Izveštaj  o radu  Biblioteke  za 2011. godinu  

  

 

Najvažniji pokazatelj radnih rezultata svake, pa i naše biblioteke, su podaci o popunjavanju fondova - kupovinom, poklonom i razmenom. 

POPUNjAVANjE FONDOVA

A) PRINOVLjENO za fond

 

Knjige:

Kupovina               794 primerka   

Razmena                  93 primerka

Poklon                    978 primeraka  

.......................................................................................................

Ukupno u fondu 1.865 primeraka  

 

**Kupljeno je još 8  primeraka monografskih publikacija za razmenu.  

 

Časopisi:

Kupovina              122 godišta

Razmena                 51 godište

Poklon                    74 godišta

................................................................................................................

Ukupno u fondu   247  godišta

**Kupljeno je još 2  godišta časopisa  za razmenu.   

Ukupan broj naslova živih časopisa je 197 - stranih i iz regiona 112 (kupovina 72, razmena 37, poklon 3); naših 85 (kupovina 33, razmena 23, poklon 29).

Ukupno je nabavljeno kupovinom  105, razmenom 60  i poklonom 32 naslova časopisa.

**Broj naslova živih časopisa i prinovljenih godišta se razlikuje, jer je nekih novih, ali  i  naslova koji su već ranije primani, dobijeno tokom 2011. više godišta (iz tekuće i prethodnih godina).  

 

Kupljeno je i 8 naslova stare periodike iz lične biblioteke Žike Lazića i to: Obnova, 1 godište; Kolo: nedeljni srpski list, 3 godišta; Otadžbina, 4 godišta; Srpski glas,  2 godišta, Nedeljni pregled, 3 godišta: Srpsko Kosovo, 1 godište: Sion, 1 godište.

 

 

 

B) BROJNO STANjE FONDA na kraju 2011.  

 

Ukupno primeraka knjiga  147.201

Ukupno naslova knjiga         92.446

Ukupno godišta časopisa      33.741   

Ukupno naslova časopisa        2.850  

Ukupno svezaka časopisa    353.412  

Ukupno priručnika referensne zbirke  1.250

Ukupno rariteta                    112

 

 

 

Kupovinom su prinovljene 794 knjige.  Fond periodike je  obogaćen sa 10 novih naslova  časopisa.

 

Poklonom je  2011. dobijeno od 112 darodavca, (20 institucija i 92 pojedinca) preko 3.500 publikacija. Kao i do sada najveći darodavac je Narodna biblioteka Srbije od koje smo dobili na poklon 1.748 publikacija. Urađena je selekcija publikacija, one koje tematski odgovaraju našem fondu su lektorisane i proverene kroz kataloge i  978 je uneto u fond. Ostale su poklonjene drugim bibliotekama i to: Biblioteci Pravnog fakulteta u Nišu; Biblioteci Pravnog fakulteta u Sarajevu;  Tužilaštvu u Sarajevu; Fakultetu političkih nauka u Beogradu; Univerzitetskoj biblioteci u Kragujevcu; Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu;   Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu; Pravnom fakultetu u Zenici; Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, manastiru Žiči; Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom  Sadu.

 

Razmena se od formiranja Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Evrope obavlja sa sve većim brojem institucija.  Razmena se odvija sa  61 institucijom u zemlji i regionu i 29 u inostranstvu, a ove godine uspostavljena  je sa Pravoslavnim bogoslovskim fakultetom Univerziteta u Beogradu. Za razmenu Biblioteka može dobiti deset primeraka svakog fakultetskog izdanja, dok bazu razmene i dalje čine  Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. Treba napomenuti da od svih institucija kojima šaljemo Anale ne primamo publikacije, pa  se to može smatrati našim poklonom tim institucijama.  

 

Depozitni fond se formira od poklonjenih monografskih publikacija čiji su autori nastavnici i saradnici našeg fakulteta i svih izdanja Fakulteta. Sve dobijene publikacije su inventarisane i katalogizirane, formiran je i lisni katalog  i one su  pohranjene na posebnom mestu u magacinu. U ovaj fond su 2011. prinovljene 193 monografske publikacije, tako da  ovaj fond sadrži 967 publikacija. Treba napomenuti da još uvek svi autori ne dostavljaju redovno svoje novoobjavljene publikacije.

