Izveštaj  o radu  Biblioteke  za 2006. godinu

 

Na početku ovog izveštaja treba reći da su se u  Biblioteci  tokom 2006. godine desile značajne promene.  Na našem fakultetu je obavljeno renoviranje i adaptacija mnogih prostorija namenjenih boljoj i uspešnijoj edukaciji studenata.  U Biblioteci je prvo  jedna od tri postojeće sale za učenje adaptirana u novu korisničku čitaonicu. Ona je proširena galerijom, kvalitetno i  funkcionalno  opremljena,  te tako sada   ima 75 korisničkih mesta sa kompjuterskim priključcima i  22 personalna računara namenjana korisnicima. Sam prostor je podeljen u dve čitaonice, studentsku, u kojoj se korisnicima daju publikacije na poslugu,  i nastavničku, u kojoj je   smeštena   i daje se na korišćenje tekuća periodika.

 

Potom su adaptirane  i  galerijskim prostorom proširene i dve sale za učenje u kojima  na preko 600  kvadratnih metara ima 380 mesta za naše studente i 124 kompjuterska priključka.  Pored toga adaptiran je i centralni prostor od oko 100 kvadratnih metara. On je namenjen  svim vidovima kulturnog, naučnog, prosvetnog, promotivnog i propagandnog  rada Biblioteke, kao  i prezentaciji i popularizaciji svih važnih aktivnosti  nastavnika, saradnika  i naših studenata. I u drugim  prostorijama Biblioteke preuređenjem su poboljšani uslovi za rad i proširenje njene delatnosti. Otvorena je  čitaonica referensne literauture i u njoj je smešten najveći  deo  enciklopedija, leksikona, rečnika, pravnih  priručnika, kao i  druga  sekundarna literatura. Naučna čitaonica namenjena magistrandima, doktorandima i drugim istraživačima je u prostoriji gde je i Biblioteka-legat prof. dr Dragaša Denkovića. Bibliotečka građa je pohranjena  u magacinu i raspoređena po  tekućem broju na metalnim policama čija dužina iznosi preko 4.700  metara. Magacinske prostorije koje zahvataju preko 1.200 kvadratnih metara,  i u kojima se čuva   dragocen i prebogat bibliotečki fond, zaslužuju posebnu pažnju i stoga se  sada i vrše pripreme za adaptaciju tih prostorija.

 

Na  sajtu Fakulteta su  brojne informacije  o Biblioteci: o fondu Biblioteke, poklonu i darodavcima,  svi brojevi Biltena prinova, informacije o radu sa korisnicima i  službama,  uputstva za rad u KoBSON-u i bazi Oxford University Press-a, zatim Pravilnik o radu Biblioteke, informacije o radu Bibliotečkog odbora, a u rubrici  Info su vesti iz Biblioteke, objedinjeni spisak stranih časopisa u bibliotekama pravnih fakulteta Srbije i dr. Sajt Fakulteta se redovno inovira informacija o Biblioteci, a redovno se i u fakultetskom  biltenu Acta diurna, objavljuju vesti iz Biblioteke i spisak darodavaca.

 

Osnovni pokazatelj radnih rezultata jedne biblioteke su podaci o popunjavanju fondova, kupovinom, poklonom i razmenom. Treba naglasiti da je kupovina obavljana, najvećim delom, na osnovu deziderata nastavnika i saradnika. 

 

   POPUNJAVANJE FONDOVA 

 

A) Prinovljeno u fond 2006.

 

Knjige:

Kupovina      525  primeraka     

Razmena        10  primeraka 

Poklon          756 primerka   

Ukupno       1291 primerak

 

 

Časopisi   i novine: 

Kupovina           104 naslova

Razmena             43 naslova

Poklonom            28 naslova

Ukupno             175 naslova

 

B) Brojno stanje fonda na kraju  2006.

