O fakultetu

Istorijat
Organizacija
Nastavnici
Studije
Publikacije
Biblioteka
Studenti
Linkovi
Glavna strana

 

INFORMACIJA O IMENOVANjU RUKOVODILACA U NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOJ RADNOJ JEDINICI, STRUČNIH TELA I KOMISIJA

1. INSTITUT ZA PRAVNE I DRUŠTVENE NAUKE

Prof. dr Milenko Kreća, upravnik

1.1. NAUČNO VEĆE INSTITUTA ZA PRAVNE I DRUŠTVENE NAUKE 

 • Prof. dr Milenko Kreća

 • Prof. dr Vesna Besarović

 • Prof. dr Mirjana Todorović

 • Prof. dr Đorđe Ignjatović

 • Prof. dr Emilija Vukadin

 • Prof. dr Borivoje Šunderić

 • Doc. dr Milena Polojac

1.2. CENTAR ZA PROJEKTE INSTITUTA ZA PRAVNE I DRUŠTVENE NAUKE     

 • Prof. dr Svetislav Taboroši, upravnik

 • Doc. dr Rajko Jelić, sekretar

 • Milutin Milojević, projekt-menadžer

1.3. CENTAR ZA PRAVO EVROPSKE UNIJE INSTITUTA ZA PRAVNE I DRUŠTVENE NAUKE

 • Prof. dr Gordana Ilić-Popov, upravnik

 • Asist.pripr. mr Ivana Krstić, sekretar

     1.4. CENTAR ZA EDUKACIJU I KONSALTING INSTITUTA ZA PRAVNE I  DRUŠTVENE   NAUKE

 • Prof. dr Đorđe Lazin, upravnik

 • Asist.pripr. Bojan Milisavljević, sekretar

       1.5. SAVET CENTRA ZA EDUKACIJU I KONSALTING INSTITUTA ZA PRAVNE I DRUŠTVENE NAUKE

 •  Prof. dr Zoran Stojanović, predsednik

 • Prof. dr Zoran Tomić

 • Prof. dr Gašo Knežević

 • Prof. dr Ranko Keča

 • Prof. dr Radmila Vasić, zamenik predsednika

 • Janko Lazarević, v. d. predsednika Vrhovnog suda Srbije

 • Bogdan Stanković, zamenik republičkog javnog tužioca

 • Zoran Perović, sudija Vrhovnog suda Srbije

2. BIBLIOTEČKI ODBOR
 • Prof. dr Jasminka Hasanbegović, upravnik

 • Prof. dr Stevan Lilić

 • Prof. dr Milan Paunović

 • Prof. dr Nebojša Jovanović

 • Prof. dr Boris Begović

 • Doc. dr Miroslav Milošević

 • Doc. dr Nataša Delić

3. CENTAR ZA PUBLIKACIJE

 • Prof. dr Jovica Trkulja, upravnik

 • Prof. dr Đorđe Ignjatović, zamenik upravnika

         3.1 IZDAVAČKI ODBOR CENTRA ZA PUBLIKACIJE

 • Prof. dr Ratko Marković

 • Prof. dr Milenko Kreća

 • Prof. dr Svetislav Taboroši

 • Prof. dr Milovan Mitrović

 • Prof. dr Đorđe Lazin

 • Prof. dr Dragor Hiber

 • Doc. dr Žika Bujuklić

3.2. ČASOPIS "ANALI PRAVNOG FAKULTETA U BEOGRADU"

 • Prof. dr Danilo Basta, glavni i odgovorni urednik

REDAKCIJA ČASOPISA "ANALI PRAVNOG FAKULTETA U BEOGRADU"

 • Prof. dr Milenko Kreća

 • Prof. dr Đorđe Ignjatović

 • Prof. dr Zoran Tomić

 • Prof. dr Marija Draškić

 • Prof. dr Gordana Ilić-Popov

 • Prof. dr Jasminka Hasanbegović

 • Doc. dr Žika Bujuklić

 • Asist. mr Tanasije Marinković, sekretar Redakcije

 • Asist. pripr. mr Marija Karanikić, sekretar Redakcije

4. STRUČNI ODBOR RAČUNSKO-INFORMACIONOG CENTRA

 • Prof. dr Dragan Mitrović, upravnik

 • Doc. dr Gordana Pavićević-Vukašinović

 • Doc. dr Dobrosav Milovanović

 • Doc. dr Vladimir Pavić

 • Asist. mr Branko Radulović

5. POSLEDIPLOMSKE MAGISTARSKE STUDIJE

 •  Akademik Kosta Čavoški, upravnik

6. POSLEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE

   6.1. "PRAVO EVROPSKE UNIJE"

