Izveštaj  o radu  Biblioteke  za 2009. godinu

  

   Najvažniji pokazatelj radnih rezultata svake, pa i naše biblioteke, su podaci o popunjavanju fondova - kupovinom, poklonom i razmenom. Treba naglasiti da je kupovina obavljana, u najvećem delu, na osnovu deziderata nastavnika i saradnika. 

POPUNjAVANjE FONDOVA 

A) PRINOVLjENO u fondu  2009.

Knjige:

Kupovina             780 primeraka      

Razmena                57 primeraka

Poklon                1127 primeraka

Ukupno u fondu 1964  primerka     

 

**Kupljeno još i 48 primeraka monografskih publikacija za razmenu, dakle, ukupno je kupljeno 828 primeraka knjiga za 3.311.619, 31 din.

  

Časopisi:

Kupovina           106 godišta    

Razmena              40 godišta 

Poklon                  54 godišta

Ukupno u fondu  200 godišta periodičnih publikacija

 

**Kupljeno još i 2  godišta časopisa  za razmenu, dakle kupljeno ukupno 202 godišta časopisa  

 

Ukupan broj naslova živih časopisa je 180

 

**Broj naslova časopisa i prinovljenih godišta se razlikuje, jer je nekih novih časopisa dobijeno i više godišta iz prethodnih godina

 

Od toga stranih i časopisa iz regiona 105 naslova i to kupovinom 65, poklonom 1, razmenom 39.

naših časopisa 75 naslova i to kupovinom 35, poklonom 19, razmenom 21.

 

Kupovina  ukupno 100 godišta časopisa

Razmena ukupno       60 godišta časopisa

Poklon   ukupno      20 godišta časopisa

 

B) BROJNO STANJE FONDA  na kraju  2009. bi bilo

Ukupno primeraka knjiga   145.114  

Ukupno godišta časopisa    33.358

Ukupno naslova časopisa 2826     

Ukupno referensna zbirka  600

Ukupno rariteta                    110

 

 ***Prilikom sređivanja magacinskih prostorija i knjižnog fonda odvajane su publikacije koje je trebalo otpisati (časopisi uglavnom tematike koja ne pripada profilu naše biblioteke, starija izdanja udžbenika koji se više ne koriste i knjige koje su se čuvale u velikom broju primeraka. Većina tih publikacija je nakon otpisa poklonjena drugim bibliotekama. 

  

V) BROJNO STANJE FONDA  posle otpisa  je:

 

Ukupno primeraka knjiga  143.795 

Ukupno godišta časopisa  33.252 

Ukupno naslova časopisa   2.800   

Ukupno referensna zbirka  600

Ukupno rariteta                   110

 

Treba naglasiti  da   je    za  kupovinu knjiga i časopisa  izdvojena   veoma lepa   suma, a pored  novoobjavljenih    publikacija kupljena su  i  starija,  uglavnom  raritetna  izdanja koja Biblioteka nije imala. 

 

Primljeni pokloni - 2009. godine dobijeno je od 133 darodavca (35 institucija i 98 pojedinaca) ukupno 3.216 publikacija što je za 1.282 publikacije više nego prethodne godine. Od toga 2271 knjige, 938 svezaka  časopisa i 7 CD-ROM-ova.  Od pojedinaca 1578 knjiga, 863 sveske časopisa,  ukupno  2.441 publikacija. Od institucija 693 knjige i  75 svezaka časopisa i 7 CD-ROM-ova,  ukupno 775 publikacija. Najveći darodavac je, kao i prethodnih godina, bila Narodna biblioteka Srbije koja je poklonila 447 publikacija, ali je i nekolicina pojedinaca dala izvanredno vredne i brojne poklone (prof. dr Ratko Marković, prof. dr Mirko Vasiljević, prof. dr Stevan Lilić, porodice počivših profesora prof. dr Đorđa Lazina i prof. dr Milana Paunovića, mr Svetislav Vuković, dr Dimitrije Prodanović, Olga Naumović, Tatjana Milosavljević, a prof. dr Marinka Cetinić donirala je Biblioteci novčana sredstva za kupovinu knjiga).

