Na osnovu člana 192. Statuta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i člana 4. Pravilnika o dodeli počasnog doktorata Univerziteta u Beogradu, Nastavno-naučno veće Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na II sednici održanoj 15. februara 1999. godine, donelo je

  

O D L U K U

  

o pokretanju inicijative da Veće Univerziteta u Beogradu donese odluku o dodeli titule počasnog doktorata Univerziteta u Beogradu prof. dr i akademiku Hansu (Johanu) Ankumu.

   

O B R A Z L O Ž E Nj E

                       

Profesor dr Hans Ankum zaslužuje odavanje ove počasti iz dva razloga: kao renomirani naučnik i kao veliki prijatelj naše zemlje.

            Profesor Hans Ankum  je jedno od vodećih imena današnje romanistike u svetu. On je bio u više mandata dekan svog fakulteta, prorektor Univerziteta u Amsterdamu, član je Kraljevske akademije nauka i umetnosti Holandije. Dobio je tri titule počasnog doktora: Univerziteta u Eks-an-Provansu ( 1986. ); Slobodnog univerziteta u Briselu ( 1987. ) i Univerziteta u Bohumu ( 1995. ).  On je jedan od stubova međunarodnog udruženja za antičku pravnu istoriju ( Société International d' histoire des Droits de l' Antiquité ). Držao je predavanja na mnogim univerzitetima u Evropi i van nje.

            Naučni opus Hansa Ankuma je impresivan i obuhvata: 8 monografija, 8 zbirki članaka, 170 članaka.

            Pored toga, on je osvedočeni prijatelj našeg naroda i Fakulteta. To je pokazivao u dužem periodu i na razne načine.

             Profesor Ankum je desetak puta  bio gost Pravnog fakulteta u Beogradu i držao predavanja na poslediplomskim studijama, na redovnom kursu i na klubu Forum romanum. Takođe je gostovao na pravnim fakultetima u Kragujevcu, Novom Sadu, Podgorici. Na razne načine je pomagao našim asistentima: slanjem literature, sugestijama i savetima.

             

02-broj: 145/2                                                                                     DEKAN PRAVNOG FAKULTETA

18. februar 1999. godine                                                                          Profesor dr Oliver Antić 

B e o g r a d                                               

   


 Prilog br.1: Biografija Hansa Ankuma

 Studije prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Amsterdamu, profesor Hans Ankum je završio sa odlikom, a zatim proveo dve godine u Parizu, gde je studirao istoriju prava i pravnu papirologiju. Posle toga je izabran za asistenta za pravnu istoriju na Univerzitetu u Amsterdamu. Godine 1960. je prešao za asistenta u Lajden. Te godine je odbranio doktorsku disertaciju u Amsterdamu i izabran je za profesora Rimskog prava i Istorije holandskog prava u Lajdenu. Posle smrti profesora Hetnika, pozvan je da pređe na Amsterdamski univerzitet.

            Postao je direktor Instituta za pravnu istoriju, izabran je za dekana godine 1976-78 i 1989-91, za prorektora Univerziteta 1979-80 i 1989-91. Osnovao je klub Forum romanum na kojem je gostovalo mnogo uglednih romanista. Ovaj klub je bio inspiracija i model za istoimeni klub, osnovan na Pravnom fakultetu u Beogradu, na kojem je prof. Ankum više puta gostovao.

            Bio je jedan od omiljenih i cenjenih profesora. Školovao je više holandskih i stranih romanista, tako da je bio mentor u dvadesetak doktorskih disertacija. Gostovao je na više desetina evropskih i vanevropskih univerziteta, uključujući i one u našoj zemlji.

            Dobio je tri titule počasnog doktora: Univerziteta u Eks-an-Provansu (1986); Slobodnog univerziteta u Briselu (1987) i Univerziteta u Bohumu (1995).

            Od 1986. član je Kraljevske akademije nauka Holandije. Dobitnik je odlikovanja holandske vlade Riter reda holandskih lavova ( Ridder in der Orde van de Nederlandse Leeuw ). Bio je član parlamenta Južne Holandije od 1970. do 1974.


Curriculum Vitae

Johan Albert HANS ANKUMPRIVATE

 

   Born in Amsterdam on 23 July 1930.

   Studied Law at the University of Amsterdam 1948-1953. Studied juridical papyrology and medieval legal manuscripts at the University of Leiden 1950-1954. Advanced study Roman law and (old-)French law at the Faculty of Law of the University of Paris (actually: Paris II, Panthéon-Assas) 1954-1956.

   Promotion (LLD) at the University of Amsterdam in June 1962 on the thesis "De Geschiedenis der Actio Pauliana".

   1963-1965 ordinary professor of Roman law and old-Dutch law and 1965-1969 extraordinary professor of Roman law at the University of Leiden.

   1965-1995 ordinary professor of Roman law, legal history and juridical papyrology at the University of Amsterdam. Head of Department, Dean of the Faculty of Law 1976-1978 and 1990-1992. Vice-Rector of the University of Amsterdam 1979, 1984 and 1985. Since August 1995 emeritus professor.

   1970-1974 member of the parliament of the province Noord-Holland for the Democratic Party D'66.

   Since 1965 guestlectures (or visiting professor) at numerous universities in Europe, South Africa, the United States and Japan. Participated actively to hundreds of inter­na­tional congresses and seminars. Since 1965 more than 350 articles and bookreviews on Roman law, legal history and modern private law in legal reviews and volumes of studies.

   Since 1986 member of the Royal Nether­lands Academy of Sciences. Honorary doctor of the University of Aix-Marseille (1985), Brussels (Vrije Universiteit, 1986), Bochum (Ruhr Universität, 1995) and Belgrade (2005).

   The Queen of the Netherlands appointed Professor Ankum in 1992 Knight of the Order of the Dutch Lion.