IV sednica Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, održana 16. maja 2005. godine, sa početkom u 13,00 časova.

 

Sednicom predsedavao predsednik Saveta Fakulteta, prof. dr Zoran Stojanović.

 

D N E V N I   R E D

 

1.       Primanje zapisnika sa III sednice

2.       Saopštenja

3.       Donošenje Odluke o visini školarine na osnovnim studijama za školsku 2005/2006. godinu

4.       Donošenje Odluke o visini školarine na poslediplomskim studijama za školsku 2005/2006. godinu

5.       Donošenje Odluke o osnivanju Fondacije "Radomir Lukić"

6.       Donošenje Odluke o rekonstrukciji i adaptaciji čitaonica Fakulteta

7.       Donošenje Odluke o adaptaciji seminara-instituta 153, 158, 236, 241, 328, 333, 406 i 425

8.       Donošenje Odluke o adaptaciji Kluba nastavnika u aneksu zgrade Fakulteta

9.       Donošenje Odluke o zameni prozora na zgradi Fakulteta

10.   Donošenje Odluke o adaptaciji prostorija 138 i 140 u suterenu zgrade Fakulteta

11.   Donošenje Odluke o adaptaciji prostorije 262 za studentsku kompjutersku laboratoriju

12.   Donošenje Odluke o nabavci i instaliranju audio-opreme za snimanje i prevođenje u Sali za sednice u aneksu zgrade Fakulteta

13.   Donošenje Odluke o nabavci i instaliranju video-prezentacione opreme u amf. "Slobodan Jovanović", "Živojin Perić", "Đorđe Tasić", i "Radomir Lukić"

14.   Donošenje Odluke o nabavci i instaliranju kompjuterskog programa za studentsku službu, finansijsku službu i kadrovsku evidenciju

15.   Dopis prof. dr Momira Milojevića za dopunu odluke

16.   Razno

 

              Savet je doneo sledeće odluke:

 

Ad. 1.  

           

Zapisnik sa III sednice jednoglasno je prihvaćen.

 

 

Ad. 3.

O D L U K A

O VISINI ŠKOLARINE

ZA SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE

 U ŠKOLSKOJ 2005/2006. GODINI

 

Član 1.

Naknada za upis godine za samofinansirajuće studente na osnovnim studijama u školskoj 2005/2006. godini iznosi 50.000,00 dinara.

 

 

Član 2.

Studenti koji obnavljaju godinu studija u školskoj 2005/2006. godini plaćaju naknadu u iznosu od  20.000,00 dinara.

                                                                                                           

Član 3.

                         O izvršenju ove Odluke staraće se Uprava Fakulteta.

 

                                               

Ad. 4.

 

O D L U K A

O VISINI ŠKOLARINE

NA POSLEDIPLOMSKIM MAGISTARSKIM STUDIJAMA

 U ŠKOLSKOJ 2005/2006. GODINI

 

 

Član 1.

Naknada za upis prve godine poslediplomskih magistarskih studija u školskoj 2005/2006. godini iznosi 90.000,00 dinara.

 

 

Član 2.

Naknada za upis druge godine poslediplomskih magistarskih studija u školskoj 2005/2006. godini iznosi 40.000,00 dinara.

 

                                                                                                           

Član 3.

            O izvršenju ove Odluke staraće se Uprava Fakulteta.

 

                                               

Ad. 5.

 

 

ODLUKA O OSNIVANjU

FONDACIJE "RADOMIR D. LUKIĆ"

 

 

                                                                Član 1.

            Osniva se FONDACIJA "RADOMIR D. LUKIĆ", kao nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje građana, sa sedištem u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra broj 67.

 

Član 2.

Osnivač Fondacije "Radomir D. Lukić" je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 67, na osnovu odluke ovlašćenog organa.

 

Član 3.

            Ciljevi Fondacije "Radomir D. Lukić" su: osavremenjivanje nastave na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odgoj mladog nastavno-naučnog kadra na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i na drugim fakultetima na kojima se nastava izvodi na srpskom jeziku, objavljivanje kvalitetno izrađenih magistarskih i doktorskih teza na srpskom jeziku, pomoć saradnicima u nastavi i mlađim nastavnim radnicima za usavršavanje na stranim univerzitetima, nabavka strane literature i modernizovanje rada biblioteke u skladu sa najvišim evropskim standardima.

 

Član 4.

Osnivački ulog Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u korist Fondacije "Radomir D. Lukić", iznosi 80.000,00 dinara.

           

Član 5.

Fondacija "Radomir D. Lukić" prikuplja sredstva putem članarina, donacija, dobrovoljnih priloga, poklona, zaveštanja, uplata iz fondova i drugih vidova donacija iz zemlje i inostranstva. Tako prikupljena sredstva koriste se za ostvarenje utvrđenih ciljeva Fondacije. U sticanju i raspodeli finansijskih sredstava Fondacija "Radomir D. Lukić" je samostalna, s tim što će uvažavati volju donatora u pogledu namene sredstava u okviru utvrđenih ciljeva.

Član 6.

Sredstva Fondacije "Radomir D. Lukić" su u državnoj svojini.

           

Član 7.

            Organi Fondacije "Radomir D. Lukić" su: Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Član 8.

            Skupštinu čine svi članovi Fondacije. Član Fondacije može biti ono fizičko ili pravno lice koje prihvati Statut Fondacije i potpiše pristupnicu. Na Skupštini se odluke donose većinom glasova prisutnih članova.

 

Član 9.

