ДРУШТВЕНИ ЦИЉЕВИ

ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

 

Друштвена мисија Правног факултета Универзитета у Београду проистиче из његове укупне улоге у настанку и развоју не само српске, него и југословенске државе, доприноса којег је као институција и појединци који је чине, давао развоју идеје владавине права, одбрани достојанства човека али и свог народа.  Допринос Факултета, који је у највећем делу наше историје био и једина институција те врсте у земљи,  је очигледан и у свим другим областима друштвеног живота, у развоју привреде, социјалних служби, политике, у афирмацији земље у међународним оквирима…

Допринос Факултета свим напред наведеним процесима се огледа у две, међусобно тесно повезане равени: он је истовремено и најважнија научна институција у области правних наука у Републици, али и водећа образовна установа за кадрове који се баве правним и сродним пословима како у јавном, тако и приватном сектору нашег друштва.

Посебно указујемо на то да Факултет, као део система институција које не само што припремају кадрове, него и битно утичу на професионалност и квалитет законодавне делатности, стручност апарата јавне управе и локалних органа власти, а посебно на систем правосуђа, у преломним тренуцима за друштво добија још већи значај него у оним, на нашу националну несрећу, релативно ретким периодима мира, благостања и друштвене уређености. Баш у таквим тренуцима се исказује али и стиче и брани ауторитет најстарије правне образовно-научне институције нашег народа. Дакле, наша мисија није само да стручно и професионално припремамо оне који ће, попут занатлија, примењивати право, већ да као правна наука утичемо на његов развој спајајући истовремено научну истину и цивилизацијски образац који је изнедрила наша традиција са изазовима пред којима као народ стојимо.

Основна функција Факултета је образовање кадрова за послове у области државне управе и привреде. Ту функцију остварујемо првенствено кроз наставни процес, али и путем сталног унапређења научних дисциплина, као и утицајем на праксу. У настави је нагласак на упознавању суштине концепта владавине права и његовом усвајању од стране студената, чиме се постиже не само виши ниво њиховог знања, него и развија креативност и они припремају за стваралачку примену прописа. Будући развој нашег правног система као компонента процеса европских интеграција поставља пред правнике далеко сложеније захтеве од оних у ранијим периодима, те се ниво основних захтева образовне институције у области права данас мора сагледати уз наглашену динамичку димензију.

 

Друштвена мисија Факултета се може прецизно определити кроз дефинисање главних програма које овај реализује и следи у свом раду и развоју. То су, без претензија да их све набројимо, следећи:

 • Даљи развој Универзитета у Београду и самог Факултета;
 • Образовање на студијским програмима на сва три степена;
 • Стална интеракција са установама које се баве развојем правног система и укључивање студената и наставника у тај процес;
 • Давање одговарајућег доприноса развоју законодавства;
 • Припремање кадрова за специфичне профиле у области пословног права;
 • Развој научних дисциплина које се изучавају на Факултету;
 • Развој научног подмлатка у складу са потребама развоја правне науке;
 • Осавремењавање наставних метода за реализацију студијских програма;
 • Интеграција регионалних и глобалних мрежа знања и праксе у стварању и примени права;
 • Подстицање предузетништва и нивоа квалитета уговора у привреди;
 • Праћење нових појава и института у области упоредног привредног права и дисеминација одговарајућих информација кроз процесе перманентног образовања;
 • Подстицање научно истраживачког рада студената у свим областима које се на Факултету изучавају;
 • Сарадња у извођењу наставних програма са образовним установама на регионалном нивоу, хармонизација програма у европском простору и други облици сарадње на    међународном нивоу.

 

Остваривање програмских задатака још не подразумева и оптималност начина њихове реализације. Управо у томе лежи не само основа нашег интереса да максимално одговорима захтевима друштва, него и компаративна предност у односу на друге сличне институције. Захваљујући кадровском потенцијалу, референцама које Факултет има у националној и међународној правничкој заједници, дуго негованој сарадњи са сличним факултетима и универзитетима у Европи и свету, сматрамо да смо у стању да све напред наведене програме и реализујемо на начин који је потпуно упоредив са перформансама традиционално признатих академских средина. Ради тога ћемо се залагати за

 • Даље подизање ефикасности  наших студијских програма;
 • Модернизацију садржине студијских програма до нивоа потпуне хармонизованости са елитним европским правним факултетима;
 • Функционалну интеграцију Факултета у европски простор кроз међусобну сарадњу са факултетима на реализацији наставних програма и научних пројеката
 • Поновно успостављање односа сарадње са факултетима у региону, као једном од услова за боље разумевање, успостављање поверења и стварање основа за различите пројекте политичке и привредне сарадње и кооперације

 

Остваривање ових циљева ће се пратити системом индикатора којима се исказују резултати и то:

 • Код студената, пропорцијом броја уписаних полазника на одређени наставни програм и оних који га благовремено успешно заврше, а нарочито праћењем и исказивањем просечне пролазности по предметима, по годинама студија, дужини студија, као и методима интерног вредновања квалитета наставе од стране студената;
 • Код наставника, прецизним планирањем садржине и динамике у процесу савладавања одговарајуће дисциплине;
 • У процесу осавремењавања наставе, кроз праћење обима остваривања предиспитних обавеза и њихово разграњавање;       
 • Допринос развоју дисциплина, путем праћења индивидуалног научног рада на бази стандардних метода Министарства науке, реализација различитих пројеката за потребе домаћих и међународних институција, према референтним методологијама за вредновање резултата. 

 

Факултет ће се у реализацији наставних и других садржаја руководити општим принципима на којима почива европски образовни систем, а нарочито на:

 

 • Чувању и поштовању академских слобода;
 • Развоју демократских институција у друштву, у складу са европским стандардима;
 • Сталном подизању ефикасности и рационалности образовног процеса;
 • Праћењу објективних потреба друштва, јавног и приватног сектора, за новим садржајима;
 • Подстицању свих облика сарадње и унапређивања комуникација, почев од тимског рада на почетним нивоима, до активног, чак ауторског укључивања студената у развојне пројекте на студијама другог, а нарочито трећег степена;   
 • Јачању осећаја професионалне, односно струковне солидарности.

 

Да свест о циљевима и раду Факултета  превазилази само уско школску раван, већ води претварању образовања у систем комплексне сарадње на реализацији наставних пројеката у оквирима појединих програма, доказују и многобројни већ реализовани послови. Међу њима посебно истичемо да, сем сопствених, организујемо заједничке мастер програме са другим регионалним и европским факултетима, а настава се изводи на српском и водећим светским језицима.

Ради подизања сопствене одговорности, али и свести друштвеног окружења, о доприносу Факултета развоју правне културе у Србији и критичке правничке и друштвене мисли, Факултет не само што непрестано иновира свој наставни план, усклађујући га са тенденцијама у европском простору, него ствара и организационе и техничке претпоставке за то: један је од пионира у развоју електронске мреже, наставља са развојем и обогаћивањем своје библиотеке која је највећа специјализована библиотека у региону, створио је у свим наставним просторијама услове за примену савремених средстава и педагошких помагала, укључујући и могућности за одржавање видео линк конференција.

Ипак, најважнију компоненту његовог потенцијала чине кадрови. Убрзано подмлађивање наставно-научног кадра, којег данас са више од 50% чине млађи од 30 година, са обавезним програмима школовања и стручног усавршавања у водећим институцијама у свету и сопствена продукција не само уџбеника, него и монографске литературе из области права и сродних наука, на то указују. Сем издавања једног од најпрестижнијих српских часописа из области права и друштвених наука, Анала Правног факултета, који се штампа на српском и енглеском језику, међу насловима нађих издања на енглеском језику налазе се и монографије, као и поједини преведени уџбеници.  Научни рад стимулишемо и организацијом десетак научних скупова који се сваке године одржавају на Факултету, обавезно уз присуство гостију из иностранства. Ако томе додамо да су окончане припреме за почетак извођења наставе на докторским студијама у складу са болоњским принципима, намеће се закључак да је реално могуће остварити глобални циљ Факултета -  задржавање лидерске позиције у Србији у развоју образовања и научне мисли у области права.

Том циљу заједнички теже не само наставници, него и студенти Факултета: Факултет подстиче и помаже учествовање својих студената на најпрестижнијим регионалним и међународним такмичењима из међународног арбитражног права, међународног јавног права и другим, и на њима, по правилу, освајају врло висока места. Један од циљева Факултета, како се они у нашој средини схватају, јесте и што свестраније припремање студената за све облике друштвених активности које их очекују после дипломирања. Стога Факултет стимулише, делеко изнад стандарда који су усвојени као минимални на универзитетима, ангажовање студената у спорту, култури, организује специфична такмичења попут оног у говорништву, а такође подстиче и повезивање студентских организација са сродним на другим правним факултетима у иностранству.

Против профанизације и комерцијализације посла којим се бавимо, боримо се квалитетом, признањима која добијамо, али пре свега, признањима која добијају кадрови који, након дипломирања, налазе посао у државној управи и привреди. Чињеница што се и после тога периодично враћају на свој факултет ради осавремењавања и унапређивања знања, што је long life education постао стандард којег нисмо ми поставили нашим студентима, него захтев који су они поставили свом факултету, недвосмислено показује да је свест о друштвеној мисији Правног факултета Универзитета у Београду постала трајна тековина српског друштва.