Saradnja sa drugim institucijama

 

Pravni fakultet u Beogradu ostvaruje mnogobrojne naučne i stručne kontakte u zemlji i svetu, što je rezultat dugogodišnje razvijene naučne, nastavne i stručne saradnje. O bogatoj saradnji svedoče i brojni gosti Pravnog fakulteta uglavnom iz inostranstva, koji su održali veliki broj predavanja i nekoliko kurseva studentima osnovnih studija. Gosti u nastavi >>

2016/2017

Potpisan Protokol o saradnji u realizaciji programa volontiranja sa ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević potpisao je Protokol o saradnji u realizaciji programa volontiranja sa dekanima Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, prof. dr Simom Avramovićem i prof. dr Draganom Simićem. Događaju je prisustvovao i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević.

Organizator programa je ovo Ministarstvo, u cilju promocije volontiranja i pružanja pomoći korisnicima volontiranja, a posebno onim građanima Republike Srbije kojima je pomoć najpotrebnija, koji se obrate Ministarstvu ili ustanovama socijalne zaštite za pružanje pomoći radi efikasnijeg ostvarivanja njihovih prava u oblastima iz delokruga Ministarstva.

Ovaj projekat je baziran tako da prvih 200 studenata tokom naredna tri meseca - po izboru 100 sa Pravnog i Fakulteta političkih nauka - počnu sa volontiranjem u najkraćem mogućem roku u Ministarstvu, na poslovima za koje se i školuju i koje bi sutra trebalo da rade.

Volonteri u skladu sa ovim programom, koji ima jasnu dužinu trajanja, mogu da budu studenti na osnovnim, master, specijalističkim ili doktorskim studijama Fakulteta političkih nauka ili Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ovaj projekat će omogućiti studentima master i poslednje godine studija ne samo sticanje novih znanja u praksi, nego ce najuspešnijim volonterima biti ponuđen i trajniji radni angažman.

 

Ugovor o izradi kolektivne monografije Nomotehnika i pravničko rasuđivanje

Dekan Pravnog fakulteta prof. dr Sima Avramović i predstavnici Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) potpisali su 11. jula 2017. godine ugovor o izradi kolektivne monografije Nomotehnika i pravničko rasuđivanje. Cilj monografije je da doprinese sistematizaciji i analitičkom pristupu u izradi zakonodavnih akata. Monografija će biti korisna svim zaposlenima u državnim organima i telima koji se bave donošenjem opštih pravnih akata. Studentima prava će biti korisna kao dopunska literatura za predmet Nomotehnika i pisanje pravnih akata na osnovnim studijama, ali i za druge oblasti pravničkog obrazovanja na pravnim fakultetima, kao i na drugim nivoima studija. Najzad, zbog aktuelnosti većine tema u svakodnevnom, političkom i socijalnom kontekstu, knjiga je namenjena i tzv. širokoj čitalačkoj publici.

Osim toga, predviđeno je i održavanje tri treninga – u Nišu, Novom Sadu i Aranđelovcu. Treninzi u lokalnim samoupravama namenjeni su zaposlenima u lokalnim predstavničkim organima i predstavljaće dobrodošlu pomoć u razumevanju preobražajnog konteksta i pomoć u unapređenju nomotehničkih veština. Uz to, treninzi treba da pokažu kakve su potrebe za ovom vrstom znanja, pa tako isto i koliko su teme obuhvaćene monografijom podesne da te potrebe zadovolje.

Monografija će biti predstavljena na Opštem seminaru Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Rukovodilac ovog projekta je prof. dr Radmila Vasić.

 

Sporazuma o razmeni studenata između Univerziteta u Beogradu – Pravnog fakulteta i Ekonomskog univerziteta u Beču

Učesnici međunarodnog naučnog projekta Restructuring of Companies and EU Law inicirali su zaključivanje Sporazuma o razmeni studenata između Univerziteta u Beogradu – Pravnog fakulteta i Ekonomskog univerziteta u Beču. Sporazum je zaključen u junu 2017. godine, pošto su ga potpisali rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladimir Bumbaširević, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Sima Avramović, prorektor za akademske programe i studentska pitanja Ekonomskog univerziteta u Beču prof. dr Edith Littich i dekan za međunarodnu saradnju Ekonomskog univerziteta u Beču prof. dr Wolfgang Obenaus. Na ovaj način je omogućena razmena dva studenta osnovnih ili master studija sa svake institucije svake akademske godine, u trajanju od jednog semestra.

 

Ugovor o saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Beogradu i O. P. Jindal Global University (Indija)

Dekani pravnih fakulteta Univerziteta u Beogradu i O. P. Jindal Global University (Indija) potpisali su 2. juna 2017. godine ugovor o saradnji ovih dveju institutcija. Ugovorom je predviđena saradnja u oblasti naučnog istraživanja, nastave, razmene studenata svih nivoa studija, zajedničkih istraživačkih projekata, seminara i stručnih skupova, programa profesionalnog razvoja i drugih aktivnosti od zajedničkog interesa.

 

Ugovor o zajedničkoj realizaciji projekta pod nazivom „Pravna klinika online“

Dana 13. oktobra 2016. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i nevladina organizacija za pružanje pravne pomoći putem interneta „Pro Bono“ zaključili su ugovor o zajedničkoj realizaciji projekta pod nazivom „Pravna klinika online“. Pod okriljem ovog projekta, naši studenti će pripremati pravne savete i odgovarati na postavljena pitanja korisnikâ usluga organizacije „Pro Bono“. Na taj način će ispuniti i svoju statutarnu obavezu u pogledu polaganja ispita jedne od veština predviđenog nastavnim planom Pravnog fakulteta.

 

 

Ugovor o saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Narodne banke Srbije

Prof. dr Sima Avramović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke Srbije potpisali su u ponedeljak, 17. oktobra 2016. godine, ugovor o saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Narodne banke Srbije. Cilj ovog ugovora je da doprinose stvaranju podsticajnog ambijenta koji će omogućiti da najbolji studenti, po završetku Fakulteta, ostaju da rade u Srbiji. Slične sporazume potpisali su i dekani deset fakulteta u oblasti ekonomskih, pravnih i organizacionih nauka iz Beograda, Kragujevca, Niša, Kosovske Mitrovice i Subotice. Sporazumi predviđaju saradnju u oblastima formiranja programâ studentskih praksi, praćenja rada studenata i formiranja programa zapošljavanja, u skladu s mogućnostima Narodne banke, formiranja mentorskih programa za studente, organizovanja predavanja predstavnikâ Narodne banke Srbije na fakultetima, kao i obuka koje bi zaposlenima u Narodnoj banci Srbije organizovali nastavnici i saradnici fakultetâ, učešća predstavnikâ Narodne banke Srbije konferencijama fakultetâ i druge oblike saradnje.

 

Ugovor o saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Privredne komore Srbije

Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Sima Avramović i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež potpisali su u sredu, 9. novembra 2016. godine ugovor o saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Privredne komore Srbije. Cilj ovog ugovora je produbljivanje uspešne i dugovečne saradnje potpisnica, koja će doprineti razvoju i unapređenju stručnjakâ iz oblasti privrednog prava, kao i jačanju obrazovnih, naučnih i istraživačkih kapaciteta Privredne komore Srbije i Pravnog fakulteta. Ugovor predviđa saradnju u oblastima formiranja programa studentskih praksi, organizovanja gostujućih predavanja predstavnikâ Privredne komore Srbije, pohađanje odgovarajućih specijalističkih kurseva na Pravnom fakultetu od strane predstavnikâ Privredne komore Srbije, zajedničko organizovanje naučnih i stručnih skupova iz oblasti privrednog prava, zajedničko učešće u postupku utvrđivanja pravnih stavova o pitanjima značajnim za praksu, i druge oblike saradnje.

Potpisivanju ugovora prisustvovao je i predsednik Stalne arbitraže pri Privrednoj komori Srbije prof. dr Mirko Vasiljević, koji je je podsetio da se uspostavlja novi komorski sistem i dodao da je potpisani sporazum važan u uslovima kada Privredna komora Srbije želi da ojača arbitražni način rešavanja sporova i sve alternativne načine rešavanja privrednih sporova, u šta će biti uključeni i naši profesori i studenti koji su se već dokazali na međunarodnim takmičenjima. Svečanom potpisivanju sporazuma prisustvovali su i Ivana Jakovljević, sekretar Stalne arbitraže pri Privrednoj komori Srbije, Predrag Petrović, generalni sekretar Privredne komore Srbije i doc. dr Milena Đorđević, prodekan za međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta.

 

Sporazum o saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova

U sredu, 30. novembra 2016. godine, potpisan je Sporazum o saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Cilj Sporazuma je uspostavljanje saradnje potpisnica koja će doprineti razvoju i unapređenju kapaciteta Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Pravnog fakulteta. Potpisivanjem sporazuma stvorene su i mogućnosti za dodatno usavršavanje miriteljâ i arbitarâ i promovisanje instituta mirnog rešavanja (individualnih i kolektivnih) radnih sporova među studentima, kao i za razmenu informacijâ i iskustava, učešće u realizaciji projekata, organizovanje seminara i skupova, te razvoj izdavačke delatnosti u oblastima od obostranog interesa.

Sporazum su potpisali dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Sima Avramović i direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mile Radivojević. Potpisivanju sporazuma prisustvovali su zamenik direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Ivica Lazović, sekretar Pravnog fakuteta Miljko Valjarević, koji je i jedan od arbitara iz Imenika miritelja i arbitara Agencije, i doc. dr Ljubinka Kovačević.

 

Plodna saradnja sa Pravnim fakultetom u Hong Kongu

Na osnovu Ugovora o saradnji između Beogradskog univerziteta i jednog od vodećih univerziteta iz Azije City University Hong Kong od oktobra 2016. godine, kao i sporazuma o razmeni studenata pravnih fakulteta ovih univerziteta od aprila 2017. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je u periodu od 15. maja do 15. juna 2017. godine imao čast da ugosti četrnaestočlanu studentsku delegaciju iz Hong Konga. Za studente iz Hong Konga organizovana je jednomesečna nastava pod okriljem kursa na engleskom jeziku `Uvod u srpski pravni sistem`, s ukupnim fondom nastave od 43 časa. Ciljevi ovog programa saradnje između našeg fakulteta i Pravnog fakulteta iz Hong Konga su da se promoviše globalna perspektiva pravničkog obrazovanja među studentima, radi proširenja znanja, razumevanja i povezanih pravnih veština. Takođe, ovaj program ima za cilj i to da se studentima iz Hong Konga pruži iskustvo studiranja i života u stranoj jurisdikciji, radi razumevanja lokalnog pravnog sistema, kulture i različitog društvenog okruženja; da se ulije osećaj za globalno razumevanje među studentima prava kojima će to koristiti u daljem razvoju karijere; te da se stvori globalno partnerstvo među pravnim fakultetima iz različitih delova sveta, radi razvijanja novih pogleda na pravničko obrazovanje.

Na kursu ‘Uvod u srpski pravni sistem` razmatrane su teme koje se tiču srpske pravne istorije, ustavnog prava, krivičnog i krivično procesnog prava, građanskog i građansko procesnog prava, upravnog prava, prava stranih ulaganja, prava konkurencije, trgovinskog prava, kompanijskog prava, ekonomskog prava, poreskog prava i arbitražnog prava. U izvođenju nastave učestvovali su: prof. dr Vuk Radović, prof. dr Dušan Popović, prof. dr Tatjana Jevremović Petrović, prof. dr Tanasije Marinković, prof. dr Tatjana Jovanić, prof. dr Mirjana Radović, doc. dr Milena Đorđević, doc. dr Vanja Bajović, doc. dr Svetislav Kostić, doc. dr Marko Jovanović, doc. dr Vuk Cucić, doc. dr Nina Kršljanin i asistenti Branka Babović i Miloš Vukotić.

Predavanja na engleskom jeziku u okviru kursa `Uvod u srpski pravni sistem` su bila otvorena i za naše studente, a studentima iz Hong Konga je u ovom periodu omogućeno i da prisustvuju drugim predavanjima koja su u to vreme održavana kod nas, u okviru Mastera evropskih integracija, za njih su organizovane i posete državnim institucijama i advokatskim kancelarijama, a neki od njih su svoj boravak u Beogradu produžili za još jedan mesec jer im je pružena prilika da pohađaju plaćenu letnju praksu u beogradskim advokatskim kancelarijama.

Svečanom završetku jednomesečnog kursa prisustvovali su i dekan pravnog fakulteta City University Hong Kong prof. dr Gerain Hovels, kao i prof. dr Andre Jansen, direktor doktorskih studija u Hong Kongu, koji su za naše studente pripremili prezentaciju o mogućnostima studiranja u Hong Kongu, kao i o mogućnostima dobijanja stipendija za doktorske studije. U razgovoru sa Upravom Fakulteta, kolege iz Hong Konga su izrazile zadovoljstvo i zahvalnost na realizovanoj saradnji, a dogovoreni su i novi zajednički projekti, kako na planu razmene studenata, tako i na planu razmene nastavnika, organizovanja zajedničkih naučnih konferencija i istraživačkih poduhvata.

