Logo

Правни факултет

logo UB

Универзитет у Београду

ЈАВНЕ НАБАВКЕ    

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за чип картице – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обавештење о закљученом уговору за чип картице 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за набавку материјала за техничко одржавање зграде – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обавештење о закљученом уговор за набавку материјала за техничко одржавање зграде

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA  у поступку јавне набавке мале вредности добара - набавка рачунарске опреме - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (03.07.2014.) 

Исправка конкурсне документације (07.07.2014.)

Питања и одговори

Обавештење о закљученом уговору за рачунарску опрему

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA  у поступку јавне набавке мале вредности добара - набавка рачунарске опреме - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (20.06.2014.) 

Измена и допуна конкурсне документације (26.06.2014.)

Питања и одговори

Обавештење о закљученом уговору за рачунарску опрему -  партија2

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA  у  поступку јавне набавке мале вредност ради набавке услуга – штампање образаца - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (22.05.2014.)

Обавештење о закљученом уговору за штампање образаца

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA у поступку јавне набавке мале вредности  - извршење услуге успостављања информационог система Правног факултета Универзитета у Београду - конкурсна документација (14.03.2014.)

Питања и одговори

Обавештење о закљученом уговору за информациони систем

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  у  поступку јавне набавке мале вредност ради набавке добра – репрезентације – конкурсна документација (11.03.2014.)

Обавештење о закљученом уговору репрезентација

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за набавку електричне енергије (7.3.2014.)

Обавештење о закљученом уговору за набавку електричне енергије 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA  у  поступку јавне набавке мале вредност ради набавке услуга – коричење књига, службених гласника и листова – конкурсна документација (6.3.2014.)

Обавештење о закљученом уговору

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA  у  поступку јавне набавке мале вредност ради набавке услуга – обезбеђење зграде Правног факултета у Београду - конкурсна документација (6.3.2014.)

Питања и одговори

Измена и допуна конкурсне документације

 

Mења се страна 5 конкурсне документације. Измењена конкурсна документација - интегрална верзија

У складу са чланом 63 став 5 Закона о јавним набавкама, продужава се рок за подношење понуда.
Нови рок за подношење понуда је 19.03.2014. године до 11 часова.
Отварање понуда је 19.03.2014. године у 12 часова у сали за седнице Факултета

Обавештење о закљученом уговору за обезбеђење зграде

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA  у  поступку јавне набавке мале вредност ради набавке добра – канцелариjски материјал - конкурсна документација (4.3.2014.)

Питања и одговори

Обавештење о закљученом уговору за канцеларијски материјал

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA  у  поступку јавне набавке мале вредност ради набавке добра – биротехнички материјал - конкурсна документација (4.3.2014.)

Обавештење о закљученом уговору за биротехнички материјал

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA  у  поступку јавне набавке мале вредност ради набавке добра – потрошни материјал за тоалете – конкурсна документација (4.3.2014.)

Обавештење о закљученом уговору за потрошни материјал за тоалете

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA у отвореном поступку јавне набавке услуге штампања публикација - конкурсна документација (4.3.2014.)

1. Питања и одговори

2. Питања и одговори

Обавештење о обустављању поступка за штампање публикација

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку  добара - средства за одржавање хигијене - конкурсна документација (4.3.2014.)

Обавештење о закљученом уговору за средства за хигијену

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке добара, ради закључивања оквирног споразума са више понуђача – набавка библиотечко - информационе грађе књига и часописа домаћих и страних издавача - конкурсна документација

Питања и одговори

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА у отвореном поступку јавне набавке добара – књига и часописа за Библиотеку Правног факултета у Београду

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA у отвореном поступку јавне набавке услуга, ради закључивања оквирног споразума са више понуђача – набавка угоститељских услуга. Конкурсна документација  (3.3.2014.)

Измена и допуна конкурсне документације

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - набавка угоститељских услуга

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку  услуга посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству - конкурсна документација (3.3.2014.)

Обавештење о закљученом уговору за путовања и смештај

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку добара – електричне енергије потребе потрошачa прикљученог на дистрибутивни систем на адреси:  Правни факултет, Београд, Булевар краља Александра 67. Конкурсна документација (29.01.2014.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (6.3.2014.)

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке добара, ради закључивања оквирног споразума са више понуђача  - набавка библиотечко - информационе грађе књигa  и часописa домаћих и страних издавача. Конкурсна документација (17.01.2014.)

Питањa и одговори

Страна 37 (исправљена)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA у отвореном поступку јавне набавке услуга, ради закључивања оквирног споразума са више понуђача – набавка угоститељских услуга. Конкурсна документација  (13.01.2014.)

Измена и допуна конкурсне документације
стр 2, стр 4, стр 9, стр 17 и 18, стр 22, стр 29 и 30 Измењена конкурсна документација-интегрална верзија
У складу са чланом 63 став 5 Закона о јавним набавкама, продужава се рок за подношење понуда.
Нови рок за подношење понуда је 18.02.2014. године до 13 часова.
Отварање понуда је 18.02.2014. године у 14 часова у сали за седнице Факултета

Питањa и одговори

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА НАБАВКУ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности услуге - кетеринга. Конкурсна документација  (13.01.2014.)

Обавештење о закљученом уговору

 

Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.