Z a p i s n i k

 XII sednica Nastavno-naučnog veća Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, održana 5. decembra 2005. godine, sa početkom u 18,30 časova.

 Sednicom je predsedavao dekan, prof. dr Mirko Vasiljević.

 D N E V N I  R E D

 
1.    Primanje zapisnika sa X i XI sednice
2.    Saopštenja
3.
    Informacija o aktivnostima Fakulteta u vezi sa studentskom praksom i pravosudnim ispitom
4.    Imenovanje rukovodstva "Pravne klinike"
5.    Utvrđivanje predloga izmena Statuta Fakulteta
6.    Davanje saglasnosti za rad:
             a) prof. dr Đorđa Ignjatovića na Filozofskom fakultetu u Beogradu
             b) prof. dr Olivere Vučić na Policijskoj akademiji u Beogradu
7.    Utvrđivanje predloga za odsustvo mr Branka Radulovića
8.
    Doktorske disertacije
9.
    Magistarske teze
10.
  Studentske molbe
11.
  Razno.

 Nastavno-naučno veće donelo je sledeće važnije odluke:

Ad. 3.
Raspravljajući o aktivnostima Fakulteta u vezi sa studentskom praksom i pravosudnim ispitom, kao i pripremama za donošenje Zakona o pravosudnom ispitu, Veće je jednoglasno donelo

 O D L U K U

 

Član 1.

 Imenuje se Radna grupa, u sastavu:
 

dr Svetislav Taboroši, redovni profesor
dr Sima Avramović, redovni profesor

dr Milan Škulić, vanredni profesor
dr Olivera Vučić, vanredni profesor
Ljubinka Kovačević, asistent-pripravnik
               

                sa zadatkom da formuliše predlog stavova koje bi usvojilo Nastavno-naučno veće Pravnog fakulteta, o čemu bi se obavestili odgovarajući državni organi i institucije. 

   

Član 2.

 

 Radna grupa iz člana 1. ove odluke treba da obavi povereni zadatak do prve naredne sednice Veća.

  

Ad. 4.

                 Na predlog Uprave Fakulteta, Veće je jednoglasno donelo

  

O D L U K U

O IMENOVANjU UPRAVNIKA, SEKRETARA I SAVETA

"PRAVNE KLINIKE PRAVNOG FAKULTETA U BEOGRADU"

 

                Imenuje se dr Milan Škulić, vanredni profesor, za upravnika, a Vanja Bajović, asistent-pripravnik, za sekretara "Pravne klinike Pravnog fakulteta u Beogradu", za školsku 2005/2006. godine.  Imenuje se Savet "Pravne klinike Pravnog fakulteta u Beogradu", za školsku 2005/2006. godinu, u sastavu:

 Vida Petrović-Škero, predsednik Vrhovnog suda Srbije
  Miodrag Majić, predsednik Prvog opštinskog suda u Beogradu
  Milan Vlatković, viši savetnik Ustavnog suda Srbije

  Speedy Rice
, konsultant za pravno obrazovanje u Nacionalnom centru za državne sudove
  Nada Mihajlović, predsednik Trećeg opštinskog suda u Beogradu
  Toma Fila, advokat
  Marija Lukić, konsultant za javni interes - pravne inicijative, Kolumbija univerzitet
  Patricija Ganon, advokat
  Nikola Babić, student
IV godine.

Ad. 5.

   Na osnovu predloga Komisije za Statut, Veće je jednoglasno utvrdilo

  

PREDLOG

IZMENA STATUTA PRAVNOG FAKULTETA U BEOGRADU

 

Član 1.

 

U članu 163. Statuta Pravnog fakulteta, posle stava 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

                 "Po isteku roka iz člana 163. stav 6. ovog Statuta, izveštaj se dostavlja Izbornom veću na dalji postupak."

 

Član 2.

