Logo

Правни факултет

logo UB

Универзитет у Београду

Основни задаци и циљеви Факултета

Основна функција Факултета је образовање кадрова за послове у области државне управе и привреде.

Задаци су:

- даљи развој Универзитета у Београду и самог Факултета;

- образовање на студијским програмима на сва три степена;

- стална интеракција са установама које се баве развојем правног система и укључивање студената и наставника у тај процес;

- давање одговарајућег доприноса развоју законодавства;

- припремање кадрова за специфичне профиле у области пословног права;

- развој научних дисциплина које се изучавају на Факултету;

- развој научног подмлатка у складу са потребама развоја правне науке;

- осавремењавање наставних метода за реализацију студијских програма;

- интеграција регионалних и глобалних мрежа знања и праксе у стварању и примени права; ;

- подстицање предузетништва и нивоа квалитета уговора у привреди;

- праћење нових појава и института у области упоредног привредног права и дисеминација одговарајућих информација кроз процесе перманентног образовања;

- подстицање научноистраживачког рада студената у свим областима које се на Факултету изучавају; - сарадња у извођењу наставних програма са образовним установама на регионалном нивоу, хармонизација програма у европском простору и други облици сарадње на међународном нивоу.

Циљeви су:

- што већа ефикасност студијских програма;

- модернизација садржине студијских програма до нивоа потпуне хармонизованости са елитним европским правним факултетима;

- функционална интеграција Факултета у европски простор кроз међусобну сарадњу са факултетима на реализацији програма.

 

 

Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.