 •  Prof. dr Vesna Besarović, upravnik

        SAVET SPECIJALISTIČKOG KURSA "PRAVO EVROPSKE UNIJE"

 • Prof. dr Dejan Popović, predsednik

 • Prof. dr Mirko Vasiljević

 • Prof. dr Miodrag Orlić

 • Prof. dr Vesna Besarović

 • Asist. pripr. Bojana Jakšić, sekretar

6.2. "BUDžETSKI POSTUPAK I KONTROLA BUDžETA"

 • Prof. dr Vera Leko, upravnik

 • Prof. dr Gordana Ilić-Popov, zamenik upravnika

6.3. "PRAVO ENERGETIKE"

 • Prof. dr Mirko Vasiljević, upravnik

 • dr Branislava Lepotić-Kovačević, zamenik upravnika  (savetnik ministra rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije)

7. OPŠTI SEMINAR

 • Prof. dr Jovica Trkulja, upravnik

 • Asist. mr Svetislava Bulajić, sekretar

8. FONDACIJA "AKADEMIK RADOMIR LUKIĆ"

 •  Prof. dr Ratko Marković, predsednik Skupštine Fondacije u osnivanju

 • Prof. dr Budimir Košutić, predsednik Upravnog odbora Fondacije u osnivanju

9. BILTEN "ACTA DIURNA" 

 • Prof. dr Sima Avramović, urednik

 • Asist. pripr. mr Milena Milutinović, sekretar

 • Ljubica Dinić-Gavrilović, tehnički sekretar

10. SAJT FAKULTETA

 • Doc. dr Gordana Pavićević-Vukašinović, urednik

 • Tehnički sekretar – nije određen

 11. LETNjA ŠKOLA FAKULTETA

 • Prof. dr Dragica Vujadinović, upravnik

 • Asist.pripr. Ivan Nikolić, sekretar

12. MENADžERI ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

 • Asist. mr Milena Milutinović

 • Asist. pripr. mr Ivana Krstić

13. KOMISIJA ZA REFORMU NASTAVNOG PROCESA

 • Prof. dr Sima Avramović, predsednik

 • Prof. dr Budimir Košutić

 • Prof. dr Milenko Kreća

 • Prof. dr Zoran Stojanović

 • Prof. dr Dragor Hiber

 • Prof. dr Gordana Ilić-Popov

 • Prof. dr Nebojša Jovanović

 • Doc. dr Olivera Vučić

 • Asist. pripr. Mirjana Marković, sekretar

14. KOMISIJA ZA NOSTRIFIKACIJU DIPLOMA OSNOVNIH I POSLEDIPLOMSKIH STUDIJA

 • Akademik Kosta Čavoški, predsednik

 • Prof. dr Sima Avramović

 • Prof. dr Gašo Knežević

 • Prof. dr Branko Lubarda

 • Asist. pripr. mr Marija Karanikić, sekretar

 15. KOMISIJA ZA MEĐUNARODNU SARADNjU

 • Prof. dr Stevan Lilić, predsednik

 • Prof. dr Milan Paunović

 • Prof. dr Đorđe Lazin

 • Doc. dr Branko Rakić

 • Asist. pripr. mr Vuk Radović

 • Asist. pripr. mr Milena Milutinović, sekretar

16. KOMISIJA ZA REŽIM STUDIJA

 • Prof. dr Radmila Vasić, predsednik

 • Prof. dr Branko Lubarda

 • Prof. dr Milan Škulić

 • Doc. dr Žika Bujuklić

 • Asist. mr Vladan Petrov, sekretar

17. KOMISIJA ZA STATUT

 • Prof. dr Zoran Tomić, predsednik

 • Prof. dr Borivoje Šunderić

 • Asist. mr Miloš Živković, sekretar

 • Miljko Valjarević, sekretar Fakulteta

18.  DISCIP LINSKA KOMISIJA

 • Prof. dr Marinka Cetinić, predsednik

 • Doc. dr Saša Bovan

 • Doc. dr Marko Đurđević

 • Asist. mr Monika Ninković

 • Ljubomir Vujović, šef Odseka za nastavu i studentska pitanja