<<nazad

Plan rada  Biblioteke Pravnog fakulteta Univerziteta u  Beogradu
za 2005. godinu

 

Biblioteka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu je specijalna, visokoškolska biblioteka i predstavlja  naučno-istraživačku radnu jedinicu Fakulteta. Njen zadatak je da zadovoljava potrebe  korisnika, prvenstveno nastavnika, saradnika i studenata Pravnog fakulteta, ali se njenim publikacijama mogu koristiti i svi drugi korisnici, shodno propisanim odredbama Pravilnika o radu Biblioteke. Da bi optimalno zadovoljila potrebe svojih korisnika Biblioteka popunjava fondove, sledeći principe dugoročne nabavne politike, monografskim, serijskim, audio-vizuelnim, elektronskim i svim drugim vrstama publikacija, obavlja prijem, inventarisanje, katalogizaciju, klasifikovanje, čuvanje i zaštitu, davanje na korišćenje bibliotečkog materijala, pružanje informacija, formiranje i čuvanje depozitnog fonda publikacija na svim medijima,  koje objavljuje Pravni fakultet, kao i  sve ostale bibliotečke poslove.

U 2005. godini samo su planirana sredstva za popunjavanje fondova  Biblioteke, koričenje i zaštitu publikacija i ta  suma iznosi 5.000.000 dinara. Sredstva su potrebna i za  radnih uređenje prostorija i čitaonica, za sanaciju i sređivanje magacina i za neophodnu tehničku i drugu opremu, a od toga, u velikoj meri, zavisi    dobro funkcionisanje Biblioteke.

 

STANJE I KADROVSKE POTREBE

 

 

U Biblioteci radi 10 stručnih radnika od kojih je dvoje na dužem bolovanju  i njih zamenjuju druga dva radnika. Ovaj broj stručnih radnika odgovara potrebama Biblioteke, ali bi dragocen bio  jedan bibliotekar-informatora koji bi  obavljao sve one poslove koji bi vodili  prerastanju naše biblioteke u moderan bibliotečko-informacini centar.

Planira se da pet stučnih radnika ove godine položi stručni bibliotekarski ispit, što je od izvanrednog značaja za stručni rada Biblioteke, jer u ovom trenutku samo upravnik biblioteke ima položen stručni bibliotekarski ispit.

 

 POPUNJAVANJE FONDOVA

 

Monografske publikacije (knjige)

kupovinom …..900

poklonom….  1000

razmenom ……  50

ukupno ……...1950 primeraka monografskih publikacija

 

Serijske publikacije (časopisi i novine)

Kupovinom..…………..120 (53  naša i 67 stranih, od toga 11 stranih u elektronskoj formi)  

razmenom za Anale……26 

razmenom………………...5

poklonom……………….17

ukupno  ………………..168 naslova serijskih publikacija

 

Međubibliotečka razmena će se i dalje odvijati   sa Pravnim fakultetom u Novom Sadu, Pravnim fakultetom u Nišu, Pravnim fakultetom u Kragujevcu, Pravnim fakultetom   u  Banja  Luci, Pravnim fakultetom u  Srpskom  Sarajevu, Pravnim fakultetetom u Mariboru, Fakultetom za Upravo u Qubljani, Pravnim fakultetom  Sveučilišta u Zagrebu, Pravnim fakultetom u Osijeku, Pravnim fakultetom  Sveučilišta u Rijeci i Pravnim fakultetom u Splitu, ali i sa drugim bibliotekama u zemlji i inostranstvu.

 

Pored postojeće razmene knjiga, doktorskih i magistarskih teza  i časopisa planiramo da razmenu uspostavimo  sa većim brojem  biblioteka u zemlji i inostranstvu, što će rezultirati i većim brojem publikacija.  Uspostavićemo i održavati redovnu komunikaciju i sa srodnim institucijama, ali i pojedincima u zemlji i inostranstvu radi razmene publikacija i informacija, dobijanja poklona i izazvanog poklona, poklanjanja publikacija, međubibliotečke posluge i svih drugih vidova saradnje.

 

Ove godine je osnovan i fond donacija Biblioteci Pravnog fakulteta namenjen kupovini potrebnih publikacija, a svim darodavcima će se  slati zahvalnice i njihova imena objavljivati tromesečno u Acta diurna.

 

Uspostaviće se  i održavati i svi vidovi saradnje sa relevantnim izdavačkim kućama u zemlji i inostranstvu, što podrazumeva organizovanje promocija, izložbi, predavanja i svih drugih manifestacija kulturno-obrazovnog karaktera. U ovom trenutku smo u pregovorima sa izdavačkim kućama  Klio i Beogradskom knjigom, a namera nam je da se broj ovih saradnika što pre proširi.  

 

Koričiće se i dalje određene serijske publikacije, ali će se intenzivno koričiti i najtraženije monografske publikacije kojima je neophodna ova vrsta zaštite.  

 

Za  depozitni  fond  Biblioteke   koji  će   činiti    sve   publikacije   koje   bude

objavljivao Pravni fakultet pribavljaće se po jedan primerak svakog naslova, trajno čuvati i  taj fond se neće izdavati korisnicima. Pokućašemo i da popunimo ovaj fond i publikacijama koje su objavljene ranijih godina i istovremeno proširimo i na publikacije naših nastavnika i saradnika koje su objavili drugi izdavači.

