Logo

Правни факултет

logo UB

Универзитет у Београду

главна  >  студије  >  докторске студије  >  Конкурс за Упис на докторске студије

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Конкурс за упис на докторске студије у школској 2018/2019. години

отварање

Правни факултет Универзитета у Београду уписује на прву годину докторских академских студија за школску 2018/2019. годину 10 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије и 40 самофинансирајућих студената. 

I Докторске академске студије може уписати лице које је завршило мастер академске студије, односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, односно најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05):

  1. на Правном факултету Универзитета у Београду (образац пријаве);

  2. на неком другом правном факултету, ако су наставни планови, програми и уџбеничка литература комплементарни са наставним планом, програмом и уџбеничком литературом Факултета (образац пријаве);

  3. на другом факултету из групације друштвено-хуманистичких и сродних наука, под условом да до 30. септембра текуће године положи одређене испите из програма студија права, које одреди Наставно-научно веће, на предлог одговарајућих катедара (образац пријаве).

Кандидати морају да имају општу просечну оцену најмање 8 (осам) на основним четворогодишњим студијама, основним академским и мастер академским студијама, односно интегрисаним студијама или општу просечну оцену мању од 8 (осам) и објављене научне радове у часописима са листе ресорног министарства пре уписа на докторске студије ако, на предлог одговарајуће катедре, Наставно-научно веће одобри упис.

Од сваког кандидата се захтева познавање најмање два страна језика релевантна за ужу научну област којој припада оквирно питање из којег намерава да ради докторску дисертацију, у мери да се може користити страном литературом.

Пријаве на конкурс примаће се од 20. септембра до 5. октобра 2018. године.

Провера знања страних језика спроводи се до 12. октобра 2018. године.

Висина школарине за студенте прве године докторских академских студија износи 180.000,00 динара.

Школарина за стране држављане износи 3.000,00 евра у динарској противвредности.

У складу са чл. 11 и 19 Правилника о докторским студијама, кандидати су у обавези да приликом пријаве на конкурс наведу и оквирно питање из којег намеравају да раде докторску дисертацију, да предложе привременог ментора, као и два изборна предмета из изабране уже научне области, који су у вези са наведеним оквирним питањем.

Кандидати ће обрасце и прецизније информације добити у Одсеку за мастер и докторске студије приликом подношења докумената.

За све информације заинтересовани кандидати могу се јавити на телефон: 3027-677 или погледати сајт Факултета www.ius.bg.ac.rs/pds/doktorske.htm

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

За одређивање места на ранг листи користиће се општа просечна оцена на основним и мастер студијама, дужина студирања на основним студијама и дужина студирања на мастер студијама. Рангирање студената вршиће се на следећи начин:

1) општа просечна оцена на основним и мастер студијама

 

Просечна оцена

Број бодова

9,91 – 10,00

200

9,81 – 9,90

192

9,71 – 9,80

184

9,61 – 9,70

176

9,51 – 9,60

168

9,41 – 9,50

160

9,31 – 9,40

152

9,21 – 9,30

144

9,11 – 9,20

136

9,01 – 9,10

128

8,91 – 9,00

120

8,81 – 8,90

108

8,71 – 8,80

96

8,61 – 8,70

84

8,51 – 8,60

72

8,41 – 8,50

60

8,31 – 8,40

48

8,21 – 8,30

36

8,11 – 8,20

24

8,00 – 8,10

12

испод 8,00

0

Општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):

 

                                                              ОцОС х ОСбод + ОцМС х МСбод

Општа просечна оцена (ОПО) = ___________________________________________

                                                                                          ОСбод + МСбод

2) дужина студирања на основним студијама

 

Дужина студирања

Број бодова

до 4 године

40

до 4,5 године

20

до 5 година

8

дуже од 5 година

0

 

3) дужина студирања на мастер студијама

 

Дужина студирања

Број бодова

једна година

10

до 1,5 године

5

до 2 године

2

дуже од 2 године

0

Право на упис у својству студента који се финансира из буџета Републике Србије има држављанин Републике Србије, као и лице коме је то право предвиђено Упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 612-00-00902/2018-06 од 15.5.2018. године, уколико је рангиран у оквиру одобрене квоте.

 

II   Докторске академске студије може уписати и лице које је завршило последипломске магистарске студије правних, правно-економских, правно-социолошких и правно-политичких наука, уколико је основне студије завршило са просечном оценом најмање 8 (осам).(образац пријаве).

 

Напомена:

Кандидати који су претходни ниво студија завршили у иностранству и у државама бивше СФРЈ при подношењу пријаве на конкурс достављају и решење Универзитета у Београду о признавању стране високошколске исправе или потврду о томе да је поступак признавања у току. Поступак признавања стране високошколске исправе ради наставка образовања на Универзитету у Београду у школској 2018/2019. години покреће се пред Универзитетом у Београду најкасније до 28. септембра 2018. године (више информација је доступно на: http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php)

 

 

Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.