            Upravni odbor je organ upravljanja Fondacijom. Upravni odbor ima predsednika, potpredsednika, sekretara i osam članova. Članove i predsednika Upravnog odbora bira i razrešava Skupština Fondacije, a potpredsednika i sekretara bira Upravni odbor iz reda svojih članova. Upravni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Predsednik Upravnog odbora Fondacije rukovodi radom Fondacije, predstavlja je i zastupa i ujedno je finansijski naredbodavac. U slučaju sprečenosti predsednika Upravnog odbora, njegova prava i dužnosti vrši potpredsednik.

 

Član 10.

            Nadzorni odbor je organ nadzora i ima pet članova, koje bira i razrešava Skupština Fondacije. Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsednika Nadzornog odbora.

Član 11.

Statut Fondacije "Radomir D. Lukić" donosi i menja Skupština Fondacije.

 

Član 12.

Statutom Fondacije detaljnije se utvrđuju: način očuvanja uspomene na lice čije ime nosi Fondacija, način ostvarivanja ciljeva, delatnost, finansiranje i namena sredstava, sticanje svojstva člana Fondacije, prava i obaveze člana, sastav i način rada organa upravljanja Fondacijom i prestanak rada Fondacije.

 

Član 13.

Fondacija prestaje sa radom odlukom Skupštine Fondacije, kada prestanu da postoje uslovi za ostvarenje ciljeva zbog kojih je osnovana, ako broj članova bude manji od broja potrebnog za njeno osnivanje ili ako se utvrdi da je Fondacija prestala sa radom duže od godinu dana.

Član 14.

U slučaju prestanka rada Fondacije, imovina Fondacije se prenosi na Pravni Fakultet Univerziteta u Beogradu.

                                                                          

 

 
            U okviru iste tačke, Savet je doneo i
 
S T A T U T

FONDACIJE "RADOMIR D. LUKIĆ"

 

I OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Fondacija "Radomir D. Lukić" (u daljem tekstu: Fondacija) je nevladino, dobrotvorno, neprofitno i nestranačko udruženje građana.

 

Član 2.

(1) Naziv Fondacije je "Radomir D. Lukić".

(2) Fondacija nosi ime akademika profesora dr Radomira D. Lukića, posvećena je uspomeni na njega, a osnovana je prvenstveno u interesu mladih naučnih naraštaja koji stvaraju i objavljuju naučna dela iz oblasti pravnih nauka na srpskom jeziku u Republici Srbiji i van nje.

(3) Sedište Fondacije je u Beogradu.

 

Član 3.

Fondacija je upisana u registar nadležnog organa i ima status pravnog lica.

 

Član 4.

(1) Fondacija ima pečat i štambilj.

(2) Pečat je okruglog oblika, na kome je kružno ispisan naziv i sedište Fondacije.

(3) Štambilj je pravougaonog oblika, na kojem je u redovima ispisano: 1)Fondacija, 2)"Radomir D. Lukić", 3)Broj, 4)Datum, 5)Beograd.

 

Član 5.

Fondacija ima znak čiji oblik utvrđuje Upravni odbor Fondacije.

 

Član 6.

Rad Fondacije je javan.

 

 

II CILjEVI I DELATNOST FONDACIJE

 

Član 7.

Osnovni ciljevi Fondacije su: osavremenjivanje nastavno-naučnog procesa na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i drugim pravnim fakultetima na kojima se nastava izvodi na srpskom jeziku, odgoj mladih nastavno-naučnih kadrova na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i drugim pravnim fakultetima na kojima se izvodi nastava na srpskom jeziku, pomoć u objavljivanju kvalitetno izrađenih magistarskih i doktorskih teza i naučnih dela mlađih naučnih radnika iz oblasti pravnih nauka napisanih na srpskom jeziku, pomoć saradnicima i mlađim naučnim radnicima s Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu za određene oblike usavršavanja u inostranstvu, nabavka kvalitetnih dela iz oblasti pravnih nauka za Biblioteku Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i njeno modernizovanje u skladu s najvišim evropskim standardima.

Član 8.

Delatnosti Fondacije utvrđuju se programom rada Fondacije, koji se donose na početku godine za tekuću godinu.

 

 

III FINANSIRANjE I NAMENA SREDSTAVA

 

Član 9.

(1) Fondacija prikuplja i raspoređuje sredstva u skladu sa zakonom i ovim statutom.

(2) Sredstva se stiču putem članarina, donacija, dobrovoljnih priloga, poklona, zaveštanja, uplata iz fondova i drugih vidova donacija iz zemlje i inostranstva.

(3) Sredstva Fondacije su u državnoj svojini.

 

Član 10.

Sredstva Fondacije koriste se za ciljeve utvrđene u članu 7. Statuta Fondacije.

 

Član 11.

Fondacija, u ulozi posrednika između donatora i korisnika donacije, ne ostvaruje dobit, ali ima pravo na naknadu stvarno učinjenih troškova.

 

Član 12.

Fondacija je samostalna u sticanju i raspodeli finansijskih sredstava u skladu sa zakonom i ovim statutom, s tim što će uvažavati volju donatora u pogledu namene sredstava u okviru ciljeva utvrđenih u članu 7. Statuta Fondacije.

 

Član 13.

U cilju trajnijeg obezbeđivanja finansijskih sredstava, Fondacija može zaključivati ugovore o stalnoj donaciji ili poslovno-tehničkoj saradnji s pravnim licima ili preduzetnicima koji uvažavaju Statut ili programe rada Fondacije.

 

Član 14.