Naši pokloni - 2009. godine poklonjeno je Biblioteci Pravnog fakulteta u Kragujevcu 300 publikacija; Višoj poslovnoj školi u Blacama 100 publikacija; Narodnoj biblioteci Srbije 110 knjiga; Pravnom fakultetu u Banja Luci 150 publikacija; Fakultetu političkih nauka 80 knjiga; Pravnom fakultetu u Nišu 10 naših izdanja; Pravnom fakultetu u Novom Sadu 110 naših izdanja; Pravnom fakultetu u Osijeku 10 naših izdanja; Pravnom fakultetu u Splitu 10 naših izdanja; Biblioteci Ustavnog suda u Sarajevu 10 naših izdanja; Pravnom fakultetu u Sarajevu 10 naših izdanja; Fakultetu za poslovno pravo u Beogradu 10 naših izdanja;  Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, Uprava za stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i nauku 100 knjiga, Pravnom fakultetu u Bijeljini 100 knjiga ukupno 1110 publikacija.

 

Pored dugogodišnje razmene časopisa i razmena knjiga je ozvaničena 2008. godine sa formiranjem Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Evrope. Drugi važan momenat je odluka Uprave našeg fakulteta  da se za razmenu odvaja po deset primeraka svakog našeg izdanja. Tako je veliki deo onoga što je do sada bila neformalna izmena poklona postalo zvanična razmena publikacija. Razmenom su sada  obuhvaćeni svi pravni fakulteti u Srbiji i  regionu, a ona je proširena i na  druge srodne institucije i biblioteke. Bazu razmene čine ne samo Anali Pravnog fakulteta i  fakultetska izdanja već i suvišci Biblioteke.

 

Depozitni fond se formira od poklonjenih monografskih publikacija čiji su autori nastavnici i saradnici našeg fakulteta i svih izdanja Fakulteta. Sve dobijene publikacije su inventarisane, katalogizirane, formiran je i lisni katalog  i one su  pohranjene na posebnom mestu u magacinu. U ovaj fond je 2009. prinovljeno 200 monografskih publikacija, ali, još uvek, ne dostavljaju svi autori redovno svoje publikacije.

 

Posle velikog, višegodišnjeg posla preuređenja bibliotečkih i magacinskih prostorija, 2009. godine težište je bilo na čuvanju i zaštiti novijih i raritetnih izdanja. Koričene su raritetne publikacije, fasciklirani su separati, brošure i pojedinačna godišta periodike, dok su u plastične fascikle stavljana godišta stare i nove periodike. Publikacije su na policama osiguravane graničnicima kako se ne bi  savijale i cepale. Letnji meseci su iskorišćeni za sređivanje fonda, pripremu publikacija za koričenje i obavljanje otpisa.

 

Inventarisano je u materijalnom inventaru  2012 knjiga, 202 godišta časopisa, ukupno 2.214 publikacija.

Katalogizacija - Signirano je 1.964, a katalogizirano  1.685  monografskih publikacija, štampani su listići za autorski, predmetni i topografski lisni katalog i u njih uloženi, tako da se svi zapisi nalaze i u elektronskom katalogu i u autorskom, predmetnom i drugim lisnim katalozima.  U papirnom obliku urađeno je 5 brojeva Biltena prinovljenih monografskih publikacija koji su  istovremeno objavljeni na sajtu Fakulteta. Tekuća periodika, ažurno  inventarisana,  grupisana po naslovima i brojevima  čuvala se, lako dostupna korisnicima, tokom kalendarske godine u čitaonici periodike. Analitička obrada članaka iz domaćih  časopisa i zbornika je, takođe, ažurno rađena, i, po prvi put ove godine,  proširena i na vodeće časopise i zbornike iz regiona. Tokom 2009. godine dve koleginice su bile na obuci za rad u COBISS-u u kome će se 2010. godine raditi elektronski katalog naslova časopisa i analitička obrada članaka iz domaćih časopisa i zbornika. 

 

Korišćenje fonda  - Biblioteku Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koristi desetak hiljada naših aktivnih studenata, kao i nastavnici, saradnici i ostali zaposleni na Fakultetu, ali su njeni fondovi pristupačni, pod posebnim uslovima, i svim drugim korisnicima. Radno vreme sa korisnicima je od 8 do 19 časova. Bibliotekari nastavnicima, saradnicima, studentima i zaposlenima na Fakultetu, kao i brojnim korisnicima van Fakulteta daju na korišćenje  monografske i serijske publikacije, kao i niz informacija koje se odnose na monografske i serijske publikacije, članke iz naše i svetske literature, bibliografske i druge podatke dostupne preko našeg i svih drugih  elektronskih kataloga biblioteka, lisnih kataloga, referensne i druge relevantne literature dostupne preko interneta.  Broj korisnika  je od 120 do 150 dnevno. Biblioteka sada ima korisničku čitaonicu, na galeriji  čitaonicu tekuće periodike, čitaonicu referensne literature u kojoj je smešten najveći broj enciklopedija, leksikona, rečnika i drugih priručnika, a naučna čitaonica namenjena magistrandima, doktorandima i drugim istraživačima  je u prostoriji  Biblioteke-legata prof. dr Dragaša Denkovića. 