 

Inventarisano je u materijalnom inventaru  1865 publikacija.

 

Katalogizacija -   Signirano je  2058 monografskih publikacija za redovan i depozitni fond, a katalogizirano (autorski i predmetno) je 1926 monografskih publikacija. Tokom 2010. i 2011. je obrađeno  u COBIB.SR 707 naslova časopisa, pa se tako, po prvi put, formira naš elektronski katalog serijskih publikacija. Štampani su listići za autorski, predmetni i topografski lisni katalog i u njih uloženi, tako da se svi zapisi nalaze i u elektronskom katalogu i u autorskom, predmetnom i drugim lisnim katalozima. Urađena su 4 broja Biltena prinovljenih monografskih publikacija. Bilten se objavljuje  u papirnom obliku, ali je dostupan korisnicima i u elektronskoj formi na sajtu Fakulteta. Tekuća periodika, ažurno  inventarisana,  grupisana po naslovima i brojevima  čuvala se, lako dostupna korisnicima, tokom kalendarske godine u čitaonici periodike. Analitička obrada članaka iz domaćih  časopisa i zbornika je, takođe, ažurno rađena i proširena na vodeće časopise i zbornike iz regiona. 

 

Korišćenje fonda  - Biblioteku Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koristi desetak hiljada naših aktivnih studenata, kao i nastavnici, saradnici i ostali zaposleni na Fakultetu. Njeni fondovi su pristupačni, pod posebnim uslovima, i svim drugim korisnicima. Bibliotekari  čitaocima daju na korišćenje  monografske i serijske publikacije, kao i niz informacija koje se odnose na monografske i serijske publikacije, članke iz naše i svetske literature, bibliografske i druge podatke dostupne preko našeg i svih drugih  elektronskih kataloga biblioteka, lisnih kataloga, referensne i druge relevantne literature, kao i one koja je  dostupno preko interneta.  Broj korisnika  je od 120 do 150 dnevno. Biblioteka sada ima korisničku čitaonicu, čitaonicu referensne literature u kojoj je smešten najveći broj enciklopedija, leksikona, rečnika i drugih priručnika, a od  januara 2010. počela je sa radom i nastavnička čitaonica i čitaonica tekuće periodike smeštena na galeriji. Iako je predviđeno da i ova čitaonica radi celodnevno, zbog bolovanja jednog bibliotekara-informatora ona je tokom 2011. bila otvorena za korisnike samo u prepodnevnoj smeni.

Poslat je veći broj opomena institucijama i pojedincima, ali je  mali broj publikacija vraćen, pa je još uvek kod mnogih korisnika veći broj  publikacija od dozvoljenog. Iako se sada poštuje odluka da se periodika ne daje na korišćenje van Biblioteke, zabrinjava podatak da su mnoga godišta i brojevi periodike u ranijem periodu uzeti na poslugu. Da bi se ovaj problem rešio urađene su izmene i dopune Pravilnika o radu Biblioteke i  usvojen Tarifnik po kome će se naplaćivati propisane kazne. 

 

Kadar - U Biblioteci je  2011. bilo stalno zaposleno  11 stručnih radnika, od toga je sa visokom spremom  9 (8 sa položenim stručnim ispitom), a  dr Svetlana Mirčov i Ivana Pajić su bibliotekari savetnici. Koleginica Milica Dušanić je bila tokom cele godine odsutna zbog bolesti, dok je Katarina Stefanović  skoro cele godine bila na trudničkom, pa na porodiljskom odsustvu. Duga i česta bolovanja  bez zamena onemogućavaju   realizaciju nekih važnih stručnih poslova.        

