IZVEŠTAJ O RADU   

                               za 2008. godinu

  

   Najvažniji pokazatelj radnih rezultata svake, pa i naše biblioteke, su podaci o popunjavanju fondova - kupovinom, poklonom i razmenom. Treba naglasiti da je kupovina obavljana, u najvećem delu, na osnovu deziderata nastavnika i saradnika. 

                    POPUNjAVANjE FONDOVA 

A) PRINOVLjENO u fond / INVENTARISANO 2008.

Knjige:

Kupovina     919 primeraka       

Razmena          6 primeraka            

Poklon         836 primerka         

Ukupno   1.761 primerak    

 

Časopisi   i novine  

Kupovina                         89 godišta    

Razmena                            51 godište  

Poklon                                  35 godišta

Ukupno                          175 godišta          

   

- stranih časopisa 96 naslova (kupovina 60; poklon 6; razmena 30)

- naših časopisa   76 naslova (kupovina 38; poklon 20; razmena 21)

  

Ukupno 175 naslova (kupovinom  98; poklonom 26; razmenom 51)

 

  

B) BROJNO STANjE  FONDA  na kraju  2008.

Ukupno primeraka knjiga   143.150

Ukupno godišta časopisa    33.158   

Ukupno naslova časopisa      2.820

Ukupno referensna zbirka          560

Ukupno rariteta                       91

 

Treba naglasiti  da   je    za  kupovinu   izdvojena   veoma lepa   suma   te je pored  novoobjavljenih    publikacija kupljena su  i  starija,  uglavnom  raritetna  izdanja koja Biblioteka nije imala. Tako  je   od  bibliofila,  gospodina   Žike Lazića,  kupljeno  117 knjiga. 

 

Primljeni pokloni - 2008. godine dobijeno je od 127 darodavca (38 institucija i 89 pojedinaca) ukupno 1934 publikacija, od toga 1804 knjige, 113 časopisa i 17 cd-a.  Od pojedinaca 518 knjiga, 30 časopisa i 17 cd-a, ukupno  565 publikacija. Od institucija 1286 knjiga i 83 časopisa ukupno 1369 publikacija. Najveći darodavac je, kao i prethodnih godina, bila Narodna biblioteka Srbije koja je poklonila 744 publikacije. 

Naši pokloni - 2008. godine poklonjeno je Biblioteci Univeriteta u Novom Pazaru 200 publikacija; Pravnom fakultetu u Kragujevcu 300 publikacija; Višoj poslovnoj škola, Blace 100 publikacija; Narodnoj biblioteci Srbije 60 knjiga naših izdanja; Pravnom fakultetu u Mostaru 200 publikacija; Pravnom fakultetu u Banja Luci 100 publikacija; Fakultetu političkih nauka 10 knjiga; Pravnom fakultetu u Nišu 10 naših izdanja; Pravnom fakultetu u Novom Sadu 10 naših izdanja,; Pravnom fakultetu u Osijeku 10 naših izdanja; Pravnom fakultetu u Splitu 10 naših izdanja; Biblioteci Ustavnog suda u Sarajevu 10 naših izdanja; Fakultetu za poslovno pravo u Beogradu 10 naših izdanja; Gradskoj  biblioteci u Šapcu 5 knjiga - ukupno 1035 publikacija.

 

Razmena je 2008. godine ozvaničena formiranjem Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Evrope. Tako će ubuduće veliki deo onoga što je do sada bila neformalna izmena poklona postati zvanična razmena. Razmenom su sada  obuhvaćeni svi pravni fakulteti u Srbiji i  regionu, a ona je proširena i na  druge srodne institucije i biblioteke. Bazu razmene čine Anali Pravnog fakulteta, ali i druga fakultetska izdanja i suvišci Biblioteke.

 

Depozitni fond se formira od poklonjenih monografskih publikacija čiji su autori nastavnici i saradnici našeg fakulteta i svih izdanja Fakulteta. Sve dobijene publikacije su inventarisane, katalogizirane, formiran je i lisni katalog  i one su sve  pohranjene na posebnom mestu u magacinu. U ovaj fond su 2008. prinovljene 223 monografske publikacije, ali, još uvek, svi autori ne dostavljaju redovno svoje publikacije.

