Izveštaj  o radu  Biblioteke  za 2010. godinu  

  

 

        Najvažniji pokazatelj radnih rezultata svake, pa i naše biblioteke, su podaci o popunjavanju fondova - kupovinom, poklonom i razmenom.  

                             POPUNjAVANjE FONDOVA 

A) PRINOVLjENO za fond

 

Knjige:

Kupovina                              1199 primeraka   

Razmena                              29 primeraka

Poklon                                   755 primeraka  

Ukupno u fondu                 1.983 primerka  

 

Časopisi:

Kupovina                              118 godišta

Razmena                              59 godišta

Poklon                                  51 godište

Ukupno u fondu                 228  godišta

 

Ukupan broj naslova živih časopisa je 194 - stranih i iz regiona 111 (kupovina 70, razmena 37, poklon 4); naših 83 (kupovina 32, razmena 23, poklon 28).

Ukupno je nabavljeno kupovinom  102, razmenom 60  i poklonom 32.

 

**Broj naslova živih časopisa i prinovljenih godišta se razlikuje, jer je nekih novih, ali  i  naslova koji se već primaju, dobijeno 2010. više godišta (iz tekuće i prethodnih godina).

 

 

 

B) STANjE   FONDA na kraju 2010.  

 

Ukupno primeraka knjiga                                    145.344

Ukupno naslova knjiga                                        92.446

Ukupno godišta časopisa                                   33.480

Ukupno naslova časopisa                                   2.840

Ukupno svezaka časopisa                                  352.368

Ukupno priručnika referensne zbirke               1.200

Ukupno rariteta                                                       110

Ukupna vrednost fonda  je                                   79.226.966,16 din

 

         Kupovina Bibliotečki fond je 2010. obogaćen sa 1.199 monografskih publikacija, a to je za 432 više nego prethodne godine, kao i sa 14 novih naslova  časopisa.

        Pokloni su  dobijeni od 132 darodavca, 40 institucija i 92 pojedinca i to preko 5.000 publikacija. Posebno vredni i brojni pokloni  dobijeni su od: Dragutina Nenezića, prof. dr Borisa Begovića, prof. dr Koste Čavoškog i Milana Sablića, sina našeg počivšeg nastavnika  Branka Sablića.  Urađena je selekcija publikacija, one koje tematski odgovaraju našem fondu su lektorisane i proverene kroz kataloge i deo njih je  katalogiziran, dok će ostale biti  prvih meseci 2011. Ostale su poklonjene drugim bibliotekama i to: Akademiji nauka Bosne i Hercegovine; Pravnom fakultetu u Novom SaduFakultetu za evropske pravno političke studije Novi Sad – Sremska Kamenica; Pravnom fakultetu u Kragujevcu;  Pravnom fakultetu u Banja Luci; Pravnom fakultetu u Istočnom Sarajevu; Pravnom fakultetu Univerziteta u Mostaru; Pravnom fakultetu Univerziteta Union;  Fakultetu pravnih nauka u Podgorici; Univerzitetu privredna akademija; Domu za invalidna lica; Osnovnoj školi "Jelena Ćetković" u Beogradu; Osmoj gimnaziji u Beogradu.

        Razmena se od formiranja Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Evrope obavlja sa sve većim brojem institucija.  Razmena se odvija sa 60 institucija u zemlji i regionu i 59 u inostranstvu, a ove godine uspostavljena sa Kongresnom bibliotekom u Vašingtonu, Pravnim fakultetom Lucijan Blaga iz Rumunije, Pravnim fakultetom u Zenici i više institucija u zemlji. Za razmenu Biblioteka može dobiti deset primeraka svakog fakultetskog izdanja, dok bazu razmene i dalje čine  Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. 

        Depozitni fond se formira od poklonjenih monografskih publikacija čiji su autori nastavnici i saradnici našeg fakulteta i svih izdanja Fakulteta. Sve dobijene publikacije su inventarisane, katalogizirane, formiran je i lisni katalog  i one su  pohranjene na posebnom mestu u magacinu. U ovaj fond je 2010. prinovljeno 159 monografskih publikacija, ali, još uvek svi autori ne dostavljaju redovno svoje publikacije.

        Inventarisano je u materijalnom inventaru  1987 publikacija.