 

Ukupno primeraka knjiga    139.962

Ukupno naslova časopisa        2.800

Ukupno godišta časopisa       32.810

Ukupno referensna zbira           500

Ukupno rariteti                           91

 

Poklon   Fond Biblioteke Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu obogaćen je poklonima 173 darodavca,  53 institucija i 120 pojedinaca. Na poklon je dobijeno  od institucija 1076 primerka knjiga i 307 svezaka časopisa, od pojedinaca 987 primeraka knjiga i 372 svezaka časopisa, dakle ukupno  2063 primerka knjiga i 679 svezaka časopisa. Sav priliv poklona od 2742 publikacije je lektorisan, pa su publikacije koje ne odgovaraju profilu našeg fonda, kao i one u većem broju primeraka,  date na poklon: Narodnoj biblioteci Srbije (za druge biblioteke), bibliotekama pravnih fakulteta u  Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu, Istočnom Sarajevu, Banja Luci, biblioteci u Loparima, biblioteci Ekonomsko-trgovačke škole u Kruševcu, kao  i  bibliotekama srodnih institucija,  dok se ostali suvišci koriste za  zamenu u fondu  nestalih i nevraćenih publikacija. Imena darodavaca su objavljivana u Acta diurna   i svim darodavcima će biti  dodeljene   zahvalnice.

 

Razmena 2006. Primljeno je 43 naslova/godišta časopisa, uglavnom razmenom za Anale. Razmenom su sada  obuhvaćeni svi pravni fakulteti u Srbiji i  regionu, a ona je proširena i na  Biblioteku, Balkanološki i Istorijski institut Srpske akademije nauka i umetnosti, Biblioteku Matice srpske, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Institut za političke studije, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za Kriminološka i sociološka istraživanja,  Institut za noviju istoriju Srbije, Institut društvenih nauka, Univerzitetsku biblioteka u Podgorici, Ustavni sud Bosne Hercegovine, Nottingham Buisiness School of Nottingham Trent University i Cambridge University Library, Foreign and international Law Library, Squire Law Library. U toku su pregovori sa   Filozofskim fakultetom u Banja Luci, Institutom za međunarodnu politiku i privredu i još nekim   institucijma u inostranstvu.

 

Fond donacija Biblioteci Pravnog fakulteta- stanje na kraju 2006. godine je 63.000 dinara.

 

USAID donacijom 2006.  dobijeno na poklon 10 personalnih računara, server i štampač za potrebe Biblioteke.  Iz Projekta Tempus Fakultet je 2006. dobio na poklon fotokopir aparat namenjen prvenstveno magistrandima i doktorandima koji se usavršavaju u okviru ovog Projekta. Aparat  je smešten u prostorijama Bibliotke. Depozitni fond  je ustanovljen 2005. i formira se od poklonjenih monografskih publikacije čiji su autori nastavnici i saradnici našeg fakulteta i svih izdanja Fakulteta. Sve dobijene publikacije su inventarisane, katalogizirane, formiran je i lisni katalog  i sve su pohranjene na posebnom mestu u magacinu. U ovaj fond 2006. je prinovljeno 57 monografskih publikacija.Svi autori ne dostavljaju ažurno svoje publikacije, te je Bibliotečki odbor odlučio da se uputi još jedno cirkularno pismo u kome će biti objašnjen značaj ovog fonda.

 

Inventarisan je 1291 primerak monografskih publikacija i 175 naslova serijskih publikacija, ukupno 1466 publikacija.Veći broj potrebnih publikacija je na zahtev naših nastavnika i saradnika, fotokopiran u drugim bibliotekama Beograda i Srbije i tada su nam posebno izlazile u susret kolege iz Narodne biblioteke Srbije, i iz biblioteka pravnih fakulteta u  Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu.  

 

Čuvanje i zaštita fonda 2006. godine je ukoričeno preko 100 publikacija, s tim što su rariteti i najvrednije poverene vrhunskom majstoru, fasciklirano je više stotina publikacija koju su tako do koričenja zaštićene od propadanja,  u 130 zatvorenih kartonskih kutija uložen je veći deo separata,  dok je   u 450  plastičnh kutija uloženo oko 2000 seminarskih radova poslediplomaca, separati i veliki broj časopisa. Od 7. novembra 2006. je još jedan radnik u magacinu što je omogućilo   intenzivan  rad  na lektorisanju i selekciji  godinama odlagane raznovrsne građe koja ne pripada fondu Biblioteke, kao i rad na sređivanju knjižnog fonda Biblioteke, što se mora  uraditi pre adaptacije magacina. Problem je neuredno i površno čišćenje magacina, posebno prašine koja se godinama taložila na  publikacijama i policama.

