PLAN RADA BIBLIOTEKE ZA 2006. godinu

 Biblioteka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu je specijalna, visokoškolska biblioteka i predstavlja  naučno-istraživačku radnu jedinicu FakultetaNjen zadatak je da zadovoljava potrebe  korisnika, prvenstveno nastavnika, saradnika i studenata Pravnog fakulteta, a u nastavi reformisanoj prema Bolonjskoj deklaraciji i ona, kao i sve  fakultetske biblioteke,  dobija  značajniju  ulogu  saradnika u nastavi.

Ovaj Plan rada Biblioteke podrazumeva angažovanje još dva stručna radnika. Do početka 2005. Biblioteka je decenijama radila samo u jednoj smeni, a sada su dva radnika angažovana u popodnevnoj smeni, a dva radnika otišla u penziju, dok se obim svih poslova  udvostručio, posebno nabavka publikacija (2004. je u fond  uneto 800 knjiga,  a 2005. 1844). Ukoliko Biblioteka ostane s postojećim brojem radnika  moraće se pribeći jednom rešenju koje nije valjano za njeno dobro funkcionisanje i ide na štetu njenih mnogobrojnih korisnika. Bez dva nova stručna radnika Biblioteka može raditi samo u jednoj smeni.

 

POPUNJAVANJE FONDOVA 

Monografske publikacije (knjige)

Kupovinom …..1000
Razmenom …… 100
Poklonom…. .. 1500
ukupno ……...2600 primeraka monografskih publikacija

Serijske publikacije (časopisi i novine)

Kupovinom..…………..124 (57  naša i 67 stranih)
R
azmenom  za Anale…….24 
Razmenom……………….10
Poklonom……………….38
ukupno  ……………….196 naslova serijskih publikacija

 Kako je baza Oxford University Pressa, na koju smo da sada bili pretplaćeni,  sada na KoBSONU, kao i HeinonLine baza  koja je dobijena krajem 2005, a na zajednički zahtev  pravnih fakulteta Srbije, naš fakultet  bi trebalo ove godine da se pretplati na West Law ili neku nemačku bazu podataka.  

 Biblioteke pravnih fakulteta  iz našeg regiona su postigle na sastanku u Neumu (juni 2005) dogovor o osnovnim principima buduće razmene. Međubibliotečka razmena će se odvijati  s Pravnim fakultetima u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Banja  Luci,  Istočnom Sarajevu, Mariboru, Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu, Mostaru, Fakultetom za Upravo u LJubljani, ali i s drugim bibliotekama i srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu i neće niti isključivo zasnovana na principu reciprociteta. Nastavićemo i proširiti komunikaciju i saradnju i s drugim srodnim institucijama, ali i pojedincima u zemlji i inostranstvu radi razmene publikacija i informacija, dobijanja poklona i izazvanog poklona, poklanjanja publikacija, međubibliotečke posluge i svih drugih vidova saradnje.

Na osnovu iskustva iz prethodne godine sa sigurnošću možemo računati na bogate i brojne poklone. Pored darova pojedinaca i institucija iz zemlje i sveta, uputićemo molbu  Narodnoj biblioteci Srbije na nam redovno poklanja novoobjavljene publikacije iz oblasti pravnih nauka koje ona ima kao suvišak obaveznog primerka. Biblioteka će svim darodavcima slati zahvalnice i njihova imena objavljivati dvomesečno u Acta diurna.

Depozitni fond ustanovljen 2005. godine će se i dalje popunjavati autorskim primercima naših nastavnika i saradnika, a publikacije za ovaj fond se obezbeđuju poklonom. 

U Fond donacija Biblioteci Pravnog fakulteta namenjen kupovini potrebnih publikacija je uneta određena suma, nadamo se da će ona 2006. godine biti znatno veća.

Izradiće se  Pravilnik o principima dugoročne nabavne politike naše Biblioteke.                       