Fondacija može, radi ostvarivanja Statutom utvrđenih ciljeva, organizovati, samostalno ili s drugim odgovarajućim subjektima, naučne skupove, izdavati publikacije ili posredovati u saradnji i međusobnom opštenju članova ili donatora Fondacije.

 

 

IV ČLANSTVO

 

Član 15.

(1) Članstvo u Fondaciji je dobrovoljno.

(2) Član Fondacije može postati fizičko ili pravno lice koje prihvati Statut Fondacije i potpiše pristupnicu.

(3) Članovi Fondacije imaju jednaka prava i obaveze.

(4) Članstvo u Fondaciji prestaje na lični zahtev, odlukom Upravnog odbora u slučaju grubog kršenja odredaba ovog Statuta i iz drugih razloga utvrđenih u zakonu.

 

Član 16.

(1) Član Fondacije ima pravo da:

                        1. bira i da bude biran u organe Fondacije,

2. ravnopravno s drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva i zadataka Fondacije,

3. učestvuje u radu Skupštine i utiče na rad Upravnog odbora Fondacije,

     4. daje predloge i stavlja primedbe na rad organa Fondacije i drugih članova Fondacije,

                        5. bude blagovremeno obaveštavan o radu Fondacije.

(2) Član Fondacije ima dužnost da:

                        1. aktivno učestvuje u radu Fondacije,

                        2. obavlja zadatke koje mu poveri Upravni odbor Fondacije,

                        3. čuva svoj i ugled Fondacije,

                        4. plaća članarinu.

 

 

V ORGANI I ORGANIZACIJA

 

Član 17.

Organi Fondacije su: Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

 

Član 18.

(1) Skupština je najviši organ Fondacije.

(2) Skupštinu čine članovi Fondacije.

(3) Skupština ima predsednika koji se bira na dve godine.

(4) Skupština se održava najmanje jednom u dve godine.

(5) Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

(6) Za usvajanje Statuta i njegovih izmena potrebna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

(7) Glasanje na sednici Skupštine je javno, ako Skupština ne odluči drugačije.

 

Član 19.

Skupština Fondacije:

                        1. usvaja i odlučuje o promeni Statuta Fondacije;

     2. razmatra i usvaja, na predlog Upravnog odbora, izveštaje o radu, finansijske izveštaje, izveštaj Nadzornog odbora;

                        3. bira i razrešava članove Upravnog i Nadzornog odbora;

                        4. odlučuje o danu Fondacije i o visini godišnje članarine;

5. odlučuje po žalbama na odluke Upravnog odbora i donosi i druge odluke od značaja za delatnost Fondacije u skladu sa zakonom.

 

Član 20.

(1) Upravni odbor je izvršni organ Fondacije.

(2) Upravni odbor ima predsednika, potpredsednika, sekretara i osam članova.

(3) Predsednika i članove Upravnog odbora bira Skupština Fondacije, a potpredsednika Upravni odbor iz reda svojih članova, uzimajući u obzir mišljenje presednika Upravnog odbora.

(4) Upravni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

(5) Predsednik Upravnog odbora Fondacije rukovodi radom Fondacije, predstavlja je i zastupa i ujedno je finansijski naredbodavac. On saziva i rukovodi sednicama Upravnog odbora. U slučaju sprečenosti predsednika Upravnog odbora, njegova prava i dužnosti vrši potpredsednik.

Član 21.

Upravni odbor Fondacije:

                        1. stara se o ostvarivanju ciljeva i zadataka Fondacije, kao i o namenskom trošenju sredstava Fondacije;

                        2. utvrđuje predloge o promeni Statuta Fondacije;

     3. utvrđuje predloge programa Fondacije, finansijskog plana Fondacije, finansijskih i drugih izveštaja;

     4. odlučuje i o drugim pitanjima koja nisu utvrđena kao nadležnost Skupštine Fondacije u skladu sa zakonom i Statutom.

 

Član 22.

(1) Fondacija ima sekretara, koga bira Upravni odbor.

(2) Sekretar Fondacije priprema sednice, vrši tehničke poslove, pomaže predsedniku Upravnog odbora u izvršavanju odluka Skupštine i Upravnog odbora Fondacije i odgovoran je za celokupnu dokumentaciju Fondacije.

 

Član 23.

(1) Nadzorni odbor ima pet članova, koji između sebe biraju predsednika.

(2) Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Fondacije i dužan je, najmanje jednom godišnje, da izvrši finansijsku kontrolu.

(3) Nadzorni odbor može predložiti Upravnom odboru donošenje odgovarajućih odluka u oblasti materijalnog i finansijskog poslovanja.

(4) Nadzorni odbor podnosi, po potrebi, a najmanje jednom godišnje, izveštaje o svom radu Skupštini Fondacije s mišljenjem Upravnog odbora o tom izveštaju.

 

Član 24.

Upravni odbor može izabrati posebnog računopolagača (blagajnika) ili poveriti vođenje poslova knjigovodstva službi za računovodstvo Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

VI PRESTANAK RADA FONDACIJE

 

Član 25.

Fondacija prestaje s radom odlukom Skupštine Fondacije, kada ne postoje više uslovi za ostvarenje ciljeva zbog kojih je osnovana, ako broj članova Fondacije bude niži od broja potrebnog za njeno osnivanje ili ako se utvrdi da je Fondacija prestala s radom za vreme duže od godinu dana.

Član 26.

U slučaju prestanka rada Fondacije, imovina Fondacije prenosi se na Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

 

 

VII STUPANjE NA SNAGU

 

Član 27.

Statut stupa na snagu danom potvrđivanja na Skupštini Fondacije.