Akademski koordinator saradnje između našeg fakulteta i pravnog fakulteta City University Hong Kong sa naše strane bila je doc. dr Milena Đorđević, prodekan za međunarodnu saradnju, u čemu su joj svesrdno pomagali asistent Miloš Vukotić i Andrea Nikolić, studentkinja doktorskih studija, dok je ispred Pravnog fakulteta iz Hong Konga saradnju koordinirao naš diplomac, a sada docent na City University Hong Kong dr Mateja Đurović.

 

2015/16

Sporazum o akademskoj saradnji sa Institutom za ljudska prava Ludvig Bolcman

U petak, 4. marta 2016. godine u Dekanatu potpisan je sporazum o akademskoj saradnji između Centra za ljudska prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Instituta za ljudska prava Ludvig Bolcman iz Beča. Opšti ciljevi ovog sporazuma su promovisanje saradnje u nastavi i istraživanju, olakšavanje realizacije međunarodnih projekata i jačanje naučnih napora partnerskih institucija. Partnerske institucije se, radi ostvarenja ciljeva iz ovog sporazuma, u granicama svojih zakonskih i statutarnih ovlašćenja, a u zavisnosti od raspoloživih sredstava, obavezuju da podstiču privremenu razmenu nastavnika, istraživača i studenata, promovišu bilateralne i multilateralne aktivnosti, projekte i programe, razmenjuju publikacije i druge istraživačke materijale i materijale za obuku, sarađuju na svaki drugi način koji strane smatraju korisnim i od značaja za njihov rad, a u vezi sa temama: demokratija, vladavina prava i ljudska prava. Ispred centra za ljudska prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu sporazum je potpisao dekan Pravnog fakulteta prof. dr Sima Avramović, a ispred Instituta za ljudska prava Ludvig Bolcman potpisnik je bio direktor Centra prof. dr Hanes Treter. Potpisivanju sporazuma prisustvovale su i prof. dr Ivana Krstić, direktor Centra za ljudska prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i doc. dr Milena Đorđević, prodekan za međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Sporazum o saradnji sa EPS-om

Elektroprivreda Srbije (EPS) je 16. decembra 2015. godine potpisala sporazum o saradnji sa dekanima Pravnog, Elektrotehničkog, Mašinskog, Ekonomskog, Rudarsko-geološkog i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sporazum, u vidu pisma o namerama, omogućava unapređenje saradnje sa fakultetima, otvaranjem vrata EPS-a za studente da dođu na praksu, a najboljima da tu započnu svoju karijeru i da se usavršavaju i razvijaju. Na svečanosti povodom potpisivanja Sporazuma, dekan Pravnog fakulteta prof. dr Sima Avramović je poručio da bi trebalo aktivirati Karijerni centar Univerziteta tako što bi se u direktnom kontaktu kompanijama predstavljali najbolji studenti.

 

Sporazum o saradnji sa kancelarijom Saveta za nacionalnu bezbednost

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka potpisali su 22. oktobra 2015. godine sporazum o saradnji. Sporazumom je predviđena izgradnja dugoročne stručne, tehničke i obrazovne saradnje, kroz razmenu informacija i iskustava, pripremu i realizaciju projekata, organizovanje savetovanja i seminara, razmenu znanja, kao i kroz razvoj stručne baze podataka u oblastima saradnje i izdavačke delatnosti.

 

Memorandum o saradnji  sa društvom Daleki istok

U utorak, 20. oktobra 2015. godine, potpisan je memorandum o saradnji između društva „Daleki istok“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Do saradnje je došlo na inicijativu Odbora za međunarodnu i lokalnu saradnju Studentskog parlamenta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i studenta prodekana Nikole Ilića. Potpisnici memoranduma, dekan prof. dr Sima Avramović i predsednik društva „Daleki istok“ Goran Vasiljević, zaključili su da će memorandum doprineti kvalitetu vannastavnih aktivnosti na Pravnom fakultetu i da će se značaj ove inicijative pokazati u narednom periodu.

Društvo „Daleki istok“ je neprofitna organizacija koja se bavi promocijom kineske kulture i jezika. Studenti Pravnog fakulteta će, zahvaljujući potpisanom memorandumu, imati priliku da besplatno uče kineski jezik po sertifikovanom programu „Prozor Šangaja“, koji je najeminentniji u svetu kada se radi o promociji kineske kulture. Svi polaznici ovog programa dobijaju priliku da u narednim godinama steknu govornu osnovu i unaprede znanje kineskog jezika, a na kraju svake godine očekuje ih ispit koji se polaže u Ambasadi Narodne Republike Kine. U skladu sa položenim stepenom ispita studenti će dobijati sertifikate.

Škola kineskog jezika počela je sa radom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 27. novembra 2015. godine u skladu sa potpisanim memorandumom o saradnji između Pravnog fakulteta i društva „Daleki istok“, na inicijativu odbora LUMNIS Studentskog parlamenta Pravnog fakulteta.

Prvu generaciju studenata koji pohađaju ovaj vid fakultativne nastave na Pravnom fakultetu čini preko devedeset naših studenata. Nastava se odvija u prostorijama Pravnog fakulteta, u okviru projekta „Prozor Šangaja“ i potpuno je besplatna za sve naše studente.

Projekat promocije kineske kulture pod nazivom „Prozor Šangaja“ pokrenuli su grad Šangaj i Biblioteka Šangaja, sa ciljem da u gradovima i zemljama širom sveta ostvare saradnju sa lokalnim organizacijama i institucijama kulture i obrazovanja, putem koje bi se što bolje predstavila kineska kultura, a, ujedno, i razmenila iskustva u oblasti saradnje na poljima kulture i obrazovanja. Od 2009. godine društvo „Daleki istok“ je partner Biblioteke Šangaja u projektu „Prozor Šangaja“ i iste godine pokreće Centar za kinesku kulturu i jezik „Prozor Šangaja“ u Beogradu, u saradnji sa Domom kulture Studentski grad. U okviru rada i aktivnosti ovog centra, uspostavljena je besplatna škola kineskog jezika i kulture za redovne studente osnovnih studija na Univerzitetu u Beogradu, što je omogućilo brojnim studentima da se upoznaju sa kineskim jezikom i kulturom, kako kroz nastavu jezika, tako i putem posebno organizovanih predavanja i prezentacija iz oblasti kulture. Program nastave priprema i vodi prof. Marina Pop Cenić, koja je diplomirala na katedri za dalekoistočne studije na Univerzitetu Peking. Sa druge strane, društvo „Daleki istok“ je, kao nosilac projekta „Prozor Šangaja“ u Srbiji, obezbedilo određeni broj knjiga kineskih izdavačkih kuća za biblioteke u Beogradu i Srbiji, uključujući biblioteku Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

2014/15

Sporazum o saradnji sa prekršajnim sudom

Dana 10. jula 2015. godine potpisan je Sporazum o saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Prekršajnog suda u Beogradu, koji su, u ime ovih dveju institucija, potpisali dekan Pravnog fakulteta prof. dr Sima Avramović i predsednik Prekršajnog suda u Beogradu sudija Milan Marinović. Cilj ovog sporazuma je da se uspostavi dugoročna saradnja, koja će doprineti razvoju i unapređivanju rada obeju institucija. Zaključeno je da takva saradnja, s obzirom na značaj koji ove institucije imaju u Republici Srbiji, može doprineti i razvoju prava u celini.

 

Sporazum o saradnji sa advokatskom kancelarijom Mijatović

Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Sima Avramović i advokat Dušan Mijatović potpisali su 11. maja 2015. godine Sporazum o saradnji. Ovaj sporazum treba da doprinese razvoju i unapređenju rada obe strane, pre svega, kroz organizovanje praktične obuke studenata u advokatskoj kancelariji Mijatović. Sastanku su prisustvovali i prof. dr Aleksandra Jovanović, prodekan za finansije i prof. dr Slobodan Marković, prodekan za nauku

 

Sporazum o saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije zaključili su sporazum o saradnji. Sporazum su 5. marta 2015. godine, u Dekanatu Pravnog fakulteta, potpisali dekan prof. dr Sima Avramović i vršilac dužnosti direktora Zavoda Nevenka Novaković. Cilj Fakulteta je da, kroz upoznavanje s problemima prakse iz oblasti intelektualne svojine i njihovo rešavanje, kao i kroz izvođenje nastave uz oslonac na praksu, podigne svoj naučni i nastavni potencijal na još viši nivo. Cilj Zavoda je da, kroz upoznavanje novih teorijskih dostignuća, uporednopravnih rešenja i naučnih mišljenja o pojedinim problemima u praksi, omogući zaposlenima i Zavodu u celini što bolje obavljanje ove važne društvene uloge. Od zaključenog sporazuma posebnu korist imaće studenti, pošto će Zavod za intelektualnu svojinu za njih organizovati praktičnu obuku.

Potpisivanju sporazuma o saradnji prisustvovali su i Tatjana Stevanović, rukovodilac grupe za međunarodnu saradnju u Zavodu za intelektualnu svojinu, prof. dr Slobodan Marković, prodekan za naučni rad i međunarodnu saradnju, i prof. dr Dušan Popović.

 

Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji teleoma Srbija i SD Pravnog fakulteta Victoria

Telekom Srbija je, iznova prepoznavši svoju društveno odgovornu misiju, zaključio ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Sportskim udruženjem Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu „VICTORIA“. Ovo je prvi put da Telekom zaključi ovakvu vrstu ugovora, imajući u vidu značajne rezultate univerzitetskog sporta u Srbiji, kojima se, u prvom redu, ističe futsal sekcija Pravnog fakulteta, osvajač Prve univerzitetske futsal lige, nekoliko turnira na domaćem tlu i srebrne i bronzane medalje na međunarodnim prvenstvima u Valensiji i Rimu. Telekom Srbija je prepoznao kvalitet ove selekcije, koja će naš univerzitetski futsal predstavljati na Međunarodnom turniru u Istanbulu u maju ove godine, čime je poslala jasnu poruku – imate prijatelje!

 

Sporazum o saradnji  sa Srpskom Pravoslavnom crkvom

U cilju obrazovanja mladih, obezbeđivanja medijskog prostora akademskoj zajednici i afirmacije nauke, mladih naučnika i medijskog aktivizma, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Srpska Pravoslavna Crkva, Arhiepiskopija beogradsko-karlovačka, ustanova televizijska i video produkcija „Televizija Hram“ su 26. januara 2015. godine potpisali protokol o saradnji.

Protokol su, u prisustvu Njegove Svetosti Patrijarha srpskog g. Irineja i rektora Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladimira Bumbaširevića, potpisali dekan Pravnog fakulteta prof. dr Sima Avramović i glavni i odgovorni urednik TV Hram protojerej-stavrofor Stojadin Pavlović.

Na osnovu ovog protokola, Televizija Hram će pružati neophodnu stručno-tehničku podršku i obezbediti medijski prostor za promovisanje i predstavljanje Pravnog fakulteta, dok će Pravni fakultet, sa svoje strane, obezbediti punu pomoć i saradnju pri realizaciji medijskih sadržaja i programa koji će se proizvoditi sa tim ciljem.

Dugoročna poslovno-tehnička saradnja odvijaće se kroz saradnju u oblasti medija, informisanja, prikupljanja, obrade i emitovanja informacija od obostranog interesa; saradnju u izradi projekata i konsultativnih usluga u pravnoj oblasti i drugim oblastima iz domena poslovanja Televizije Hram; tehnološko-kreativnu saradnju sa ciljem edukacije i osposobljavanja studenata za izradu medijskih sadržaja. Predviđa se i promocija naučnih skupova, predavanja, kulturnih manifestacija, publikacija i obeležavanja značajnih istorijskih jubileja vezanih za događaje i ličnosti srpske kulture, tradicije i hrišćanske vere na novi, medijski i moderniji način, a pri tom, da se na blizak i razumljiv način približi i pojasni širim društvenim slojevima značaj koji je pravna nauka imala i ima u razvoju svih društvenih epoha. Takođe, realizacija dogovorenih medijskih sadržaja predstavljala bi doprinos afirmaciji Fakulteta i pravnih nauka i zastupljenosti sadržaja iz akademskog života u medijskom prostoru Srbije. Prema protokolu, Pravni fakultet će nastojati da obezbedi učešće stručnih konsultanata i drugih saradnika po svom izboru, stručnu literaturu i druge tehničke uslove, u skladu sa svojim mogućnostima, a što će doprineti realizaciji dogovorenih programa.

