Наставно-научно веће Правног факултета Унивлерзитета у Београду, на XX седници од 27. октобра 2008. године, разматрајући материјал везан за унапређивање стандарда наставе и квалитета уџбеника на академским студијама,  донело је следеће

 

 

З а к љ у ч к е

 

            1. Утврђује се обавеза присуства наставника и сарадника на Факултету два радна дана у седмици, у времену од 8 до 20 часова, по сопственом избору.

 

            У време дежурства, наставник односно сарадник може да укључи и најмање укупно два сата обавезног пријема студената, као и да обавља и друге наставне активности (настава, вежбе, испити).

 

            2. Утврђује се забрана одлагања часова наставе и испита, осим у изузетним ситуацијама, о чему се мора обавестити декан, односно продекан за наставу (забрањено је одлагање преко радника у администрацији или помоћног особља).

 

            3. Обавезују се наставници на редуцирање  - скраћивање наставних програма и елиминисање двоструких или вишеструких наставних садржаја у више наставних предмета.

 

            4. Обавезују се наставници на елиминацију дуплих уџбеника на истом предмету, а ако је то немогуће, одредиће се један уџбеник за једну школску годину, почев од школске 2009/10 године.

 

            5. Утврђује се обавеза преиспитивања метода и начина испитивања.

 

            6. Утврђује се обавезност постојања и придржавања испитних питања и коришћења испитног штива утврђеног на седници Наставно-научног већа.

 

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА

 

                                                                    Професор др Мирко Васиљевић