Vraćanje pozajmljenih publikacija Poslato je više cirkularnih obaveštenja nastavnicima, saradnicima i ostalim zaposlenim na Fakultetu, o usklađivanju broja pozajmljenih knjiga sa brojem koji propisuje Pravilnik o radu, kao i veći broj opomena institucijama i pojedincima van Fakulteta. Manji broj publikacija je vraćen, ali je još uvek kod mnogih korisnika veći broj  publikacija od dozvoljenog, kao i mnoga godišta i brojevi periodike koju nije dozvoljeno  iznositi iz Biblioteke. 

U Biblioteci je  2009. bilo stalno zaposleno  10 stručnih radnika, od toga sa visokom spremom  8 stalno zaposlenih, 7 sa položenim stručnim ispitom, od toga jedan viši bibliotekar (Ivana Pajić) i jedan bibliotekar savetnik (Svetlana Mirčov).   Kolega  Vlada Popović prešao je u Biblioteku iz Centra za izdavaštvo i informisanje. Koleginica Milica Dušanić je bila tokom cele godine na bolovanju.  Koleginica Ana Jovićević Popović radi 20% radnog vremena u Depozitarnom fondu Ujedinjenih nacija. Katarina Petrović i Vuk Bećković su bili zaposleni tokom cele godine, ali na određeno vreme.  Katarina Petrović je položila sa odličnim uspehom stručni bibliotekarski ispit. Urađen je predlog nove Sistematizacije radnih mesta, i predviđeno je da u Biblioteci bude 12 radnika, 11 stručnih i jedno lice koje bi obavljalo tehničke poslove i vodilo računa o redu u čitaonicama, a da se mesto knjižničara u magacinu ugasi kada koleginica koja na njemu radi bude otišla u penziju. Novina  u Sistematizaciji je bibliotekar-informator, za koje su predviđena dva izvršioca.

Tokom  2009. godine održane su 3 sednice Bibliotečkog odbora na kojima je razgovarano o unapređenju rada Biblioteke i načinu rešavanja problema vezanih za rad i uslove rada Biblioteke, donet Predlog odluke o otpisu bibliotečke građe, prihvaćeno otvaranje čitaonice na galeriji i dva bibliotekara-informatora, odabir naslova strane periodike za analitičku obradu članaka, Izveštaj o trogodišnjem radu odbora, kadrovski problemi  i dr.

Na  sajtu Fakulteta su  brojne informacije  o Biblioteci: o fondu Biblioteke, poklonu i darodavcima,  svi brojevi Biltena prinova, informacije o radu sa korisnicima i  službama,  uputstva za rad u KoBSON-u, zatim Pravilnik o radu Biblioteke, informacije o radu Bibliotečkog odbora, Izveštaji o radu Biblioteke, Planovi rada Biblioteke, a u rubrici  Info su vesti iz Biblioteke, objedinjeni spisak stranih časopisa u bibliotekama pravnih fakulteta Srbije i dr. Sajt Fakulteta se redovno inovira informacijama o Biblioteci, a redovno se i u fakultetskom  biltenu Acta diurna objavljuju vesti iz Biblioteke i spisak darodavaca. U više navrata smo slali i  cirkularna obaveštenja  korisnicima  koja su sadržavala važne informacije o radu Biblioteke i pružali pomoć prilikom organizovanja različitih manifestacija na fakultetu.  

 

Ostale aktivnosti

     Već treći put su u vreme održavanja Sajma knjiga gosti Biblioteke Pravnog fakulteta Univerziteta u  Beogradu  bile kolege, članovi Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Evrope. Prvo je održan sastanak na kome je razgovarano o unapređenju rada Društva, prijemu novih članova, mogućnosti uključivanja u članstvo i matičnih institucija, izradi vodiča koji bi sadržavao osnovne informacije o svim bibliotekama, kao i o uspostavljanju zvanične razmene. Važno je reći da je naš fakultet zvaničnu razmenu publikacija već uspostavio sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Zagrebu i da je u toku potpisivanje ugovora i sa drugim Pravnim fakultetima u Srbiji i regionu. Posle  koktela, obilaska Bilioteke i srdačnog druženja usledila je poseta Sajmu knjiga gde su gosti bili veoma lepo dočekani na štandu našeg fakulteta.

