Naučno-nastavno veće Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu je na svojoj sednici od 7. aprila 2003. godine, u skladu sa Statutom Fakulteta i Pravilnikom o dodeli počasnog doktorata Univerziteta u Beogradu (Glasnik Univerziteta u Beogradu br. 115 od 30.12. 2002. godine), jednoglasno donelo sledeću         

O D L U K U

            Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu pokreće inicijativu za dodelu počasnog doktorata profesoru Alanu Votsonu (Alan Watson) sa Univerziteta u Džordžiji, SAD.

O b r a z l o ž e nj e

            Prof. Alan Votson je jedan od najistaknutijih savremenih pravnih istoričara, komparativista i civilista. Najveći deo profesorske karijere je proveo u rodnoj Škotskoj i u Sad, gde i danas predaje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Džordžiji. Njegov impozantni opus čini više od 40 knjiga i nekoliko stotina članaka. Mesto u pravnoj i istorijskoj nauci je obezbedio objavljivanjem prvog i jedinog prevoda celokupnih Justinijanovih Digesta na engleski jezik ( The Digest of Justinian, Philadelphia 1985 [1998], University of Pennsylvania Press). Njegove knjige i udžbenici iz oblasti građanskog, rimskog i uporednog prava predstavljaju nezaobilaznu literaturu na pravnim fakultetima širom SAD, Velike Britanije i mnogih drugih evropskih zemalja. Svojim čuvenim delom Legal Transplants – An Approach to Comparative Law, koje je prevedeno na više svetskih jezika, a 2000. godine i na srpski, formulisao je originalan i nov teorijski pristup u izučavanju prava. Votsonova koncepcija o pravnim pozajmicama i presađivanju prava predstavlja poseban oblik antropološke difuzionističke teorije i bitno pomera ustaljena shvatanja, dovodeći u određenoj meri i koncept evolucije prava. Zbog svega toga, Alan Votson predstavlja jedno od najpoznatijih imena u savremenoj pravnoj nauci. Govori više od deset jezika.

            Imajući sve to u vidu, Naučno-nastavno veće Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu je sa zadovoljstvom učinilo pomenuti predlog i moli Univerzitet u Beogradu da sprovede potrebnu proceduru za dodeljivanje počasnog doktorata.