(Govor Dekana Pravnog fakulteta na Alpbah večeri)

 

Poštovane ekscelencije, uvaženi gosti, koleginice i kolege, dragi studenti,

Veliko mi je zadovoljstvo da vas večeras u svojstvu dekana pozdravim i poželim dobrodošlicu u ime Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Kao što znate, ovo je prva godina da naš Fakultet organizuje letnju školu u saradnji sa Evropskim forumom Alpbah i iskreno se nadamo da će se realizacija ovog projekta nastaviti i u budućnosti. Teme poput prava Evropske unije i evropskih integracija postaju neophodno i nezaobilazno štivo za sve buduće i aktuelne pravnike, bez čijeg poznavanja danas više nije moguće adekvatno odgovoriti na izazove pravne struke. Ovo naročito u vezi sa jasnim ciljem Srbije – članstvo u Evropskoj uniji, radi čijeg ostvarenja je Srbija odlučno krenula u pravcu okončanja političke i ekonomske izolacije i pokrenula reforme u svim oblastima od javnog značaja – od ekonomije i pravosuđa, do vojske i medija. Kako se očekuje da Srbija postane puno­pravni član Evropske unije između 2012. i 2014. godine, pred nama je težak zadatak da izvršimo sve neophodne reforme, ali i da informišemo javnost i podučimo mlade generacije o tome šta ovaj proces donosi i na koji način je moguće obezbediti liberalizaciju trgovine, rekonstrukciju privrede, poštovanje četiri slobode, harmonizaciju domaćeg zakonodavstva evropskom, kao i odgovoriti na niz drugih aktuelnih izazova koje proces evropske integracije sa sobom neizostavno nosi. Jasno je da ovaj proces nije izvodljiv bez saradnje na polju obrazovanja, koji je i uslovio da naš Fakultet, među prvima u Srbiji, demonstrira svo­ju evropsku orijentaciju i da na naj­bolji mogući način implementira principe Bolonjske deklaracije kroz novi nastavni plan, dajući ta­ko doprinos i širem procesu reforme Univerziteta.

Svoju evropsku orijentaciju Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu pokazao je još 1997. godine, u vremenima kada je evropski put Srbije izgledao daleko i trnovito. Te godine, osnovane su specijalističe Evropske studije, u saradnji sa Evropskim univerzitetskim centrom Univerziteta u Nansiju, a uz podršku Ministar­stva inostranih poslova Francuske, Ambasade Francuske u Srbiji i Francuskog kulturnog centra. Danas ove studije imaju status master studija i nose ukupno 60 kredita, a nastavu na oba jezika izvode francuski i srpski profesori. Na predavanjima se izučavaju teme poput rada institucija Evropske unije, karakteristike pravnog poretka EU, evropsko poslovno pravo, ljudska prava, a posebna pažnja posvećena je upravo pravnim i ekonomskim aspektima približavanja zemalja zapadnog Balkana EU.

Kako izučavanje prava Evropske unije sve više zaokuplja pažnju na­še stručne javnosti, a kako je sticanje adekvatnih znanja iz tih obla­sti sine qua non evropskih integracija, Pravni fakultet u Beogradu uveo je novim nastavnim planom u kurikulum redovnih studija i posebne kurseve koji se tiču prava EU. Tako se na trećoj godini studija danas kao obavezni predmet izučava Pravo evropskih integracija, dok se u okvirima svih pozitivnopravnih predmeta obrađuje i evropski aspekt materije, ukoliko tome ima mesta, kao npr. Kompanijsko pravo EU, Poresko pravo EU, Ljudska prava i dr. Evropsko pravo postaje nezaobilazno štivo i na poslediplomskom kursu međunarodno-pravnog smera Fakulteta.

