ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ РАСПИСУЈЕ

  К О Н К У Р С

 

за избор у звање и заснивање радног односа:

 

 

а) једног асистента за Уставноправну ужу научну област – предмет: Уставно право , са пуним радним временом, на одређено време од три године.

Услови: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) или има академски назив магистра наука из научне области за коју се бира. Избор се врши у складу са чланом 72. и  чланом 122. став 5.  Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10,  93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и чланом   109. Статута Факултета.

 

б) једног сарадника у настави за ужу научну област Кривично право - предмет Међународно кривично право, са пуним радним временом, на одређено време од годину дана.

Услови: студент мастер академских или специјалистичких студија, који је студије првог  степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8 (осам). Ближи услови утврђени су чланом 71. став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр.76-05, 100-7-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и чланом 109 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

 

 

 

 

Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству) подносе се Правном факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

 

 

Конкурс је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ број     од 79  од 25.8.2017.  године и у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“ број 740 од 30.8.2017.  године.