PLAN RADA BIBLIOTEKE ZA 2011. GODINU

 

        Biblioteka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu je  naučnoistraživačka organizaciona jedinica Fakulteta i njen zadatak je da prikuplja, katalogizira, čuva i daje na korišćenje monografske i serijske publikacije, prvenstveno nastavnicima, saradnicima i studentima matičnog fakulteta.  

        Najvažniji stručni posao u svakoj, pa tako i u našoj biblioteci, je plansko, pravilno i redovno popunjavanje fondova koje se odvija u skladu sa dugoročnim principima nabavne politike, a od uspešnosti  ovog posla zavisi i valjana realizacija svih drugih  poslova i zadataka.   

 

 PLANIRANO POPUNjAVANjE FONDOVA 

 

Monografske publikacije  1.600 primeraka

 

Kupovinom                           700

Razmenom                          100

Poklonom                             800

                              

Serijske publikacije 194 naslova/godišta

 

Kupovinom                           102  godišta   

Razmenom                          60  godišta

Poklonom                             32  godišta

  

        Pored monografskih i serijskih publikacija koje Biblioteka namerava da kupi, trebalo bi nabaviti  i elektronske pravne baze podataka[1]. Kupovina će se obavljati na osnovu deziderata nastavnika i saradnika fakulteta, kao i po  izboru upravnice i bibliotekara naše Biblioteke. Deo planirane sume će se utrošiti na nabavku publikacija za rekonstituciju fonda i rariteta (knjiga i časopisa, rukopisa, arhivske građe). I ove godine će svaki nastavnik i saradnik moći da nabavi, po sopstvenom izboru, knjige za Biblioteku u vrednosti do 500 €.  

        Na osnovu iskustva iz prethodnih godina sa sigurnošću možemo računati na brojne poklone darodavaca, pojedinaca i institucija, iz zemlje i sveta. I ove godine ćemo uputiti molbu Narodnoj biblioteci Srbije da  nam redovno poklanja novoobjavljene publikacije iz oblasti pravnih i srodnih nauka koje ona ima kao suvišak obaveznog primerka. Imena svih darodavaca Biblioteke će se redovno objavljivati u fakultetskom biltenu Acta diurna i na sajtu Fakulteta. I naša biblioteka će tokom 2011. godine slati na poklon svoje suviške, prvenstveno bibliotekama pravnih fakulteta. 

        Razmena će se odvijati sa 60 institucija u zemlji i regionu i 59 u inostranstvu, a bazu razmene činiće Anali Pravnog fakulteta za koje  dobijamo naše, inostrane i časopise iz regiona. Od svakog novog izdanja našeg fakulteta Biblioteka može da dobije po 10 primeraka za razmenu, a za uzvrat da dobije nove udžbenike i monografije koje objavljuju te  institucije.

 

NARUČIVANjE, PRIJEM, INVENTARISANjE, KATALOGIZACIJA I OSTALI STRUČNI POSLOVI 

 

       Nabavka kupovinom podrazumeva praćenje tekuće izdavačke produkcije, kao i razvoj  i kvalitet pravnih elektronskih baza podataka kod nas i u svetu, zatim prikupljanje deziderata, traženje ponuda od dobavljača, porudžbine, saradnju sa računovodstvom i vođenje više evidencija. Po prispeću publikacija dobijenih po svim vidovima nabavke, vršiće se provera ispravnosti publikacija i pečatanja, inventarisanje u materijalnom inventaru, a za periodiku i unošenje podataka  i u internu lisnu kartoteku pomoću koje se prati ažurnost pristizanja periodike i blagovremeno vrše reklamacije. Isti je postupak i sa publikacijama dobijenim poklonom i razmenom, a deo posla tu čini i slanje naših publikacija.

        Fond treba da se obogati sa 1.300 novih naslova monografskih publikacija koje će biti inventarisane i u signaturnom inventaru, katalogizirane, biće štampani i uloženi  listići u autorski i topografski katalog, kao i u katalog depozitnog fonda i kolekcija, a Biltenom prinova  će biti obuhvaćene sve novoprispele publikacije.