 

Član 164. stav 1. Statuta Pravnog fakulteta menja se i glasi:

                 "Izborno veće utvrđuje predlog za izbor u zvanje i na radno mesto nastavnika, odnosno vrši izbor u zvanje saradnika, između kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor, na osnovu izveštaja Komisije."

                  Član 164. stav 2. i stav 3. Statuta Pravnog fakulteta brišu se.

                  Član 164. stav 5. Statuta Pravnog fakulteta menja se i glasi:

                 "Izborno veće utvrđuje predlog za izbor u zvanje nastavnika, odnosno odlučuje o izboru u zvanje saradnika, ako je prisutno najmanje dve trećine članova koji imaju pravo odlučivanja."

                 Član 164. stav 6. Statuta Pravnog fakulteta menja se i glasi:

                  "Odluku o utvrđivanju predloga za izbor nastavnika donose članovi Izbornog veća iz reda nastavnika u istom ili višem zvanju, a odluku o izboru saradnika članovi Izbornog veća iz reda nastavnika i saradnika."

                  Član 164. stav 7. Statuta Pravnog fakulteta menja se i glasi:

                 "Odluka o utvrđivanju predloga za izbor nastavnika, odnosno za izbor u zvanje saradnika, donosi se većinom glasova ukupnog broja članova Izbornog veća koji imaju pravo da odlučuju."

                  Član 164. stav 9. Statuta Pravnog fakulteta menja se i glasi:

                 "Ako postoje opravdani razlozi, Izborno veće može većinom glasova prisutnih doneti odluku da se utvrđivanje predloga, odnosno izbor obavi tajnim glasanjem".

                  Član 164. stav 10. Statuta Pravnog fakulteta menja se i glasi:

                 "Ako Izborno veće ne izabere predloženog kandidata za zvanje saradnika, predloženi kandidat može podneti prigovor Savetu Fakulteta."

                  Član 164. stav 11. Statuta Pravnog fakulteta menja se i glasi:

                 "Ako Izborno veće ne izabere u zvanje nijednog od predloženih kandidata za zvanje saradnika, Dekan može da raspiše novi konkurs."

  

Član 3.

 

Član 165. stav 1. Statuta Pravnog fakulteta menja se i glasi:

                 "Dekan dostavlja Univerzitetu akt o utvrđivanju predloga za izbor u zvanje nastavnika na dalje odlučivanje."

                 Član 165. stav 2. i stav 3. Statuta Pravnog fakulteta brišu se.

                 Član 165. stav 4. Statuta Pravnog fakulteta menja se i glasi:

                 "Ako ovlašćeni organ Univerziteta ne donese odluku o izboru predloženog kandidata, Dekan može da objavi novi konkurs."

                  Član 165. stav 5. Statuta Pravnog fakulteta menja se i glasi:

                 "Po izvršenom izboru od ovlašćenog organa Univerziteta, Dekan sa izabranim kandidatom zaključuje ugovor o radu."

 Član 4.

 

Član 135. stav 1. Statuta Pravnog fakulteta menja se i glasi:

                 "Veće fakulteta određuje stalnu Komisiju za nostrifikaciju, od najmanje 5 nastavnika iz različitih naučnih oblasti."

Član 135. stav 2. Statuta Pravnog fakulteta menja se i glasi:

                 "Na osnovu izveštaja Komisije, Veće Fakulteta utvrđuje predlog za donošenje odluke o nostrifikaciji, koji Dekan upućuje Univerzitetu na odlučivanje."

  

Član 5.

 

Član 137. Statuta Pravnog fakulteta menja se tako što se reči "člana 136" zamenjuju rečima "člana 135".

 

Član 6.

 

Ova odluka, kao sastavni deo Statuta Pravnog fakulteta, stupa na snagu osmog dana od  dana objavljivanja.

 Sednica je zaključena u 20ºº časova.

    

ZAPISNIK VODILA                              PREDSEDNIK NASTAVNO-NAUČNOG VEĆA

 Biljana Živanović                                       Profesor dr Mirko Vasiljević