Posle velikog, višegodišnjeg posla preuređenja bibliotečkih i magacinskih prostorija, 2008. godine težište je bilo na čuvanju i zaštiti novijih i raritetnih izdanja. Koričene su raritetne publikacije, fasciklirani su separati, brošure i pojedinačna godišta periodike, dok su u plastične fascikle stavljana godišta stare i nove periodike. Publikacije su na policama osiguravane graničnicima kako se ne bi  savijale i cepale.

Katalogizacija - Signirano je 1.986, a katalogizirano  1.359  monografskih publikacija, štampani su listići za autorski i topografski lisni katalog i u njih uloženi, tako da se svi zapisi nalaze i u elektronskom katalogu i u autorskom, predmetnom i drugim lisnim katalozima. Urađena su u papirnom obliku 4 broja Biltena prinovljenih monografskih publikacija koji su  istovremeno objavljeni na sajtu Fakulteta. Tekuća periodika, ažurno  inventarisana,  grupisana po naslovima i brojevima  čuvala se, lako dostupna korisnicima, tokom kalendarske godine u čitaonici periodike. Analitička obrada članaka iz domaćih  časopisa i zbornika je, takođe, ažurno rađena. 

Korišćenje fonda  - Biblioteku Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koristi desetak hiljada naših aktivnih studenata, kao i nastavnici, saradnici i ostali zaposleni na Fakultetu, ali su njeni fondovi pristupačni, pod posebnim uslovima, i svim drugim korisnicima. Radno vreme sa korisnicima je od 8 do 19 časova. Bibliotekari nastavnicima, saradnicima, studentima i zaposlenima na Fakultetu, kao i brojnim korisnicima van Fakulteta daju na korišćenje  monografske i serijske publikacije, kao i niz informacija koje se odnose na monografske i serijske publikacije, članke iz naše i svetske literature, bibliografske i druge podatke dostupne preko našeg i svih drugih  elektronskih kataloga biblioteka, lisnih kataloga i referensne i druge relevantne literature dostupne preko interneta.  Broj korisnika je od 120 do 150 dnevno. Biblioteka sada ima korisničku čitaonicu, čitaonicu tekuće periodike,   čitaonicu referensne literature u kojoj je smešten najveći broj enciklopedija, leksikona, rečnika i drugih priručnika, a naučna čitaonica namenjena magistrandima, doktorandima i drugim istraživačima  je u prostoriji  Biblioteke-legata prof. dr Dragaša Denkovića. Iako je broj korisnika veliki, malobrojni su oni koji koriste nove časopise. Studenti, pak, ne poznaju dobro ni fond biblioteke ni sve dostupne pravne elektronske baze podataka, na prvom mestu KoBSON, pa će na toj edukaciji morati zajedno da rade svi nastavnici i bibliotekari.

Vraćanje pozajmljenih publikacija Poslato je više cirkularnih obaveštenja nastavnicima, saradnicima i ostalim zaposlenim na Fakultetu, o usklađivanju broja pozajmljenih knjiga sa brojem koji propisuje Pravilnik o radu, kao i veći broj opomena institucijama i pojedincima van Fakulteta. Manji broj publikacija je vraćen, ali je još uvek kod mnogih korisnika veći broj  publikacija od dozvoljenog, kao i mnoga godišta i brojevi periodike koju nije dozvoljeno  iznositi iz Biblioteke. 

