan Plan rada za 2005. godinu, usvojen  novi Pravilnik o radu Biblioteke i po njegovom usvajanju aprila 2005.  Biblioteka je prešla na celodnevni rad.  Urađen je i predlog  Tarifnika, dopunjena i delimično izmenjena Sistematizacija radnih mesta je usvojena u  julu,  4 stručna radnika: Ivana Pajić, Vanja Eror, Ana Jovićević Popović i Boro Marković su položili stručni bibliotekarski ispit, te danas u Biblioteci  radi 5 radnika sa položenim bibliotekarskim ispitom. Započeta je i sada se privodi kraju adaptacija korisničke čitaonice, za sajt Fakulteta je urađena nova, potpunija informacija o Biblioteci, redovno se u Acta diurna objavljuju vesti iz Biblioteke i spisak darodavaca, a sajt se ažurira istim podacima i po prvi put je urađen  detaljan godišnji plan i izveštaj o radu Bilioteke.

S 31. decembrom 2005. godine dva knjižničara su otišla u penziju, pa se time već postojeći problem nedovoljnog broja radnika uvećao, jer celodnevni rad angažuje dva radnika u popodnevnoj smeni, a adaptirana čitaonica sa dva radna prostora (studentskim i profesorskim) zahteva  dva bibliotekara u smeni (sada radi po jedan). Ukoliko se pitanje novih stručnih radnika ne reši, Biblioteka će doći u situaciju  da neće moći da obavlja ni sve osnovne funkcije, a o nekom  daljem poboljšanju stručnog rada neće biti ni govora.

 Osnovni pokazatelj radnih rezultata jedne biblioteke su podaci o popunjavanju fondova, kupovinom, poklonom i razmenom. Treba naglasiti da je kupovina obavljana, najvećim delom, na osnovu deziderata nastavnika i saradnika

 

POPUNjAVANjE FONDOVA

A) PRINOVLjENO u Fond / INVENTARISANO

Knjige:

Kupovina za fond    1330 primeraka
Kupovina za razmenu   18 primeraka

Ukupno kupovina     1348 primeraka

Razmena priliv            10 primeraka 
Poklon                        504 primerka 

UKUPNO prinovljen fond 1844 primerka

 UKUPNO (1844+18)   1862 primerka 

Časopisi   i novine: 

Kupovina..za fond …..... 124  naslova (57 stranih)
Kupovina za razmenu ........3  naslova
Ukupna kupovina ............127 naslova
R
azmenom  za Anale……..24 naslova
R
azmenom za druge publ..10 naslova
Poklonom.........................38

ukupno  …196 za  naslova/godišta za fond               

UKUPNO.....199 naslova/godišta

 B) Brojno stanje i vrednost celokupnog fonda na kraju  2005.

Ukupno primeraka knjiga            138.671
Ukupno  naslova časopisa          2.650
Ukupno godišta časopisa           32.636
Ukupno referensna zbira             344
Ukupno raritet
a                           91

Ako uporedimo podatke iz 2005.  i 2004. godine možemo konstatovati sledeće:

2005. je prinovljeno 1844 primeraka knjiga, a 2004. 800 primeraka knjiga, dakle 1044 primerka knjiga više.
2005.  je kupljeno primeraka  knjiga 1330
2004. je  kupljeno  338  primeraka knjiga 
Dakle, primerka knjiga  je 2005. kupljeno 992 više  nego 2004. godine, odnosno četiri puta više i brojčano i po materijalnoj vrednosti.
Poklonom je uneto u fond 79 knjiga više, ali je primljeno još 1887* primeraka knjiga na poklon, veliki deo krajem 2005. godine.
Časopisa je nabavljeno
198 naslova 2005, a 2004. 171 naslov, dakle 29 naslova časopisa više, i to:
kupovinom u 2005. 124 naslova časopisa, odnosno 1 naslov više.
poklonom u 2005. 40 (38+2) naslova časopisa, a 2004. 17 naslova, dakle
ovim vidom nabavke 23 naslov više  u 2005.
razmenom u 2005. 34 naslova časopisa, a u 2004. 31 naslov, dakle 3 naslova više u 2005.