KORIŠĆENJE FONDA I RAD ČITAONICA I MAGACINA

Planira se da se u novoj, adaptiranoj i proširenoj čitaonici radi u dve smene i to po dva bibliotekara u smeni.   Prvi bibliotekar bi radio na izdavanju knjiga i periodike iz ranijih godina svim korisnicima i pretraživao naše i sve druge elektronske kataloge prema potrebama čitalaca. Drugi bibliotekar bi davao na korišćenje u samoj čitaonici, tekuću periodiku,  službene listove i glasnike, zbirke važećih zakona, sve publikacije naše prebogate  referensne zbirke, kao i sve   druge publikacije za koje je propisano da se koriste samo u čitaonici. Ovaj bibliotekar bi, takođe, vršio pretraživanje svih dostupnih elektronskih bibliotečkih baza i prema zahtevu korisnika obavljao i sve druge pretrage koje vrši  bibliotekar-informacioni stručnjak, kao što su pretraživanje dostupnih pravnih baza, KoBson-a, Interneta i dr. i istovremeno obučavao korisnike za samostalno pretraživanje baza. Dakle, za rad u dve čitaonice potrebna su četiri bibliotekara.

U pretprostoru čitaonice planira se fotokopir aparat za potrebe naših korisnika, kao i studentski  fond beletristike i druge, mladima potrebne literature, i tu bi bio angažovan vojnik na civilnom služenju roka. Za novu čitaonicu treba još nabaviti: dovoljan broj računara, laserski štampač, skener i 2 fotokopir aparata.

U magacinu će raditi  po jedan knjižničar u smeni i obavljati poslove izdavanja publikacija i njihovog vraćanja na mesto prema signaturama. Oni će pomagati i koordinatoru rada čitaonice i magacina u izdvajanju publikacija za prepovez, tomiranju periodike, pripremi doktorskih i magistarskih teze za razmenu  i obavljanju svih drugih poslova čuvanja i zaštite fonda. Koordinator će brinuti o celokupnom stanju fonda - sređenosti publikacija po signaturama, zaštiti i koričenju, zaštiti, čuvanju i adekvatanom smeštaju raritetne zbirke, kao i o stanju čitaonica i njihovoj funkcionalnosti. Ukoliko bi se postojeći lift osposobio to bi predstavljalo izvanredno olakšanje i smanjenje fizičkih napora licima koja rade u magacinu, i istovremeno bi se povećala brzina donošenja traženih publikacija. Te publikacije bi od lifta do čitaonice donosilo lice na odsluženju vojnog roka u Biblioteci. Potrebno je nabaviti i dva nova čelična ormana za deo rariteta koji su sada smešteni na policama.

Posle adaptacije korisničke čitaonice u 2006. godini neminovno je na redu adaptacija ostalih prostorija Biblioteke. U svim prostorijama Biblioteke prisutna je vlaga koja je najveći neprijatelj knjižnom fondu, jer pogoduje razvoju gljivičnih i drugih infekcija papira koje se lako šire, teško leče i brzo zahvataju sve publikacije, uz to su  opasne po zdravlje zaposlenih u Biblioteci i korisnika. Prioritet je sanacija i adaptacija magacinskih prostorija  u kojima je   vlaga  već oštetila veliki broj publikacija, a ove prostorije moraju biti  suve, dobro provetrene i bez prašine u prostorijama i na publikacijama. Nakon toga bi u magacinu trebalo postaviti nekoliko radijatora koji su tu već bili,   guste rešetke sa spoljne stane prozora okrenutih prema parku ili nekakvu drugu zaštitu   i  alarm. I u ostalim prostorijama treba ukloniti vlagu, okrečiti ih, postaviti parket ili itison  i opremiti ih dodatnim policama ili ormanima.  

Sam fond treba dalje štititi od propadanja koričenjem, fascikliranjem i svim drugim merama zaštite.  Nabaviće se potreban broj plastičnih kutija za ulaganje seminarskih radova poslediplomaca (polovina je već uložena).

Posebno treba povesti računa o konzervaciji, restauraciji i čuvanju zbirke rariteta koja se sada, najvećim delom, čuva u metalnim ormanima

PRIJEM, INVENTARISANjE, KATALOGIZACIJA I OSTALI STRUČNI POSLOVI   

Jedan knjižničar će primati poštu, davati porudžbine računovodstvu i pratiti isplatu računa svih kupljenih publikacija,  primati i proveravati ispravnost knjiga (2.600 primeraka), pečatati, inventarisati, reklamirati, izrađivati spiskove poklonjenih i razmenjenih knjiga, zatim primati, pečatati i inventarisati tekuću periodiku (196 naslova), unositi podatke u lisne, interne i javne, kartone periodike, pratiti ažurnost priliva periodike,  blagovremeno reklamirati i  tomirati godišnje komplete peridike.