Pored pozitivnih izmena kurikuluma, naši profesori i asi­stenti pokazuju veliko interesovanje za daljim produbljivanjem tema koje se tiču evropskih inte­gracija. Tako je grupa nastavnika i saradnika dobila projekat Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine pod nazivom Pravni kapacitet Srbije za evropske integracije, čije je trajanje predviđeno za period od 2006. do 2010. godine. Jedan od rezultata projekta je i godišnje štampanje dvojezičnog zbornika radova svih saradnika na projektu, a prvi zbornik objavljen je krajem 2006. godine. U njemu se ob­javljeni radovi koji se bave različitim oblastima koji moraju biri harmonizovani sa pravom EU. Projekat predviđa i organizovanje 10 seminara koji će se baviti kompatibilnošću zakonodavstva Srbije sa zakonodavstvom EU.

Nedavno je otvoren i Centar za publikacije Pravnog fakulteta, koji omogućava svim zaposlenima da objavljuju knjige i druge publikacije koje su proizvod njihovog istraživačkog rada, a među prvim objavljenim knjigama je i knjiga prof. Budimira Košutića „Uvod u evropsko pravo“. I drugi profesori našeg Fakulteta objavili su dela monografskog karaktera koja tretiraju pitanja iz oblasti Prava EU. Tako npr. prof. dr Gordana Ilić-Popov je izdala knjigu pod nazivom „Poresko pravo EU,“ a prof. dr Branko Lubarda „Evropsko radno pravo.“ Dakle, interesovanje saradnika i asistenata Fakulteta za temama iz oblasti evropskog prava i evropskih integracija je veliko, o čemu svedoči i česta organizacija okruglih stolova na ove teme, ali i kratkih stručni kurseva koji se namenjeni studentima redovnih studija.

Imajući u vidu potrebu za što većim brojem predmeta koji će studentima omogućiti da što bolje nauče materiju Evropskog prava, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je kao član konzorcijuma fakulteta iz zemlje i regiona konkurisao i dobio trogodišnji Tempus projekat pod nazivom „Poslediplomske studije za Evropske integracije – POGESTEI“. Cilj projekta da se izgradi novi poslediplomski kurikulum priveden je kraju i Fakultet ulazi u fazu implementacije projekta, tj. organizovanja poslediplomskog kursa koji je zasnovan na multidisciplinarnom pristupu i koji se izvodi na engleskom jeziku. Teme su brižljivo odabrane i odnose se na utemeljenje, ciljeve i različite aspekte evropske integracije, a zastupljene su i teme iz ekonom­skog prava, ljudskih prava, demokratije i vladavine prava, kao i međunarodnih odnosa u kontekstu evropske integracije Zapadnog Bal­kana i Srbije. Navedeni sadr­žaji u skladu su sa razvojnim potrebama Srbije i njene integracije u Evropsku uniju, i treba da posluže formiranju eksperata, budućih intelektualnih elita i ljudskih resursa sposobnih za efikasno nastavljanje procesa uključivanja Srbije u evropske obrazovne, kulturološke, socio-ekonomske i političke tokove.

Pravni fakultet je bio i ostaje ne samo čuvar tradicije duge 166. godina, već i vesnik novih vremena. U ostvarenju ovih zahteva pomaže i činjenica da se veliki broj naših profesora i asistenata ško­lovao u inostranstvu. Još od osnivanja Fakulteta, posebno je bilo važno da se u njegovim amfiteatrima nalaze profesori koji su se školovali na prestižnim evrop­skim univerzitetima sa snažnom reputacijom. Tako su se u mlade naraštaje unosili izvorni evropski duh i ideje. Beč, Budimpešta, Berlin, Lajpcig, Pariz, Ženeva i drugi značajni evropski univerziteti školovali su velika pravnička pera tadašnje Srbije. Od Evrope su učili, ali su Evropi i vraćali mnogo profesori ovog Fakulteta, kao gostujući profesori vodećih univerziteta: Sorbone, Oksforda, Kembridža, Bolonje, Edinburga, Graca, Rima, Pariza, Moskve, Ženeve, Atine, Praga. S ponosom mogu da kažem da se u tom smislu ništa nije promenilo. Naši nastavnici su i danas česti gosti u inostranstvu, bilo kao stipendisti na stručnom usavršavanju, bilo kao gostu­jući predavači. I u tom smislu Pravni fakultet potvrđuje svoju evropsku orijentaciju i podstiče svoje zaposlene da aktivno uče­stvuju na međunarodnim akademskim skupovima i u radu relevantnih međunarodnih organizacija. Sigurno je da zato i ne iznenađuje činjenica da je veliki broj profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu nosio, ili još uvek nosi, titule potpredsednika Vlade, ministara i drugih visokih dr­žavnih službenika, ambasadora i sl.

