Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Organizacija fakulteta

Organi upravljanja

Fakultetom upravljaju Dekan i Savet Fakulteta.

Dekan se bira na tri godine iz redova profesora da vodi poslove Fakulteta. U tome mu pomažu četiri prodekana iz reda nastavnika: prodekan za nastavu, prodekan za finansije, prodekan za međunarodnu saradnju i prodekan za naučni i stručni rad, kao i jedan student -prodekan za studentska pitanja. Upoznajte sadašnjeg dekana i prodekane >>

Savet Fakulteta ima 27 članova, od kojih 8 imenuje Vlada Republike Srbije kao osnivač Fakulteta, a ostale biraju iz svojih redova Naučno-nastavno veće (13), vannastavni radnici (2) i studentski parlament (4). Arhiva-sednice>>

Način izbora i ovlašćenja organa upravljanja utvrđeni su zakonom i Statutom Fakulteta.

Statut i pravilnici

Stručni organi

Nastavno-naučno veće se stara o svim oblicima studija i pitanjima nastave i obrazovanja. Čine ga svi nastavnici i saradnici Fakulteta. Arhiva-sednice>>

Izborno veće vrši izbor u akademska zvanja nastavnika i saradnika. Sastav Izbornog veća zavisi od zvanja koje se bira, uz pravilo da o izboru odlučuju nosioci istog i višeg zvanja. Arhiva-sednice>>

Naučno veće Instituta brine o naučno-istraživačkom i nastavno-naučnom radu i objavljivanju rezultata, o projektima i saradnji sa drugim ustanovama i organizacijama. Sastavljeno je od imenovanih predstavnika svih katedri.

Nadležnost stručnih organa Fakulteta bliže je određena Statutom Fakulteta.

Stručna tela i komisije Fakulteta >>

Sekretar Fakulteta

Sekretar Fakulteta rukovodi radom stručnih službi, pomaže Dekanu da koordira rad organa upravljanja i da objedini sve delatnosti na Fakultetu, priprema materijal za sednice organa Fakulteta i izvršava njihove odluke, brine o primeni zakona i propisa, i obavlja niz drugih poslova. Sadašnji sekretar >>

Nekoliko lica neposredno pomaže organima upravljanja, Dekanu i Sekretaru Fakulteta: Poslovni sekretar uprave, Poslovni sekretar i Tehnički sekretar Dekana i Sekretara Fakulteta. kontakti >>

Organizacione/radne jedinice Fakulteta

Nastavno-naučna radna jedinica se stara o održavanju svih oblika nastave i ispita na osnovnim, poslediplomskim i doktorskim studijama, kao i kursevima, obezbeđuje uslove za izradu magistarskih i doktorskih radova i brine o osposobljavanju nastavnog kadra. Čine je katedre koje objedinjuju srodne predmete, i nastavnike i saradnike koji na njima rade :

Katedra za građansko pravo
Katedra za krivično pravo
Katedra za pravnu istoriju
Katedra za međunarodno pravo i međunarodne odnose
Katedra za javno pravo
Katedra za pravno-ekonomske nauke
Katedra za teoriju, sociologiju i filozofiju prava
Seminar za strane jezike
Opšti seminar

Naučno-istraživačka radna jedinica:

Institut za pravne i društvene nauke se stara o naučnoj i istraživačkoj delatnosti na Fakultetu i publikovanju ostvarenih rezultata, organizuje specijalističke studije i druge oblike naučnog rada radi osposobljavanja kadrova (seminare, kurseve, simpozijume), sprovodi edukaciju i konsalting, i izvršava ugovore sa drugim organizacijama. Institut koordinira rad Centra za projekte Instituta, Centra za pravo Evropske unije i Centra za edukaciju i konsalting.

Biblioteka nabavlja, obrađuje, čuva i daje na korišćenje knjižni fond koji je od značaja za nastavni i naučni rad Fakulteta. Raspolaže višejezičnim fondom od 170.ooo publikacija.

Centar za publikacije i dokumentaciju organizuje objavljivanje knjiga, udžbenika i drugih stručnih i naučnih radova, izdavanje časopisa Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, štampanje ispitnih pitanja i drugih obrazaca neophodnih studentima.

Računsko informacioni centar obavlja poslove u oblasti informatike i automatske obrade podataka za potrebe naučno-istraživačke i nastavne delatnosti, kao i rada stručnih službi.

Rukovodioci u naučno-istraživačkoj radnoj jedinici >>

Radna jedinica stručnih službi:

Odsek za opšte poslove obavlja sve poslove vezane za radne odnose, pripremu materijala i arhiviranje, održavanje i obezbeđenje zgrade...kontakti >>

Odsek za nastavu i studentska pitanja, najvažnija služba za studente, organizuje i evidentira čitav proces studiranja od upisa na osnovne ili poslediplomske studije do izdavanja diplome... kontakti >>

Odsek za finansijsko-materijalno poslovanje vrši sve finansijske i računovodstvene poslove. kontakti >>

Unutrašnja organizacija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu uređena je a je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.