ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ РАСПИСУЈЕ

  К О Н К У Р С

 за избор у звање и заснивање радног односа:

 

 

а једног доцента за Пословноправну ужу научну област – предмети: Међународно трговинско право и Арбитражно право, са пуним радним временом, на одређено време.

Услови: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом  64. став  5.  Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење и 68/15) и чланом 105. и 107. Статута Правног факултета Универзитета у Београду. 

 

  

Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству) подносе се Правном факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

  

Конкурс је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ броj 59  од 16. Јуна 2017. године и у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“ од  21.6. 2017. Године..

 

 

 

 

 

ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ  РАСПИСУЈЕ

 

КОНКУРС

 за избор у звање:

 

1. Расписује се конкурс за избор у звање једног (1) демонстратора  за помагање наставницима у извођењу  наставе и вежби на Kатедри за правно-економске науке на Правном факултету Универзитета у Београду, за ужу научну област Јавне финансије и финансијско право– предмет Пореско право, на одређено време за школску 2017/2018. годину.

  

Услови:

 

- студент мастер академских односно докторских студија у области правних наука, односно других одговарајућих наука који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам ( 8 ) и који показује смисао за наставни рад;

 

-  пријаве кандидата са прилозима (биографија, дипломе о одговарајућој стручној спреми, докази о испуњавању додатних услова или способности, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству) подносе се Правном факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра бр. 67;

 

   - рок за подношење пријава  је 15 дана од  дана објављивања огласа.

 

 

  Конкурс је објављен у дневном листу „Политика“

                                                17. јун 2017. године

 

 

 

 

ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

 

РАСПИСУЈЕ

 

КОНКУРС

 

за избор у звање:

 

1. Расписује се конкурс за избор у звање два (2) демонстратора  за помагање наставницима у извођењу  наставе и вежби на Kатедри за кривично право на Правном факултету Универзитета у Београду, за ужу научну област  Кривично право – предмет Кривично процесно право, на одређено време за школску 2017/2018. годину.

 

 

Услови:

 

- студент мастер академских односно докторских студија у области правних наука, односно других одговарајућих наука који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам ( 8 ) и који показује смисао за наставни рад;

 

-  пријаве кандидата са прилозима (биографија, дипломе о одговарајућој стручној спреми, докази о испуњавању додатних услова или способности, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству) подносе се Правном факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра бр. 67;

 

   - рок за подношење пријава  је 15 дана од  дана објављивања огласа, до 13. jула 2017. године