Ukupno je primljeno 3.731 primerak knjiga, a Planom za 2005. je predviđeno 1950 (900 kupovina, 1000 poklon 50 razmena), dakle Plan je premašen za 1781 primerak knjiga. Periodičnih publikacija  je primljeno je 198, a  planirano  168 naslova, dakle  30 naslova više. 

Inventarisano je za fond 1844 i to  sve knjige prinovljene kupovinom i razmenom, kao i deo poklonjenih. Preostalih 1887* poklonjenih knjiga čini: 887 knjiga poklon English book-a i Notingemskog univerziteta i 200 najnovijih izdanja dobijenih na poklon od Narodne biblioteke Srbije koje  je Biblioteka dobila krajem decembra 2005. Sve one će biti   inventarisane i obrađene  tokom 2006. Preostalih  800 knjiga dobijenih na poklon  su lektorisane i nakon toga je  400, koje su naš suvišak, poslato na poklon drugim bibliotekama,  a  400 će se iskoristiti delom kao  zamena u fondu za nestale i nevraćene, delom će se čuvati za zamenu prilikom revizije fonda, a delom će poslužiti za poklon i razmenu sa drugim bibliotekama.

Časopisa i novina je primljeno 198 naslova od toga 80 stranih i sva periodika (osim dva naslova iz poklona) je  inventarisana i pohranjena u fond. Nabavljeno je  kupovinom 124 naslova od toga 57 stranih; poklonom 40 naslova od toga  6 stranih;  razmenom 34 naslova od toga 17 stranih. Sačinjen je i  objedinjeni spisak strane periodike koju pribavljaju sve biblioteke pravnih fakulteta u Srbiji i prezentovan na sajtu Fakulteta u  Biblioteka-info.

Razmenom za Anale je prinovljeno  24 naslova  i 10 naslova  časopisa preko naše kupovine za razmenu.

Za razmenu se kupuju  3 naslova časopisa: Arhiv za pravne i društvene nauke (2 primerka),    Pravni život (3 primerka),  Survey  Serbia  and Montenegro  (2 primerka).

Veći broj potrebnih publikacija je na zahtev naših nastavnika i saradnika, fotokopiran u drugim bibliotekama Beograda i Srbije i tada su nam posebno izlazile u susret kolege iz Narodne biblioteke Srbije, i iz biblioteka pravnih fakulteta u Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu.

Poklon

Dobijeno je na poklon 2.391 primerak knjiga, 40 naslova/42godišta časopisa  i 350  pojedinačnih brojeva časopisa, od 113 darodavaca, 36 institucija i 77 pojedinaca.

Najveći darodavcu su:

English book  i Notingemski univerzitet (887 knjiga  i  2 naslova, odnosno 4 godišta u 10 tomova i 232 primerka časopisa) i Narodna biblioteka Srbije oko 400 publikacija, oko 300 novih publikacije iz oblasti prava i srodnih nauka;

Imena svih  darodavaca su  redovno objavljivana u Acta diurna, a uskoro će svim darodavcima biti dostavljene i zahvalnice.

Poklonjeno  je 400 knjiga Narodnoj biblioteci Srbije (za druge biblioteke) biblioteci u Loparima, biblioteci Ekonomsko-trgovačke škole u Kruševcu i  bibliotekama pravnih fakulteta u  Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu, Srpskom Sarajevu, Banja Luci.

Ustanovljen je Fond donacija Biblioteci Pravnog fakulteta .

USAID donacijom je omogućeno naše članstvo u COBISS-u za  2005. godinu

Razmena

Prijem: 34 naslova/godišta časopisa razmena za Anale 24 i 10 razmena za druge publikacije.