 

 

Ad. 6.

 

O D L U K A

O REKONSTRUKCIJI I ADAPTACIJI

ČITAONICA FAKULTETA

 

 

Zbog dotrajalosti itisona kojim je obložen pod i deo zida u čitaonicama i holu ispred čitaonica u Biblioteci Fakulteta, raspisati javni poziv, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, za nabavku i ugradnju materijala od drveta za pod i krečenje zidova u čitaonicama Fakulteta.

 

Ad. 7.

 

 

O D L U K A

O ADAPTACIJI SEMINARA-INSTITUTA

 153, 158, 236, 241, 328, 333, 406 i 425

 

Radi povećanja broja mesta u salama u kojima se održavaju vežbe i drugi oblici nastave, kao i prilagođavanja istih savremenim programima nastavnog procesa, raspisati javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku i ugradnju podloge od drvenog materijala i stolica sa preklopom, za postojeće seminare-institute 153, 158, 236, 241, 328, 333, 406 i 425, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

 

 

Ad. 8.

 

O D L U K A

O ADAPTACIJI KLUBA NASTAVNIKA

U ANEKSU ZGRADE FAKULTETA

 

Zbog neadekvatnog rešenja, odnosno povećanja broja sedećih mesta postojećeg Kluba nastavnika i saradnika u aneksu zgrade Fakulteta, raspisati javni poziv za adaptaciju i nabavku odgovarajuće opreme (nameštaja), u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

 

 

Ad. 9.

 

 

O D L U K A

O  ZAMENI PROZORA NA ZGRADI FAKULTETA

 

Član 1.

 Zbog dotrajalosti i nemogućnosti zamene postojećih drvenih prozora na spoljnoj i unutrašnjoj fasadi zgrade Fakulteta, raspisati javni poziv, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, za nabavku i ugradnju novih prozora od PVC profila, istih dimenzija i boja kao postojeći prozori.

  

Član 2.

            Nabavka i ugradnja novih prozora odvijala bi se u više faza, u skladu sa finansijskim mogućnostima Fakulteta.

 

            U prvoj fazi, tokom letnjih meseci 2005. godine, zamenili bi se prozori u slušaonici "Jovan Sterija Popović", amf. "Slobodan Jovanović", slušaonici "Živojin Perić", amf. "Toma Živanović" i amf. "Radomir Lukić".

 

 Ad. 10.

 

O D L U K A

O ADAPTACIJI PROSTORIJA 138 I 140

 U SUTERENU ZGRADE FAKULTETA

 

 Radi objedinjavanja prostora za usluge koje se pružaju studentima – fotokopiranje, knjižara i reklamni materijal, raspisati javni poziv u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, za adaptaciju prostorija 138 i 140 u suterenu zgrade, i pretvaranje tog prostora u svojevrsni plato – trg knjige, kao i prostorija dosadašnjeg magacina i mokrog čvora, u suterenu zgrade koji gleda na Bulevar.

 

Preuređene i adaptirane prostorije u hodniku prema Bulevaru, koristiće se za smeštaj radnica na održavanju čistoće i za magacinski prostor.

 

 

Ad. 11.

 

 O D L U K A

O ADAPTACIJI PROSTORIJE 262

ZA STUDENTSKU KOMPJUTERSKU LABORATORIJU

 

Zbog nepostojanja posebne prostorije sa kompjuterima namenjene obuci studenata i izvođenju praktičnih vežbi iz pravne informatike, raspisati javni poziv, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, za adaptaciju prostorije 262 i kupovinu kompjutera. 

 

 

Ad. 12.

 

 

O D L U K A

O NABAVCI  I INSTALIRANjU AUDIO OPREME ZA SNIMANjE

I PREVOĐENjE U SALI ZA SEDNICE U ANEKSU ZGRADE

 

  Zbog neispravnosti 80 % slušalica, kao i zastarelosti postojeće opreme u Sali za sednice, u aneksu zgrade Fakulteta, raspisati javni poziv, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, za nabavku i ugradnju audio opreme za snimanje i prevođenje. 

 

 

Ad. 13.

 

O D L U K A

            O NABAVCI I INSTALIRANjU VIDEO-PREZENTACIONE OPREME

U AMF. "SLOBODAN JOVANOVIĆ", "ŽIVOJIN PERIĆ",

"ĐORĐE TASIĆ" I "RADOMIR LUKIĆ"

 

            Radi osavremenjivanja predavanja na svim godinama studija, raspisati, skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, javni poziv za nabavku i instaliranje video-prezentacione opreme u amfiteatrima u kojima se izvodi nastava na osnovnim studijama, i to: "Slobodan Jovanović", "Živojin Perić", "Đorđe Tasić" i "Radomir Lukić"

 

 

Ad. 14.

 

 

O D L U K A

O NABAVCI  I INSTALIRANjU KOMPJUTERSKOG PROGRAMA

ZA STUDENTSKU SLUŽBU, FINANSIJSKU SLUŽBU I KADROVSKU EVIDENCIJU

 

Zbog neophodnosti povezivanja pojedinačnih programa Studentske službe, Finansijske službe i kadrovske evidencije u jedan jedinstven program, raspisati javni konkurs za izradu jedinstvenog programa za Studentsku službu, finansijsko-materijalno poslovanje i kadrovsku evidenciju. 

 

 

 Sednica je završena u 15,00 časova.

 

 

 

 

ZAPISNIK VODILA                                                        PREDSEDNIK SAVETA FAKULTETA

 

Biljana Živanović                                                  Profesor dr  Zoran Stojanović

IV sednica Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, održana 16. maja 2005. godine, sa početkom u 13,00 časova.

