Na osnovu člana 192. Statuta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i člana 4. Pravilnika o dodeli počasnog doktorata Univerziteta u Beogradu, Nastavno-naučno veće Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na sednici održanoj 20. decembra 1999. godine, donelo je

 

O D L U K U

           

o pokretanju inicijative da Veće Univerziteta u Beogradu donese odluku o dodeli titule počasnog doktora Univerziteta u Beogradu profesoru Hiroši Hokami.

Obrazloženje

Profesor dr Hiroši Hokama jedan od vodećih pravnika u Japanu, rođen je u Naha Sitiju, Okinava, Japan, 1932. godine.

I Profesor Hiroši Hokama diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Cuo 1956. godine. Stepen magistra prava stekao je 1958. godine na Fakultetu za javno pravo Univerziteta u Tokiju. Od 1986. godine do danas radi kao profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Cuo.

Svoju univerzitetsku karijeru profesor Hokama započeo je kao asistent na Tokijskom univerzitetu 1960. godine. Postaje profesor Upravnog prava 1968. na Pravnom fakultetu Cuo Univerziteta, gde i danas predaje.

Period od septembra 1970. do avgusta 1971. godine provodi na usavršavanju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Čikagu, SAD.

Od maja 1983. godine do juna 1983. godine bio je gostujući profesor Univerziteta u Marseju III, Francuska.

Direktor je Instituta za uporedno pravo Cuo Univerziteta od 1984. do 1987. godine.

Od novembra 1987. do oktobra 1991. godine bio je dekan Pravnog fakulteta Cuo Univerziteta, od novembra 1993. do novembra 1999. godine rektor Cuo Univerziteta.

Juna 1998. godine postaje počasni doktor Univerziteta u Marseju III, Francuska.

II Osim akademske karijere, profesor Hokama aktivan je i u brojnim drugim organizacijama i delatnostima vezanim za njegov rad na Univerzitetu.

Od 1983. do 1987. član je disciplinske komisije Japanskog udruženja pravnika.

Od 1997. godine član je Naučnog Saveta Japana.

Osim toga, bio je predsednik Saveta za zaštitu podataka o ličnosti (1988-1996), član komisije za reformu pravosudnog ispita (1990-1991), predsednik Saveta za slobodu informisanja i zaštitu ličnih podataka građana ( Haćioi, od avgusta 1996. do danas ) i dr.

III Profesor Hokama Hiroši autor je brojnih naučnih i stručnih radova monografskog karaktera, između ostalog: Savremeno upravno pravo (1996), Upravno pravo II ( 1996 ), Upravno pravo ( 1982 ), Uporedne studije upravnog postupka ( 1981 ), Američka i evropska javna preduzeća ( 1980 ), Uporedne studije o Ombudsmanu ( 1979 ).

Profesor Hokama Hiroši takođe je autor brojnih naučnih i stručnih članaka, između ostalog: Sloboda informisanja i pravni lekovi za njegovu za štitu ( 1981 ), Upravni spor i diskreciona ovlašćenja uprave ( 1980 ), Upravni postupak i zaštita ljudskih prava ( 1975 ), itd.

IV Imajući sve ovo u vidu, Pravni fakultet u Beogradu, negujući svoju dugogodišnju povezanost sa pravnim fakultetima i univerzitetima u svetu, pokreće predlog Veću Univerziteta u Beogradu da se profesoru dr Hiroši Hokama dodeli titula doktora honoris causa Univerziteta u Beogradu.

 

02-broj: 2062/3                                                            DEKAN PRAVNOG FAKULTETA

23. decembar 1999.                                      

Beograd                                                                       Profesor dr Oliver Antić