ЗАДУЖБИНА МИЛИВОЈА ЈОВАНОВИЋА                                                                    Београд, 26.01.2009. године      

И ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА                                                                                                         03 Број: 612-41/6/09

Студентски трг 1

 Б е о г р а д              

                             

            На основу члана 8. и  17. Статута Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, Одбор Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, на сeдници одржаној 26.01.2009. године донео је

 

О Д Л У К У

 

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ 9 СТИПЕНДИЈА

ЗАДУЖБИНЕ МИЛИВОЈА ЈОВАНОВИЋА И ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА

СТУДЕНТИМА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ,

 ЗА ШКОЛСКУ 2008/2009. ГОДИНУ

 

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу девет стипендија студентима Универзитета у Београду-Правног факултета , за школску 2008/2009. годину.

На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија и дипломских академских студија-мастер Универзитета у Београду- Правног факултета који се финансирају из буџета Републике Србије.

Апсолвенти немају право учешћа на Конкурсу.

 

Члан 2.

            Критеријуми за добијање стипендије су:

            1) редовно уписивање наредне школске године,

            2) висина просечне оцене свих  положених предмета током студирања, најмање 8,50.

            3) општи успех 5,0 постигнут у средњем образовању за студенте I године,

            4) други постигнути резултати (научни и стручни радови, значајни успеси на домаћим и међународним такмичењима студената и сл.).          

 

Члан 3.

            Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Задужбине.

            

Члан 4.

            Стипендија се додељује на годину дана, у месечном износу од 6.000,00 динара.

 

   Члан 5.

            Потребна документација:

·         ПРИЈАВА (Образац бр. 1 – преузети (PDF) са сајта www.bg.ac.yu/jovanovic_celovic.php или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),

·         УВЕРЕЊЕ о упису одговарајуће године студија,

·         УВЕРЕЊЕ о положеним предметима и просечној оцени свих положених предмета,

·         ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ.

 

        Члан 6.    

            Рок за подношење пријава је од 28. јануара до 11. фебруара 2009. године.

            Пријаве се подносе Правном факултету.

            Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за старање о имовини Универзитета, задужбина и фондова, на телефон 3207-426, и на сајту www.bg.ac.yu/jovanovic_celovic.php

 

                                                                              Члан 7.

            Избор кандидата обавља Правни факултет и предлог одлуке о додели стипендија доставља Одбору Задужбине.

            На основу предлога Факултета, Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о додели стипендија.

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ

 

 

                                                                           Проф. др Бранко Медојевић