           Katalogizacija - Marta 2010. započeta je, po prvi put, katalogizacija serijskih publikacija i to u COBISS-u i tokom godine urađeno je 413 zapisa/naslova serijskih publikacija. Katalogizirana je 1.761  monografska publikacija, od toga 1255 zapisa u COBISS-u, u kome je  sredinom 2010. započeta i katalogizacija monografskih publikacija. Štampani su listići za autorski, predmetni i topografski lisni katalog i u njih uloženi, tako da se svi zapisi nalaze i u elektronskom katalogu i u autorskom, predmetnom i drugim lisnim katalozima. Urađena su 4 broja Biltena prinovljenih monografskih publikacija u papirnom obliku koji  su istovremeno objavljeni i na sajtu Fakulteta. Tekuća periodika, ažurno  inventarisana,  grupisana po naslovima i brojevima  čuvala se, lako dostupna korisnicima, tokom kalendarske godine u čitaonici periodike. Analitička obrada članaka iz domaćih  časopisa i zbornika je, takođe, ažurno rađena i proširena na vodeće časopise i zbornike iz regiona. Tokom 2010. godine 5 koleginica je bilo na obuci za rad u COBISS-u. Viktorija Budić i Katarina Stefanović na  Kursu za serijske publikacije i ntegrativne izvore, Ana Jovićević-Popović i Ivana Marić na Početnom kursu COBISS katalogizacije, i Ivana Pajić na Kursu za izradu bibliografije istraživača.

        Korišćenje fonda  - Biblioteku Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koristi desetak hiljada naših aktivnih studenata, kao i nastavnici, saradnici i ostali zaposleni na Fakultetu, ali su njeni fondovi pristupačni, pod posebnim uslovima, i svim drugim korisnicima. Radno vreme sa korisnicima je od 8 do 19 časova. Bibliotekari  čitaocima daju na korišćenje  monografske i serijske publikacije, kao i niz informacija koje se odnose na monografske i serijske publikacije, članke iz naše i svetske literature, bibliografske i druge podatke dostupne preko našeg i svih drugih  elektronskih kataloga biblioteka, lisnih kataloga, referensne i druge relevantne literature dostupne preko interneta.  Broj korisnika  je od 120 do 150 dnevno. Biblioteka sada ima korisničku čitaonicu, čitaonicu referensne literature u kojoj je smešten najveći broj enciklopedija, leksikona, rečnika i drugih priručnika, a naučna čitaonica namenjena magistrandima, doktorandima i drugim istraživačima  je u prostoriji  Biblioteke-legata prof. dr Dragaša Denkovića. Od januara 2010. počela je sa radom i nastavnička čitaonica i čitaonica tekuće periodike smeštena na galeriji.

        Poslato je više cirkularnih pisama nastavnicima i saradnicima  o usklađivanju broja pozajmljenih knjiga sa brojem koji propisuje Pravilnik o radu, kao i veći broj opomena institucijama i pojedincima van Fakulteta. Manji broj publikacija je vraćen, ali je još uvek kod mnogih korisnika veći broj  publikacija od dozvoljenog, kao i mnoga godišta i brojevi periodike koju nije dozvoljeno  iznositi iz Biblioteke. 

        Kadar - U Biblioteci je  2010. bilo stalno zaposleno  11 stručnih radnika, od toga je sa visokom spremom  9 (8 sa položenim stručnim ispitom), a  dr Svetlana Mirčov i Ivana Pajić su bibliotekari savetnici. Koleginica Milica Dušanić je bila skoro cele godine odsutna zbog bolesti.  Koleginica Ana Jovićević Popović radi 20% radnog vremena u Depozitarnom fondu Ujedinjenih nacija, dok je Katarina Stefanović zasnovala stalni radni odnos ove godine. Usvojena je nova Sistematizacija radnih mesta,  a novina  u Sistematizaciji je radno mesto bibliotekar-informator, popunjeno sa dva izvršioca. Koleginica Ana Jovićević Popović je tokom januara, februara i marta radila samo na sređivanju Depozitarnog fonda Ujedinjenih nacija.

        Od 2010.  Bibliotečki odbor je u novom sastavu  i na njegovom čelu je prof. dr Jasminka Hasanbegović.  

         Težište rada u Biblioteci, nakon adaptacija svih prostorija i poboljšanja uslava rada, u 2010. je bilo na stručnim poslovima. Otvorena je nastavnička čitaonica koja je namenjena svim nastavnicima i saradnicima, magistrandima, doktorandima i korisnicima tekuće periodike, i započet rad u Uzajamnom elektronskom katalogu COBISS. Prioritet je bila zaštita knjižnog fonda, koričene su raritetne publikacije, fasciklirani su separati, brošure i pojedinačna godišta periodike, a u plastične fascikle ulagana godišta stare i nove periodike, dok su publikacije na policama osiguravane graničnicima kako se ne bi  savijale i cepale. Letnji meseci iskorišćeni su za lektorisanje više hiljada publikacija dobijenih na poklon, sređivanje fonda, pripremu publikacija za koričenje i obavljanje otpisa.

