ЗАДУЖБИНА МИЛИВОЈА ЈОВАНОВИЋА                                      Београд, 26.01.2009. године                                     

И ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА                                                         03 Број: 612-41/5/09                                                                                     

Студентски трг 1

 Б е о г р а д    

                                       

            На основу члана 8. и  17. Статута Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, Одбор Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, на сeдници одржаној 26.01.2009. године донео је

 

О Д Л У К У

 

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА

ЗАДУЖБИНЕ МИЛИВОЈА ЈОВАНОВИЋА И ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ  У ТРОШКОВИМА ШКОЛАРИНЕ СТУДЕНТИМА ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТИМА ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА, ЗА ШКОЛСКУ 2008/2009. ГОДИНУ

 

Члан 1.

Расписује се Конкурс за партиципацију у трошковима школарине пет студентата докторских академских студија Универзитета у Београду- Економског факултета (пет) и Универзитета у Београду-Правног факултета (једна), за школску 2008/2009. годину.

 На Конкурс се могу пријавити студенти докторских академских студија Универзитета у Београду-Економског факултета и студенти докторских академских студија Универзитета у Београду-Правног факултета.

 

Члан 2.

            Партиципација, у износу од  25.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.

 

Члан 3.

Критеријуми за добијање партиципације:

            1) редовно уписивање наредне школске године у оквиру одређеног студијског програма,

2) висина просечне оцене свих  положених предмета током студирања, преко 9,00 и

3) студенти који нису добили средства за финансирање докторских академских студија Универзитета у Београду од Министарства просвете, Министарства за науку и технолошки развој, факултета и других установа и институција.  

 

Члан 4.

Потребна документација:

·         ПРИЈАВА (Образац бр. 1 – преузети (PDF) са сајта www.bg.ac.yu/jovanovic_celovic.php или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),

·         УВЕРЕЊЕ о упису одговарајуће године студија,

·         УВЕРЕЊЕ о положеним предметима и просечној оцени свих положених предмета,

·         ИЗЈАВА да нису добијена средства за докторске академске студије,

·         ИЗВОД из евиденције незапослених лица,

·         ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ.

 

 

2.

 

Члан 5.

Рок за подношење пријава је од 28. јануара до 11. фебруара 2009. године.

            Пријаве се подносе Правном и Економском факултету.

            Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за старање о имовини Универзитета, задужбина и фондова, на телефон 3207-426, и на сајту www.bg.ac.yu/jovanovic_celovic.php

 

                                                                              Члан 6.

            Избор кандидата обавља Економски, односно Правни факултет и предлог одлуке о додели стипендија достављају Одбору Задужбине.

            На основу предлога факултета, Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о додели партиципације.

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ

 

                                                           

                                                             Проф. др Бранко Медојевић