 

 

2013/14

Sporazum o saradnji sa I i III osnovnim sudom u Beogradu

Dana 28. aprila 2014. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu posetila je delegacija beogradskih sudova u sastavu sudija Tanja Šobat, v. f. predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu i sudija Dušan Agatonović, v. f. predsednika Trećeg osnovnog suda u Beogradu. Tom prilikom, potpisan je Sporazum o saradnji, sa ciljem obostranog unapređenja rada i napretka, a što bi kao krajnji rezultat trebalo da ima razvoj prava u celini.

 

Sporazum o saradnji  sa Komorom izvršitelja

Predsednik Komore izvršitelja Aleksandra Trešnjev i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Sima Avramović potpisali su 4. aprila 2014. godine Sporazum o saradnji Komore izvršitelja i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ugovorne strane nameravaju da uspostave dugoročnu saradnju, s ciljem da se ostvari razmena informacija i iskustava u pitanjima vezanim za nauku i praksu u oblasti prava. Osim toga, blagodareći Sporazumu, studenti završne godine studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu biće u mogućnosti da obave obaveznu praksu u kancelarijama privatnih izvršitelja članova Komore izvršitelja.

 

Sporazum o saradnji sa Fakultetom organizacionih nauka

Pravni fakultet i Fakultet organizacionih nauka zaključili su 3. decembra 2013. godine Sporazum o poslovnoj saradnji. U ime Pravnog fakulteta, sporazum je potpisao prodekan, prof. dr Vladan Petrov, a u ime Fakulteta organizacionih nauka, dekan prof. dr Milan Martić. Zaključenju Sporazuma prisustvovali su prof. dr Slobodan Marković, prodekan za nauku, prof. dr Dobrosav Milovanović i sekretar Fakulteta Miljko Valjarević. Ovaj sporazum ima za cilj da Pravni fakultet i FON, kao vodeće obrazovne i naučne institucije u Republici Srbiji, stave na raspolaganje svoje kadrovske potencijale neophodne za restrukturiranje javnog sektora i dodatno obrazovanje zaposlenih u njemu, kako bi država, u što kraćem roku, bila u stanju da na adekvatan način izvršava sve obaveze koje su u procesu integrisanja u EU.

Ugovorne strane se obavezuju da će svoje teorijsko i empirijsko iskustvo uložiti u obuku kadrova iz javnog sektora u okviru reforme javnog sektora i procesa integracije Srbije u EU.

 

2012/13

Sporazum o saradnji  sa Ministarstvom spoljne i unutrašnje trgovine

U skladu sa Sporazumom o saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, kao pravnog sledbenika Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, u četiri organizacione jedinice Sektora tržišne inspekcije organizovaće se studentska praksa za 16 studenata četvrte godine osnovnih studija, apsolvenata i studenata master studija. Počev od 4. marta, dve grupe kandidata biće sukcesivno raspoređene na praksu u periodu od ukupno osam nedelja, u okviru kojih će studenti biti angažovani pet radnih dana u nedelji, šest sati dnevno. Ministarstvo će izdati potvrde o obavljenoj praksi i preporuke studentima u skladu sa rezultatima volontiranja. Ovo će biti druga generacija studenata Pravnog fakulteta koja je na praksi u Sektoru tržišne inspekcije.

U isto vreme prošle godine, grupa naših studenata obavila je stručnu praksu, ostavivši veoma dobar utisak, zbog čega je Sektor tržišne inspekcije dodelio našem Fakultetu zahvalnicu i izrazio želju da se, pored prakse u beogradskom odeljenju tržišne inspekcije, studentska praksa organizuje i u odeljenjima u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, za studente pravnih fakulteta državnih univerziteta sa sedištem u ovim gradovima.

 

Sporazum o saradnji sa Advokatskom komorom Srbije

Na svečanoj akademiji koja je održana 2. marta 2013. godine, povodom Dana advokature, potpisan je Sporazum o saradnji Advokatske komore Srbije i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sporazum, koji su potpisali predsednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Sima Avramović, ima za cilj poboljšanje međusobne komunikacije, zajedničke nastupe i pomoć razvoju demokratskih institucija. Ugovorne strane su, u tom smislu, konstatovale je predmet ovog sporazuma stvaranje pravnog i faktičkog okvira za njihovu institucionalnu saradnju, koja posebno podrazumeva zajedničke aktivnosti koje se tiču ukazivanja na sistemske propuste u funkcionisanju sudova i državnih organa, propuste sudske prakse, neustavnosti donetih i nedostatke zakona u postupku usvajanja, a u cilju ispravljanja pomenutih propusta. Osim toga, aktivnosti ugovornih strana biće usmerene i na organizovanje seminara i okruglih stolova, zajedničku izdavačku aktivnost, upoznavanje studenata Pravnog fakulteta sa značajem, ulogom i položajem advokature u društvu, kao i učešće nastavnika i asistenata Pravnog fakulteta u nastavi Advokatske akademije Advokatske komore Srbije.

 

Aneks sporazuma o saradnji sa Ministarstvom spoljne i unutrašnje trgovine

Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Sima Avramović i državni sekretar Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Tatjana Matić su 26. februara 2013. godine potpisali Aneks Sporazuma o saradnji u cilju nastavka realizacije studentske prakse u Sektoru tržišne inspekcije. Naš Fakultet i Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, kao pravni sledbenik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, organizuju studentsku praksu u četiri organizacione jedinice Sektora tržišne inspekcije za 16 studenata četvrte godine, apsolvenata i studenata master studija Pravnog fakulteta. Studenti će od 4. marta do 10. maja obaviti praksu, koja podrazumeva da će četiri nedelje biti angažovani pet radnih dana u nedelji, šest sati dnevno. Ministarstvo će im, pritom, izdati potvrde o obavljenoj praksi i dati preporuke u skladu sa rezultatima volontiranja. Ovo će biti druga generacija studenata Pravnog fakulteta koja je na praksi u Sektoru tržišne inspekcije, budući da je u isto vreme prošle godine, grupa naših studenata obavila stručnu praksu, ostavivši veoma dobar utisak, zbog čega je Sektor tržišne inspekcije dodelio Pravnom fakultetu zahvalnicu. Istovremeno je izražena želja da se pored beogradskog odeljenja tržišne inspekcije, studentske prakse organizuju i odeljenjima u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, za studente pravnih fakulteta državnih univerziteta u ovim gradovima.

 

Ugovor o poslovnoj saradnji sa Službenim glasnikom

U okviru manifestacije „Svetosavski dani”, u petak, 25. januara 2013. godine, potpisan je Ugovor o poslovnoj saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Službenog glasnika. U ime ovih dveju institucija, ugovor su potpisali dekan Pravnog fakulteta prof. dr Sima Avramović i v. d. direktora Službenog glasnika prof. dr Radoš Ljušić. Potpisivanjem Ugovora nastavljena je višegodišnja uspešna saradnja Pravnog fakulteta i Službenog glasnika, koju je obeležilo saizdavaštvo velikog broja knjiga, dok je novim ugovorom, saradnja proširena i na studente. Studentima Pravnog fakulteta će, naime, biti omogućeno korišćenje najpouzdanije baze propisa, koju razvija Službeni glasnik, a koja olakšava kretanje kroz pravni sistem države i garantuje autentičnost i tačnost propisa i drugih pravnih informacija kako državnim organima, privrednim društvima i drugim pravnim subjektima, tako i svim građanima Srbije. Nakon svečanog potpisivanja ugovora, prof. dr Radoš Ljušić i doc. dr Tanasije Marinković, urednik „Pravne biblioteke” Službenog glasnika predstavili su najvažnija izdanja objavljena pod okriljem ove biblioteke, poput izabranih spisa Dragoljuba Jovanovića, Miodraga Jovičića i Mihaila Đurića, komentara naših aktuelnih propisa i knjiga iz edicije „Ustav i ustavni koncepti”.

 

Protokol o saradnji sa Agencijom za restituciju

U četvrtak, 27. decembra 2012. godine u Dekanatu je potpisan Protokol o saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Agencije za restituciju. U ime ovih dveju institucija, Protokol su potpisali dekan Pravnog fakulteta prof. dr Sima Avramović i direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić, a osnovni cilj ove saradnje predstavlja obezbeđivanje stručne prakse i usavršavanja apsolvenata Pravnog fakulteta u Agenciji za restituciju. Agencija za restituciju će, zajedno sa Pravnim fakultetom, po potrebi, raspisivati konkurse za obavljanje šestomesečne stručne prakse u Agenciji i to u područnim jedinicama u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, omogućavajući apsolventima sticanje praktičnih znanja iz oblasti imovinskog, upravnog i naslednog prava i kancelarijskog poslovanja. Osim toga, Agencija za restituciju će omogućiti apsolventima koju su obavili stručnu praksu da, nakon diplomiranja, zaključe ugovor sa Agencijom, radi osposobljavanja za samostalni rad u struci i polaganja državnog i pravosudnog ispita. Budući da je objavljen prvi konkurs za obavljanje stručne prakse u Agenciji, Pravni fakultet je već prosledio Agenciji spisak kandidata za učešće u ovom programu.

 

Sporazumom o saradnji između Univerziteta u Gvadalahari i Univerziteta u Beogradu

Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Sima Avramović i prodekan za nauku prof. dr Slobodan Marković su, u prisustvu prof. dr Dalibora Soldatića, prorektora za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu, 10. oktobra 2012. godine ugostili ministra savetnika Ambasade Španije Francisco de Miguel Alvares-a. Tema ovog sastanka je bila razvijanje saradnje sa univerzitetima u Španiji, a naročito mogućnost uvođenja španskog jezika na Pravnom fakultetu kao jednog od izbornih predmeta. Ambasada Španije je izrazila spremnost da besplatno organizuje kurseve španskog jezika za naše studente, kao i napredni kurs španskog jezika za pravnike, koji bi se održavao na našem fakultetu. Ambasada Španije je ponudila i da većim delom, uz manji doprinos Pravnog fakulteta, finansira dolazak profesora iz Španije koji bi održali jedan broj predavanja za naše studente, kao i da omogući recipročni odlazak naših profesora na univerzitete u Španiji, koji bi imali poziv da tamo održe predavanja.
Dekan je nakon ovog sastanka dogovorio sa predstavnicima Studentskog parlamenta da se sprovede anketa među studentima, kako bi se saznalo da li postoji interesovanje za uvođenje španskog jezika na Fakultetu, kao i da li određeni broj studenata već ima predznanje ovog jezika, što bi im omogućilo da prate kurs Španski za pravnike.
U cilju bližeg definisanja saradnje koja je dogovorena na prvom sastanku, dekan prof. dr Sima Avramović se još jednom sastao sa predstavnicima Španske ambasade u Beogradu 30. oktobra 2012. godine. Ovog puta su to bili ambasador Španije u Republici Srbiji Arturo Laclaustra i ministar savetnik Francisco de Miguel Alvares. Gosti su obavešteni da je za dvadesetak dana, interesovanje za osnovni kurs španskog iskazalo preko 300 studenata, a za Španski za pravnike preko 20. Isto tako, gosti su upoznati da u okviru Erasmus programa dvojica studenata iz Granade studiraju ove godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. Takođe, u skladu sa sporazumom o saradnji između Univerziteta u Gvadalahari i Univerziteta u Beogradu, otvoren je konkurs za prijavljivanje zainteresovanih studenata našeg Univerziteta koji bi deo studija želeli da provedu u Gvadalahari, kao studenti na razmeni. Sve ovo otvara veliki prostor za razmenu studenata i nastavnika između našeg fakulteta i univerziteta u Španiji, kao i snažniju vezu sa ovom državom i njenom kulturom.

 

2011/12

 

Sporazum o saradnji sa Poreskom upravom republike Srpske i  sa Direkcijom za finansije Brčko Distrikta

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je u junu 2012. godine potpisao protokole o saradnji sa Poreskom upravom Republike Srpske i sa Direkcijom za finansije Brčko Distrikta. Na osnovu ovih sporazuma, u Banja Luci je od 21. do 24. juna održana specijalistička obuka u oblasti transfernih cena za potrebe zaposlenih u Poreskoj upravi Republike Srpske i Direkciji za finansije Brčko Distrikta. Specijalističkoj obuci je prisustvovalo više od 20 poreskih inspektora, koji su u evaluaciji ocenili obuku kao jedan od najboljih kurseva održanih za potrebe Poreske uprave Republike Srpske u protekle tri godine.

 

Sporazum o saradnji sa Srpskim kulturnim kolom „Despot Stefan Lazarević“

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Srpsko kulturno kolo „Despot Stefan Lazarević“ potpisali su 20. aprila 2012. godine protokol o saradnji. Protokolom je predviđeno zajedničko organizovanje naučnih skupova, predavanja, kulturnih manifestacija i stručnih ekskurzija, kao i izdavanje publikacija i obeležavanje značajnih istorijskih jubileja u vezi sa događajima i ličnostima srpske kulture, a naročito srpske pravne istorije. Takođe, protokolom je utvrđeno i da će se svake godine na Krstovdan, 27. septembra organizovati dodeljivanje priznanja „Vitez despotovog reda“ za istaknute društvene delatnike u trima oblastima u kojima je despot Stefan Lazarević bio istaknut – pravo, književnost i humanost.
Protokol o saradnji potpisali su u ime Pravnog fakulteta dekan prof. dr Mirko Vasiljević, a u ime SKK „Despot Stefan Lazarević“ asistent Nikola Selaković.