Jedan bibliotekar će  proveru  u elektronskom i lisnom auorskom katalogu svih monografskih publikacija prispelih  po svim vidovima nabavke, sadržinsku analizu monografskih publikacija,  inventarisanje u signaturnom inventaru monografskih publikacija, signiranje svih prispelih publikacija,  vođenje depozitnog fonda i topografskih kataloga i kataloga kolekcija, katalošku  obradu za autorski katalog (2.000 knjiga), katalog doktorskih i magistarskih teza i  zakona, redakciju autorskih, topografskih i kataloga kolekcija, izradu i štampanje  biltena prinova i štampanje i redigovanje listića za autorske lisne kataloge.

Jedan bibliotekar će raditi: prikupljanje deziderata nastavnika i saradnika, kao i praćenje tekuće izdavačke produkcije i izbor literature za nabavku, proveru  monografskih publikacija predloženih za kupovinu, predmetnu obradu monografskih publikacija i članaka iz domaće i strane periodike i zbornika, štampanje, redigovanje i ulaganje listića za predmetne lisne kataloge,  predmetizovanje publikacija zaostalih iz perioda formiranja eleketronskog kataloga Biblioteke, redakciju svih predmetnih kataloga, istraživanje kvaliteta svetskih pravnih elektronskih baza podataka u koje bismo mogli da se  uključemo,  pružanje stručne pomoći pri izradi bibliografija i dr. 

Po dva bibliotekara od onih koji rade u čitaonici, u periodu od 12,30 do 15 časova, će u drugim prostorijama biblioteke obavljati  sledeće stručne poslove:  analitičku obradu periodičnih publikacija i zbornika, kako naših tako i stranih (do sada se radila samo autorska  obrada domaćih članaka, bez predmetizacije), poslove razmene, prijem i slanje poklona, sređivanja i ulaganja listića u autorski katalog,  proveru za kupovinu, pisanje opomena i cirkularnih obaveštenja korisnicima,  i organizovanje prigodnih manifestacija, promocija, tematskih i prodajnih izložbi, jer planiramo da uspostavimo  i održavamo  sve vidove saradnje sa relevantnim izdavačkim kućama u zemlji i inostranstvu. U   pregovorima smo u sa izdavačkim kućama  Klio i Beogradskom knjigom, a namera nam je da se broj ovih saradnika što pre proširi, a nova čitaonica daje mogućnost za tu saradnju.

Biblioteka je krajem marta 2005. godine postala aktivan član Virtuelne biblioteke Srbije koji se bazira na Kooperativnom online bibliografskom sistemu i servisu (COBISS).  Rad u ovoj bazi nije započet i treba dobro razmisliti o daljem članstvu u ovom sistemu.  Ova baza je dostupna preko Interneta svim korisnicima, a rad u njoj zahteva dodatno angažovanje i redovno praćenje svih novina i promena u kreiranju elektronskih zapisa.  

Intenzivno će se raditi na unapređivanju stručnog rada Biblioteke i bibliotekara. Tri bibliotekara treba 2006. godine da polože stručni bibliotekarski ispit.  Planirane su i  obuke korisnika i kod nas i u Univerzitetskoj biblioteci, prvenstveno za pretraživanje u COBISS-u, ali i za pretraživanje relevantnih elektronskih baza podataka. Svi nastavnici i saradnici Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu kolektivno su   učlanjeni u Univerzitetsku biblioteku “Svetozar Marković” u Beogradu i to članstvo valja produžiti i u 2006. godini.

Vesti iz Biblioteke će se redovno biti objavljivane u Acta diurna i na sajtu  Fakulteta, ali i u drugim glasilima kako bi sa radnim rezultatima Biblioteke bila upoznata i šira javnost.                              

 

Plan sačinila upravnica Biblioteke, dr Svetlana Mirčov, a Bibliotečki odbor usvojio na sastanku 20. februara 2006.godine.