        Ostale aktivnosti  - Na  sajtu Fakulteta su  brojne informacije  o Biblioteci: o fondu Biblioteke, poklonu i darodavcima,  svi brojevi Biltena prinova, informacije o radu sa korisnicima i  službama,  uputstva za rad u KoBSON-u, zatim Pravilnik o radu Biblioteke, informacije o radu Bibliotečkog odbora, Izveštaji o radu Biblioteke, Planovi rada Biblioteke, a u rubrici  Info su vesti iz Biblioteke. Sajt se redovno inovira informacijama o Biblioteci, a redovno se i u fakultetskom  biltenu Acta diurna objavljuju vesti iz Biblioteke i spisak darodavaca. Otvoren je fond beletristike u holu ispred korisničke čitaonice. Čitaoci mogu slobodno da pozajmljuju knjige i donose svoje primerke omiljenih knjiga.  

        Gosti Biblioteke Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu su 29. oktobra 2010. bili članovi Drušva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Evrope. Nakon stručnih razgovora, poglavito o izradi i objavljivanju Vodiča koji će obuhvatiti sve biblioteke čiji su bibliotekari članovi Društva, stvaranju digitalnog repozitorijuma najvažnije bibliotečke građe istih biblioteka i izradi web stranice Društva na kojoj će  biti objavljena najvažnija dokumenta i publikacije Društva, kao i aktuelne vesti. Nakon druženja i koktela, usledila je poseta Sajmu knjiga.

        Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru u saradanji sa Pravnim fakultetom Sveučilišta u Splitu organizovao je Osmo međunarodno savetovanje Aktuelnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse koje je održano  u Neumu 18. i 19. juna 2010. Tom prilikom su se po šesti put sastali i članovi Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Evrope. Tema ovogodišnjeg Okruglog stola je bila Regionalna suradnja u uvjetima recesije, a održana je i Skupština Društva na kojoj su doneti sledeći zaključci: izradiće se Vodič u kojem će biti prezentovani podaci o svim bibliotekama članicama Društva, ustanoviće se digitalni repozitorijum najvažnije bibliotečke građe svih biblioteka članica Društva, uspostaviće se saradanja sa Fondacijom Kemal Bakršić; članovi Društva će učestvovati naredne godine na Međunarodnim susretima slavista u Sarajevu, jer se na njima raspravalja i o mnogim važnim pitanjima naše struke; uradiće se logo Društva;  godišnja članarina  iznosiće  10€ za pojedince i 70€ za institucije.

        Naši bibliotekari su aktivni u Zajednici biblioteka univerziteta Srbije, kao članovi Nadzornog odbora i komisija Zajednice, a saradnja je veoma dobra i sa Narodnom bibliotekom Srbije i Univerzitetskom bibliotekom Svetozar Marković.

         Upravnica biblioteke dr Svetlana Mirčov je bila učesnik Međunarodnog naučnog skupa koji je organizovao Filozofski fakultet u Istočnom Sarajevu maja 2010. Njeno izlaganje je bilo  na temu Bibliotekari visokoškolskih biblioteka i poštovanje stručnih, naučnih, humanih i etičkih načela. U jednom od najboljih bibliotekarskih glasila, Glasu biblioteke, koji izdaje Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis iz Čačka, objavljen je tekst  Svetlane Mirčov Biblioteka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na 17. Susretima bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića, održanim dana 12. novembra 2010. u Inđiji učestvovale su četiri bibliotekarke naše biblioteke. One su izložile sledeće radove: Ivana Pajić: Naučnik Toma Živanović u Srpskoj bibliografiji. Knjige. 1868-1944; Katarina Stefanović: Život i delo Milana J. Žujovića (1900-1988) – povodom dvadesete knjige Srpske bibliografije. Knjige. 1868-1944; Svetlana Mirčov: Bibliografija monografskih i serijskih publikacija štampanih u Bizerti 1916-1919; Vanja Eror: Bibliografije Kopaoničke škole prirodnog prava 1987-2009. godine.

  

 

       Izveštaj sačinila upravnica Biblioteke,  dr Svetlana Mirčov

 

U Beogradu, 10. 02.2011