Vesti/Događaji   
 

Predstavnici Fakulteta na skupu u Mariboru

Proslavi 45. godišnjice Pravnog fakulteta u Mariboru i 30. godišnjice osnivanja Univerziteta u Mariboru od 15. do 17. septembra 2005. godine, pored predstavnika drugih pravnih fakulteta iz Slovenije, Hrvatske, Austrije, Nemačke i Srbije, prisustvovali su prof. dr Dejan Popović, rektor Univerziteta u Beogradu, prof. dr Mirko Vasiljević, dekan Pravnog fakulteta u Beogradu, prof. dr Aleksandra Jovanović, prodekan, i prof. dr Dragica Vujadinović.

U okviru proslave održana je na Pravnom fakultetu u Mariboru konferencija Bolonjska deklaracija kao izazov. Saglasni u oceni da Bolonjska deklaracija predstavlja stimulans za reformu, podizanje kvaliteta i harmonizaciju studija, kao i za mobilnost studenata i nastavnog kadra, predstavnici svih fakulteta su dali prikaz ostvarenih i nameravanih reformskih procesa i ukazali na raznovrsne dileme i probleme koje oni nose. Skup je završen donošenjem Zajedničke Deklaracije i dogovorom o daljoj saradnji radi ujednačavanja procesa reforme osnovnih i poslediplomskih studija na pravnim fakultetima u regionu.

Izmedju pravnih fakulteta u Mariboru i Beogradu postoji višegodišnja  plodna saradnja, koja se od ove godine ostvaruje i u zajedničkom projektu formiranja poslediplomskog programa 'Postgraduate Studies for European Integration – POGESTEI'  za koji su dobijena  sredstva iz TEMPUS programa Evropske Komisije za 2005. godinu.


Novi broj biltena Acta diurna o dogadjajima u junu i julu

Bilten Pravnog fakulteta Acta diurna broj 6 zabeležio je događaje tokom juna i jula 2005. godine značajne za Fakultet i njegove članove. 

 

<<nazad


Medjunarodna konferencija o sporovima oko suvereniteta

Na našem Fakultetu je 8. i 9. jula 2005. održana Međunarodna konferencija Legal and Political Solutions to Disputes over Sovereignty – From Kosovo to Quebec, na kojoj su radove predstavili učesnici iz Srbije, Kanade, Australije, Makedonije, Švajcarske i Holandije. Konferencija se sastojala iz nekoliko međusobno povezanih panela. Na prvom od njih pretežna pažnja je posvećena problemu secesije, kako je on viđen iz ugla savremene političke teorije, ustavnog i međunarodnog prava. Drugi panel je bio posvećen uporednom ustavnopravnom pristupu ovoj problematici. Najzad, u završnom panelu se rešavanju problema sporova oko suverenosti pristupilo iz međunarodnopravnog aspekta.

U planu je objavljivanje publikacije sa referatima, kako na engleskom jeziku, tako i u prevodu na srpski jezik. Više o Konferenciji>>

Delegacija Fakulteta na proslavi Pravnog fakulteta u Banja Luci

Delegacija nastavnika i studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu na čelu sa dekanom prof. Mirkom Vasiljevićem prisustvovala je 4.jula 2005. proslavi 30. godišnjice od osnivanja Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Svečanoj akademiji su prisustvovali najviši zvaničnici političkog života Republike Srpske, predstavnici fakulteta u univerziteta bivših jugoslovenskih republika, brojni profesori, studenti i drugi gosti.

Ovom prilikom potpisan je Protokol o saradnji izmedju pravnih fakulteta univerziteta iz Banja Luke, Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca, Istočnog Sarajeva, Bihaća i Mostara. Protokol predvidja razmenu iskustava u izvodjenju nastave, razmenu nastavnih programa i literature, razmenu nastavnog kadra i studenata,  zajedničke naučno-istraživačke projekte i izdavačku delatnost. Predvidjeno je da se kroz bilateralne ugovore bliže odrede uslovi saradnje.