 

Sednicom predsedavao predsednik Saveta Fakulteta, prof. dr Zoran Stojanović.

 

D N E V N I   R E D

 

1.       Primanje zapisnika sa III sednice

2.       Saopštenja

3.       Donošenje Odluke o visini školarine na osnovnim studijama za školsku 2005/2006. godinu

4.       Donošenje Odluke o visini školarine na poslediplomskim studijama za školsku 2005/2006. godinu

5.       Donošenje Odluke o osnivanju Fondacije "Radomir Lukić"

6.       Donošenje Odluke o rekonstrukciji i adaptaciji čitaonica Fakulteta

7.       Donošenje Odluke o adaptaciji seminara-instituta 153, 158, 236, 241, 328, 333, 406 i 425

8.       Donošenje Odluke o adaptaciji Kluba nastavnika u aneksu zgrade Fakulteta

9.       Donošenje Odluke o zameni prozora na zgradi Fakulteta

10.   Donošenje Odluke o adaptaciji prostorija 138 i 140 u suterenu zgrade Fakulteta

11.   Donošenje Odluke o adaptaciji prostorije 262 za studentsku kompjutersku laboratoriju

12.   Donošenje Odluke o nabavci i instaliranju audio-opreme za snimanje i prevođenje u Sali za sednice u aneksu zgrade Fakulteta

13.   Donošenje Odluke o nabavci i instaliranju video-prezentacione opreme u amf. "Slobodan Jovanović", "Živojin Perić", "Đorđe Tasić", i "Radomir Lukić"

14.   Donošenje Odluke o nabavci i instaliranju kompjuterskog programa za studentsku službu, finansijsku službu i kadrovsku evidenciju

15.   Dopis prof. dr Momira Milojevića za dopunu odluke

16.   Razno

 

              Savet je doneo sledeće odluke:

 

Ad. 1.  

           

Zapisnik sa III sednice jednoglasno je prihvaćen.

 

 

Ad. 3.

O D L U K A

O VISINI ŠKOLARINE

ZA SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE

 U ŠKOLSKOJ 2005/2006. GODINI

 

Član 1.

Naknada za upis godine za samofinansirajuće studente na osnovnim studijama u školskoj 2005/2006. godini iznosi 50.000,00 dinara.

 

 

Član 2.

Studenti koji obnavljaju godinu studija u školskoj 2005/2006. godini plaćaju naknadu u iznosu od  20.000,00 dinara.

                                                                                                           

Član 3.

                         O izvršenju ove Odluke staraće se Uprava Fakulteta.

 

                                               

Ad. 4.

 

O D L U K A

O VISINI ŠKOLARINE

NA POSLEDIPLOMSKIM MAGISTARSKIM STUDIJAMA

 U ŠKOLSKOJ 2005/2006. GODINI

 

 

Član 1.

Naknada za upis prve godine poslediplomskih magistarskih studija u školskoj 2005/2006. godini iznosi 90.000,00 dinara.

 

 

Član 2.

Naknada za upis druge godine poslediplomskih magistarskih studija u školskoj 2005/2006. godini iznosi 40.000,00 dinara.

 

                                                                                                           

Član 3.

            O izvršenju ove Odluke staraće se Uprava Fakulteta.

 

                                               

Ad. 5.

 

 

ODLUKA O OSNIVANjU

FONDACIJE "RADOMIR D. LUKIĆ"

 

 

                                                                Član 1.

            Osniva se FONDACIJA "RADOMIR D. LUKIĆ", kao nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje građana, sa sedištem u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra broj 67.

 

Član 2.

Osnivač Fondacije "Radomir D. Lukić" je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 67, na osnovu odluke ovlašćenog organa.

 

Član 3.

            Ciljevi Fondacije "Radomir D. Lukić" su: osavremenjivanje nastave na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odgoj mladog nastavno-naučnog kadra na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i na drugim fakultetima na kojima se nastava izvodi na srpskom jeziku, objavljivanje kvalitetno izrađenih magistarskih i doktorskih teza na srpskom jeziku, pomoć saradnicima u nastavi i mlađim nastavnim radnicima za usavršavanje na stranim univerzitetima, nabavka strane literature i modernizovanje rada biblioteke u skladu sa najvišim evropskim standardima.

 

Član 4.

Osnivački ulog Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u korist Fondacije "Radomir D. Lukić", iznosi 80.000,00 dinara.

           

Član 5.

Fondacija "Radomir D. Lukić" prikuplja sredstva putem članarina, donacija, dobrovoljnih priloga, poklona, zaveštanja, uplata iz fondova i drugih vidova donacija iz zemlje i inostranstva. Tako prikupljena sredstva koriste se za ostvarenje utvrđenih ciljeva Fondacije. U sticanju i raspodeli finansijskih sredstava Fondacija "Radomir D. Lukić" je samostalna, s tim što će uvažavati volju donatora u pogledu namene sredstava u okviru utvrđenih ciljeva.

Član 6.

Sredstva Fondacije "Radomir D. Lukić" su u državnoj svojini.

           

Član 7.

            Organi Fondacije "Radomir D. Lukić" su: Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Član 8.

            Skupštinu čine svi članovi Fondacije. Član Fondacije može biti ono fizičko ili pravno lice koje prihvati Statut Fondacije i potpiše pristupnicu. Na Skupštini se odluke donose većinom glasova prisutnih članova.

 

Član 9.