 

 

2011/2012

Ugovor o saradnji sa Nemačkom arbitražnom institucijom (DIS) i nemačkim fondom za regionalnu saradnju u jugoistočnoj Evropi (GIZ)

23. marta 2012. godine potpisan je ugovor o saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Nemačke arbitražne institucije DIS (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V.) i nemačkog fonda za regionalnu saradnju u jugoistočnoj Evropi (GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale nim aktima. Zusammenarbeit GmbH). Sporazumom je predviđeno da će Nemačka arbitražna institucija DIS u narednom periodu nastaviti saradnju sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu povodom organizacije Beogradske arbitraž- ne konferencije i Belgrade Open Pre-moot-a. Njih je ova organizacija prepoznala kao prvoklasne akademske događaje koji u velikoj meri doprinose promociji alternativ- nog rešavanja sporova u regionu i šire, zbog čega će za njihovu dalju organizaciju obezbediti adekvatnu finansijsku podršku. Na svečanosti koja je tom prilikom priređena u dekanatu, neposredno pred početak IV Belgrade Arbitration Conference, sporazum su potpisali dekan Pravnog fakulteta prof. Dr Mirko Vasiljević, g-din Jens Bredov, generalni sekretar DIS-a i dr Judit Kniper ispred GIZ ORF SEE, u prisustvu visokih zvaničnika nemačke GIZ kancelarije za pravnu reformu.

 

Protokol o saradnji  sa Ministarstvom kulture, informisanja i informacionog društva

Dekan Pravnog fakulteta prof. dr Mirko Vasiljević i ministar kulture, informisanja i informacionog društva Predrag Marković potpisali su 21. decembra protokol o saradnji ovih dveju institucija. Protokol je potpisan u cilju uspostavljanja i regulisanja saradnje na planu usklađivanja propisa Republike Srbije iz oblasti zaštite kulturnog nasleđa sa relevantnim međunarodnim, evropskim i uporednopravnim aktima.

 

2010/2011

Sporazum o saradnji sa Ministarstvom trgovine i usluga

U četvrtak, 25. novembra 2010. godine potpisan je Sporazum o saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Ministarstva trgovine i usluga Republike Srbije. Sporazum su potpisali dekan Pravnog fakulteta prof. dr Mirko Vasiljević i ministar trgovine i usluga dr Slobodan Milosavljević. Predmet ovog sporazuma je dogovor potpisnica radi zajedničkog angažovanja na sprovođenju Zakona o zaštiti potrošača kroz Centar za zaštitu potrošača Odeljenja za zaštitu potrošača Ministarstva trgovine i usluga. Ministarstvo će, u tom smislu, za studente završne godine Pravnog fakulteta koji su odslušali predmet Obligaciono pravo organizovati program studentske prakse pri Centru za zaštitu potrošača, izdavati potvrde o obavljenoj praksi i davati preporuke studentima u skladu sa rezultatima volontiranja. Radi ostvarivanja ovog cilja, Pravni fakultet se obavezao da će na tromesečnom nivou objavljivati oglas za prijavu studenata za praksu u Centru za zaštitu potrošača, vršiti izbor prijavljenih kandidata i organizovati dodelu potvrda o obavljenoj praksi. Istovremeno, potpisnici sporazuma su se dogovorili da će zajedno organizvati okrugle stolove, prezentacije, štampanje propagandnog materijala, nastupe u medijima i sl., u cilju sprovođenja Zakona o zaštiti potrošača.

 

Sporazum o saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Nata Mesarović i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Mirko Vasiljević potpisali su 12. oktobra u prostorijama Pravnog fakulteta sporazum o saradnji ovih institucija.

Sporazumom su regulisani oblici i načini ostvarivanja uzajamne saradnje, prema kojoj će sudovi, između ostalog, učestvovati u praktičnoj obuci studenata, omogućiti im pružanje stručnih informacija i obezbediti pomoć u realizaciji kliničkih programa obrazovanja, dok će Fakultet u realizaciji programa nastave na svim nivoima studija angažovati najistaknutije sudije ovih sudova.

 

2009/2010

Sporazum o saradnji sa Privrednim apelacionim sudom

Spisku domaćih institicija sa kojima je Pravni fakultet uspostavio bliske veze i stručnu saradnju pridružio se i Privredni apelacioni sud, sa kojim je, 1. jula 2010. godine, potpisan sporazum o saradnji. Sporazum su potpisali dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Mirko Vasiljević i predsednik Privrednog apelacionog suda Miroslav Nikolić. Svrha ovog sporazuma je unapređenje saradnje dveju značajnih institucija u okviru njihovih nadležnosti, uključujući: zajedničko organizovanje stručnih skupova radi unapređenja nauke i prakse u oblastima prava koje su u nadležnosti trgovinskih sudova; učešće u naučnoistraživačkim projektima od obostranog interesa; objavljivanje naučnih i stručnih radova i sudske prakse iz nadležnosti trgovinskih sudova u zajedničkim publikacijama; učešće sudija Privrednog apelacionog suda u fakultetskim programima permanentnog obrazovanja; zajedničko učešće u realiziciji projekta „Pravne klinike“; učešće u postupku utvrđivanja pravnih stavova radi jedinstvene primene zakona iz nadležnosti trgovinskih sudova; organizovanje studentske prakse u privrednim sudovima i Privrednom apelacionom sudu.

 

Sporazum o uspostavljanju letnje prakse sa advokatskom kancelarijom Tomanović

U sredu, 30. juna 2010. godine potpisan je Sporazum o uspostavljanju letnje prakse za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa advokatskom kancelarijom „Tomanović“. Sporazum, koji su potpisali dekan prof. dr Mirko Vasiljević i advokat Zdenko Tomanović, podrazumeva organizovanje letnje prakse, čime je našim studentima omogućena jedinstvena prilika za aktivan rad i upoznavanje sa svim aspektima pružanja advokatskih usluga. U periodu od 1. jula do 1. avgusta 2010. godine, praktičnu obuku u jednoj od vodećih advokatskih kancelarija obavilo je 15 studenata, koji su bili u mogućnosti da prisustvuju velikim suđenjima, da prikupljaju presude međunarodnih sudova i da rade na slučajevima stranih kompanija

 

 

2008/2009

Potpisan protokol o saradnji sa Ustavnim sudom

30.06.2009.godine je potpisan Protokol o međusobnoj saradnji Pravnog fakulteta i ustavnog suda.

Potpisnici protokola su se saglasili da ostvaruju i razvijaju različite vidove saradnje u cilju unapređivanja ustavnopravne teorije i prakse u Republici Srbiji, koji će se ogledati u organizobanju stručnih i naučnih skupova i izdavanju naučnih i drugih publikacija i časopisa. Ustavni sud će studentima Pravnog fakulteta pmogućiti sticanje praktičnih znanja u oblasti zaštite ustavnosti i zakonitosti i zaštite i unapređenja ljudskih i manjinskih prava i sloboda. Sudije ustavnog suda mogu biti pozvani kao predavači na Pravni fakultet, a Pravni fakultet će stručnim licima Ustavnog suda omogućiti stručno usavršavanje na master, doktorskim i specijalističkim kursevima.

 

       Potpisan Sporazum o poslovnoj saradnji Pravnog fakulteta i Privredne komore Srbije 

25.06.2009.godine je potpisan Sporazum o poslovnoj saradnji Pravnog fakulteta i Privredne komore Srbije. Sporazum ima za cilj unapređenje odnosa i uzajamne saradnje Pravnog fakulteta u Univerziteta u Beogradu i Privredne komore Srbije u oblasti evropskih integracija, a u skladu sa organizacijom, tehničkim i ljudskim mogućnostima obe strane.

 

 

Vidovi saradnje predviđeni ovim sporazumom su:

  • Organizovane posete studenata Pravnog fakulteta Privrednoj komori Srbije – Birou za saradnju sa EU, u cilju upoznavanja sa načinom rada njegovog stručnog tima;

  • Volontiranje studenata završnih godina Pravnog fakulteta u Privrednoj komori Srbije, kao i u privrednim društvima članice Komore, a na osnovu iskazanog interesa privrednih duštava;

  • Saradnja na realizaciji edukativnih programa u vezi sa pravnim i ekonomskim delovima Acquis communitaire;

  • Pohađanje odgovarajućih specijalističkih kurseva na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu od strane Privredne komore Srbije;

  • Učešće predstavnika Privredne komore Srbije na predavanjima u okviru kurseva koji se organizuju na Fakultetu;

  • Organizovani sastanci predstavnika Biroa za saradnju sa EU sa studentima i  predstavnicima Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

  • Pristup resursima Pravnog fakulteta – bibliotečkom fondu, rezultatima projekata, naučnih istraživanja i  slično.

 

Potpisan Sporazum o saradnji sa Međuuniverzitetskim  centrom za nemačko,  hrvatsko, evropsko i uporedno pravo

Dr Hervig Rogeman (Herwig Roggemann), profesor Slobodnog univerziteta u Berlinu (Freie Universität Berlin) posetio je naš Fakultet 22. juna 2009. godine. Tom prilikom profesor Rogeman susreo se sa dekanom prof. dr Mirkom Vasiljevićem, prodekanom prof. dr Ljiljanom Radulović, prof. dr Momirom Milojevićem i menadžerom za projekte, g. Milutinom Milojevićem. Susret je okončan potpisivanjem Sporazuma o saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Međuuniverzitetskim centrom za nemačko, hrvatsko, evrop­sko i uporedno pravo SplitBerlin (Zentrum für deutsches, kroat­isches, europäisches Recht und Rechts­vergleichung Split-Berlin). Ovaj­ sporazum predviđa različite oblike saradnje i poseta i istraživanja nastavnika, saradnika i studenata na fakultetima na koje se primenjuje, koje će finansirati Nemački fond za akademsku razmenu (DAAD). Osim toga, Sporazum predviđa i učešće naših nastavnika i saradnika na seminarima i konferencijama u Splitu, zajedno sa hrvatskim, nemačkim i bosanskim učesnicima. Potonji oblik saradnje je već zaživeo, dok će u novembru 2009. godine, kao rezultat primene Sporazuma, tri profesora, jedan docent i jedan asisten našeg Fakulteta boraviti u Berlinu.

 

Potpisan Sporazum o saradnji sa  Pravnim fakultetom u Salcburgu

Od 3. do 5. juna 2009. godine, delegacija Pravnog fakulteta je boravila u Salcburgu na poziv tamošnjeg Pravnog fakulteta. Našu delegaciju činili su: dekan, prof. dr Mirko Vasiljević, upravnica Master studija iz evropskih integracija, prof. dr Dragica Vujadinović i prodekan za nauku, prof. dr Miodrag Jovanović. Domaćini našoj delegaciji bili su: dekan, prof. dr Kurt Šmeler (Kurt Schmoller), prodekan, prof. dr Marijane Rot (Marianne Roth) i prof. dr Mihael Gajstlinger (Michael Geistlinger). Ova poseta je nastavak uspešne saradnje, koja je započeta u okviru Tempus projekta razvitka Master studija iz evropskih integracija, kada je Pravni fakultet Univerziteta u Salcburgu bio jedna od partnerskih institucija. Tom prilikom je jedan broj naših nastavnika i saradnika obavio kraće studijske boravke na ovom fakultetu, a tamošnji profesori, na čelu sa prof. Gajstlingerom, aktivno su uzeli učešća u razvijanju i realizaciji kurseva na našem novom master programu.

Ovom prilikom potpisan je i sporazum o saradnji između naših dvaju fakulteta. On podrazumeva sve oblike saradnje, uključujući i intenzivnu razmenu nastavnika i studenata beogradskog i salcburškog pravnog fakulteta. Tome u prilog ide i činjenica da je Univerzitet u Beogradu postao deo Erasmus Mundus programa razmene studenata. Boravak u Salcburgu, naši nastavnici pamtiće i po gostoprimstvu koje su našoj delegaciji domaćini priredili,­ organizujući, između ostalog, i izlet i pešačenje do najvećeg austrijskog vodopada Krimler, kao i nezaobilazan koncert Mocartovih dela u zamku Hohensalcburg.

