Izveštaj o radu Bibliotečkog odbora u prethodnom

mandatnom periodu  i sugestije za budući Plan rada

Bibliotečkog odbora

 

Bibliotečki odbor za akademsku 2004/2005. i 2005/2006. imenovao je dekan prof. dr Mirko Vasiljević. Članovi Odbora su bili: prof. dr. Jasminka Hasanbegović, predsednik Odbora; prof. dr Stevan Lilić; prof. dr Milan Paunović; prof. dr Nebojša Jovanović; prof. dr Boris Begović; prof. dr Miroslav Milošević; doc. dr Nataša Delić; po funkciji upravnik biblioteke Milutin Milojević, koga je zamenila novi upravnik dr Svetlana Mirčov; i bibliotekar Ivana Pajić.

 

Prva sednica Bibliotečkog odbora održana je 13. 12. 2004. godine. Na njoj je predloženo i prihvaćeno otkazivanje pretplate onih inostranih časopisa u papirnom  obliku koji su dostupni u elektronskoj formi. Prihvaćen je predlog predsednika Odbora da svi članovi dostave svoje pismene predloge za program rada Biblioteke kao i za dugoročni strateški program razvoja Biblioteke. Odlučeno je da upravnik biblioteke sačini predlog godišnjeg plana rada Biblioteke. Predsednik Bibliotečkog odbora je predložila da se formira Fond donacija Biblioteci.

 

Druga sednica Bibliotečkog odbora je održana 02.03.2005.godine. Predsednik Bibliotečkog odbora je predstavila novog upravnika biblioteke dr Svetlanu Mirčov, potom je razmatran i utvrđen Predlog pravilnika o radu Biblioteke i na predlog prof. dr Milana Paunovića odloženo je za sledeću sednicu razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Biblioteke za 2004. godinu kako bi Sednici prisustvovao i prethodni upravnik biblioteke Milutin Milojević koji je Izveštaj i sačinio. Zaključeno je i da svaka Katedra treba da dostavi Biblioteci deziderate i da treba da se uradi Pravilnik o nabavnoj politici Biblioteke. Konstatovano je i da korisnici Biblioteke duguju oko 15.000 publikacija.   Dogovoreno je da se  do sledeće Sednice Odbora uradi izveštaj o stanju magacinskih prostorija u kojima se čuva knjižni fond Biblioteke.

 

Treća sednica Bibliotečkog odbora održana je 18. 04. 2005. godine. Usvojen je Izveštaj o radu Biblioteke u 2004. godini, koji je sačinio prethodni upravnik Milutin Milojević, kao i Plan rada za 2005. godinu, koji je uradila upravnica Biblioteke dr Svetlana Mirčov. U njemu je ukazano i na važnost osnivanja depozitnog fonda koji bi se popunjavao autorskim primercima publikacija naših nastavnika i saradnika, kao i svim publikacijama koje objavi naš fakultet. Ovaj fond bi bio popunjavan isključivo poklonima. Potom je predsednik Bibliotečkog odbora obavestila o pripajanju pozajmnog fonda opštem fondu Biblioteke. Pošto je dekan usvojio predloženi Pravilnik o radu Biblioteke, prešlo se na rad od 8.00 do 19.00 č. (N.B. Predloženi Tarifnik uz Pravilnik dekan nije usvojio, zbog čega odgovarajuće odredbe Pravilnika nisu stupile na snagu). Predsednik Odbora je zatim istakla potrebu za velikom bibliotečkom čitaonicom, u kojoj bi bila smeštena referensna zbirka, tekuća periodika,  korisnicima namenjeni računari za pretraživanje elektronskih kataloga i baza podataka, i u kojoj bi se publikacije uzimale na poslugu. Prostorija u kojoj je smeštena Biblioteka-legat prof. dr Dragaša Denkovića trebalo bi da postane magistrandska,  doktorandska i istraživačka čitaonica. Zatim je razmatran izveštaj o stanju magacinskih prostorija i konstatovano je da u njima treba otkloniti vlagu.  Predloženi su i radovi na sanaciji oluka iz koga voda curi u magacin, kao i radovi i na cevi za grejanje iz koje kulja vodena para. Dogovoreno je i da nastavnici i saradnici sačine liste deziderata i da se  posebno obrati pažnja na publikacije iz ranijih godina koje treba što pre nabaviti.   Upravnik Biblioteke može takođe da predlaže nabavku publikacija, jer je to već od ranije uobičajena praksa.  Zatim je odlučeno da se napiše cirkularno obaveštenje svim nastavnicima i saradnicima o formiranju depozitnog fonda.  Napravljen je i model zahvalnice koji se dopao članovima Odbora.  Razmatran je predlog sporazuma sa izdavačkom kućom Klio. Odbor je obavešten i o novim pečatima izrađenim za potrebe Biblioteke.  Zamoljen je prof. dr Milan Paunović da vidi u čijoj je nadležnosti Depozitni fond Ujedinjenih nacija, čije publikacije ne ulaze u sastav bibliotečkog fonda.

