<< Nazad

I sednica Naučno-nastavnog veća Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, održana 18. oktobra 2004. godine, sa početkom u 18ł° časova.

 

 

Sednicom predsedava dekan, prof. dr Mirko Vasiljević

 

 

D N E V N I  R E D

 

1.   Primanje zapisnika sa XXXVII sednice

2.   Saopštenja

3.   Utvrđivanje predloga izmena i dopuna Statuta Fakulteta

4.   Inicijativa Katedre za pravno-ekonomske nauke za dodelu počasnog doktorata dr Svetozaru Pejoviću

5.   Predlog Katedre za pravnu istoriju za uvođenje poslediplomskog kursa "Uvod u pravni sistem SAD"

6.   Formiranje komisija za prijemni ispit na poslediplomskim studijama

7.   Dopuna nastavnog plana Katedre za građansko pravo u školskoj 2004/2005. godini

8.   Doktorske disertacije

9.   Magistarske teze

10. Predlog Studentske organizacije "Centar" o uvođenju dopunskog       oktobarskog ispitnog roka

11. Molba Marka Kićanovića za prelazak sa Fakulteta za poslovno pravo u Beogradu na Pravni fakultet u Beogradu

12. Molba Ivane Ružičić za ubrzano studiranje

13. Razno.

 

 

Naučno-nastavno veće je donelo sledeće važnije odluke:

 

 

                                                                                       

 Ad. 3.

 

  PREDLOG

IZMENA I DOPUNA

STATUTA PRAVNOG FAKULTETA U BEOGRADU

 

Član 1.

 

            U članu 13, posle stava 1, dodaje se novi stav 2, koji glasi:

           

"Student koji položi više od polovine ispita predviđenim nastavnim planom Fakulteta, može, na lični zahtev, steći diplomu više školske spreme i stručni naziv pravnik."

 

Član 2.

 

            Posle člana 13, dodaje se novi član 13-a, koji glasi:

           

"Student može posle upisa trećeg semestra podneti zahtev za nastavak studija radi sticanja stručnog naziva pravnik.

           

            Student iz stava 1. ovog člana mora da položi sve ispite I i II godine studija, predviđene nastavnim planom, ispite iz predmeta Upravno pravo i Radno pravo, kao i dva opšteobavezna predmeta sa III  ili IV godine studija, po svom izboru. "

 

Član 3.

           

Izmene i dopune Statuta objavljuju se na oglasnoj tabli Fakulteta, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

 

 

Ad. 4.

 

O D L U K A

 

            Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu pokreće inicijativu za dodelu počasnog doktorata Univerziteta u Beogradu prof. dr Svetozaru Pejoviću (Svetozar Pejovich), profesoru ekonomije sa Univerziteta Texas A&M, SAD.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

            Prof. dr Svetozar Pejović je danas jedan od najznačajnijih predstavnika institucionalne ekonomije, posebne grane ekonomske teorije koja ima dugu tradiciju, ali koja je početkom sedamdesetih godina prošlog veka dobila poseban impuls, u velikoj meri i zahvaljujući radovima samog dr Pejovića. Rođen u Beogradu 1931. godine, Svetozar Pejović je studirao i diplomirao 1955. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zemlju je napustio 1958. godine i karijeru nastavio u Sjedinjenim Američkim Državama. Doktorat ekonomskih nauka stekao je 1963. godine na Univerzitetu Džordžtaun (Georgetown University) i od tada je predavao na više američkih univerziteta.