            Upravni odbor je organ upravljanja Fondacijom. Upravni odbor ima predsednika, potpredsednika, sekretara i osam članova. Članove i predsednika Upravnog odbora bira i razrešava Skupština Fondacije, a potpredsednika i sekretara bira Upravni odbor iz reda svojih članova. Upravni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Predsednik Upravnog odbora Fondacije rukovodi radom Fondacije, predstavlja je i zastupa i ujedno je finansijski naredbodavac. U slučaju sprečenosti predsednika Upravnog odbora, njegova prava i dužnosti vrši potpredsednik.

 

Član 10.

            Nadzorni odbor je organ nadzora i ima pet članova, koje bira i razrešava Skupština Fondacije. Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsednika Nadzornog odbora.

Član 11.

Statut Fondacije "Radomir D. Lukić" donosi i menja Skupština Fondacije.

 

Član 12.

Statutom Fondacije detaljnije se utvrđuju: način očuvanja uspomene na lice čije ime nosi Fondacija, način ostvarivanja ciljeva, delatnost, finansiranje i namena sredstava, sticanje svojstva člana Fondacije, prava i obaveze člana, sastav i način rada organa upravljanja Fondacijom i prestanak rada Fondacije.

 

Član 13.

Fondacija prestaje sa radom odlukom Skupštine Fondacije, kada prestanu da postoje uslovi za ostvarenje ciljeva zbog kojih je osnovana, ako broj članova bude manji od broja potrebnog za njeno osnivanje ili ako se utvrdi da je Fondacija prestala sa radom duže od godinu dana.

Član 14.

U slučaju prestanka rada Fondacije, imovina Fondacije se prenosi na Pravni Fakultet Univerziteta u Beogradu.

                                                                          

 

 
            U okviru iste tačke, Savet je doneo i
 
S T A T U T

FONDACIJE "RADOMIR D. LUKIĆ"

 

I OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Fondacija "Radomir D. Lukić" (u daljem tekstu: Fondacija) je nevladino, dobrotvorno, neprofitno i nestranačko udruženje građana.

 

Član 2.

(1) Naziv Fondacije je "Radomir D. Lukić".

(2) Fondacija nosi ime akademika profesora dr Radomira D. Lukića, posvećena je uspomeni na njega, a osnovana je prvenstveno u interesu mladih naučnih naraštaja koji stvaraju i objavljuju naučna dela iz oblasti pravnih nauka na srpskom jeziku u Republici Srbiji i van nje.

(3) Sedište Fondacije je u Beogradu.

 

Član 3.

Fondacija je upisana u registar nadležnog organa i ima status pravnog lica.

 

Član 4.

(1) Fondacija ima pečat i štambilj.

(2) Pečat je okruglog oblika, na kome je kružno ispisan naziv i sedište Fondacije.

(3) Štambilj je pravougaonog oblika, na kojem je u redovima ispisano: 1)Fondacija, 2)"Radomir D. Lukić", 3)Broj, 4)Datum, 5)Beograd.

 

Član 5.

Fondacija ima znak čiji oblik utvrđuje Upravni odbor Fondacije.

 

Član 6.

Rad Fondacije je javan.

 

 

II CILjEVI I DELATNOST FONDACIJE

 

Član 7.

Osnovni ciljevi Fondacije su: osavremenjivanje nastavno-naučnog procesa na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i drugim pravnim fakultetima na kojima se nastava izvodi na srpskom jeziku, odgoj mladih nastavno-naučnih kadrova na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i drugim pravnim fakultetima na kojima se izvodi nastava na srpskom jeziku, pomoć u objavljivanju kvalitetno izrađenih magistarskih i doktorskih teza i naučnih dela mlađih naučnih radnika iz oblasti pravnih nauka napisanih na srpskom jeziku, pomoć saradnicima i mlađim naučnim radnicima s Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu za određene oblike usavršavanja u inostranstvu, nabavka kvalitetnih dela iz oblasti pravnih nauka za Biblioteku Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i njeno modernizovanje u skladu s najvišim evropskim standardima.

Član 8.

Delatnosti Fondacije utvrđuju se programom rada Fondacije, koji se donose na početku godine za tekuću godinu.

 

 

III FINANSIRANjE I NAMENA SREDSTAVA

 

Član 9.

(1) Fondacija prikuplja i raspoređuje sredstva u skladu sa zakonom i ovim statutom.

(2) Sredstva se stiču putem članarina, donacija, dobrovoljnih priloga, poklona, zaveštanja, uplata iz fondova i drugih vidova donacija iz zemlje i inostranstva.

(3) Sredstva Fondacije su u državnoj svojini.

 

Član 10.

Sredstva Fondacije koriste se za ciljeve utvrđene u članu 7. Statuta Fondacije.

 

Član 11.

Fondacija, u ulozi posrednika između donatora i korisnika donacije, ne ostvaruje dobit, ali ima pravo na naknadu stvarno učinjenih troškova.

 

Član 12.

Fondacija je samostalna u sticanju i raspodeli finansijskih sredstava u skladu sa zakonom i ovim statutom, s tim što će uvažavati volju donatora u pogledu namene sredstava u okviru ciljeva utvrđenih u članu 7. Statuta Fondacije.

 

Član 13.

U cilju trajnijeg obezbeđivanja finansijskih sredstava, Fondacija može zaključivati ugovore o stalnoj donaciji ili poslovno-tehničkoj saradnji s pravnim licima ili preduzetnicima koji uvažavaju Statut ili programe rada Fondacije.

 

Član 14.