Verujem da jedan od prioriteta država zapadnog Balkana mora bi­ti i aktivan rad na imidžu regiona. Predugo je Balkan imao konotaciju konflikta i nestabilnosti,  koje zahteva političko pomirenje i sta­bilizaciju odnosa, zajedničku borbu protiv kriminala i korupcije, ali i saradnju na polju obrazovanja. Imajući to u vidu, Pravni fakultet u Beogradu poslednjih godina zaključio je nekoliko sporazuma o saradnji sa fakultetima iz regiona (Maribor, Skoplje, Banja Luka, Split itd).

Takođe, učešće na regionalnim i međunarodnim takmičenjima iz raznih oblasti prava značajno je doprinelo povezivanju mladih u regionu i demonstraciji pravničkog znanja naših studenata. Dopustite mi da vas obavestim, odnosno podsetim, da su samo ove godine naši studenti osvojili visoko treće mesto na međunarodnom takmičenju iz Međunarodnog privrednog i arbitražnog prava u kon­kurenciji 177 fakulteta iz preko 40 zemalja sveta, da su vicešampionsku poziciju zauzeli na regionalnom takmičenju iz jurisprudencije Evropskog suda za ljudska prava, a da je naš student Uroš Živković osvojio nagradu za najboljeg govornika na regionalnom takmičenju Balkan Case Challenge u Beču. Dodatno, naš Fakultet je stalni učesnik takmičenja iz oblasti Međunarodnog javnog prava, Međunarodnog humanitarnog prava, a upravo sad dok pričamo u toku su pripreme za predstojeće takmiče­nje iz Međunarodnog krivičnog pra­va. Sve ove aktivnosti i uspesi na­ših studenata pomažu u izgradnji novog imidža Srbije, dokazujući da ona ima izuzetan potencijal mladih ljudi koji su spremni da Evropi i svetu pokažu da poseduju znanje i umeće koje će primeniti u svom budućem pravničkom angažovanju, a da Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i dalje čuva visoki ugled i tradiciju, koji su se gradili kvalitetnim radom kroz više decenija.

I ova letnja škola zamišljena je ne samo kao mesto na kojem će studenti iz regiona naučiti nešto novo o pravu Evropske unije, već i kao forum za razmenu iskustava u postupku pristupa EU i stvaranje dugoročnih kontakata i prijateljstva među vršnjacima koji će, ube­đen sam, biti nosioci politike regiona u budućnosti. Zato dozvolite da još jednom pozdravim ove mlade ljude, polaznike naše letnje škole iz Slovenije, Hrvatske, BiH, Crne Gore, Makedonije, Rumunije, Bugarske, Prištine, Niša i Beo­grada, i da im zahvalim što su ima­li hrabrosti i energije da se pored savladavanja redovnih školskih obaveza uhvate u koštac i sa ovim dodatnim zadacima koje nosi pohađanje kursa iz prava EU. Iskreno se nadam da su zadovoljni dosadašnjim radom na letnjoj školi i da ovo neće biti njihova jedina poseta Beogradu. Želeo bih ovom prilikom da im poželim mnogo sreće u budućem školovanju i da izrazim svoju nadu da smo svi zajedno uspeli da ih podstaknemo da nastave da se bave materijom evropskog prava. Zahvaljujem se i ostalim gostima što su upriličili današnji skup, kao i velikodušnosti donatora koji su omogućili realizaci ju ove letnje škole.

Prof. dr Mirko Vasiljević