           

            Glavne oblasti Pejovićevog naučnog interesovanja su institucije i njihovi ekonomski efekti i u tom okviru ciljevi, organizacija i ponašanje preduzeća, sa posebnim osvrtom na institucionalne promene u tranziciji. Činjenice da je završio pravni fakultet, a doktorirao na ekonomskoj temi prirodno su predodredile njegov metodološki stav i interesovanje za institucionalnu ekonomiju i ekonomsku analizu prava. Naime, Svetozar Pejović posvećuje posebnu pažnju značaju prava, a pre svega prava svojine na ekonomsko ponašanje i daje analitički doprinos razvoju institucionalne ekonomije i ekonomske analize prava kao discipline koja je danas sastavni deo nastavnih planova, kako pravnih, tako i ekonomskih fakulteta. Ozbiljne analize u oblasti komparativnih ekonomskih sistema, kao i teorije preduzeća, organizacije i ponašanja preduzeća, kao i tržišta institucija, neizostavno se moraju pozivati na brojne knjige i članke koji su opravdali uključivanje Svetozara Pejovića u plejadu najpoznatijih svetskih ekonomista. Svakako najpoznatiji rezultat koji je proizašao iz Pejovićeve analize i primene metode škole svojinskih prava jeste tzv. Furubotn-Pejović efekat. Taj efekat je posledica svojinske strukture samoupravnog preduzeća, ali se ovaj efekat može generalizovati na sve slučajeve industrijske demokratije koja je nametnuta zakonom, a ne voljom vlasnika preduzeća. Ovim efektom se demonstrira da kolektivna svojina menja podsticaje za investiranje i alokativnu efikasnost preduzeća.

 

Svetska ekonomska struka je odala priznanje dr Pejoviću uključivanjem njegovog imena u listu od hiljadu najvažnijih svetskih ekonomista, od nastanka ekonomije, kao samostalne nauke, pa do današnjih dana. Spisak je objavljen u knjizi Who is Who in Economics, urednik M. Blaug (M. Blaug), izdavač Edward Elgar, Velika Britanija i SAD, 1998. Ta knjiga je biografski rečnik najvažnijih ekonomista u periodu od 1700. do 1996. godine. Imena naučnika koji se pojavljuju u ovoj knjizi izabrana su na osnovu kriterijuma citiranosti u dve stotine vodećih ekonomskih naučnih časopisa. Pored ove studije, ime Svetozara Pejovića se vrlo često nalazi i u ekonomskim enciklopedijama i leksikonima. To je ime koje se neizostavno citira u knjigama i člancima koji koriste metod škole svojinskih prava, odnosno nove institucionalne ekonomije. 

           

            Imajući sve to u vidu, Naučno-nastavno veće Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu je sa zadovoljstvom učinilo pomenuti predlog i moli Univerzitet u Beogradu da sprovede potrebnu proceduru za dodeljivanje počasnog doktorata prof. dr Svetozaru Pejoviću.

                                               

 

Ad. 5.

 

Z a k lj u č a k

 

            Naučno-nastavno veće podržava održavanje kursa Uvod u pravni sistem SAD, koji će tokom zimskog semestra školske 2004/2005. godine držati prof. James Marshall Klebba, sa Pravnog fakulteta Univerziteta Lojola iz Nju Orleansa, SAD.

 

            U cilju uspešne realizacije ovoga kursa, Naučno-nastavno veće će, na bazi pripremljenih predloga za jednu od narednih sednica, razmotriti mogućnosti njegove inkorporacije u nastavni plan i program Fakulteta, uključujući i mogućnost odgovarajućih izmena i dopuna Statuta Fakulteta.

 

 

Ad. 10.

 

STATUTARNA ODLUKA

o trajanju oktobarskog ispitnog roka u školskoj 2004/05. godini

 

 

Član 1.

 

            Oktobarski ispitni rok u školskoj 2004/05. godini trajaće od 1. do 12. oktobra i od  25. do 29. oktobra (produženi oktobarski rok).

 

Član 2.

 

            U produženom oktobarskom ispitnom roku iz čl. 1. ove Odluke, može se prijaviti samo jedan ispit.

 

Član 3.

 

            Ova Odluka važi samo za školsku 2004/2005. godinu.

 

 

ZAPISNIK VODILA

 

Biljana Živanović           

           PREDSEDNIK NAUČNO-NASTAVNOG VEĆA

                                                                            Dekan

                                                      Profesor dr Mirko Vasiljević