 

Lep je običaj da bibliotekari koji posećuju Sajam knjiga obiđu i neku veliku prestoničku biblioteku, pa su kolege iz Bijeljine odabrale da budu gosti  naše Biblioteke. I sa njima  smo obišli Biblioteku i informisali  ih o svestranoj stručnoj delatnosti i  našim iskustvima i zalaganjima da se nivo bibliotečkog rada podigne na najviši nivo.

       

  U holu Biblioteke postavljena je spomen ploča kao znak zahvalnosti ruskim profesorima koji su u periodu 1919-1950.  predavali na Pravnom fakultetu u Beogradu i Subotici i doprineli razvoju naučne misli  i ugledu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naši bibliotekari su  uradili popis ovih ličnosti sa osnovnim podacima o njihovom životu i radu. U holu Biblioteke je 4. decembra 2009. otvorena izložba posvećena stočetrdesetoj godišnjici rođenja Slobodana Jovanovića. Prodajna izložba Izdavačke kuće Clio održana je od 13. do 17. aprila u holu Biblioteke, a The English book-a 26, 27. i 28. marta. Lepo su posećene i na njima su nastavnici, saradnici i bibliotekari odabrali znatan broj vrednih publikacija kojima je obogaćen bibliotečki fond. U holu Biblioteke je i izložba naših novih  izdanja, rariteta, najstarije naše pravne periodike i dr.

 

                   

  U dva maha su otkupljeni rariteti i strana vredna izdanja, poglavito iz međunarodnog prava, od gospodina dr Đorđa Lopičića koji je inače i jedan od najvećih darodavaca naše biblioteke, drugi put zahvaljujući donaciji prof. dr Marinke Cetinić.

 

Naš darodavac i kolega, gospodin Obrad Kujović, autor Jugoslovenske vojne bibliografije :  1748-1918, proslavio je 87. rođendan. Svečanost su upriličili njegovi ratni drugovi, a gost je bila i upravnica Biblioteke Svetlana Mirčov koja je govorila o izuzetnoj vrednosti i značaju njegove Bibliografije.

 

Centar za izdavaštvo i informisanje Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu je u avgustu objavio Bibliografiju Anala Pravnog fakulteta u Beogradu 1953-2008. Autorke Bibliografije su dr Svetlana Mirčov, Ivana Pajić, Vanja Eror i Katarina Petrović, bibliotekarke naše biblioteke.  Redakciju je uradila Svetlana Mirčov, a recenzent je bio profesor Momir Milojević. Bibliografija koja sadrži 932 odrednice na jednom mestu okuplja hiljadu autora koji su u periodu dužem od pola veka u Analima publikovali oko 4.500 tekstova. Bibliografija Anala Pravnog fakulteta u Beogradu 1953-2008. je  iscrpna, što znači da su zabeleženi svi prilozi, bez obzira na njihov obim, a svaki tekst je popisan po viđenju (de visu) što doprinosi njenom kvalitetu i tačnosti.   

 

Svi studenti bibliotekarstva sa Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu su 15. maja posetili našu biblioteku. Nakon uvodnog izlaganja o tradiciji, bogatstvu fondova i  svim segmentima stručnog rada,  gosti su obišli sve prostorije Biblioteke i izrazili zahvalnost što im je omogućeno da vide jednu od najbolje uređenih biblioteka koja funkcioniše po svim principima modernog bibliotekarstva. 

 

Prezentacija EBSCO baza održana je 31. marta 2009, ali joj je, nažalost, prisustvovao mali broj slušalaca. Fakultet je dobio i besplatan probni pristup bazama u trajanju od  dva meseca, tako da su svi zainteresovani mogli i naknadno da se upoznaju sa sadržajem i mogućnostima pretrage prezentovanih baza.

 

Naši bibliotekari su aktivni i u Zajednici biblioteka univerziteta Srbije, kao članovi Nadzornog odbora i komisija Zajednice, a saradnja je veoma dobra i sa Narodnom bibliotekom Srbije i Univerzitetskom bibliotekom Svetozar Marković. Za Visokoškolske biblioteke, glasilo Zajednice je napisalo tekst o Društvu bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Evrope, a za Glas biblioteke u Čačku tekst o Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.  

   

                  Izveštaj sačinila upravnica Biblioteke,  dr Svetlana Mirčov

 

U Beogradu, 3. 02.2010.