Plan rada Biblioteke za 2012.

 

Biblioteka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu je  naučnoistraživačka organizaciona jedinica Fakulteta i njen zadatak je da prikuplja, katalogizira, čuva i daje na korišćenje monografske i serijske publikacije, prvenstveno nastavnicima, saradnicima i studentima matičnog fakulteta.  

Najvažniji stručni posao u svakoj biblioteci je plansko, pravilno i redovno popunjavanje fondova koje se odvija u skladu sa dugoročnim principima nabavne politike, a od uspešnosti  ovog posla zavisi i valjana realizacija svih drugih  poslova i zadataka.   

 

 PLANIRANO POPUNjAVANjE FONDOVA 

 

Monografske publikacije  1.500 primeraka

Kupovinom ….600 primeraka

Razmenom …  100 primeraka

Poklonom…. ..800 primeraka

                              

Serijske publikacije 197 naslova/godišta

Kupovinom .........105  godišta   

Razmenom ..... ......60   godišta

Poklonom .............32   godišta

 

Kupovina će se obavljati na osnovu deziderata nastavnika i saradnika Fakulteta, kao i po  izboru upravnice i bibliotekara naše Biblioteke.  Pored toga, i ove godine će svaki nastavnik i saradnik moći da nabavi knjige, po sopstvenom izboru, a  na osnovu Pravilnika o  finansiranju naučnog i stručnog usavršavanja i nabavke stručne literature u vrednosti do 500 €. 

Na osnovu iskustva iz prethodnih godina sa sigurnošću možemo računati na brojne poklone darodavaca, pojedinaca i institucija, iz zemlje i sveta. I ove godine ćemo uputiti molbu Narodnoj biblioteci Srbije da  nam redovno poklanja novoobjavljene publikacije iz oblasti pravnih i srodnih nauka koje ona ima kao suvišak obaveznog primerka. Imena svih darodavaca Biblioteke će se redovno objavljivati u fakultetskom biltenu Acta diurna i na sajtu Fakulteta. I naša biblioteka će tokom 2012. godine slati na poklon svoje suviške, prvenstveno bibliotekama pravnih fakulteta

Razmena će se odvijati sa 61 institucijom u zemlji i regionu i sa 29 u inostranstvu. Bazu razmene činiće Anali Pravnog fakulteta, kao i nova izdanja našeg fakulteta.  

 

NABAVKA, PRIJEM, INVENTARISANjE, KATALOGIZACIJA I OSTALI STRUČNI POSLOVI 

 

Nabavka kupovinom podrazumeva praćenje tekuće izdavačke produkcije,   prikupljanje deziderata, traženje ponuda od dobavljača, porudžbine, saradnju sa računovodstvom i vođenje više evidencija. Po prispeću publikacija dobijenih po svim vidovima nabavke, vrši se provera ispravnosti publikacija i pečatanja, inventarisanje u materijalnom inventaru, a za periodiku i unošenje podataka  u internu lisnu kartoteku pomoću koje se prati ažurnost pristizanja periodike i blagovremeno vrše reklamacije. Isti je postupak i sa publikacijama dobijenim poklonom i razmenom, samo što se  prethodno proverava svaki pojedinačni naslov i to da li ga naša biblioteka već poseduje i, ukoliko ga poseduje,  da li ga je neko od korisnika uzeo na poslugu. Potom se svi novi naslovi katalogiziraju u elektronskom katalogu COBIB.SR-u, štampaju se i uložu  listići u autorski, predmetni i topografski katalog, kao i u katalog depozitnog fonda i kolekcija. Tokom godine objave se 4 broja Biltena prinova u kojem su popisani naslovi svih novoprispelih monografskih publikacija.

Depozitni fond će se i 2012. popunjavati autorskim primercima naših nastavnika i saradnika kao i publikacijama koje objavi naš fakultet. Pošto se publikacije za ovaj fond obezbeđuju poklonom i nadalje treba obaveštavati naše nastavnike i saradnike o značaju tog fonda, kako bi  redovno poklanjali po jedan autorski primerak svake monografske publikacije koju objave.

Nastaviće se izrada elektronskog kataloga naslova serijskih publikacija. Analitički će se  obrađivati znatan broj časopisa i zbornika, naših i  iz regiona. Redovno će se objavljivati informacije o radu  Biblioteke u fakultetskom  biltenu Acta diurna i na sajtu Fakulteta, a  priređivaće se i tematske i prodajne izložbe.  

Ukoliko budemo u mogućnosti radićemo i popis i katalošku obradu unikata i rariteta koji se posebno čuvajupopis ostalih  raritetnih izdanja koja su smeštena u prvom magacinu (sve naše knjige štampane do 1868. smatraju se pokretnim kulturnim dobrom, a mi ih imamo u  velikom broju).

 

 

RAD  ČITAONICA  I  MAGACINA

 

U korisničkoj čitaonici se sa čitaocima  radi od 8 do 19 časova, i tu se daju na poslugu sve monografske publikacije i ranija godišta periodike. Kako je stupio na snagu Pravilnik o radu Biblioteke Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (prečišćen tekst) koji donosi nove odredbe o načinu korišćenja fonda, tokom 2012. godine će se slati opomene korisnicima koji se ne ponašaju u skladu sa tim odredbama.

U čitaonici na galeriji se koristi tekuća periodika, službeni listovi i glasnici, zbirke važećih zakona i sl. i taj prostor je namenjen studentima master studija i doktorandima. Bibliotekari-informatori   pretraživiju sve dostupne elektronske bibliotečke baze, kao i pravne baze  dostupne preko KoBSON-a i internet-a, a njihov zadatak je i obuka  korisnika za služenje svim katalozima, elektronskim i lisnim, i svim pomenutim elektronskim bazama podataka. Ukoliko bude obezbeđena zamena za koleginicu koja je na porodiljskom odsustvu i ova čitaonica će raditi celodnevno. 

Osnovni posao u magacinu je pronalaženje traženih publikacija  i  vraćanje na mesto određeno  signaturom. Od ostalih tekućih poslova prioritetno će biti izdvajanje publikacija za povez i prepovez (planirano 1000 publikacija formata A4 i A5 i 100 formata A3), tomiranje periodike, kao  i ulaganje  u plastične kutije časopisa, separata i seminarskih radova, fascikliranje separata i brošura i postavljanje metalnih graničnika. Tokom letnjih meseci vrši se i rashod publikacija. Redovno će se sređivati i  doktorske i magistarske teze namenjene   razmeni, kao i slanje Anala Pravnog fakulteta u Beogradu. Neophodno je da se, kao i do sada,  jednom u toku godine detaljno očisti celokupan magacinski prostor, a za taj posao se angažuju radnici servisa koji održava i druge prostorije na Fakultetu.          

U Biblioteci je 11 stručnih radnika, ali  je knjižničar Milica Dušanić na dužem bolovanju i, sigurno, ni ove godine neće raditi, dok je Katarina Stefanović na porodiljskom, a Vanja Eror na trudničkom odsustvu. Ukoliko ne budu angažovani stručni radnici koji će ih zamenjivati   neki važni planirani stručni poslovi neće moći da budu obavljeni.  

 

Plan sačinila upravnica Biblioteke, dr Svetlana Mirčov

     

U Beogradu, 2. februara 2012.