Slanje:76 institucija prima   Anale kao razmenu ili  poklon i to: 14 institucija u Srbiji, 2 u Crnoj Gori, 11 u regionu i 49 u svetu. Tokom ove godine su  spiskovi revidirani i prošireni novim institucijama (Srpska akademija nauka i umetnosti - Biblioteka i Balkanološki institut, Biblioteka Matice srpske, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Univerzitetska biblioteka i Bilioteka Pravnog fakulteta u Podgorici i dr).

Razmena tek treba da se uspostavi po pravim principima (novčanim ili publikacija za publikaciju),  u ovom trenutku ona se zasnima u velikom delu  na izmeni publikacija sa drugim institucijama, s naše strane se daju Anali i  doktorske i magistarske teza. Razmena doktorskih i magistarskih teza je slabo funkcionisala, pa smo se ove godine potrudili da što veći broj naših teza pošaljemo, prvenstveno Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Palama, Banja Luci. Mi smo dobili iz Novog Sada, Niša i krajem 2005. iz Kragujevca. Problem koji je sada na svu sreću otklonjen je bilo i neizlaženje Anala, na kojima se bazirao najveći deo razmene.

Depozitni fond

Ovaj fond je ustanovljen 2005. i on se formira od poklonjenih monografskih publikacije čiji su autori nastavnici i saradnici našeg fakulteta i svih izdanja Fakulteta. Sve dobijene publikacije su inventarisane, katalogizirane, formiran lisni katalog  i sve su pohranjene na posebnom mestu u magacinu.

Čuvanje i zaštita fonda

Gorući problem Biblioteke je  stanje u magacinu gde  vlaga nije sanirana, pa publikacije zbog toga rapidno propadaju. Tokom 2005. godine je popravljen samo oluk iz koga se voda izlivala u magacinski prostor, kao i cev   centralnog grejanja iz koje je kuljala vodena paraUkoričeno je preko 200 publikacija, fasciklirano je više stotina separata u 128 fascikli i  uloženi u 200  plastičnh kutija oko 2000 seminarskih radova poslediplomaca. Svi vidovi zaštite publikacija će se i nadalje sprovoditi, ali  će sve biti uzalud ukoliko se ne adaptira  magacinski prostor i ne sanira vlaga

Katalogizacija

Najveći deo prinovljenih i inventarisanih monografskih publikacija je i katalogiziran, podaci su i u elektronskoj bazi i u autorskom, predmetnom i drugim lisnim katalozima, urađeno je u papirnom obliku i 6 brojeva Biltena prinovljenih monografskih publikacija koji su  istovremeno objavljeni na sajtu.Tekuća periodika je ažurno  inventarisana, i  grupisana po naslovima i brojevima i čuva se, dostupna korisnicima, u odeljenju periodike. Rađena je i  analitička obrada članaka iz domaćih  časopisa i zbornika.

Korišćenje fonda

Biblioteka je nastavnicima, saradnicima, studentima i zaposlenima na Fakultetu, kao i brojnim korisnicima van Fakulteta davala na korišćenje potrebne monografske i serijske publikacije, kao i niz informacija koje su se odnosile na monografske i serijske publikacije, članke iz naše i svetske literature, bibliografske i druge podatke dostupne preko kataloga, naše i svih drugih dostupnih elektronskih baza podataka, kao i sve druge tražene informacije pretražive u referensnoj zbirci ili dostupne preko InternetaUybenike ranije nabavljane za pozajmni studentski fond studenti su dobijali  u opštoj čitaonici od momenta kada se prešlo na celodnevni rad.

Vraćanje pozajmljenih publikacija

Poslato je više cirkularnih obaveštenja nastavnicima, saradnicima i ostalim zaposlenim na Fakultetu, o usklađvanju broja pozajmljenih knjiga sa brojem koji propisuje novi Pravilnik o radu,  opomene su poslate većem broju naših penzionera i korisnicima van Fakulteta. Znatan broj publikacija je vraćen, ali je još uvek kod mnogih korisnika veći broj  publikacija od dozvoljenih 50, kao i mnoga godišta i brojevi periodike koju nije dozvoljeno  iznositi iz Biblioteke.