 

Sporazum o saradnji između Katoličkog instituta za visoke studije i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

U Katoličkom institutu za visoke studije (Institut Catholique d’Etudes Superieures) u La Rošu na Jonu (La Roche-sur-Yon), u Francuskoj, je 26. i 27. marta 2009. godine održana međunarodna konferencija pod naslovom „Koji je poziv pravnika?“ (Qu’est-ce qu’un juriste?). Konferencija je okupila pravnike različitih profila (sudije, advokate, univerzitetske poslenike, visoke državne činovnike, stručnjake pri zakonodavnim telima i međunarodnim organizacijama) koji su nastojali da odrede prirodu i izazove pravničke profesije u HHI veku i, u skladu stime, da redefinišu ulogu pravnih fakulteta u obrazovanju budućih generacija pravnika. Je li pravo naučna disciplina ili je ono veština i zanat, ili pak posebna služba, odnosno treba li pravni fakulteti da ostanu univerzitetski centri otvoreni za različite metode izučavanja svoga predmeta ili treba da se pretvore u uske, zanatske škole i u čemu je razlika između anglo-saksonskog i evro-kontinentalnog načina obrazovanja pravnika, samo su neka od pitanja na koja su se tražili odgovori na ovoj konferenciji.

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je na ovom skupu predstavljao asist. dr Tanasije Marinković koji je održao izlaganje na temu „Izazovi konstitucionaliste u svetlosti novih tendencija u razvoju društva i ustavnog prava“ (Le role du juriste constitutionnel face a l’evolution de societe et de droit constitutionnel), u kojem je naglasio značaj nepisanih pravila ponašanja – ustavnih konvencija za razumevanje ustavnog prava i sve veće prisustvo evropskog prava u ustavnom pravu. U okviru ove konferencije zaključen je i sporazum o saradnji između Katoličkog instituta za visoke studije i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sporazum su potpisali Fransoa Buletro (Francois Bouletreau), generalni direktor Katoličkog instituta, i Tanasije Marinković, u ime Dekana Pravnog fakulteta.

 

Potpisan protokol o saradnji MUP-a i Pravnog fakulteta

Zamenik premijera Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Mirko Vasiljević, potpisali su  25.02.2009. godine Protokol o saradnji.

Ovaj Protokol treba da doprinese kvalitenijoj izradi nacrta zakona, podzakonskih akata i drugih pravnih propisa koji se tiču aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i reforme policije. U cilju kvalitetnijeg obrazovanja pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i njihovog uspešnijeg rada, pripadnici MUP-a pohađaće odgovarajuće specijalističke kurseve na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Sporazum će takođe omogućiti najboljim studentima Pravnog fakulteta da se po završetku studija zaposle u MUP-u.

U pozdravnoj reči Dekan Pravnog fakulteta je istakao, da je potreba za saradnjom nastala zbog predstojeće reforme države i državnih institucija i da je MUP na pravom putu da saradnjom sa vodećim katedrama Pravnog fakulteta prepozna najvažnije standarde u izradi i primeni novih propisa. 

 

Potpisan ugovor o saradnji sa Institutom za međunarodno privredno pravo Pravnog fakulteta Pejs Univerziteta iz SAD i Kvin Meri Centra za trgovinsko pravo Univerziteta u Londonu

Oktobra meseca 2008. godine, dekan prof. dr Mirko Vasiljević je ispred Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu potpisao ugovor o saradnji sa Institutom za međunarodno privredno pravo Pravnog fakulteta Pejs Univerziteta iz SAD i Kvin Meri Centra za trgovinsko pravo Univerziteta u Londonu, a u okviru Kvin Meri projekat prevođenja sudske i arbitražne prakse iz oblasti međunarodne prodaje robe. Cilj ovog sporazuma je stvaranje partnerskih odnosa između Pejs Univerziteta, Kvin Meri centra i beogradskog Pravnog fakulteta s ciljem olakšavanja prevođenja sudskih i arbitražnih odluka u kojima je primenjena Konvencija UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, odnosno UNIDROIT načela međunarodnih trgovinskih ugovora, sa srpskog na engleski jezik. Pravni fakultet se ovima sporazumom obavezao da pomogne u identifikaciji relevantnih srpskih sudskih i arbitražnih odluka, odredi kvalifikovane studente koji će uzeti učešće u ovom programu i pripremi word tekst za svaku odluku u ugovorenoj formi. Pejs univerzitet i Kvin Meri centar će, sa svoje strane, obezbediti sredstva da se studentski rad prevođenja adekvatno nagradi i da se prevodi odluka učine dostupnim na svetskoj on-line bazi podataka (www.cisg.law.pace.edu) uz navođenje imena studenata koji su zaslužni za prevod i institucije – partnera na ovom projektu. Koordinatori ovog projekta ispred Pravnog fakulteta biće docent dr Vladimir Pavić i asistent mr Milena Đorđević.

 

2007/2008

Saradnja sa Kancelarijom Zastupnika Republike Srbije pred Evrop­skim sudom za ljudska prava

20. marta 2008. godine potpisan je ugovor o saradnji između između Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Kancelarije Zastupnika Republike Srbije pred Evrop­skim sudom za ljudska prava. Ispred Pravnog fakulteta sporazum je potpisao dekan, prof. dr Mirko Vasiljević, a ispred Kancelarije, dr Slavoljub Carić, Zastupnik Sr­bije pred Evropskim sudom za ljudska prava. Sporazum predviđa razne oblike i vidove saradnje, poput organizovanja kratkih kurseva, spe­cijalističkih studija, pravnih klinika, studentske prakse u Kancelariji i sl.

 

Potpisan ugovor o saradnji sa Gide Loyrette Nouel

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu zaključio je ugovor o saradnji sa renomiranom međunarodnom advokatskom kancelarijom Gide Loyrette Nouel – GLN Support International ogranak u Beogradu. Kancelarija Gide posluje u 21. zemlji sveta, a nastala je u Parizu. Beogradski ogranak GLN Support International otvoren je 2004. godine. Ugovor se odnosi na dva aspekta saradnje. S jedne strane, Pravni fakultet i GLN će organizovati nagradni konkurs iz poslovnog prava za studente četvrte godine osnovnih akademskih studija, studente diplomskih akademskih (master) studija, studente specijalističkih studija, kao i apsolvente Pravnog fakulteta u Beogradu. Troje studenata koji posle izrade pisanog rada i razgovora sa komisijom budu odabrani kao najbolji biće nagrađeni tromesečnom plaćenom praksom u beogradskoj kancelariji GLN. U akademskoj 2007./2008. godini komisija će raditi u sastavu: prof. dr Mirko Vasiljević, prof. dr Vesna Besarović, g. Francois d’Ornano (GLN), asist. dr Dušan Popović, gđica Milena Manojlović (GLN). S druge strane, ugovor o saradnji se odnosi na mogućnost gostovanja advokata GLN-a na časovima poslovnog prava.

U ime Pravnog fakulteta, ugovor je 26. februara 2008. godine potpisala prof. dr Ljiljana Radulović, prodekan za nastavu. U ime kancelarije Gide Loyrette Nouel, ugovor je potpisao g. Francois d’Ornano, partner i direktor beogradske kancelarije. Potpisivanju su prisustvovali prof. dr Vesna Besarović, asist. dr Dušan Popović i g. Mateja Đurović (GLN).

 

Program volontiranja u Narodnoj kancelariji Predsednika Republike

 Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i 2007/08 godine nastavlja saradnju sa Narodnom kancelarijom predsednika Republike. Studenti Pravnog fakulteta imaju mogućnost da učestvuju u programu volontiranja u Narodnoj kancelariji, kako bi stekli praksu u oblasti pravne pomoći građanima u pitanjima iz njene nadležnosti. Na konkurs za prijem nove, desete klase volontera prijavljeno je ukupno 100 kandidata, od kojih četiri diplomirana pravnika i 96 studenata i apsolvenata. Na osnovu obavljenih razgovora sa kanditatima koji su ušli u uži izbor, izabrano je deset volontera koji će biti angažovani u Narodnoj kancelariji predsednika Republike u periodu od 4. februara do 4. juna 2008. godine.

 

Saradnja sa UNHCR oko pravne klinike

 

Pravni fakultet u Beogradu 2007/2008 već drugu godinu organizuje pravnu kliniku za izbegličko pravo i pravo azilanata, u saradnji sa UNHCR-om. Ove godine odabrano je dvadeset polaznika, koji svakog petka redovno pohađaju dvočas na kojem se upoznaju sa međunarodnim instrumentima iz ove oblasti, ali i praktičnim iskustvima zaposlenih u UNHCR-u. U sledećem semestru, studenti će imati priliku da teorijska znanja potkrepe i odgovarajućom praksom u organizacijama koje se bave zaštitom navedene kategorije lica. Takođe, ova generacija studenata imaće jedinstvenu priliku da poseti Banju Koviljaču, u kojoj se nalazi nedavno izgrađeno prihvatilište za azilante, ali i da se upozna sa procedurom tek usvojenog Zakona o azilu. Upravnik pravne klinike za izbegličko pravo je prof.dr Milan Paunović, a sekretar asist. mr Ivana Krstić.

 

Besplatna PC škola sa Rotaract Club Beograd-Centrom

 Rotaract Club Beograd-Centar u saradanji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu nastavlja akciju PC Škola za koju postoji veliko interesovanje studenata. Pohađanje PC Škole je besplatno, a predavanja drže članovi Rotaract Cluba Beograd Centar. Pored jednog predavača svakog časa, tri asistenta prate studente tokom predavanja i njima se studenti slobodno obraćaju za pomoć. Predavanja su isključivo usmerena ka sticanju praktičnog znanja i nikakvo predznanje rada na računaru nije potrebno. Predaju se osnove korišćenja operativnog sistema Windows, osnove korišćenja Interneta i osnove korišćenja poslovnih aplikacija (Microsoft Office paket: Word, Excel, Power­piont). Predavanja traju mesec dana, časovi se održavaju dva puta nedeljno u popodnevnim terminima u prostorijama Pravnog fakulteta.

  

Saradnja sa sudovima radi stručne prakse studenata

 Dekan Pravnog fakulteta prof. dr Mirko Vasiljević potpisao je sporazum o saradnji sa predsednicima okružnog i opštinskih sudova u Beogradu, kao i sa Udruženjem „Mladi pravnici Srbije“ o obavljanju stručne prakse studenata Pravnog fakulteta.

Praksa u sudovima je namenjena studentima koji prate vežbe iz predmeta krivično procesno pravo i građansko procesno pravo, a rezultati koje budu postigli biće vrednovani od strane sudija predavača, kao predispitna aktivnost pri polaganju usmenog dela ispita iz pomenutih predmeta.

Praksa traje dve nedelje, tokom koje studenti prate sudske postupke, predavanje sudija o sudskim postupcima sa aspekta sudske prakse, pišu pravna akta i učestvuju u simulaciji suđenja.

„Poslednjih nekoliko godina urađeno je mnogo na podizanju standarda u osavremenjavanju nastave na Pravnom fakultetu“ naglasio je dekan i istakao „da ćemo potpisanim sporazumom naše studente uključiti u sistem beogradskih sudova, čime će unaprediti svoja znanja i dobiti najkvalitetniju praksu.“ On je dodao da će ovaj sporazum proširiti institucionalnu saradnju koju Pravni fakultet već ima s Vrhovnim i trgovinskim sudovima u Srbiji.

 

Zajednički kurs sa Misijom OEBS

 

 U organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Misije OEBS u Srbiji od 16. do 26. oktobra 2007. u prostorijama našeg fakulteta održan je kurs „Zakon, zakonodavstvo i zakonodavna politika“. Kurs je izazvao veliko interesovanje, a među ukupno 40 polaznika bilo je 24 studenta druge, treće i četvrte godine Pravnog fakulteta, kao i 16 diplo­miranih pravnika i poslediplomaca. Oni su tokom dvonedeljnog programa imali priliku da se bliže upoznaju sa mnogim pitanjima iz oblasti zakonodavstva, kao što su: pojam zakona, zakonodavna poli­tika, postupak donošenja zakona u Narodnoj skupštini, stupanje zakona na snagu, uloga izvršne vlasti u primeni zakona, tumačenje zakona i problematika usklađivanja prava Srbije sa pravom Evropske unije.

U izvođenju nastave na Kursu uče­stvovalo je devet predavača, pet sa Fakulteta i četiri gostujuća. Go­stujći predavači su bili prof. Vi­lijam Nilson (Univerzitet u Viktoriji, Kanada), prof. dr Marijana Pajvančić (Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu), prof. dr Irena Pejić (Pravni fakultet Univerziteta u Nišu) i doc. dr Tanja Miščević (direktor Kancelarije za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije). Predavači sa našeg fakulteta bili su prof. dr Radmila Vasić (upravnik kursa), doc. dr Goran Ilić, doc. dr Vladan Petrov, asistent mr Svetislava Bulajić i asistent mr Marko Stanković. Po završetku kursa uručeni su sertifikati polaznicima koji su ga uspešno pohađali.

 

     

2006/2007

Zajednička letnja škola sa Evropskim forumom Alpbah

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i beogradska kancelarija Evropskog foruma Alpbah, koji je osnovan 1945. godine u Insbruku, našli su zajednički interes da organizuju Alpbah letnju školu o evropskim integracijama (ASSEI), sa ciljem unapređenja znanja mladih pravnika, ekonomista i politikologa iz 10 zemalja regiona u oblasti evrop­skih integracija i regionalne saradnje. Očekuje se da će od ove godine zajednička letnja škola postati stalni sadržaj i da će Pravni fakultet i IG Alpbah Beograd i iduće godine uspešno sarađivati u njenom realizovanju.