Istovremeno, zaključen je Ugovor o saradnji izmedju Pravnog fakulteta u Beogradu i Pravnog fakulteta u Banja Luci, koji su potpisali dekani dva fakuteta, prof Mirko Vasiljević i prof Milorad Živanović. Ugovorom su bliže odredjeni uslovi saradnje u oblasti nastave, naučno-istraživačkog rada, izdavačke delatnosti i razmene studenata.

Posle svečane akademije delegacija našeg Fakulteta obišla je manastir Gomionica, kulturno istorijski spomenik iz XV veka u blizini Banja Luke, koji je obnovljen nakon poslednjeg rata.


Paragraf Net na fakultetu

Generalni direktor "Paragraf Co." gospodin Branislav Đurić i dekan Pravnog fakulteta prof. dr Mirko Vasiljević, potpisali su Protokol o saradnji 23. juna 2005. godine. Protokolom je predviđeno da će kompanija "Paragraf" besplatno opremiti i instalirati Paragraf Net – elektronsku zbirku zakona i drugih propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela ugovora, obrazaca za sudske i druge postupke i ostalih dokumenata od značaja za poslovanje - na sve računare u studentskoj laboratoriji, nastavničkim kabinetima i sekretarijatu Fakulteta. "Paragraf Co." će obezbediti kontinuiranu besplatnu prezentaciju, obuku, prateći reklamni materijal, pisano uputstvo za korišćenje za studente i nastavnike predmeta Pravna informatika, kao i sve zainteresovane nastavnike i studente.

Protokolom su predvidjeni i drugi oblici saradnje kompanije "Paragraf" i Pravnog fakulteta.


Novi broj biltena Acta diurna o dogadjajima u aprilu i maju

Bilten Pravnog fakulteta Acta diurna broj 5 zabeležio je događaje tokom aprila i maja 2005. godine značajne za Fakultet i njegove članove. 

 

<<nazad


Obnovljen časopis Anali Pravnog fakulteta u Beogradu

Nova redakcija sa akademikom prof. Danilom Bastom kao glavnim urednikom obnovila je izdavanje naučnog časopisa Anali Pravnog fakulteta u Beogradu i  pritom promenila njegov  izgled, a u izvesnoj meri i koncepciju. Kako se može videti iz Reči glavnog urednika, časopis će izlaziti dva puta godišnje, otvoren je za saradnju naših nastavnika i saradnika, ali i drugih autora iz zemlje i inostranstva, i namenjen je svima koji se teorijski ili praktično bave pravom. Želja je redakcije da Anali doprinesu ostvarenju velikog cilja: «da evropska Srbija bude istinska pravna država, zemlja u kojoj se demokratski stvoreno pravo primenjuje, ljudska prava poštuju, a o pravdi i pravičnosti brine kao o velikom dobru države i naroda».

Radi uključenja u medjunarodnu naučnu zajednicu predvidjeno je i godišnje medjunarodno izdanje Anala, uglavnom na engleskom jeziku, koje bi bilo sastavljeno od odabranih tekstova srpskih izdanja, a radi čega je formiran i Medjunarodni naučni savet.

Sadržaj Anala dat je na srpskom i engleskom jeziku, a naučni članci opremljeni su apstraktom na srpskom jeziku i rezimeom na engleskom jeziku, i mogu se videti na internet prezentaciji Fakulteta: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu>>

<<nazad


Sporazum o saradnji sa Vrhovnim sudom Srbije

Dekan Pravnog fakulteta Mirko Vasiljević i predsednik Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero potpisali su 24. maja Sporazum o saradnji Pravnog fakulteta u Beogradu i Vrhovnog suda Srbije. Sporazumom je predviđeno: zajedničko organizovanje naučnih i stručnih skupova radi unapređenja nauke i prakse, rada pravosudnih institucija, usavršavanja kadrova u pravosudnim institucijama, zajedničko učešće u naučno-istraživačkim projektima od obostranog interesa, objavljivanje naučnih i stručnih radova i stručne prakse u zajedničkim publikacijama, učešće u zajednički organizovanim oblicima nastave za obrazovanje pravničkih kadrova, učešće sudija Vrhovnog suda Srbije u nastavi na osnovnim i poslediplomskim studijama i programima permanentnog obrazovanja na Fakultetu, učešće nastavnika i saradnika Fakulteta u programima permanentnog obrazovanja sudija, kao i zajedničko učešće u realizaciji projekta “Pravna klinika”.