        Depozitni fond će se i 2011. popunjavati autorskim primercima naših nastavnika i saradnika i publikacijama koje objavi naš fakultet. Pošto se publikacije za ovaj fond obezbeđuju poklonom i nadalje treba obaveštavati naše nastavnike i saradnike o značaju tog fonda, kako bi  redovno poklanjali po jedan autorski primerak svake monografske publikacije koju objave.

        Nastaviće se, prošle godine započeta, izrada elektronskog kataloga naslova serijskih publikacija. Analitički će se  obrađivati veći broj naših časopisa i zbornika, a od momenta kada još dve koleginice dobiju licencu za katalogizaciju u COBISS-u, rad će biti nastavljen u Uzajamnom elektronskom katalogu. Nastaviće se i sa analitičkom obradom, prethodne godine započetom, većeg vroja časopisa i zbornika iz regiona. Sve poklonjene  i razmenom dobijene  publikacije će se proveravati po signaturama i reversima,  ulagaće se listići u kataloge, pisati opomene i reklamacije i rashodovati publikacije. Redovno će se objavljivati informacije o radu  Biblioteke u fakultetskom  biltenu Acta diurna i na sajtu Fakulteta, a  priređivaće se i tematske i prodajne izložbe.  

        Ukoliko budemo u mogućnosti radićemo i popis i katalošku obradu unikata i rariteta koji se posebno čuvaju,  popis ostalih  raritetnih izdanja koja su smeštena u prvom magacinu (sve naše knjige štampane do 1868. smatraju se pokretnim kulturnim dobrom, a mi ih imamo u  velikom broju).

 

RAD  ČITAONICA  I  MAGACINA

 

        Sa korisnicima  se radi u korisničkoj čitaonici od 8 do 19 časova, i tu se daju na poslugu sve monografske publikacije i ranija godišta periodike. U nastavničkoj čitaonici se koristi i tekuća periodika, službeni listovi i glasnici, zbirke važećih zakona i sl. Bibliotekari-informatori koji u njoj rade će, na zahtev korisnika, pretraživati sve dostupne elektronske bibliotečke baze, kao i dostupne pravne baze  preko KoBSON-a i Internet-a, a njihov zadatak je i obuka  korisnika za služenje svim katalozima, elektronskim i lisnim, i svim pomenutim elektronskim bazama podataka. Od 1. marta 2011.  će i ova čitaonica raditi celodnevno.

             Osnovni posao u magacinu je pronalaženje traženih publikacija  i  vraćanje na mesto određeno  signaturom. Od ostalih tekućih poslova prioritetno će biti izdvajanje publikacija za povez i prepovez (planirano 500 publikacija formata A4 i A5 i 50 formata A3), tomiranje periodike, kao  i ulaganje  u plastične kutije časopisa, separata i seminarskih radova, fascikliranje separata i brošura i postavljanje metalnih graničnika. Redovno će se sređivati i  doktorske i magistarske teze namenjene   razmeni, kao i slanje Anala Pravnog fakulteta u Beogradu. Problem redovnog čišćenja knjižnog fonda treba neizostavno  rešiti naredne godine.       

              U Biblioteci je 11 stručnih radnika, ali  je knjižničar Milica Dušanić na dužem bolovanju i, verovatno, neće ni ove godine raditi, dok će Ana Jovićević-Popović raditi jedan dan u nedelji u Depozitarnom fondu UN.

                   

                Plan sačinila upravnica Biblioteke, dr Svetlana Mirčov

     

 U Beogradu, 23. februara 2011.

 


 

[1] I u 2011. godini, preko KoBSON-a će akademskim institucijama u Srbiji  biti dostupno oko 40.000 naslova knjiga, nekoliko indeksnih baza podataka, a od 35.000 stranih naučnih časopisa preko 8.000 je pravne i srodne tematike, uglavnom u punom tekstu.