ASSEI letnja škola organizovana je u periodu od 10. do 21. septembra, prema modelu i programu Alpbah letnje škole koju već 15 godina organizuju Evropski forum Alpbah i Institut za međunarodno javno pravo, evropsko pravo i međunarodne odnose Univerziteta u Insbruku. Dvonedeljni program prve letnje škole na našem fakultetu pohađala su 32 studenta sa univerziteta iz Ljubljane, Rijeke, Bijeljine, Podgorice, Skoplja, Sofije, Bu­kurešta, Prištine, Niša i Beograda. Osnovna znanja iz oblasti evropskog prava svih 10 dana letnje škole studentima je znalački prenosio prof. dr Fridl Vajs sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beču, a kao gostujući predavači na Letnjoj školi na teme evropskih integracija i srodne teme u kontekstu pristupa Republike Srbije Evropskoj uniji učestvovali su i: dr Erhard Busek, specijalni koordinator Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope, dr Verona Ehold, koordinator programa pri Evropskom forumu Alpbah, dr Tomas Mejer, menadžer GTZ kancelarije u Beogradu, dr Tanja Miščević, direktor Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, dr Jelica Minić, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji, mr Vladimir Petrović, saradnik Instituta za modernu istoriju, kao i asistenti našeg Fakulteta mr Tanasije Marinković i mr Milena Đorđević.

U okviru Letnje škole o evropskim integracijama u amfiteatru V Pravnog fakulteta je 17. septembra 2007. godine održano prvo Alpbah veče – tribina o Evropskoj budućno­sti Srbije. Na njoj su učestvovali: dr Erhard Busek, specijalni kooridnator Pakta za stabilnost Jugo­istočne Evrope i direktor Evropskog foruma Alpbah sa izlaganjem na temu Srbija u regionu Jugoistočne Evrope, Božidar Đelić, potpredsednik vlade Republike Srbi­je koji je govorio o odnosima Srbije i EU, Dušan Petrović, ministar pravde u vladi Republike Srbije, koji je obavestio skup o preduzetim koracima Srbije u reformi pravosuđa u kontekstu evropskih integracija, Dragan Velikić, ambasador Republike Srbije u Beču sa izlaganjem na temu Evropa B i pojam Drugog i prof. dr Mirko Vasiljević, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa izlaganjem Značaj pravničkog obrazovanja za evropsku integraciju Srbije.

 

Regionalna saradnja pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope

 

U periodu od 10. do 13. septem­bra 2007. godine delegacija Pravnog fakulteta, na čelu sa dekanom prof. dr Mirkom Vasiljevićem, učestvovala je na Prvom regionalnom sastanku pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope koji je održan na Ohridu, na poziv GTZ Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu. Pozivu se odazvalo 11 državnih pravnih fakulteta sa prostora bivše SFRJ (Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Rijeka, Zagreb, Split, Skoplje, Beograd, Kragujevac, Podgorica, Novi Sad) kao i predstavnici Pravnog fakulteta u Tirani. Povod ovog skupa jeste inicijativa GTZ kancelarije za organizovanje regionalnog poslediplomskog programa iz oblasti prava Evropske unije. Na skupu je postignuta saglasnost o organizaciji programa na temu Poslovno pravo EU, potpisan protokol o međufakultetskoj saradnji, formirane radne grupe za izradu silabusa i utvrđen dalji plan rada, uključujući i radne sastanke u Zagrebu, Tirani i Beogradu. Za očekivati je da će za godinu dana na svim fakultetima koji su uzeli učešće na ovom projektu biti organizovana jedinstvena škola Poslovnog prava EU.

 

 

Letnja škola sa John Hopkins centrom Bolonjskog univerziteta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Johns Hopkins Centrom za ustavne studije i demokratski razvoj Univerziteta u Bolonji (www.ccsdd.org), organizovali su u periodu od 23. do 27. jula 2007. godine Petu letnju školu u Igalu sa temom „Evropska unija i pravne reforme“. Predavanja i određeni broj case-study-a vezanih za sve grane prava u Evropskoj uniji privukao je i ove godine veliku pažnju. Tridesetak polaznika, mlađih pravnika i politikologa iz brojnih evropskih zemalja (Albanija, Belorusija, Litvanija, Češka Republika, Slovačka, Srbija, Italija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, itd.) pratilo je na engleskom prezentacije predavača i profesora iz Beograda, Bolonje, Praga, Sarajeva i drugih gradova. Završnog dana škole polaznici su imali priliku da prikažu svoje prezentacije i svoje viđenje pojedinih problema u oblasti prava Evropske unije. U toku četiri dana koliko je trajala Letnja škola, profesor Lilić je polaznicima škole održao predavanje na temu „Democracy, Rule of Law and Inde­pendent Judiciary“ i imao prezentaciju „Case-Study: The European Union Future of Serbia and Montenegro“. Osim prof. dr Stevana Lilića u radu ovogodišnje letnje škole je učestvovala i asis. prip. Jelena Jovičić i još tri studenta sa master i osnovnih studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Na kraju ovogodišnje sesije, uz prikladnu svečanost, ko-direktori ove škole prof. dr Stevan Lilić i dr Džastin Frosini (Justin Frosini) uručili su polaznicima sertifikate na osnovu kojih mogu da prilikom konkurisanja na veliki broj Univerziteta u Evropi dobiju tri ESPB. Na taj način organizovanjem i unapređivanjem rada letnje škole Pravni fakultet u Beogradu se aktivno uključio u praktično ostvarivanje bolonjskog procesa na tzv. jedinstvenom evrop­skom obrazovnom prostor

   

19. juna 2007. godine Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu imao je čast da ugosti delegaciju Ambasade Islamske Republike Irana na čelu sa njegovom ekselencijom ambasadorom Irana Sejedom Mortezom Mir Hejdarijem, koji je sa dekanom prof. dr Mirkom Vasiljevićem i doc. dr Vojislavom Stanimirovićem razgovarao o uspostavljanju saradnje između našeg Fakulteta i Pravnog fakulteta u Teheranu.

 

  Saradnja sa Univerzitetom u Notingemu (GB)

  31. maja 2007. godine prof. dr Ljiljana Radulović primila je prof. dr Meri Futer sa Univerzi­teta u Notingemu, povodom saradnje dve visokoškolske institu­cije i konkursa za stipendije za magistarske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Notin­gemu. Prof. dr Meri Futer je pohvalila napore našeg Fakulteta u edukaciji mladih pravnika u čiji se kvalitet uverila prateći rad naša četiri diplomca tokom master studija prethodne školske godine u Notingemu. Skupu je prisustvovao veliki broj studenata zainteresovanih za nastavak studija na ovoj visoko­školskoj ustanovi.

 __________________

      28. maja 2007. godine podeljene su diplome polaznicima Pravne klinike za izbegličko pravo i pravo azilanata koju je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu organizovao u saradnji sa kancelarijom UNHCR-a (UN High Commissioner for Refugees) u Beogradu.

 

       Sporazum o saradnji sa Language4Law, Inc

       7. maja 2007. godine u studentskoj kompjuterskoj laboratoriji na našem Fakultetu dr Greg Kesler i Debra Li su prezentovali regionalni projekat „Mul­timedia Law and Language – Moodle course Management System“, i internet sajt http://l4law.org/ namenjen studentima prava kao i pravnicima koji žele da obogate svoje znanje engleskog jezika koji se koristi u pravne svrhe. Prof. dr Stevan Lilić izneo je naša iskustva u primeni savremene komunikacione tehnologije u obogaćenju znanja engleskog jezika koji se koristi u pravne svrhe. Ovom prilikom, prof. dr. Aleksandra Jovanović, prodekan za finansije, potpisala je Sporazum o akademskoj saradnji između Language4law, Inc. i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji će omogućiti našim studentima da od oktobra meseca 2007. godine besplatno koriste sajt http://l4law.org

 __________________

        U aprilu 2007. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC), otpočela je nastava na specijalističkim strukovnim studijama „Korporativno upravljanje“ koja je trajala pet meseci uz ukupan fond od 90 časova. Po završetku nastave polaznici kursa stiču pravo na polaganje specijalističkog ispita pred komisijom sa­stavljenom od tri člana. Diplomu specijaliste za korporativno upravljanje kandidatima koji uspešno polože specijalistički ispit zajednički izdaju Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i IFC. Od domaćih predavača na ovom kursu učestvuje veći broj profesora našeg i drugih fakulteta iz zemlje, sudije nekoliko sudova, kao i veći broj predavača koje određuje IFC.

 __________________

    Sporazum o saradnji sa kriminalističko - policijskom akademijom u Beogradu

       26. aprila 2007. godine potpisan je sporazum o naučno-stručnoj i poslovno-tehničkoj saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu. Potpisivanju sporazuma su prisustvovali sa Pravnog fakulteta: dekan prof. dr Mirko Vasiljević, prof. dr Budimir Košutić, prof. dr Milenko Kreća, prof. dr Đorđe Ignjatović, prof. dr Borivoje Šun­derić i sekretar Mirko Valjarević. Ispred Akademije prisustvovali su: dekan prof. dr Slobodan Petrović, prodekan za naučno-istraživački rad prof. dr Đorđe Đorđević, prodekan za nastavu doc. dr Radovan Radovanović, sekretar Olivera Spasović, kao i član Saveta Akademije prof. dr Dragoljub Kavran.

 __________________

   27. marta 2007. godine Pravni fakultet je posetio dr Časlav Pejović, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Kjuši (Kyushu) u Japanu. Tom prilikom je razgovarao sa našim dekanom prof. dr Mirkom Vasiljevićem o mogućim oblicima saradnje između ova dva fakulteta, uključujući gostovanje profesora, razmene studenata, itd.

 __________________

      6. marta 2007. prof. dr Dragan Radonjić, prorektor za oblast razvoja na Univerzitetu Crne Gore i redovni profesor za Privredno pravo na Pravnom fakultetu u Podgorici posetio je Pravni fakultetu u Beogradu. Tom prilikom zadržao se u kraćem razgovoru sa našim dekanom prof. dr Mirkom Vasiljevićem.

 __________________

     Saradnja sa Udruženjem Mladi pravnici Srbije“ - projekat "Studentska praksa"

    U sudnici Okružnog suda u Beogradu, 7. decembra 2006. godine, potpisan je Protokol o saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i UdruženjaMladi pravnici Srbije“. Ovim Protokolom je naš Fakultet ozvaničio i una­predio svoju saradnju saMladim prav­nicima Srbije“, što je značajan korak ka programu obavezne praktične nastave i stvaranju konkurentnog i modernog obrazovnog metoda.

   Mladi pravnici Srbije kroz svoj projekat Studentska praksa, već tri godine pružaju priliku našim studentima da steknu tzv. „praktična znanja odnosno da provere i prošire svoja teorijska znanja o složenoj procesno pravnoj materiji.

    Projekat će i u budućnosti biti baziran na tri osnovne celine: prisustvovanje krivičnim i parničnim suđenjima, predavanja sudija iz ugla sudske prakse i simulacija suđenja u kojoj studenti imaju procesne uloge. Međutim, potpisani Protokol o saradnji sa­drži i niz novina, od kojih je najznačajnija ona koja predviđa da će Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu od školske 2006/07. godine priznavati studentima učešće u Projektu kao predispitnu aktivnost iz predmeta Krivično procesno i Građansko procesno pravo. Uz to, za studente treće i četvrte godine studija, između kojih će ubuduće odabir vršiti Pravni fakultet, „Mladi pravnici Srbije“ će, uz finansij­sku podršku ABA CEELI (American Bar Association Central European and Eurasian Law Initiative), obezbediti radni materijal i druga neophodna materijalna sredstva.

    Dekan našeg fakulteta, prof. dr Mirko Vasiljević, ovom prilikom uručio Zahvalnicu UdruženjuMladi prav­nici Srbije za uspešnu realizaciju projektaStudentska praksai doprinos unapređenju na­stavnog metoda na našem fakultetu. Kroz ovaj Projekat, koji se sprovodi u 6 gradova u Srbiji, do sada je prošlo preko 400 naših studenata od ukupno 1300 koliko je dobilo sertifikat MPS-a.

 

     Potpisan ugovor o saradnji sa više fakulteta Univerziteta u Beogradu

   23. oktobra 2006. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu potpisan je Ugovor o naučno-tehničkoj, tehnološkoj, edukativnoj i poslovnoj saradnji između Uni­verziteta u Beogradu, Elektroteh­ničkog fakulteta, Fakulteta orga­nizacionih nauka, Medicinskog fakulteta, Matematičkog fakul­teta i Pravnog fakulteta Univer­ziteta u Beogradu. Cilj ovog ugo­vora je da se obezbedi ambijent u kome će se stvarati materijalna i duhovna kultura informacionog društva u Srbiji i regionu, da doprinese da se postojeći i novo­stvarani intelektualni potenci­jal pretvara u intelektualni ka­pital, kao i da se obezbedi razvoj međunarodno konkurentne informaciono-komunikacione privrede multidisciplinarnim objedinja­vanjem institucionalnih, materi­jalnih, ljudskih i finansijskih re­sursa i da ta privreda razvija Srbiju i region u informaciono društvo. BiT će pružati infra­strukturne i stručne usluge Fa­kultetu sa ciljem njegovog pove­zivanja sa drugim partnerima BiT-a i što brže primene novih tehnologija, stvaranja i plasmana novih proizvoda i usluga na tr­žištu.