 

Težište rada u Biblioteci je, nakon adaptacija svih prostorija i poboljšanja uslava rada, bilo na stručnim poslovima.   Prioritet je bila zaštita knjižnog fonda, tako da je ukoričeno 600, uglavnom   raritetnih publikacija, fasciklirani su separati, brošure i pojedinačna godišta periodike, a u plastične fascikle ulagana godišta stare i nove periodike, dok su publikacije na policama osiguravane graničnicima kako se ne bi  savijale i cepale. Letnji meseci iskorišćeni su za sređivanje fonda, pripremu publikacija za koričenje i obavljanje otpisa.

 

Bibliotečki odbor je  tokom 2011. održao dve sednice, a svi članovi Odbora su pokazali  zainteresovanost i volju da doprinesu dobrom funkcionisanju Biblioteke.

 

Ostale aktivnosti  - Na  sajtu Fakulteta su  brojne informacije  o Biblioteci: o fondu, poklonu i darodavcimasvi brojevi Biltena prinova, informacije o radu sa korisnicima i  službamauputstva za rad u KoBSON-u, zatim Pravilnik o radu Biblioteke, izveštaji o radu, planovi rada, a u rubrici  Info su vesti iz Biblioteke. Redovno se i u fakultetskom  biltenu Acta diurna objavljuju vesti iz Biblioteke i spisak darodavaca. Otvoren je fond beletristike u holu ispred korisničke čitaonice, a naši studenti  mogu slobodno da pozajmljuju knjige.

Kao i prethodnih godina, članovi Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Evrope okupili su se 28. oktobra 2011. godine, a domaćin je bila Biblioteka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.  Prisustvovalo je  30 članova Društva, a nakon predstavljanja Vodiča   koji okuplja podatke o svim Bibliotekama čiji su bibliotekari članovi Društva, razgovaralo se o uspostavljanju zajedničkog digitalnog repozitorijuma i učlanjenju Društva u slične evropske i svetske asocijacije.

Sastanak bibliotekara pravnih biblioteka Srbije, posvećen koordiniranoj nabavci,  održan je 14. oktobra 2011. godine. Organizator i domaćin je bila Biblioteka Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu.  

U Neumu su se po sedmi put na Okruglom stolu, čiji se rad odvijao od 17. do 19. juna 2011, okupili članovi Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Evrope. Pored stručnih izlaganja održana je Izborna  Skupština Društva na kojoj su pored Izveštaja o radu i izbora novog Predsedništva donete i brojne veoma važne odluke o daljem radu i saradnji. Upravnica naše biblioteke, dr Svetlana Mirčov je izabrana za člana Predsedništva. 

Edukacija za korišćenje vodećih svetskih baza podataka održana je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu dva puta tokom  2011. Svakom od predavanja je prisustvovalo više od četrdeset naših nastavnika i saradanika, doktoranada i studenata master studija. Smatramo da je neophodno da se takva predavanja održavaju zato što je u Srbiji  značajno unapređen pristup stranoj naučnoj literaturi i danas je u elektronskoj formi dostupno preko 38.000 naslova stranih časopisa i 40.000 elektronskih knjiga.

Bibliotekarke Ana Jovićević Popović i Ivana Marić su, nakon uspešno završene stručne obuke u Narodnoj biblioteci Srbije, dobile licencu  za uzajamnu katalogizaciju u COBIB.SR, te tako 6 naših bibliotekara ima ovu licencu. 

Naši bibliotekari aktivno sudeluju u radu Zajednice biblioteka univerziteta Srbije, i to kao članovi Nadzornog odbora i komisija Zajednice, a veoma uspešna  saradnja se odvija sa Narodnom bibliotekom Srbije i Univerzitetskom bibliotekom Svetozar Marković

Biblioteka i njeni bibliotekari su značajno doprineli stvaranju Muzejske postavke Osnivanje i razvoj Pravnog fakulteta, posebno upravnica dr Svetlana Mirčov koja je bila član autorskog tima i bibliotekarka Vanja Eror. 

       

Izveštaj sačinila upravnica Biblioteke,  dr Svetlana Mirčov

 

U Beogradu, 31. 01. 2012.