Fondacija "Radomir D. Lukić"
 
S T A T U T

 

I OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Fondacija "Radomir D. Lukić" (u daljem tekstu: Fondacija) je nevladino, dobrotvorno, neprofitno i nestranačko udruženje građana.

 

Član 2.

(1) Naziv Fondacije je "Radomir D. Lukić".

(2) Fondacija nosi ime akademika profesora dr Radomira D. Lukića, posvećena je uspomeni na njega, a osnovana je prvenstveno u interesu mladih naučnih naraštaja koji stvaraju i objavljuju naučna dela iz oblasti pravnih nauka na srpskom jeziku u Republici Srbiji i van nje.

(3) Sedište Fondacije je u Beogradu.

 

Član 3.

Fondacija je upisana u registar nadležnog organa i ima status pravnog lica.

 

Član 4.

(1) Fondacija ima pečat i štambilj.

(2) Pečat je okruglog oblika, na kome je kružno ispisan naziv i sedište Fondacije.

(3) Štambilj je pravougaonog oblika, na kojem je u redovima ispisano: 1)Fondacija, 2)"Radomir D. Lukić", 3)Broj, 4)Datum, 5)Beograd.

 

Član 5.

Fondacija ima znak čiji oblik utvrđuje Upravni odbor Fondacije.

 

Član 6.

Rad Fondacije je javan.

 

 

II CILjEVI I DELATNOST FONDACIJE

 

Član 7.

Osnovni ciljevi Fondacije su: osavremenjivanje nastavno-naučnog procesa na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i drugim pravnim fakultetima na kojima se nastava izvodi na srpskom jeziku, odgoj mladih nastavno-naučnih kadrova na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i drugim pravnim fakultetima na kojima se izvodi nastava na srpskom jeziku, pomoć u objavljivanju kvalitetno izrađenih magistarskih i doktorskih teza i naučnih dela mlađih naučnih radnika iz oblasti pravnih nauka napisanih na srpskom jeziku, pomoć saradnicima i mlađim naučnim radnicima s Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu za određene oblike usavršavanja u inostranstvu, nabavka kvalitetnih dela iz oblasti pravnih nauka za Biblioteku Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i njeno modernizovanje u skladu s najvišim evropskim standardima.

Član 8.

Delatnosti Fondacije utvrđuju se programom rada Fondacije, koji se donose na početku godine za tekuću godinu.

 

 

III FINANSIRANjE I NAMENA SREDSTAVA

 

Član 9.

(1) Fondacija prikuplja i raspoređuje sredstva u skladu sa zakonom i ovim statutom.

(2) Sredstva se stiču putem članarina, donacija, dobrovoljnih priloga, poklona, zaveštanja, uplata iz fondova i drugih vidova donacija iz zemlje i inostranstva.

(3) Sredstva Fondacije su u državnoj svojini.

 

Član 10.

Sredstva Fondacije koriste se za ciljeve utvrđene u članu 7. Statuta Fondacije.

 

Član 11.

Fondacija, u ulozi posrednika između donatora i korisnika donacije, ne ostvaruje dobit, ali ima pravo na naknadu stvarno učinjenih troškova.

 

Član 12.

Fondacija je samostalna u sticanju i raspodeli finansijskih sredstava u skladu sa zakonom i ovim statutom, s tim što će uvažavati volju donatora u pogledu namene sredstava u okviru ciljeva utvrđenih u članu 7. Statuta Fondacije.

 

Član 13.

U cilju trajnijeg obezbeđivanja finansijskih sredstava, Fondacija može zaključivati ugovore o stalnoj donaciji ili poslovno-tehničkoj saradnji s pravnim licima ili preduzetnicima koji uvažavaju Statut ili programe rada Fondacije.

 

Član 14.

Fondacija može, radi ostvarivanja Statutom utvrđenih ciljeva, organizovati, samostalno ili s drugim odgovarajućim subjektima, naučne skupove, izdavati publikacije ili posredovati u saradnji i međusobnom opštenju članova ili donatora Fondacije.

 

 

IV ČLANSTVO

 

Član 15.

(1) Članstvo u Fondaciji je dobrovoljno.

(2) Član Fondacije može postati fizičko ili pravno lice koje prihvati Statut Fondacije i potpiše pristupnicu.

(3) Članovi Fondacije imaju jednaka prava i obaveze.

(4) Članstvo u Fondaciji prestaje na lični zahtev, odlukom Upravnog odbora u slučaju grubog kršenja odredaba ovog Statuta i iz drugih razloga utvrđenih u zakonu.

 

Član 16.