Stručni radnici U Biblioteci je  2008. bilo stalno zaposleno 9 stručnih radnika,  6 bibliotekara, svi sa položenim stručnim ispitom, od toga jedan viši bibliotekar (Ivana Pajić) i jedan bibliotekar savetnik (Svetlana Mirčov). U junu je penzionisan Tomislav Sušnik, 1. septembra je kao pripravnik na određeno vreme u trajanju od 6 meseci došao Vuk Bećković, dok je na kraju godine penzionisana Stana Spasić. Viktoriju Budić koja je na porodiljskom odsustvu zamenjuje Ivana Marić, a Tomislava Sušnika je zamenjivala Milica Dušanić. I u ovoj godini je bilo problema u radu Biblioteke zbog nedovoljnog broja stručnih radnika i neadekvatnog kadra. Treba naglasiti da je u Biblioteci, kada je radila samo u prepodnevnoj smeni, bilo zaposleno 10 stručnih radnika. Dragocenu pomoć je Biblioteka imala od bibliotekara-volontera Katarine Petrović, a treba pohvaliti i nekolicinu vojnika koji su do juna  sređivali knjižni fond. Biblioteka potom nije imala vojnike (osim na garderobi). Tokom  2008. godine održane su 3 sednice Bibliotečkog odbora na kojima je razgovarano o unapređenju rada Biblioteke i načinu rešavanja problema vezanih za rad i uslove rada Biblioteke. Jedna sednica je bila posvećena  razmatranju kadrovskih problema i pitanju adekvatnih kadrova sposobnih za bibliotekarski posao. 

Na  sajtu Fakulteta su  brojne informacije  o Biblioteci: o fondu Biblioteke, poklonu i darodavcima,  svi brojevi Biltena prinova, informacije o radu sa korisnicima i  službama,  uputstva za rad u KoBSON-u i bazi Oxford University Press-a, zatim Pravilnik o radu Biblioteke, informacije o radu Bibliotečkog odbora, Izveštaji o radu Biblioteke, Planovi rada Biblioteke, a u rubrici  Info su vesti iz Biblioteke, objedinjeni spisak stranih časopisa u bibliotekama pravnih fakulteta Srbije i dr. Sajt Fakulteta se redovno inovira informacijama o Biblioteci, a redovno se i u fakultetskom  biltenu Acta diurna objavljuju vesti iz Biblioteke i spisak darodavaca. U više navrata smo slali i  cirkularna obaveštenja  korisnicima  koja su sadržavala važne informacije o radu Biblioteke. Pružali smo  pomoć prilikom organizovanja različitih manifestacija gde je bila potrebna i bibliotečka građa ili informacije.

Prihvaćen je zajednički zahtev biblioteka državnih pravnih fakulteta u Srbiji, upućen Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj, da preko Kobson-a, u okviru HeinOnline servisa, budu dostupne arhive sledećih Kluverovih časopisa: Business Law Review, European Business Law,  European Environmental Law, European Foreign Affairs Review,     European Public Law, European Review of Private Law, International Journal of Comparative Labour Law & Industrial Relations, Legal Issues of Economic Integrations, World Competition, Common Market Law Review, Journal of International Arbitration, Journal  of World Trade. Arhive navedenih časopisa su dostupne od 2. decembra 2008,  dok su najnoviji brojevi ovih časopisa već bili, preko KoBSONA-a, dostupni našim korisnicima.

 

Kao i prošle godine, u vreme održavanja Sajma knjiga, gosti Biblioteke Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu su bili bibliotekari pravnih i srodnih biblioteka iz našeg regiona. Prvog dana susreta, 23. oktobra 2008.  održana je Osnivačka skupština Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Evrope, doneta su sva osnivačka akta i izabran  Upravni odbor Društva koji čine:  Edita Bačić, upravnica Biblioteke Pravnog fakulteta u Splitu, kao predsednik i  dr Svetlana Mirčov, upravnica Biblioteke Pravnog fakulteta u Beogradu, Ljiljanka Šunje, upravnica Biblioteke Pravnog fakulteta u Mostaru, mr Goran Petrović, upravnik Biblioteke Pravnog fakulteta u Kragujevcu i Dragutin Nemec bibliotekar Biblioteke Pravnog fakulteta u Zagrebu,  kao članovi. Osnivanje Društva daje mogućnosti za još plodniju saradnju, ali i za uključivanje u druge, pa i u Svetsku asocijaciju bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka. Nakon toga su vođeni razgovori o međubibliotečkoj saradnji, gostima su uručeni prigodni pokloni, i naravno, vredni pokloni u knjigama  su od njih dobijeni. Posete Sajmu knjiga su omogućile  upoznavanje sa novom izdavačkom produkcijom publikacija koje se bave pravnom teorijom i praksom, dok su gosti i domaćini  24. oktobra prisustvovali i Promociji izdavačke produkcije našeg fakulteta.