 

Katalogizacija katalogizirana je  1251  monografska publikacija, a podaci se nalaze i u elektronskom katalogu i u autorskom, predmetnom i drugim lisnim katalozima. Urađena su u papirnom obliku (u manjem broju primeraka nego do sada) 4 broja Biltena prinovljenih monografskih publikacija koji su  istovremeno objavljeni na sajtu Fakulteta. Tekuća periodika je ažurno  inventarisana, i  grupisana po naslovima i brojevima, čuva se, dostupna korisnicima, u odeljenju periodike. Analitička obrada članaka iz domaćih  časopisa i zbornika nije rađena tokom 2006, i to iz dva razloga. Prvi i najveći je problem sa umreženjem. Često više od dva bibliotekara ne mogu istovremeno da budu  u radnoj bazi ili se uneti podaci ne memorišu. Drugi razlog je odsustvo jednog bibliotekara koji je na dužem bolovanju. Iako bibliotečki radnici imaju na raspolaganju 7 personalnih računara, što je dovoljan broj, neki su u lošem stanju, što je, takođe, uz već pomenuteo loše   umreženje, veliki problem.

 

Korišćenje fonda Biblioteku Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koristi desetak hiljada naših aktivnih studenata, kao i nastavnici, saradnici i ostali zaposleni na Fakultetu, ali su njeni fondovi pristupačni, pod posebnim uslovima, i svim drugim korisnicima. U fondu je  pohranjeno 139.962 primerka knjiga, preko 2.800 naslova odnosno 32.810 godišta periodičnih publikacija, prebogata i sveobuhvatna referensna zbirka koja broji preko 500 publikacija, kao i kolekcija koja broji 91 unikatnu i raritetnu knjigu, zatim primerci na našem fakultetu odbranjenih doktorskih i magistarskih teza, seminarski radovi poslediplomaca, kao i posebna zbirka u stvaranju (depozitni fond) koju čine monografske publikacije  naših nastavnika i saradnika i sva fakultetska izdanja. Bibliotekari nastavnicima, saradnicima, studentima i zaposlenima na Fakultetu, kao i brojnim korisnicima van Fakulteta daju na korišćenje  monografske i serijske publikacije, kao i niz informacija koje se odnose na monografske i serijske publikacije, članke iz naše i svetske literature, bibliografske i druge podatke dostupne preko našeg i svih drugih  elektronskih kataloga biblioteka, lisnih kataloga i referensne i druge relevantne literature i dostupne preko interneta.   Pošto je studenstki pozajmni fond  pripojen opštem fondu Biblioteke sve publikacije se izdaju na jednom mestu i broj korisnika  je od 120 do150 dnevno. Radno vreme sa korisnicima je sada od 8 do 19 časova.

 

Vraćanje pozajmljenih publikacija Poslato je više cirkularnih obaveštenja nastavnicima, saradnicima i ostalim zaposlenim na Fakultetu, o usklađivanju broja pozajmljenih knjiga sa brojem koji propisuje novi Pravilnik o radu,  opomene su poslate većem broju naših penzionera i korisnicima van Fakulteta. Znatan broj publikacija je vraćen, ali je još uvek kod mnogih korisnika veći broj  publikacija od dozvoljenog, kao i mnoga godišta i brojevi periodike koju nije dozvoljeno  iznositi iz Biblioteke. Ovaj problem posebno zabrinjava u trenutku kada predstoji adaptacija magacinskih prostorija i sređivanje knjižnog fonda, te je nužno da se što veći broj od 12.500 monografskih i 2.500 serijskih publikacija vrati Biblioteci.

 

Stručni radnici U Biblioteci je stalno zaposleno 10 stručnih radnika,  5 bibliotekara sa položenim stručnim ispitom, od toga jedan viši bibliotekar (Ivana Pajić) i jedan bibliotekar savetnik (Svetlana Mirčov). Dva  stručna radnika  su na dužem bolovanju, za Tomislava Sušnika je dobijena zamena (Snežana Đurić), a neophodna je i zamena za koleginicu Anu Jovićević-Popović koja je na trudničkom bolovanju.

 

Ostale aktivnosti   

 

Tokom  2006. godine  godine održane su 2 sednice Bibliotečkog odbora na kojima je razgovarano o unapređenju rada Biblioteke i načinu rešavanja problema vezanih za rad i uslove rada Biblioteke.

U više navrata smo slali i  cirkularna obaveštenja  sa važnim informacijama o rad Biblioteke  i apele korisnicima da vrate. 