Fondacija može, radi ostvarivanja Statutom utvrđenih ciljeva, organizovati, samostalno ili s drugim odgovarajućim subjektima, naučne skupove, izdavati publikacije ili posredovati u saradnji i međusobnom opštenju članova ili donatora Fondacije.

 

 

IV ČLANSTVO

 

Član 15.

(1) Članstvo u Fondaciji je dobrovoljno.

(2) Član Fondacije može postati fizičko ili pravno lice koje prihvati Statut Fondacije i potpiše pristupnicu.

(3) Članovi Fondacije imaju jednaka prava i obaveze.

(4) Članstvo u Fondaciji prestaje na lični zahtev, odlukom Upravnog odbora u slučaju grubog kršenja odredaba ovog Statuta i iz drugih razloga utvrđenih u zakonu.

 

Član 16.

(1) Član Fondacije ima pravo da:

                        1. bira i da bude biran u organe Fondacije,

2. ravnopravno s drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva i zadataka Fondacije,

3. učestvuje u radu Skupštine i utiče na rad Upravnog odbora Fondacije,

     4. daje predloge i stavlja primedbe na rad organa Fondacije i drugih članova Fondacije,

                        5. bude blagovremeno obaveštavan o radu Fondacije.

(2) Član Fondacije ima dužnost da:

                        1. aktivno učestvuje u radu Fondacije,

                        2. obavlja zadatke koje mu poveri Upravni odbor Fondacije,

                        3. čuva svoj i ugled Fondacije,

                        4. plaća članarinu.

 

 

V ORGANI I ORGANIZACIJA

 

Član 17.

Organi Fondacije su: Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

 

Član 18.

(1) Skupština je najviši organ Fondacije.

(2) Skupštinu čine članovi Fondacije.

(3) Skupština ima predsednika koji se bira na dve godine.

(4) Skupština se održava najmanje jednom u dve godine.

(5) Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

(6) Za usvajanje Statuta i njegovih izmena potrebna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

(7) Glasanje na sednici Skupštine je javno, ako Skupština ne odluči drugačije.

 

Član 19.

Skupština Fondacije:

                        1. usvaja i odlučuje o promeni Statuta Fondacije;

     2. razmatra i usvaja, na predlog Upravnog odbora, izveštaje o radu, finansijske izveštaje, izveštaj Nadzornog odbora;

                        3. bira i razrešava članove Upravnog i Nadzornog odbora;

                        4. odlučuje o danu Fondacije i o visini godišnje članarine;

5. odlučuje po žalbama na odluke Upravnog odbora i donosi i druge odluke od značaja za delatnost Fondacije u skladu sa zakonom.

 

Član 20.

(1) Upravni odbor je izvršni organ Fondacije.

(2) Upravni odbor ima predsednika, potpredsednika, sekretara i osam članova.

(3) Predsednika i članove Upravnog odbora bira Skupština Fondacije, a potpredsednika Upravni odbor iz reda svojih članova, uzimajući u obzir mišljenje presednika Upravnog odbora.

(4) Upravni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

(5) Predsednik Upravnog odbora Fondacije rukovodi radom Fondacije, predstavlja je i zastupa i ujedno je finansijski naredbodavac. On saziva i rukovodi sednicama Upravnog odbora. U slučaju sprečenosti predsednika Upravnog odbora, njegova prava i dužnosti vrši potpredsednik.

Član 21.

Upravni odbor Fondacije:

                        1. stara se o ostvarivanju ciljeva i zadataka Fondacije, kao i o namenskom trošenju sredstava Fondacije;

                        2. utvrđuje predloge o promeni Statuta Fondacije;

     3. utvrđuje predloge programa Fondacije, finansijskog plana Fondacije, finansijskih i drugih izveštaja;

     4. odlučuje i o drugim pitanjima koja nisu utvrđena kao nadležnost Skupštine Fondacije u skladu sa zakonom i Statutom.

 

Član 22.

(1) Fondacija ima sekretara, koga bira Upravni odbor.

(2) Sekretar Fondacije priprema sednice, vrši tehničke poslove, pomaže predsedniku Upravnog odbora u izvršavanju odluka Skupštine i Upravnog odbora Fondacije i odgovoran je za celokupnu dokumentaciju Fondacije.

 

Član 23.

(1) Nadzorni odbor ima pet članova, koji između sebe biraju predsednika.

(2) Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Fondacije i dužan je, najmanje jednom godišnje, da izvrši finansijsku kontrolu.

(3) Nadzorni odbor može predložiti Upravnom odboru donošenje odgovarajućih odluka u oblasti materijalnog i finansijskog poslovanja.

(4) Nadzorni odbor podnosi, po potrebi, a najmanje jednom godišnje, izveštaje o svom radu Skupštini Fondacije s mišljenjem Upravnog odbora o tom izveštaju.

 

Član 24.

Upravni odbor može izabrati posebnog računopolagača (blagajnika) ili poveriti vođenje poslova knjigovodstva službi za računovodstvo Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

VI PRESTANAK RADA FONDACIJE

 

Član 25.

Fondacija prestaje s radom odlukom Skupštine Fondacije, kada ne postoje više uslovi za ostvarenje ciljeva zbog kojih je osnovana, ako broj članova Fondacije bude niži od broja potrebnog za njeno osnivanje ili ako se utvrdi da je Fondacija prestala s radom za vreme duže od godinu dana.

Član 26.

U slučaju prestanka rada Fondacije, imovina Fondacije prenosi se na Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

 

 

VII STUPANjE NA SNAGU

 

Član 27.

Statut stupa na snagu danom potvrđivanja na Skupštini Fondacije.