Ostale aktivnosti u 2005. godini

*Tokom 2005. godine održane su 4 sednice Bibliotečkog odbora na kojima je razgovarano o unapređenju rada Biblioteke i načinu rešavanja problema vezanih za rad i uslove rada Biblioteke. Najvažnije teme su bile: prihvatanje predloga Pravilnik o radu Biblioteke, usvajanje Izveštaja za 2004. i Plana rada za 2005. godinu, usvajanje predloga o adaptacija korisničke čitaonice, usvajanje izveštaja o stanju u magacinu i predloga za sanaciju vlage, ustanovljavanje Depozitnog fonda, usvajanje predloga za sklapanje sporazuma o saradnji sa   Izdavačkom kućom Klio, usvajanje predloga za angažovanje u Biblioteci lica na civilnom odsluženju vojnog roka, usvajanje predloga  o  proširenju KoBSON baze novim, pravnim elektronskim bazama podataka, donošenje odluke o izradi Pravilnika o nabavnoj politici i dr.  

*Informacije o radu Biblioteke: za sajt Fakulteta urađena  je nova informacija koja na glavnoj starnici sadrži osnovne podatke o Biblioteci, a moguće je dobiti i detaljnije informacije o fondu Biblioteke, poklonu i darodavcimasve brojeve Biltena prinova, informacije o radu sa korisnicima i  službama, pretražiti našu elektronsku bazu podataka, naći uputstva za rad u KoBSON-u i bazi Oxford University Press-a, zatim Pravilnik o radu Biblioteke,. informacije o radu Bibliotečkog odbora  i u rublici Bibliotečki info naći vesti iz Biblioteke, objedinjeni spisak stranih časopisa u bibliotekama pravnih fakulteta Srbije, kao i niz drugih važnih informacijaPredsednica  Bibliotečkog odbora i upravnica Biblioteke su u više navrata slale cirkularna obaveštenja  sa važnim informacijama koje su se odosile na rad i novine u radu Biblioteke. Izvod iz Pravilnika o radu (korišćenja bibliotečkog fonda) je uramljen i nalazi se u prostorijama Biblioteke, kao i Kodeks bibliotekara Srbije, a  kada se usvoji i predloženi Tarifnik, i on će na vidnom mestu biti  postavljen u Bibliotaci.

 *Svi nastavnici i saradnici su marta meseca kolektivno učlanjeni u Univerzitetsku biblioteku Svetozar Marković, preko nje obavljaju i međubibliotečku pozajmicu sa inostranstvom, a koleginica iz ove biblioteke je održala na našem fakultetu i  predavanje o pretraživanju KoBSON baze

 *Organizovane su i 3 prodajne izložbe knjiga:  u dva maha English book i jednom Izdavačka kuća Klio. Nakon prve izložbe English book-a kupljeno je  za Biblioteku, a prema izboru naših nastavnika i saradnika, 75 knjiga, a pri otvaranju sledeće izložbe uručen je Fakultetu izuzetno vredan poklon o kome je već bilo reči. Uspešna je bila i izložba izdanja Izdavačke kuće Klio, a nakon razgovora sa njenim direktorom Zoranom Hamovićem, sačinjen je i predlog sporazuma o trajnoj i raznovrsnoj saradnji.