 

 Pružali smo  pomoć prilikom organizovanja različitih manifestacija gde je bila potrebna i bibliotečka građa ili informacije, a sačinjene su i zbirke izdavačkih kataloga naših i stranih izdavačkih kuća koje stoje na raspolaganju svim zainteresovanim korisnicima. 

 

Baza HeinOnline koja sadrži  oko 900 naslova stranih časopisa iz oblasti prava   odobrena je na jedinstven zahtev svih pravnih fakulteta u Srbiji i od kraja februara 2006.   dostupna na KoBSON-u   10.  maja  2006. godine na svečanom skupu su dodeljene zahvalnice darodavcima (105 institucija i pojedinaca) koji su tokom 2005. godine obogatili fond Biblioteke Pravnog fakulteta univerziteta u Beogradu. Skup je u ime dekana pozdravila prodekan za nastavu prof. dr Olivera Vučić, a darodavcima se zahvalila i uručila zahvalnice prof. dr Jasminka Hasanbegović, predsednica Bibliotečkog  odbora.

 

Prezentacija KoBSON baze  održana je 12. juna 2006. u novoj čitaonici Biblioteke, predavač je bila Nada Popović, bibliotekar savetnik Narodne biblioteke Srbije.

 

Svečano su otvorene 6. septembra 2006.  dve sale za učenje, centralni hol i ostale  adaptirane prostorije Biblioteke, a kao deo velike proslave - 165 godina  od osnivanja Pravnog fakulteta u Beogradu - 26. septembra  je otvorena izložba objavljenih doktorskih disertacija profesora Pravnog fakulteta u Beogradu, autorke Ivane Pajić. U monografiji Sto šezdeset pet godina Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, objavljenoj povodom našeg jublileja, publikovan je i tekst pod naslovom Biblioteka Pravnog fakulteta kao aktivan obrazovni i informacioni centar, autorke  dr  Svetlane Mirčov, upravnice Biblioteke.  Povodom velikog slavlja pripremljen je i svečani broj Biltena prinova Biblioteke izuzetno bogatog sadržaja. U dane proslave gost Biblioteke je bila Edite Bačić, upravnica Biblioteke  Pravnog fakulteta u Splitu.

 

Uspostavljena je i tešnja saradnja sa Univerzitetskom bibliotekom u Beogradu i Zajednicom biblioteka univerziteta u Srbiji.  Skupštini Zajednice, održanoj  26. oktobra. 2006, prisustvovali su kao delegati naše biblioteke: Svetlana Mirčov, Ivana Pajić i Vanja Eror. Na Skupštini  su usvojeni Izveštaj o radu Zajednice i Plan rada za 2007. godinu, kao i dokument  Misija, ciljevi i vizija Zajednice biblioteke univerziteta u Srbiji, a tema okosnica je bila: Statusna pitanja univerzitetskih i fakultetskih biblioteka u svetlu novih Standarda za akreditaciju visokoškolskih ustanova. Ovi Standardi predviđaju broj potrebnih bibliotekara i knjižničara prema broju upisanih studenata, kao i da bibliotekari učestvuju u obaveznom informacionom opismanjavanju studenata. Dr Miodrag Jovanović, prodekan za nauku Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, izabran je za  člana Bibliotečkog saveta Beogradskog univerziteta.

 

Sajam knjiga su  2006. posetili naši bibliotekari. Odabrane su i predložene za nabavku relevantne publikacije, s tim što se prilikom izbora vodilo računa da ćemo veliki broj udžbenika i drugih knjiga iz oblasti pravnih nauka dobijati redovno, poklonom od Fakulteta i Narodne biblioteke Srbije. 

 

Susret rukovodilaca pravnih biblioteka našeg regiona  je održan 18, 19. i 20. oktobra 2006. godine u Mariboru. Domaćin je, po drugi put,  bio Pravni fakultet Univerziteta u Mariboru. Prisutni predstavnici biblioteka su najveću pažnju posvetili načinu formiranja Asocijacije pravnih biblioteka  Jugoistočne Evrope i nakon konstruktivnih dogovora  potpisano je Pismo namere. Planirano je da Asocijacija bude formirana u junu 2007. godine u Neumu, s tim što bi rukovodioci institucija prethodno potpisali akt o formiranju Asocijacije. Ova Asocijacija bi se kasnije priključila svetskoj asocijaciji pravnih biblioteka (International Association of  Law Libraries). Gost Susreta je bio prof. dr Holger Knudsen prethodni predsednik ove svetske asocijacije. Vođeni su naravno i  razgovori o  proširenju svih vidova saradnje između pravnih biblioteka u regionu, a bila je i prezentacija slovenačke elektronske pravne baze Ius info, LexisNexis baze i Paragraf neta. Naš fakultet je dobio kao poklon mogućnost da tri meseca besplatno koristi bazu Ius info, a domaćini su svima dali i vredne poklone u knjigama.

