VEĆU UNIVERZITETA U BEOGRADU
Studentski trg 1
B e o g r a d

 

Na osnovu člana 195. Statuta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i člana 4. Pravilnika o dodeli počasnog doktorata Univerziteta u Beogradu ("Glasnik Univerziteta u Beogradu" br. 115 od 30. 12. 2002. godine), Naučno-nastavno veće Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na sednici održanoj 18. oktobra 2004. godine, usvajajući predlog Katedre za pravno-ekonomske nauke, jednoglasno je donelo

 

O D L U K U

            Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu pokreće inicijativu za dodelu počasnog doktorata Univerziteta u Beogradu prof. dr Svetozaru Pejoviću (Svetozar Pejovich), profesoru ekonomije sa Univerziteta Texas A&M, SAD.

 

O b r a z l o ž e nj e

            Prof. dr Svetozar Pejović je danas jedan od najznačajnijih predstavnika institucionalne ekonomije, posebne grane ekonomske teorije koja ima dugu tradiciju, ali koja je početkom sedamdesetih godina prošlog veka dobila poseban impuls, u velikoj meri i zahvaljujući radovima samog dr Pejovića. Rođen u Beogradu 1931. godine, Svetozar Pejović je studirao i diplomirao 1955. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zemlju je napustio 1958. godine i karijeru nastavio u Sjedinjenim Američkim Državama. Doktorat ekonomskih nauka stekao je 1963. godine na Univerzitetu Džordžtaun (Georgetown University) i od tada je predavao na više američkih univerziteta.

           

            Glavne oblasti Pejovićevog naučnog interesovanja su institucije i njihovi ekonomski efekti i u tom okviru ciljevi, organizacija i ponašanje preduzeća, sa posebnim osvrtom na institucionalne promene u tranziciji. Činjenice da je završio pravni fakultet, a doktorirao na ekonomskoj temi prirodno su predodredile njegov metodološki stav i interesovanje za institucionalnu ekonomiju i ekonomsku analizu prava. Naime, Svetozar Pejović posvećuje posebnu pažnju značaju prava, a pre svega prava svojine na ekonomsko ponašanje i daje analitički doprinos razvoju institucionalne ekonomije i ekonomske analize prava kao discipline koja je danas sastavni deo nastavnih planova, kako pravnih, tako i ekonomskih fakulteta. Ozbiljne analize u oblasti komparativnih ekonomskih sistema, kao i teorije preduzeća, organizacije i ponašanja preduzeća, kao i tržišta institucija, neizostavno se moraju pozivati na brojne knjige i članke koji su opravdali uključivanje Svetozara Pejovića u plejadu najpoznatijih svetskih ekonomista. Svakako najpoznatiji rezultat koji je proizašao iz Pejovićeve analize i primene metode škole svojinskih prava jeste tzv. Furubotn-Pejović efekat. Taj efekat je posledica svojinske strukture samoupravnog preduzeća, ali se ovaj efekat može generalizovati na sve slučajeve industrijske demokratije koja je nametnuta zakonom, a ne voljom vlasnika preduzeća. Ovim efektom se demonstrira da kolektivna svojina menja podsticaje za investiranje i alokativnu efikasnost preduzeća.

Svetska ekonomska struka je odala priznanje dr Pejoviću uključivanjem njegovog imena u listu od hiljadu najvažnijih svetskih ekonomista, od nastanka ekonomije, kao samostalne nauke, pa do današnjih dana. Spisak je objavljen u knjizi Who is Who in Economics, urednik M. Blaug (M. Blaug), izdavač Edward Elgar, Velika Britanija i SAD, 1998. Ta knjiga je biografski rečnik najvažnijih ekonomista u periodu od 1700. do 1996. godine. Imena naučnika koji se pojavljuju u ovoj knjizi izabrana su na osnovu kriterijuma citiranosti u dve stotine vodećih ekonomskih naučnih časopisa. Pored ove studije, ime Svetozara Pejovića se vrlo često nalazi i u ekonomskim enciklopedijama i leksikonima. To je ime koje se neizostavno citira u knjigama i člancima koji koriste metod škole svojinskih prava, odnosno nove institucionalne ekonomije.

           

            Imajući sve to u vidu, Naučno-nastavno veće Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu je sa zadovoljstvom učinilo pomenuti predlog i moli Univerzitet u Beogradu da sprovede potrebnu proceduru za dodeljivanje počasnog doktorata prof. dr Svetozaru Pejoviću.

 

                                                                              PREDSEDNIK NAUČNO-NASTAVNOG VEĆA

                                                                                                     Dekan
                                                                                      Profesor dr Mirko Vasiljević