           

            Četvrta sednica Bibliotečkog odbora održana je 27. 06. 2005. godine. Upravnik Biblioteke je dala saopštenje da su tri koleginice: Ivana Pajić, Vanja Eror i Ana Jovićević-Popović položile stručni bibliotekarski ispit sa odlikom i da je u Neumu održan međunarodni regionalni skup bibliotekara biblioteka pravnih fakulteta. Tema skupa je bila prilagođavanje biblioteka bolonjskom procesu i ostvarivanje bliže saradnje, posebno razmene, među bibliotekama u regionu. Zatim je prihvaćena idejna skica nove bibliotečke čitaonice i naglašeno da je sanacija vlage u magacinu od prioritetnog značaja za Biblioteku. Bibliotečki odbor je predložio dekanu da inicira dopunu liste institucija u kojima je moguće angažovati lica na civilom služenju vojnog roka, pošto se naš fakultet ne nalazi na toj listi.  

 

            Peta sednica Bibliotečkog odbora održana je 03. 10. 2005. godine. Upravnik Biblioteke je upoznala Odbor s našim zahtevom da se naredne godine KoBSON baza podataka proširi bazom podataka HeinOnline koja obuhvata 600 naslova časopisa pravne tematike, s člancima u punom tekstu i koja se obogaćuje sa oko 15 novih naslova mesečno. Posredstvom naše biblioteke postignut je dogor s ostalim pravnim fakultetima u Srbiji da svi zatražimo ovu baza podataka. Usvojen je predlog da se za naše nastavnike i saradnike organizuje predavanje o načinu izrade indeksa citiranosti i bodovanja naučnih radova. Prof. dr Nebojša Jovanović je predložio da se sugeriše dekanu Fakulteta da donese odluku o tome da je svaki profesor koji je autor udžbenika dužan da pokloni dva primerka Biblioteci pre nego što se  taj udžbenik odobri kao sastavni deo literature u nastavnom planu i da se nabavka literature preko knjižare Pravnog fakulteta reši ugovorom o komisionu. Pitanje depozitnog fonda Biblioteke treba da bude rešeno odlukom dekana. Upravnica Biblioteke je obavestila Odbor da se opomene za nevraćene publikacije šalju nekim korisnicima, kao i da je za potrebe Biblioteke nabavljen štampač.

 

            Šesta sednica Bibliotečkog odbora održana je 20. 02. 2006. godine. Na njoj su usvojeni Izveštaji o radu Biblioteke za 2005. godinu i Plan rada Biblioteke za 2006. godinu. Odbor je obavešten i da je preko KoBSON-a dobijena tražena elektronska baza podataka HeinOnline. Upravnik Biblioteke je predložila i da se nove pravne baze nabavljaju zajedno s drugim pravnim fakultetima u Srbiji, što bi bilo finansijski povoljnije. Zatim je konstatovano da Biblioteka od aprila 2005. godine radi celodnevno, u dve smene, ali da se javljaju veliki problemi u radu, jer su s početka 2006. godine dva stručna radnika otišla u penziju, a rad u novootvorenoj čitaonici koja ima studentski i nastavnički prostor zahteva po dva bibliotekara u smeni. Bez dva nova radnika Biblioteka bi opet morala da radi samo u jednoj smeni, što bi, kako je istakla predsedik Odbora, bio veliki korak nazad. Zato  je  zaključeno  da dekanu treba ukazati da su Biblioteci neophodna još 2 stručna radnika. U Pravilnik o radu Biblioteke treba uneti odredbu da privremeni korisnici plaćaju članarinu i da mogu da uzmu na poslugu ograničen broja publikacija u danu. Predloženo je da iznos tarife za članarinu bude 500 dinara za period od 12 meseci, i da broj pozajmljenih publikacija ne sme da prelazi 5 publikacija dnevno. Doc. dr Miodrag Jovanović, prodekan za nauku, predložio je da se nabavi neka nova elektronska baza podataka (West Law ili neka nemačka ili francuska baza), a od sredstava koje smo do sad koristili za pretplatu na bazu Oxford University Press-a, koju sada plaća Ministarstvo za nauku. On je predložio i da se napravi prezentacija baze podataka HeinOnline. Dekan je prihvatio predlog prof. dr Nebojše Jovanovića da se za potrebe Biblioteke nabavlja pet primeraka udžbenika od kojih se dva neće izdavati van Biblioteke. Upravnik Biblioteke je obavestila Odbor da su radovi na adaptaciji korisničke čitaonice pri kraju i da će i dve sale za učenje biti renovirane i proširene galerijskim prostorom.

 

Kako su pripremni radovi u Biblioteci, koji su prethodili adaptaciji prostorija Biblioteke, započeli početkom juna, i kako je adaptacija trajala do polovine novembra, Bibliotečki odbor se zbog toga u tom periodu nije sastajao.

 

Iznećemo i neke sugestije za budući Plan rada Bibliotečkog odbora i naznačiti koji su, po našem mišljenju,  prioriteti u radu u narednom periodu:

 

1.Otklanjanje problema vezanih za računarsku mrežu na kojoj su i računari Biblioteke

2. Zamena  jednog bibliotekara koji je na trudničkom bolovanju i organizovanje rada u popodnevnoj smeni

3.Adaptacija magacinskih prostorija, prethodne pripreme prostorija i knjižnog fonda, čišćenje tih prostorija, kao i stavljanje u funkciju postojećeg lifta

4. Nove elektronske baze podataka (West Law ili neka nemačka ili francuska baza)

5. Vraćanje publikacija Biblioteci  

                                

                                                          

                                                                  Predsednik Bibliotečkog odbora

                                                             prof. dr Jasminka Hasanbegović, s.r.