ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ РАСПИСУЈЕ

  К О Н К У Р С

 

за избор у звање и заснивање радног односа:

 

а)  једног редовног професора за Пословноправну ужу научну област – предмете: Компанијско право, Трговинско право и Стечајно право, са пуним радним временом, на неодређено време.

Услови: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом  64. став  9.  Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и чланом 105. и 107. Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

б)  једног ванредног професора за ужу научну област Социологија права – предмет Основи социлогије права, са пуним радним временом, на одређено време од пет година.

Услови: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом  64. став  7.  Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и чланом 105. и 107. Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

в) једног асистента за ужу научну област Социологија права – предмет: Основи социологије права , са пуним радним временом, на одређено време од три године.

Услови: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) или има академски назив магистра наука из научне области за коју се бира. Избор се врши у складу са чланом 72. и  чланом 122. став 5.  Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10,  93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и чланом   109. Статута Факултета.

г) једног сарадника у настави за Међународноправну ужу научну област – предмет Увод у право европских интеграција са пуним радним временом, на одређено време од годину дана.

Услови: студент мастер академских или специјалистичких студија, који је студије првог  степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8 (осам). Ближи услови утврђени су чланом 71. став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр.76-05, 100-7-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и чланом 109 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

 

Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству) подносе се Правном факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

 

 

Конкурс је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 88 од 29.9.2017. године и у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“ број 745 од 4.10.2017. године, као и на интернет страницама Правног факултета Универзитета у Београду.

 

 

 

 

ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

 РАСПИСУЈЕ

 

КОНКУРС

 

за избор у звање:

 

1. Расписује се конкурс за избор у звање једног (1) демонстратора  за помагање наставницима у извођењу  наставе и вежби на Kатедри за грађанско право на Правном факултету Универзитета у Београду, за Грађанскоправну ужу научну област – предмет Грађанско право – општи део и Стварно право, на одређено време за школску 2017/2018. годину.

2. Расписује се конкурс за избор у звање једног (1) демонстратора  за помагање наставницима у извођењу  наставе и вежби на Kатедри за правну историју на Правном факултету Универзитета у Београду, за  ужу научну област Правна историја – предмет Упоредна правна традиција, на одређено време за школску 2017/2018. годину.

 

 

Услови:

 

- студент мастер академских односно докторских студија у области правних наука, односно других одговарајућих наука који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам ( 8 ) и који показује смисао за наставни рад;

 

-  пријаве кандидата са прилозима (биографија, дипломе о одговарајућој стручној спреми, докази о испуњавању додатних услова или способности, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству) подносе се Правном факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра бр. 67;

 

   - рок за подношење пријава  је 15 дана од  дана објављивања огласа.

 

  

  Конкурс је објављен у дневном листу „Политика“
                                                27. 09. 2017. године