(1) Član Fondacije ima pravo da:

                        1. bira i da bude biran u organe Fondacije,

2. ravnopravno s drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva i zadataka Fondacije,

3. učestvuje u radu Skupštine i utiče na rad Upravnog odbora Fondacije,

     4. daje predloge i stavlja primedbe na rad organa Fondacije i drugih članova Fondacije,

                        5. bude blagovremeno obaveštavan o radu Fondacije.

(2) Član Fondacije ima dužnost da:

                        1. aktivno učestvuje u radu Fondacije,

                        2. obavlja zadatke koje mu poveri Upravni odbor Fondacije,

                        3. čuva svoj i ugled Fondacije,

                        4. plaća članarinu.

 

 

V ORGANI I ORGANIZACIJA

 

Član 17.

Organi Fondacije su: Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

 

Član 18.

(1) Skupština je najviši organ Fondacije.

(2) Skupštinu čine članovi Fondacije.

(3) Skupština ima predsednika koji se bira na dve godine.

(4) Skupština se održava najmanje jednom u dve godine.

(5) Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

(6) Za usvajanje Statuta i njegovih izmena potrebna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

(7) Glasanje na sednici Skupštine je javno, ako Skupština ne odluči drugačije.

 

Član 19.

Skupština Fondacije:

                        1. usvaja i odlučuje o promeni Statuta Fondacije;

     2. razmatra i usvaja, na predlog Upravnog odbora, izveštaje o radu, finansijske izveštaje, izveštaj Nadzornog odbora;

                        3. bira i razrešava članove Upravnog i Nadzornog odbora;

                        4. odlučuje o danu Fondacije i o visini godišnje članarine;

5. odlučuje po žalbama na odluke Upravnog odbora i donosi i druge odluke od značaja za delatnost Fondacije u skladu sa zakonom.

 

Član 20.

(1) Upravni odbor je izvršni organ Fondacije.

(2) Upravni odbor ima predsednika, potpredsednika, sekretara i osam članova.

(3) Predsednika i članove Upravnog odbora bira Skupština Fondacije, a potpredsednika Upravni odbor iz reda svojih članova, uzimajući u obzir mišljenje presednika Upravnog odbora.

(4) Upravni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

(5) Predsednik Upravnog odbora Fondacije rukovodi radom Fondacije, predstavlja je i zastupa i ujedno je finansijski naredbodavac. On saziva i rukovodi sednicama Upravnog odbora. U slučaju sprečenosti predsednika Upravnog odbora, njegova prava i dužnosti vrši potpredsednik.

Član 21.

Upravni odbor Fondacije:

                        1. stara se o ostvarivanju ciljeva i zadataka Fondacije, kao i o namenskom trošenju sredstava Fondacije;

                        2. utvrđuje predloge o promeni Statuta Fondacije;

     3. utvrđuje predloge programa Fondacije, finansijskog plana Fondacije, finansijskih i drugih izveštaja;

     4. odlučuje i o drugim pitanjima koja nisu utvrđena kao nadležnost Skupštine Fondacije u skladu sa zakonom i Statutom.

 

Član 22.

(1) Fondacija ima sekretara, koga bira Upravni odbor.

(2) Sekretar Fondacije priprema sednice, vrši tehničke poslove, pomaže predsedniku Upravnog odbora u izvršavanju odluka Skupštine i Upravnog odbora Fondacije i odgovoran je za celokupnu dokumentaciju Fondacije.

 

Član 23.

(1) Nadzorni odbor ima pet članova, koji između sebe biraju predsednika.

(2) Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Fondacije i dužan je, najmanje jednom godišnje, da izvrši finansijsku kontrolu.

(3) Nadzorni odbor može predložiti Upravnom odboru donošenje odgovarajućih odluka u oblasti materijalnog i finansijskog poslovanja.

(4) Nadzorni odbor podnosi, po potrebi, a najmanje jednom godišnje, izveštaje o svom radu Skupštini Fondacije s mišljenjem Upravnog odbora o tom izveštaju.

 

Član 24.

Upravni odbor može izabrati posebnog računopolagača (blagajnika) ili poveriti vođenje poslova knjigovodstva službi za računovodstvo Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

VI PRESTANAK RADA FONDACIJE

 

Član 25.

Fondacija prestaje s radom odlukom Skupštine Fondacije, kada ne postoje više uslovi za ostvarenje ciljeva zbog kojih je osnovana, ako broj članova Fondacije bude niži od broja potrebnog za njeno osnivanje ili ako se utvrdi da je Fondacija prestala s radom za vreme duže od godinu dana.

Član 26.

U slučaju prestanka rada Fondacije, imovina Fondacije prenosi se na Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

 

 

VII STUPANjE NA SNAGU

 

Član 27.

Statut stupa na snagu danom potvrđivanja na Skupštini Fondacije.