 

Sve pribavljane publikacije će biti ažurno inventarisane, signirati i za sve će biti urađeni kompletni bibliografski zapisi za elektonsku bazu Biblioteke. Biblioteka je krajem marta ove godine postala aktivan član Virtuelne biblioteke Srbije koji se bazira na Kooperativnom online bibliografskom sistemu i servisu (COBISS). U novu elektronsku bazu podataka unosiće se  monografske i serijske publikacije koje budu prinovljene tokom 2005. godine i analitički obrađivati članci iz stranih i naših monografskih i serijskih publikacija, ali će se retroaktivno unositi  zapisi koji su sada u  ISIS elektronskoj bazi Biblioteke. USAID je donacijom omogućeno je naše članstvo u COBISS-u za tekuću godine (licenca za dva stručna radnika iznosi 90 eura mesečno) i sredstva za isplatu honorara stručnjaku koji će unositi zapise za koje su oni zainteresovani (u ovom trenutku se još uvek ne zna veličina te sume).

 

I nadalje će se redovno štampati i ulagati listići u postojeće lisne kataloge i vršiti njihova revizija i redakcija.

 

KORIŠĆENJE FONDA I RAD ČITAONICA I MAGACINA

 

Planira se prema novom Pravilniku o radu Biblioteke celodnevan rad jedne opšte čitaonice od 8:oo do 19:oo časova i  pripajanje studentskog pozajmnog odeljenja ovoj čitaonici. U prvim mesecima nakon usvajanja Pravilnika odeljenje periodike i referensne zbirke biće otvoreno za korisnike do 15:oo časova, a kasnije u ovoj godine će i ono raditi celodnevno, ukoliko Biblioteka dobije odgovarajući smeštaj u velikoj čitaonici (sa belim stolovima).

 

Intenzivno će se raditi na unapređivanju stručnog rada Biblioteke i bibliotekara. Prvi korak je polaganje stručnog bibliotekarskog ispita koji će ove godine polagati najmanje 5 stručnih radnika. Planirane su i  obuke korisnika i kod nas i u Univerzitetskoj biblioteci, prvenstveno za pretraživanje u COBISS-u, ali i za pretraživanje relevantnih elektronskih baza podataka. Svi nastavnici i saradnici Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu kolektivno su u martu učlanjeni u Univerzitetsku biblioteku “Svetozar Marković” u Beogradu.

                              

Najvažnija dužnost i obaveza svake biblioteka je da u magacinskim prostorijama u kojima je pohranjen bibliotečki materijal  budu  optimalni tehnički uslovi za zaštitu i čuvanje publikacija: stalna temperatura od 16 do 18 stepeni,  relativna vlažnost vazduha 45% i zaštita od direktnog dejstva sunčevih zraka. Dakle, neophodno je da magacinske prostorije  budu suve, da  postoji higrometar koji pokazuje procenat vlage u vazduhu, da budu  dobro provetrene, da se redovno uklanja prašina iz prostorija i sa svih publikacija   i da, ako je moguće, budu  okrenute severu.

 

U svim prostorijama Biblioteke prisutna je vlaga, a vlaga je najveći neprijatelj knjižnom fondu jer pogoduje razvoju gljivičnih i drugih infekcija papira koje se lako šire, teško leče i brzo zahvataju sve publikacije, uz to su  opasne po zdravlje zaposlenih u Biblioteci i svih korisnika. U jednoj magacinskoj prostoriji Biblioteke je oluk niz koji se sa spoljašnje strane sliva voda,  kroz njega se slivaju voda, lišće i prljavština i sve se to često izliva u samu prostoriju, a postoji objektivna opasnost od veće poplave za vreme velikih kiša ili topljenja snega. U drugoj prostoriji je kuljala para iz cevi za grejanje i ovaj problem je  u mart otklonjen. U istoj prostoriji zidovi okrenuti spoljnoj strani su vlažni, ljušte se kreč i malter, pa su vlaga i buđ zahvatile i neke publikacije. Zaposleni u magacinu se sećaju da je na tom zidu bilo postavljeno nekoliko radijatora, ali ih danas nema. Smatramo da bi bili neophodno postaviti guste rešetke sa spoljne stane prozora okrenutih prema parku ili nekakvu drugu zaštitu, a  radi boljeg obezbeđenja magacina nužno je i uvođenje alarma. Sam fond treba dalje štititi od propadanja koričenjem, fascikliranjem i svim drugim merama zaštite. U martu je nabavljeno 100 komada plastičnih kutija u koje su uloženi seminarski radovi poslediplomaca koji se neukoričeni predaju Biblioteci. Posebno treba povesti računa o konzervaciji, restauraciji i čuvanju zbirke rariteta koja se sada, najvećim delom, čuva u metalnim ormanima.    

 

Potrebno je i sve prostorije Biblioteke okrečiti, promeniti zavese i podne presvlake, a najvažnije je urediti i prilagoditi novom načinu rada veliku  čitaonicu Biblioteke koja bi bila namenjena svim strukturama korisnika. U njoj se izdavale korisnicima publikacije, bilo bi dovoljno radnih stolova za korisnike, bilo bi dva ili više računara za pretraživanje, a tu bi bila smeštena tekuća periodika, celokupna referensna zbirka, svi lisni katalozi i ormani sa fiokama za zaduženja, laserski štampač, skener i fotokopir aparat. Potrebno je nabaviti i dva nova čelična ormana za raritete koji su sada smešteni na policama.


Plan rada koji je sačinila upravnik Biblioteke, dr Svetlana Mirčov, Bibliotečki odbor je usvojio na Trećoj sednici 18. aprila 2005.