 

Upravnik Biblioteke dr Svetlana Mirčov je učestvovala novembra 2006. na naučnom skupu koji je organizovao Filozofski fakultet u Banja Luci i govorila o spoju  klasičnog i virtuelnog bibliotekarstva. Boravak je iskoristila i za dogovor  o razmeni sa Filozofskim fakultetom i posetu Biblioteci Pravnog fakulteta u Banja Luci. Najznačajnijem skupu bibliotekara i bibliografa  Susretima  bibliografa,   koji se održavaju u Inđiji već 23 godine, prisustvovale su novembra 2006. dr Svetlana Mirčov, bibliotekar savetnik i Ivana Pajić, viši bibliotekar.

 

Decembra 2006. je rešenjem dekana Fakulteta formiran nov Bibliotečki odbor. Članovi Odbora u periodu  školske 2006-2009. godine su: prof. dr Danilo Basta, predsednik, prof. dr Emilija Vukadin, prof. dr Miroslav Milošević, doc. dr Branko Rakić, doc. dr Nataša Delić, asist. mr Tanasije Marinković, asist. mr Vuk Radović i kao predstavnici Biblioteke, dr Svetlana Mirčov, upravnik Biblioteke i Vanja Eror, bibliotekar.

 

 Na kraju valja reći da je tokom  celog izveštajnog perioda Biblioteka radila u otežanim uslovima. Prvo su iseljene prostorije periodike, pa je periodika preneta u prostorije pozajmnog fonda, referensna zbirka koja je bila sa periodikom spuštena  privremeno u magacin, a pozajmni udžbenički fond preseljen u donje prostorije, zajedno sa odgovarajućim kartotekama. Posao je organizovan celodnevno s tim što je po jedan bibliotekar u smeni radio na izdavanju svih publikacija. Pošto je krajem 2005.   završena adaptacija nove korisničke čitaonice, ona je  tokom prvih meseci 2006. uređivana.  Preneti su autorski i predmetni lisni katalog knjiga i kartoteke. Novi ormani u korisničkoj čitaonici su popunjeni odabranim priručnicima i najtraženijom bibliotečkom građom, a oni na galeriji tekućom periodikom, najtraženijim godištima službenih listova i glasnika, kao i lepo ukoričenim godištima Anala i Arhiva. Rad se odvijao i odvija  u dve smene (osim u periodu septembra-decembar 2006. kada se prešlo na rad u jednoj smeni zbog nedovoljnog broja službenika). Juna 2006. su počele pripreme za adaptaciju donjih prostorija Biblioteke. Svi službenici Biblioteke su u kutije pakovali  knjižnu građu, selili kataloge članaka, nameštaj i opremu, i to određenim redom, kako bi se olakšalo potonje uređenje. Kada je sav posao ponovnog preseljenja bio završen, poplavljene su tek adaptirane donje prostorije Biblioteke. Neminovno je bilo ponovno seljenje i u narednih dva i po meseca radilo se u veoma teškim uslovima. Usledila je još jedna selidba, tada  je otvorena i referensna čitaonica, a zbirka  enciklopedija, rečnika i drugih priručnika smeštena u referensnu i naučnu čitaonicu. Police dobijene na poklon smeštene su u hol i u njih je uložena udžbenička literatura. Sada su u toku pripreme magacinskih prostorija za buduću adaptaciju. Prvo se lektorišu neinventarisane publikacije i druga dokumentacija koja se nalazi van polica, potom će se knjižni fond sređivati po signaturama. Najveći problem je  čišćenje magacinskih prostorija od prašine koja otežava rad, smeta rukama, očima, nosu, ustima i plućima. Spremačice nisu u stanju da posao čišćenja obavljaju efikasno i to je problem koji se mora rešiti. 

 

                      Izveštaj sačinila dr Svetlana Mirčov,  upravnik Biblioteke