 

 

Ad. 6.

 

O D L U K A

O REKONSTRUKCIJI I ADAPTACIJI

ČITAONICA FAKULTETA

 

 

Zbog dotrajalosti itisona kojim je obložen pod i deo zida u čitaonicama i holu ispred čitaonica u Biblioteci Fakulteta, raspisati javni poziv, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, za nabavku i ugradnju materijala od drveta za pod i krečenje zidova u čitaonicama Fakulteta.

 

Ad. 7.

 

 

O D L U K A

O ADAPTACIJI SEMINARA-INSTITUTA

 153, 158, 236, 241, 328, 333, 406 i 425

 

Radi povećanja broja mesta u salama u kojima se održavaju vežbe i drugi oblici nastave, kao i prilagođavanja istih savremenim programima nastavnog procesa, raspisati javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku i ugradnju podloge od drvenog materijala i stolica sa preklopom, za postojeće seminare-institute 153, 158, 236, 241, 328, 333, 406 i 425, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

 

 

Ad. 8.

 

O D L U K A

O ADAPTACIJI KLUBA NASTAVNIKA

U ANEKSU ZGRADE FAKULTETA

 

Zbog neadekvatnog rešenja, odnosno povećanja broja sedećih mesta postojećeg Kluba nastavnika i saradnika u aneksu zgrade Fakulteta, raspisati javni poziv za adaptaciju i nabavku odgovarajuće opreme (nameštaja), u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

 

 

Ad. 9.

 

 

O D L U K A

O  ZAMENI PROZORA NA ZGRADI FAKULTETA

 

Član 1.

 Zbog dotrajalosti i nemogućnosti zamene postojećih drvenih prozora na spoljnoj i unutrašnjoj fasadi zgrade Fakulteta, raspisati javni poziv, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, za nabavku i ugradnju novih prozora od PVC profila, istih dimenzija i boja kao postojeći prozori.

  

Član 2.

            Nabavka i ugradnja novih prozora odvijala bi se u više faza, u skladu sa finansijskim mogućnostima Fakulteta.

 

            U prvoj fazi, tokom letnjih meseci 2005. godine, zamenili bi se prozori u slušaonici "Jovan Sterija Popović", amf. "Slobodan Jovanović", slušaonici "Živojin Perić", amf. "Toma Živanović" i amf. "Radomir Lukić".

 

 Ad. 10.

 

O D L U K A

O ADAPTACIJI PROSTORIJA 138 I 140

 U SUTERENU ZGRADE FAKULTETA

 

 Radi objedinjavanja prostora za usluge koje se pružaju studentima – fotokopiranje, knjižara i reklamni materijal, raspisati javni poziv u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, za adaptaciju prostorija 138 i 140 u suterenu zgrade, i pretvaranje tog prostora u svojevrsni plato – trg knjige, kao i prostorija dosadašnjeg magacina i mokrog čvora, u suterenu zgrade koji gleda na Bulevar.

 

Preuređene i adaptirane prostorije u hodniku prema Bulevaru, koristiće se za smeštaj radnica na održavanju čistoće i za magacinski prostor.

 

 

Ad. 11.

 

 O D L U K A

O ADAPTACIJI PROSTORIJE 262

ZA STUDENTSKU KOMPJUTERSKU LABORATORIJU

 

Zbog nepostojanja posebne prostorije sa kompjuterima namenjene obuci studenata i izvođenju praktičnih vežbi iz pravne informatike, raspisati javni poziv, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, za adaptaciju prostorije 262 i kupovinu kompjutera. 

 

 

Ad. 12.

 

 

O D L U K A

O NABAVCI  I INSTALIRANjU AUDIO OPREME ZA SNIMANjE

I PREVOĐENjE U SALI ZA SEDNICE U ANEKSU ZGRADE

 

  Zbog neispravnosti 80 % slušalica, kao i zastarelosti postojeće opreme u Sali za sednice, u aneksu zgrade Fakulteta, raspisati javni poziv, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, za nabavku i ugradnju audio opreme za snimanje i prevođenje. 

 

 

Ad. 13.

 

O D L U K A

            O NABAVCI I INSTALIRANjU VIDEO-PREZENTACIONE OPREME

U AMF. "SLOBODAN JOVANOVIĆ", "ŽIVOJIN PERIĆ",

"ĐORĐE TASIĆ" I "RADOMIR LUKIĆ"

 

            Radi osavremenjivanja predavanja na svim godinama studija, raspisati, skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, javni poziv za nabavku i instaliranje video-prezentacione opreme u amfiteatrima u kojima se izvodi nastava na osnovnim studijama, i to: "Slobodan Jovanović", "Živojin Perić", "Đorđe Tasić" i "Radomir Lukić"

 

 

Ad. 14.

 

 

O D L U K A

O NABAVCI  I INSTALIRANjU KOMPJUTERSKOG PROGRAMA

ZA STUDENTSKU SLUŽBU, FINANSIJSKU SLUŽBU I KADROVSKU EVIDENCIJU

 

Zbog neophodnosti povezivanja pojedinačnih programa Studentske službe, Finansijske službe i kadrovske evidencije u jedan jedinstven program, raspisati javni konkurs za izradu jedinstvenog programa za Studentsku službu, finansijsko-materijalno poslovanje i kadrovsku evidenciju. 

 

 

 Sednica je završena u 15,00 časova.

 

 

 

 

ZAPISNIK VODILA                                                        PREDSEDNIK SAVETA FAKULTETA

 

Biljana Živanović                                                  Profesor dr  Zoran Stojanović