Logo

Правни факултет

logo UB

Универзитет у Београду

Организација факултета

Органи управљања

Факултетом управљају Декан и Савет Факултета.

Декан се бира на три године из редова професора да води послове Факултета. У томе му помажу четири продекана из реда наставника: продекан за наставу, продекан за финансије, продекан за међународну сарадњу и продекан за научни и стручни рад, као и један студент -продекан за студентска питања. Упознајте садашњег декана и продекане >>

Савет Факултета има 27 чланова, од којих 8 именује Влада Републике Србије као оснивач Факултета, а остале бирају из својих редова Научно-наставно веће (13), ваннаставни радници (2) и студентски парламент (4). Архива-седнице>>

Начин избора и овлашћења органа управљања утврђени су законом и Статутом Факултета.

Стручни органи

Наставно-научно веће се стара о свим облицима студија и питањима наставе и образовања. Чине га сви наставници и сарадници Факултета. Архива-седнице>>

Изборно веће врши избор у академска звања наставника и сарадника. Састав Изборног већа зависи од звања које се бира, уз правило да о избору одлучују носиоци истог и вишег звања. Архива-седнице>>

Научно веће Института брине о научно-истраживачком и наставно-научном раду и објављивању резултата, о пројектима и сарадњи са другим установама и организацијама. Састављено је од именованих представника свих катедри.

Надлежност стручних органа Факултета ближе је одређена Статутом Факултета.

Статут и правилници

Стручна тела и комисије Факултета >>

Секретар Факултета

Секретар Факултета руководи радом стручних служби, помаже Декану да коордира рад органа управљања и да обједини све делатности на Факултету, припрема материјал за седнице органа Факултета и извршава њихове одлуке, брине о примени закона и прописа, и обавља низ других послова. Садашњи секретар >>

Неколико лица непосредно помаже органима управљања, Декану и Секретару Факултета: Пословни секретар управе, Пословни секретар и Технички секретар Декана и Секретара Факултета. контакти >>

Организационе/радне јединице Факултета

Наставно-научна радна јединица се стара о одржавању свих облика наставе и испита на основним, последипломским и докторским студијама, као и курсевима, обезбеђује услове за израду магистарских и докторских радова и брине о оспособљавању наставног кадра. Чине је катедре које обједињују сродне предмете, и наставнике и сараднике који на њима раде :

Катедра за грађанско право
Катедра за кривично право
Катедра за правну историју
Катедра за међународно право и међународне односе
Катедра за јавно право
Катедра за правно-економске науке
Катедра за теорију, социологију и филозофију права
Семинар за стране језике
Општи семинар

Научно-истраживачка радна јединица:

Институт за правне и друштвене науке се стара о научној и истраживачкој делатности на Факултету и публиковању остварених резултата, организује специјалистичке студије и друге облике научног рада ради оспособљавања кадрова (семинаре, курсеве, симпозијуме), спроводи едукацију и консалтинг, и извршава уговоре са другим организацијама. Институт координира рад Центра за пројекте Института, Центра за право Европске уније и Центра за едукацију и консалтинг.

Библиотека набавља, обрађује, чува и даје на коришћење књижни фонд који је од значаја за наставни и научни рад Факултета. Располаже вишејезичним фондом од 170.ооо публикација.

Центар за публикације и документацију организује објављивање књига, уџбеника и других стручних и научних радова, издавање часописа Анали Правног факултета у Београду, штампање испитних питања и других образаца неопходних студентима.

Рачунско информациони центар обавља послове у области информатике и аутоматске обраде података за потребе научно-истраживачке и наставне делатности, као и рада стручних служби.

Руководиоци у научно-истраживачкој радној јединици >>

Радна јединица стручних служби:

Одсек за опште послове обавља све послове везане за радне односе, припрему материјала и архивирање, одржавање и обезбеђење зграде...контакти >>

Одсек за наставу и студентска питања, најважнија служба за студенте, организује и евидентира читав процес студирања од уписа на основне или последипломске студије до издавања дипломе... контакти >>

Одсек за финансијско-материјално пословање врши све финансијске и рачуноводствене послове. контакти >>

Унутрашња организација Правног факултета Универзитета у Београду уређена је а је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места

Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.