ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ РАСПИСУЈЕ

 

  К О Н К У Р С

 

за избор у звање и заснивање радног односа:

 

а)  једног ванредног професора за Пословноправну ужу научну област – предмети: Трговинско право и Берзанско право, са пуним радним временом, на одређено време од пет година.

Услови: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом  64. став  7.  Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и чланом 105. и 107. Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

 

б) једног сарадника у настави за ужу научну област Економија и право (Економска анализа права) – предмет Основи економије, са пуним радним временом, на одређено време од годину дана.

Услови: студент мастер академских или специјалистичких студија, који је студије првог  степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8 (осам). Ближи услови утврђени су чланом 71. став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр.76-05, 100-7-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и чланом 109 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

 

Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству) подносе се Правном факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

 

 

 

Конкурс је објављен у „Службеном гласнику“ Републике Србије  број 16  од 2.3.2017. године  и у публикацији Националне службе за запошљавање  „Послови“  број 716 од 8.3. 2017. године.