 

U Neumu  je 20-22. juna 2008. godine u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održano Peto međunarodno savetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse. Istovremeno je bio i Okrugli sto Regionalna mreža knjižničara pravnih i srodnih knjižnica na kome je  upravnica naše biblioteke dr Svetlana Mirčov predstavila Biblioteku Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.  

 

Prodajne izložbe knjiga The English book-a, Izdavačke kuće Clio, Izdavačke knjižarnice Zorana Stojanovića i Izdavačke kuće Filip Višnjić su organizovane u centralnom holu Biblioteke. Izložbe su imale dosta posetilaca, a Biblioteka je pod povoljnijim uslovima, značajno obogatila fond novim publikacijama. U holu Biblioteke  je i stalna izložba novih fakultetskih izdanja, knjiga naših nekadašnjih profesora i najstarije srpske pravne periodike. Izložba Prosvetiteljska misija Dositeja Obradovića,  na kojoj su izložene prvoštampane Dositejeve knjige, bila je tokom maja u holu Biblioteke.  Na tribini Koncept digitalnih biblioteka otvorenog pristupa  voditelj Vedran Vučić je podrobno informisao o, u svetu sve zastupljenijem, otvorenom pristupu informacijama, publikacijama i  dokumentima.

 

Svečanu dodelu zahvalnica darodavcima naše biblioteke, održanu 31. marta 2008. godine,  otvorio je Dekan Fakulteta prof. dr Mirko Vasiljević. Zvanicama se, potom,  prigodnim govorom obratio predsednik Bibliotečkog odbora prof. dr Danilo Basta, dok je upravnica Biblioteke dr Svetlana Mirčov  obavestila goste o svim pozitivnim promenama koje su se odigrale u Biblioteci između dva okupljanja darodavaca. Na veliko zadovoljstvo domaćina prigodnoj svečanosti prisustvovao je veliki broj predstavnika institucija i pojedinaca koji su svojim poklonima  obogatili fond Biblioteke tokom 2006. i 2007. godine. Od Biblioteke Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu smo mi dobili Zahvalnicu  prvog stepena za izuzetno značajan doprinos obogaćivanju njihovog  bibliotečkog fonda.

Studenti bibliotekarstva i informatike su marta 2008. posetili Biblioteku Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Uvodni razgovor  se vodio o zadacima i značaju visokoškolskih biblioteka i njihovoj ulozi kao potpore nastavnonaučnog procesa prilagođenog Bolonjskoj deklaraciji. Zatim su  studenti detaljno upoznati sa istorijatom, zadacima i funkcionisanjem naše biblioteke.

U Inđiji su 7. novembra 2008. održani 16. Susreti bibliografa u spomen na dr Georgija MihailovićaSusrete su još 1983. godine pokrenuli najugledniji srpski bibliotekari i bibliografi, oni su od samog početka bili međunarodnog karaktera i sve do današnjih dana predstavljaju  najznačajniju naučno-stručnu manifestaciju u srpskom bibliotekarstvu. Na Susretima su učestvovale i tri naše bibliotekarke: dr Svetlana Mirčov, bibliotekar savetnik, sa radom Bibliotekarska deonica Milovana Đ. Glišića,  Ivana Pajić, viši bibliotekar, sa radom Dr Milenko R. Vesnić - povodom 19. toma Srpske retrospektivne  bibliografije. Knjige 1868-1944.  i Vanja Eror, bibliotekar, sa radom Prikaz Bibliografskog pregleda doktorskih disertacija profesora Pravnog fakulteta u Beogradu 1945-2005.

Upravnica Biblioteke dr Svetlana Mirčov je u zborniku Nauka i savremeni društveni procesi  (Naučni skup Banjalučki novembarski susreti)  objavila tekst Uloga visokoškolskih biblioteka u realizaciji nastavnonaučnog procesa prilagođenog Bolonjskom procesu.  

 

U Beogradu 12. 02.2009.

 

             

                 Izveštaj sačinila upravnica Biblioteke,  dr Svetlana Mirčov