Studije za inovaciju (specijalizaciju) znanja

Kontakt:
Iva Ruškuc, Institut za pravne i društvene nauke,

svakog radnog dana od  7.00 - 15.00 časova tel. 3027 741

e-mail

 

ZA UPIS STUDIJA ZA INOVACIJU (SPECIJALIZACIJU) POTREBNO JE PRILOŽITI:

-          OVERENU FOTOKOPIJU DIPLOME ILI UVERENJA O ZAVRŠENOM FAKULTETU ( kandidati sa završenim Pravnim fakultetom u Beogradu ne moraju da overavaju kopije);
-          JEDNA FOTOGRAFIJA;
-          JEDAN OBRAZAC ŠV-20;
-          STUDENTSKI KARTON ZA POSLEDIPLOMCE

-     DOKAZ O UPLATI ŠKOLARINE NA RAČUN PRAVNOGFAKULTETA:      840-1439666-55
  

poziv na broj:
84 - poresko savetovanje
74 - pravosudni ispit
 


PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

organizuje u školskoj 2016/17. godini studije za inovaciju (specijalizaciju) znanja iz oblasti

PORESKO SAVETOVANJE

u okviru kojih bi se proučavale sledeće celine:

1. Uvod u poresko pravo

2. Direktni porezi (porez na dohodak građana, porez na dobit pravnih lica, porezi na imovinu)

3. Indirektni porezi (porez na dodatu vrednost, akcize)

4. Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, sukob poreskih zakona i međunarodno poresko planiranje

5. Pravo privrednih društava

6. Poreski upravni postupak i upravni spor

7. Osnovi građanskog prava

8. Računovodstvo i finansijski izveštaji

Predavači: Prof. dr Dejan Popović, prof. dr Gordana Ilić-Popov, prof. dr Mirko Vasiljević, prof. dr Zoran Tomić, prof. dr Dragor Hiber, prof. dr Vera Leko, prof. dr Božidar Raičević, doc. dr Miloš Milošević, doc. dr Svetislav Kostić i drugi eminentni stručnjaci za pojedine poreske oblasti.

Studije traju dva semestra, a početak je planiran u novembru mesecu 2016. godine.

Nastava obuhvata 100 časova  i sastoji se od predavanja, vežbi, rešavanja slučajeva i seminara.

Pravo upisa imaju sva zainteresovana lica sa završenim pravnim ili ekonomskim fakultetom.

Polaznici posle odslušanih predavanja polažu završni ispit i po položenom ispitu stiču uverenje iz oblasti Poreskog savetovanja.

Rukovodilac studija: prof. dr Gordana Ilić-Popov

Upis počinje 1. oktobra 2016. godine.

Detaljnije informacije nalaze se na sajtu Fakulteta ili se mogu dobiti putem

e-mail adrese iva.ruskuc@ius.bg.ac.rs ili na telefon 3027 741.