 

 

     2005/2006

Saradnja sa IFC i OSCE

   15. maja 2006. godine, na inicijativu IFC-a i OSCE-a, održan je sastanak predstavnika ove dve organizacije i Pravnog i Ekonomskog fakulteta Univerzi­teta u Beogradu, u cilju uspostav­ljanja zajedničkih studija o korporativnom upravljanju (Cor­porate Governance). Sastanku su prisustvovali, dekan prof. dr Mirko Vasiljević i doc. dr Mio­drag Jo­vanović u ime Pravnog fa­kulteta, dr Dragan Đuričin i dr Boško Živković ispred Eko­nomskog f­akulteta, Juan Carlos Fer­nandez i Filip Filipović, kao predstav­nici IFC-a i Dušan Va­siljević i Gordana Zrnić, ispred OSCE-a, koji čine upravni odbor (Steering Committee) za potrebe sprovođenja ovog projekta.

Upravni odbor je imenovao radnu grupu (Action Group), koja ima za cilj da razmotri razne mo­gućnosti i potrebe vezane za uspo­stavljanje ovih zajedničkih studija tj. da sprovede Studiju o izvodlji­vosti (Feasibility Study), koju će predati upravnom odobru, a na osnovu koje će se odrediti strategija za dalji rad i uspo­stavljanje studija na Pravnom i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beo­gradu.

 

Saradnja sa Upravom carina

   Na osnovu obostrano izražene saglasnosti za uspostavljanje konkretnih oblika saradnje, prof. dr Mirko Vasiljević, dekan Prav­nog fakulteta Univerziteta u Beo­gradu i Dragan Jerinić, direktor Ministarstva finansija Republi­ke Srbije – Uprave carina, 30. maja 2006. zaključili su Sporazum ko­jim su predviđeni sledeći oblici saradnje: davanje stručnog mi­šlje­nja Fakulteta oko primene odredbi Zakona o opštem uprav­nom postupku, zajedničko organizovanje i učešće na naučnim i stručnim skupovima, organizacija nastave za obrazovanje i usavrša­vanje kadrova carinskih službi, organizacija prakse studenata, po­laganje stručnih ispita, učešće u postupku utvrđivanja stavova i na­čelnih mišljenja o spornim prav­nim pitanjima, itd.

 

Saradnja sa UNHCR

   Povodom Međunarodnog dana izbeglica, na Pravnom fa­kultetu Univerziteta u Beogradu 20. juna 2006. godine održan je sastanak na kojem je potpisan Memo­randum o razumevanju između Pravnog fakulteta u Beogradu, koga zastupa dekan prof. dr Mirko Vasiljević i Visokog komesarijata UN za izbeglice (UNHCR), koga zastupa Lenart Kotsalejnen (Len­nart Kotsalainen). Predmet ovog Me­moranduma je uspostavljanje okvira za saradnju i kordinaciju iz­među potpisnika za osnivanje i sprovođenje projekta Pravne kli­nike za izbegličko pravo, koja će početi sa radom u zimskom seme­stru školske 2006/07 godine.

 

Saradnja sa Pravnim fakultetom u Skoplju

Na poziv Pravog fakulteta “Justinijan Prvi” Univerziteta “Sv. Kiril i Metodij” u Skoplju, delegacija našeg Fakulteta  u sastavu Prof. dr Mirko Vasiljević, dekan, prof. dr. Sima Avramović i Miljko Valjarević, sekretar,  posetila je od 6. do 8. aprila 2006. godine Pravni fakultet u Skoplju. Tom prilikom potpisan je Protokol o saradnji dva fakulteta kojim je predviđen razmena studenata, nastavnika, saradnika i istraživača; organizacija zajedničkih naučnih aktivnosti i ciklusi predavanja; zajedničko konkurisanje dveju strana kod trećih institucija i fondova, uzajamno objavljivanje radova u periodičnim publikacijama, organizovanje studijskih programa za sticanje joint degree i ugovaranje sistema prenosa kredita.

Tokom posete prof. dr Mirko Vasiljević je studentima poslediplomskih studija odžao predavanje  "Zakon o privrednim društvima Srbije - osnovne ideje i rešenja", a prof. dr Sima Avramović je studentima treće godine redovnih studija održao predavanje "Uporedna pravna tradicija i pravni transplanti".

 

Ugovori o suizdavaštvu sa “Službenim Glasnikom”

 23.marta 2006. prof. dr Mirko Vasiljević, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Branko Gligorić, direktor javnog preduzeća „Službeni Glasnik“, zaključili su Ugovor o suizdavaštvu i Ugovor o suizdavaštvu užbenika. Predmet Ugovora o suizdavaštvu je suizdavaštvo i realizacija zajedničkog projekta izdavanja i štampanja knjiga i ostalih izdanja, u skladu sa zajedničkim izdavačkim planom, koji obuhvata izdavanje, štampanje i poslove marketinga I distribucije, dok je predmet Ugovora o suizdavaštvu udžbenika suizdavaštvo i realizacija zajedničkog projekta uređivanja, štampanja i izdavanja udžbenika.

 

Saradnja sa Pravnim fakultetom Univerziteta Lomonosov u Moskvi

 Na poziv Moskovskog državnog Univerziteta Lomonosov, koji je prošle godine proslavio 250 godina postojanja, dekan Pravnog fakulteta u Beogradu prof. dr Mirko Vasiljević je posetio pomenuti Univerzitet 16.marta 2006. godine. Prilikom posete ovom Univerzitetu, naš dekan je obavio razgovore sa prof. dr Aleksanderom Golinčenkom (Aleksander K. Golichenkov), dekanom Pravnog fakulteta i prof. dr Andrejem Četverkovim (Andrei M. Chetvertkov), prodekanom za međunarodne odnose, o saradnji dva fakulteta, razmeni studenata na osnovnim i poslediplomskim studijama, kao i razmeni nastavnika

 

Saradnja sa Zhejiang Uni­verzi­tetom u Hangzou (Kina)

Prof. dr Mirko Vasiljević, dekan Pravnog fakulteta, prof. dr Branko Kovačević, dekan Elektrotehničkog fakulteta, prof. dr Dejan Popović, rektor Univer­ziteta u Beogradu i prof. dr Ljubiša Topisirović, prorektor BU, na poziv Zhejiang Uni­verzi­teta u Hangzou (Kina), po­setili su taj Univerzitet su od 3. do 10. septembra 2005. godine. Po dolasku posetili su Ambasadu Srbije i Crne Gore u Pekingu i bili gosti našeg ambasadora Dragana Momči­lovića.

   U Pekingu su razgovarali sa Wu Qidi i Zhang Xinsheng, pomoćnicima ministra prosvete kao i sa profesorom Zhong Beijing, pred­sednikom Univerziteta i dekanom Pravnog fakulteta. Prilikom bo­ravka u Hanghou razgovarali su sa prof. Pan Yunhe, predsednikom Zhejiang Univerziteta o una­pređenju saradnje Univerziteta u Beogradu sa univerzitetima u Kini, razmeni studenata na osnov­nim i poslediplomskim studijama i razmeni nastavnika. Studentima i nastavnicima na Pravnom fakultetu u Hangzhou održali su predavanje prof. dr Dejan Popo­vić „Tax treatment of foreign investments in Serbia“, a prof. dr Mirko Vasiljević „Legal forms of foreign investments in Serbia“. Delegacija od jedanaest članova Narodne Repu­blike Kine 1. februara ove godine bila je u poseti Univerzitetu, a ova poseta predstavlja nastavak i dogovor oko dalje saradnje dva univerziteta

 

2004/2005

Ugovor o saradnji sa Pravnim fakultetom u Banja Luci

Pravni fakultet u Banja Luci, koga zastupa prof. dr Milorad Živanović, dekan Fakulteta i Pravni fakultet u Beogradu, koga zastupa prof. dr Mirko Vasiljević, dekan Fakulteta, zaključili su 4. jula 2005. godine u Banja Luci Ugovor o saradnji. Ovim Ugovorom se bliže određuju uslovi saradnje u oblasti nastave, naučno-istraživačkog rada, izdavačke delatnosti i razmene studenata.

Fakulteti su se saglasili da: vrše razmenu iskustava o organizaciji, izvođenju i usmeravanju nastavnog procesa; razmenu nastavnih planova, programa i nastavne literature; razmenu profesora – predavačkog kadra radi održavanja ciklusa predavanja sa temama od zajedničkog interesa.

Ugovorom su se Fakulteti saglasili da: podstiču organizaciju i realizaciju zajedničkih naučno istraživačkih projekata; angažuju nastavnike i istraživače iz određenih oblasti sa drugog fakulteta; angažuju članove komisija za odbranu magistarskih teza ili doktorskih disertacija nastavnika sa drugog fakulteta; vrše razmenu naučnih radova i objavljuju ih u sopstvenim publikacijama i drugim izdanjima; zajednički nastupaju na konkursima za određene naučno-istraživačke projekte.

U cilju racionalizacije sveukupne izdavačke delatnosti, fakulteti su se saglasili da: zajednički izdaju udžbenike i druge nastavne publikacije čiji će autori biti nastavnici sa oba fakulteta; omoguće nastavnicima i saradnicima oba fakulteta objavljivanje stručnih i naučnih radova u časopisima koji se izdaju na fakultetima; izdaju zajedničke publikacije prilikom organizovanja zajedničkih skupova.

Fakulteti su se saglasili da: stimulišu međusobnu razmenu studenata; učešće studenata na studentskim simpozijumima, projektima, na kulturnom i sportskom planu.

O svim rezultatima saradnje redovno će raspravljati predstavnici fakulteta jednom godišnje.

Ugovor o saradnji potpisan je za period od pet godina.

 

Protokol o saradnji izmedju pravnih fakulteta

4. jula 2005. godine u Banja Luci potpisan je Protokol o saradnji između pravnih fakulteta univerziteta u Banja Luci, Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Istočnom Sarajevu, Bihaću i Mostaru.

Potpisnici Protokola o saradnji svesni potrebe reforme u oblasti visokog obrazovanja, privrženi bolonjskim principima, odlučni da na regionalnom nivou zajedničkim delovanjem podignu kvalitet pravnih studija, saglasni su da ostvare: razmenu  iskustva u organizaciji, izvođenju i usmeravanju nastavnih procesa; razmenu nastavnihe programa i nastavne literature; razmenu nastavnog kadra u cilju usavršavanja i unapređenja znanja i veština iz nastavnih oblasti, i razmenu studenata.

Fakulteti potpisnici su kao oblast od posebnog interesa za saradnju predvideli usaglašavanje nastavnih planova i programa, izvođenje nastave na osnovnim i poslediplomskim studijama, racionalizaciju zajedničkih naučno-istraživačkih projekta i zajedničku izdavačku delatnost.

Fakulteti su saglasni da uslove za saradnju, koja je predmet ovog Protokola, bliže odrede kroz sklapanja bilateralnih ugovora o međusobnoj saradnji. Fakulteti su se saglasili da u cilju realizacije ovog Protokola svake godine organizuju redovni godišnji sastanak potpisnika Protokola.

Potpisnici protokola su: prof. dr Milorad Živanović, dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci, prof. dr Mirko Vasiljević, dekan Pravnog fakulteta u Beogradu, prof. dr Aleksandar Ćirić, dekan Pravnog fakulteta u Nišu, prof. dr Olga Cvejić-Jančić, dekan Pravnog fakulteta u Novom Sadu, prof. dr Sveto Purić, dekan Pravnog fakulteta u Kragujevcu, prof. dr Radomir Lukić, dekan Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, prof. dr Mujo Demirović, dekan Pravnog fakulteta u Bihaću, prof. dr Ljubomir Zovko, dekan Pravnog fakulteta u Mostaru i prof. dr Osman Pajić, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Protokol o saradnji sa Kompanijom Paragraf Co.

Generalni direktor «Paragraf Co.« gospodin Branislav Đurić i dekan Pravnog fakulteta prof. dr Mirko Vasiljević, potpisali su Protokol o saradnji 23. juna 2005. godine. Protokolom je predviđeno da će kompanija «Paragraf» besplatno opremiti i instalirati Paragraf Net – elektronsku zbirku zakona i drugih propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela ugovora, obrazaca za sudske i druge postupke i ostalih dokumenata od značaja za poslovanje - na sve računare u studentskoj laboratoriji, nastavničkim kabinetima i sekretarijatu Fakulteta. «Paragraf Co.» će obezbediti kontinuiranu besplatnu prezentaciju, obuku, prateći reklamni materijal, pisano uputstvo za korišćenje za studente i nastavnike predmeta Pravna informatika, kao i sve zainteresovane nastavnike i studente.