 *Naši bibliotekari su pružili svesrdnu pomoć našim nastavnicima i saradnicima prilikom izrade njihovih bibliografija, i da bi bolje mogli da u ovom domenu pruže pomoć naši bibliotekari su u Univerzitetskoj biblioteci pohaćali predavanja o načinu izrade citiranosti.  Započeta je izrada bio-bibliografija nekadašnjih profesora našeg fakulteta i već je prikupljen veliki deo građe, pružali smo i pomoć prilikom organizovanja različitih manifestacija gde je bila potrebna i bibliotečka građa ili informacije, sačinjene su zbirke izdavačkih kataloga naših i stranih izdavačkih kuća koje stoje na raspolaganju svim zainteresovanim korisnicima.

 *Upravnik Biblioteke, dr Svetlana Mirčov je juna meseca prisustvovala sastanku bibliotekara pravnih fakulteta našeg regiona. Postignut je dogovor o različitim vidovima saradnje i preporučeno da se ne držimo strogo principa razmene, već da u što većem broju izmenjujemo doktorske i magistarske teze, svoje časopise i zbornikedruga sopstvena izdanja i udžbenike i sve relevantne informacije. Naglašena je i značajnija uloga fakultetskih biblioteka u nastavi reformisanoj po Bolonjskoj deklaraciji. Biblioteke koje su i do sada bile nastavno-naučne jedinice  dobijaju naglašeniju ulogu saradnika u pružanju stručne pomoći studentima prilikom izrade seminarskih radova.

*Prvi sastanak upravnika biblioteka pravnih fakulteta  Srbije i Crne Gore održan je 27. oktobra 2005. godine, a naš  fakultet je bio domaćin ovog skupa. Postignut je dogovor o različitim vidovima saradnje, napravljen popis svih periodičnih publikacija koje primaju  biblioteke učesnice sastanka, utvrđeni su principi razmene monografskih i serijskih publikacija, ali i relevantnih informacija. Dogovoreno je da se usaglase akta koja se odnose na sve funkcije naših biblioteka, posebno  Pravilnik o principima nabavne politike. Smatrali smo da ćemo preko Kobsona, lakše dobiti od Ministarstva za nauku  sredstva za elektronsku pravnu bazu podataka, ukoliko nastupimo jedinstveno, opredelili se za Heinonline i prema našim očekivanjima zahtev je odobren. Baza će biti dostupna na KoBSON-u krajem februara 2006. Dogovoreno je da radimo  na daljem ispitivanju kvaliteta svetskih elektronskih baza podataka za oblast pravnih nauka, naročito nemačkih i francuskih, kako bismo se na one najbolje, pod povoljnijim uslovima, zajednički pretplatili ili ih narednih godina opet dobili preko KoBSON-a. 

*Uspostavljena je i tešnja saradnja sa Univerzitetskom bibliotekom u Beogradu, a naši biliotekari su učestvovali u radu Izborne skupštine Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji koja je održana 28. oktobra 2005. godine. Delegati naše biblioteke su bili: dr Svetlana Mirčov, Ivana Pajić, Vanja Eror, Ana Jovićević-Popović i Vera Rajačić. Svetlana Mirčov je izabrana za člana Nadzornog odbora, Ivana Pajić za člana Komisije za zaštitu bibliotečke građe, Vanja Eror za člana Komisije za nabavku, Ana Jovićević-Popović za člana Komisije za razvoj i Vera Rajačić za člana Komisije za unapređenje bibliotečke delatnosti.  

*Izrađeni su i novi pečati prijema i darivanja poklona i dotrajali zamenjeni novim, zahvalnice, kartoteka darodavaca i poklona, napisan tekst za Infoteku: časopis za informatiku i bibliotekarstvo  Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji o međubibliotečkoj saradnji u regionu i niz drugih poslova koji su vodili poboljšanju rada biblioteke.

Upravnica Biblioteke izražava zahvalnost na ukazanoj podršci dekanu, prodekanima, predsednici i članovima Bibliotečkog odbora, a kolektivu Biblioteke na  dobrom obavljanju  radnih zadataka.

Izveštaj sačinila upravnica Biblioteke, dr Svetlana Mirčov, a Bibliotečki odbor usvojio na VI sednici 20.02.2006.godine.