Protokolom su predvidjeni i drugi oblici angažovanja kompanije «Paragraf»: učešće u zajednički organizovanim oblicima nastave za obrazovanje pravničkih kadrova, u nastavi na osnovnim i poslediplomskim studijama, saradnja sa časopisom Anali Pravnog fakulteta u Beogradu i listom Pravnik, itd.

 

Sporazum o saradnji izmedju Pravnog fakulteta u Beogradu i Vrhovnog suda Srbije

24.maja 2005.godine dekan Pravnog fakulteta Mirko Vasiljević i predsednik Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero potpisali su Sporazum o saradnji Pravnog fakulteta u Beogradu i Vrhovnog suda Srbije. Sporazumom je predviđeno: zajedničko organizovanje naučnih i stručnih skupova radi unapređenja nauke i prakse, rada pravosudnih institucija, usavršavanja kadrova u pravosudnim institucijama, zajedničko učešće u radu na naučno-istraživačkim projektima od obostranog interesa, objavljivanje naučnih i stručnih radova i stručne prakse u zajedničkim publikacijama, učešće u zajednički  organizovanim oblicima nastave za obrazovanje pravničkih kadrova, učešće sudija Vrhovnog suda Srbije u nastavi na osnovnim i poslediplomskim studijama i nastavi permanentnog obrazovanja, učešće nastavnika i saradnika Fakulteta u programima permanentnog obrazovanja sudija, zajedničko učešće u realizaciji projekta “Pravne klinike”.

Saradnja u okviru projekta “Pravne klinike” gde studenti stiču posebna znanja i veštine u pružanju stručne pravne pomoći radi jačanja uloge prava u rešavanju konflikata u društvu, razvijanju lične odgovornosti i pravne kulture, Fakultet kao realizator i Vrhovni sud Srbije, kao pravosudna institucija, sarađuju u realizaciji ovog projekta, u skladu sa posebnim ugovorom koji će biti sačinjen.

Vrhovni sud Srbije će učestvovali u praktičnoj obuci studenata “Pravne klinike” tako što će obezbeđivati pomoć u realizaciji kliničkih programa obrazovanja, davati na uvid arhivirane predmete nastavnicima Klinike radi pripreme simulacija i realizacije praktičnog programa obuke, pružati stručne informacije studentima i pružati drugu stručnu pomoć nastavnicima i saradnicima.

Sporazum je zaključen na neodređeno vreme, a predviđeni sastanci dekana Fakulteta i predsednika Vrhovnog suda Srbije, upravnika Instituta Fakulteta i predstavnika katedara, održavaće se najmanje dva puta godišnje, kako bi se ocenio uspeh u sprovođenju ovog Sporazuma. Jednom godišnje dekan Fakulteta i predsednik Vrhovnog suda Srbije zajednički će oceniti uspešnost međusobne saradnje.

 

Saradnja sa National Center for State Courts

 

U letnjem semestru školske 2004/05. godine u saradnji sa National Center for State Courts na Projektu „Vladavina prava u Srbiji“ koji finansira USAID, na Pravnom fakultetu u Beogradu održava se Kurs za pisanje pravnih dokumeta i istraživanje (Legal writing and research), s ciljem obučavanja studenta prava za praktičan rad u advokatskim kancelarijama po završetku studija. Polaznici kursa su studenti četvrte godine kojima se položen ispit sa ovog kursa priznaje kao položen ispit iz opcionog predmeta Sudsko organizaciono pravo. Nastavu iz ovog predmeta drže: prof. dr Rada Vasić, doc. dr Goran Ilić i asist. mr Miloš Živković.

Radi pripreme detaljnog programa u organizaciji USAID/NCSC, a u okviru projekta „Serbia Rule of Law“, u Beogradu je od 15 do 24. novembra 2004. boravio profesor Džejms Moliterno (James E. Moliterno) sa Koledža Vilijam i Meri iz Vilijamsburga, Virdžinija, SAD.

    

Saradnja sa Nemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ)

U okviru sa saradnje sa Nemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit), Biblioteka Pravnog fakulteta je dobila tridesetak knjiga, koje obrađuju različita pitanja iz oblasti evropskog i nemačkog prava. Takođe, Fondacija je posredovala u učešću jednog broja autora na tradicionalnim susretima Udruženja pravnika u privredi, koji se svake godine održavaju u Vrnjačkoj Banji. Najzad, u okviru ove saradnje, asistent Igor Vuković je upućen na šestonedeljno naučno usavršavanje u Nemačku. U prirpremi je i organizovanje jednonedeljnog seminara iz evropskog prava, koji bi se održao u prvoj polovini oktobra 2005. godine, i na kojem bi učestvovalo više predavača sa eminentnih nemačkih pravnih fakulteta.

 

Saradnja sa Ambasadom Kraljevine Holandije u Beogradu

U okviru ove saradnje, upriličeno je predavanje gradonačelnika Haga, Vima Ditmana, koje je održano 20. oktobra 2004. Takođe, organizovan je i konkurs za najbolji esej, na temu Peace Through International Justice, u okviru kojeg je nagrađeno šest studenata. Prvih dvoje studenata (Aleksandra Milić i Predrag Petković) je nagrađeno učešćem na letnjoj Haškoj akademiji međunarodnog javnog prava, dok su ostali dobili prigodne knjige iz međunarodnog javnog prava.

 

Saradnja sa Pravnim Fakultetom Univerziteta u Bolonji na više projekata

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu zaključio je dva sporazuma o saradnji na projektima sa Pravnim fakultetom Univerzita u Bolonji po DIADI metodologiji (distance learnig program). Prvi se odnosi na projekt „Religious Freedoms and Human Rights“ kojim rukovodi prof. Silvio Gambino sa Univerziteta u Kalabriji, a drugi na projekt „National Rights, New Legal Issues and Globalization – A Comparative and Interdisciplinary Analisys for the Creation of a European Union Law“ kojim rukovodi prof. Ćimbalo sa Pravnog fakulteta u Bolonji.

U okviru trogodišnjeg projekta međunarodne saradnje Centra za ustavne studije i razvoj demokratije (CCSDD) Pravnog Fakulteta Univerziteta u Bolonji, Univerziteta Džons Hopkins i Pravnog Fakulteta u Beogradu započetog 2003. godine uz finansijsku podršku Fonda braće Rokfelerovih, u  periodu od 25. jula do 1. avgusta 2004. u Herceg Novom (Igalo) održana je, druga po redu, letnja škola pod nazivom: Evropska unija i pravna reforma (European Union and Legal Reform).

Program letnje škole posvećen je uspostavljanju vladavine prava u zemljama Jugoistočne Evrope a u kontekstu prava Evropske unije i rezultata postignutih u procesu njegove implementacije. U okviru ovog programa posebno su bile razmatrane sledeće teme: Ustavnopravna tranzicija i osnovna prava i slobode; Federalizam, subsidijarnost i proporcionalnost, Zaštita građana od samovolje države (Evropski sud za ljudska prava, Ombudsman, itd); Vladavina prava i doktrina podele vlasti; Princip jednakosti u pravu EU; i Evropska integracija kao podsticaj reformi prava u Evropi.

 

      Saradnja sa Beogradskom otvorenom školom

     U toku oktobra 2004.godine, na našem fakultetu je, u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, održano nekoliko radionica u okviru programa unapređenja akademskih veština asistenata – Academic Skills Advancement Programme for Young Faculty (ASA). U ovom programu učestvuje 30 saradnika sa fakulteta društvenih nauka, a među njima i nekoliko naših asistenata. Seminari se odvijaju na engleskom jeziku i u okviru prvog modula realizovane su radionice koje se tiču obezbeđivanja finansijskih sredstava za profesionalni razvoj nastavnog osoblja, pisanja članaka za međunarodne publikacije i učestvovanja na međunarodnim konferencijama.

 

Saradnja sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Mariboru

Uspešna i svestrana saradnja sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Mariboru koja je postojala osamdesetih godina obnovljena je 2002.godine kroz projekat MOST 2002, koji se sastojao u uzajamnim posetama grupe studenata i profesora. Tom prilikom realizovan je program predavanja istaknutih profesora dva fakulteta i stručnjaka vlada, koja su  pokrivala tematiku tranzicije iz autoritarnog u demokratski poredak, integracije Balkana u Evropu, uloge Pakta za stabilnost i dr. Autorizovani prilozi sa skupova u Beogradu i Mariboru objavljeni su u zborniku »BILANCA TRANZICIJE / BILANS TRANZICIJE«  (edt. Silvo Devetak i Jovica Trkulja), izd. Pravni fakultetu Mariboru i Pravni fakultet u Beogradu, Maribor / Beograd, 2004, str. 378.

Pravni fakultet u Mariboru i Pravni fakultet u Beogradu su potpisali «Memorandum o razumevanju» 2002. godine, koji je podrazumevao i saradnju na reformi i unapređenju poslediplomskih studija, a na osnovu koga je već nekoliko godina u toku uspešna saradnja između dva Fakulteta. Na osnovu toga je ukazano poverenje Pravnom fakultetu Univerziteta u Mariboru da kao član porodice univerziteta pripadnih Evropskoj Uniji konkuriše («grant applicant») za razvoj poslediplomskog studija «Post-graduate studies for European Integration POGESTEI» na Pravnim fakultetima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, kao predstavnicima Univerziteta iz Srbije kao države partnera Evropske Unije. Pravni fakultet u Mariboru, na čelu s uvaženim Prof. dr Silvom Devetakom, preuzeo je na sebe zamašan posao pripreme projekta i prijave na konkurs Tempus JEP (Joint European Project) zа 2005. godinu, u saradnji sa kolegama sa Pravnih fakulteta u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, kao i uz punu podršku Uprava ovih Fakulteta i Rektora sva tri Univerziteta.

 

Saradnja sa Univerzitetom u Pitsburgu (USA)

Nastavljena je višegodišnja saradnja sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Pitsburgu (SAD) na reformi i osavremenjivanju oblika nastave i doškolovavanju nastavnog kadra i studenata Pravnog fakulteta, koja je započela maja 2001. godine. U okviru ove saradnje tri asistenta našeg Fakulteta završila su magistarske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pitsburgu; više profesora pitsburškog Fakulteta, uključujući i prof. dr Ronalda Brenda, održalo je predavanja na našem Fakultetu; Fakultet u Pitsburgu je četiri godine stručno i finansijski podržavao tim našeg Fakulteta za učešće na međunarodnom takmičenju Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. I ove godine Fakultet Univerziteta u Pitsburgu je obezbedio podršku našem timu na tom medjunarodnom takmičenju.

  

Saradnja sa Evropskim univerzitetskim centrom Univerziteta Nansi 2 (Francuska)

   Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Evropski univerzitetski centar Univerziteta Nansi 2 (Francuska) i ove 2004/05. školske godine zajednički organizuju poslediplomske specijalističke studije iz prava Evropske unije pod nazivom Visoke evropske studije. Sporazum o saradnji između našeg Fakulteta i Evropskog univerzitetskog centra u Nansiju, potpisan je 24. aprila 1996. godine, za Evropski centar prof. dr Žan Deni Muton (Jean Denis Mouton), direktor Centra a za Pravni fakultet prof. dr Dejan Popović, tadašnji dekan. Upravnik ovih studija je prof. dr Vesna Besarović.

U okviru studija dve su grupe studenata: frankofoni i nefrankofoni. Frankofoni se vode kao studenti delokalizovanog odeljenja Univerziteta Nansi 2 u Beogradu, a polaganjem ispita stiču poslediplomsku univerzitetsku diplomu (D.E.S.E. – Diploma visokih evopskih studija) koju izdaje Univerzitet Nansi. Nefrankofoni polažu usmeni specijalistički ispit za sticanje diplome specijaliste za evropsko pravo koju izdaje Pravni fakultet, a  Univerzitet Nansi 2 im izdaje sertifikat kojim se potvrđuje da su pohađali nastavu koju su izvodili profesori tog univerziteta.

Francuski kulturni centar organizuje na našem Fakultetu časove francuskog jezika, koja je obavezna za frankofone studente. Francuska vlada dodeljuje najmanje dve stipendije za jednogodišnje studije frankofonim studentima državljanima Srbije i Crne Gore, koji su postigli najbolje rezultate na delokalizovanoj DESE, da bi mogli da nastave studije na DEA (Dipoloma produbljenih studija – Mastaire) iz prava Unije na CEU u Nansiju na osnovu koje se stiče zvanje magistra.

Od prve generacije 1997/98. do školske 2004/2005. godine ove studije je završilo 207 studenata, a 50 studenata je upisalo u ovoj školskoj godini.

 

 

   
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299