Saradnja u okviru projekta “Pravne klinike”, gde studenti stiču posebna praktična znanja i veštine u pružanju stručne pravne pomoći, regulisaće se posebnim ugovorom. Vrhovni sud Srbije će učestvovali u praktičnoj obuci studenata “Pravne klinike” tako što će obezbeđivati pomoć u realizaciji kliničkih programa obrazovanja, davati na uvid arhivirane predmete nastavnicima Klinike radi pripreme simulacija i realizacije praktičnog programa obuke, pružati stručne informacije studentima i pružati drugu stručnu pomoć nastavnicima i saradnicima.

Nakon svečanog potpisivanja Sporazuma o saradnji, Vida Petrovič-Škero je održala predavanje na temu “Pravo na pravično suđenje” u okviru Opšteg seminara Pravnog fakulteta.

<<nazad


Donacija Fakulteta poplavljenoj školi

Uprava Pravnog fakulteta na čelu sa dekanom prof. dr Mirkom Vasiljevićem, prof. dr Aleksandrom Jovanović, prodekanom za finansije, i Miljkom Valjarevićem, sekretarom, 26. maja 2005.godine  uručila je pomoć u vrednosti od 150.000 dinara osnovnoj školi “Stevan Aleksić” u banatskom selu Jaša Tomić, koja je nastradala u poplavi i prestala sa radom. Direktor škole Dragan Ivanović je tom prilikom istakao da škola ima 278 učenika i da je trenutno jedina osnovna škola koja ne radi na prostorima Srbije, da je pomoć Pravnog fakulteta prva donacija od jedne zvanične institucije i da će taj novac biti upotrebljen za učila. Dodeli donacije prisustvovali su Tomislav Momirović, student prodekan, kao i predstavnici Studentskog Parlamenta Nikola Babić i Nemanja Berić.

<<nazad


Osnovana Fondacija «Radomir D. Lukić»

Na osnovu Zakona o zadužbinama, Pravni fakultet je doneo odluku o osnivanju Fondacije “Radomir D. Lukić”, koja nosi ime akademika profesora dr Radomira Lukića i posvećena je uspomeni na njega. Fondacija je osnovana kao nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje građana, sa sedištem u Beogradu, Bulevar kralja Aleksnadra 67.

Ciljevi Fondacije "Radomir D. Lukić" su: osavremenjivanje nastave na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odgoj mladog nastavno-naučnog kadra na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i na drugim fakultetima na kojima se nastava izvodi na srpskom jeziku, objavljivanje kvalitetno izrađenih magistarskih i doktorskih teza na srpskom jeziku, pomoć saradnicima u nastavi i mlađim nastavnim radnicima za usavršavanje na stranim univerzitetima, nabavka strane literature i modernizovanje rada biblioteke u skladu sa najvišim evropskim standardima.

Fondacija "Radomir D. Lukić" prikuplja sredstva putem članarina, donacija, dobrovoljnih priloga, poklona, zaveštanja, uplata iz fondova i drugih vidova donacija iz zemlje i inostranstva. Tako prikupljena sredstva koriste se za ostvarenje utvrđenih ciljeva Fondacije.

Odluku o osnivanju i Statut Fondacije «Radomir D. Lukić« doneo je Savet Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu na sednici održanoj 16. maja 2005. godine.

<<nazad


 

Saopštenje Uprave Pravnog fakulteta o tribini „Istina o Srebrenici“

<<nazad


Okrugli sto o suđenjima za ratne zločine

Na Pravnom fakultetu je 12. maja 2005. godine održan okrugli sto pod nazivom Srbija pred izazovima suđenja za ratne zločine, koji je Pravni fakultet u Beogradu organizovao zajedno sa Misijom OEBS-a za Srbiju i Crnu Goru i Ambasadom SAD u Beogradu. Učesnike okruglog stola je pozdravio dekan Pravnog fakulteta u Beogradu Prof. dr Mirko Vasiljević, a zatim su o značaju suđenja za ratne zločine govorili Milisav Čogurić, šef odeljenja za međunarodnu pravnu pomoć u Ministarstvu pravde Republike Srbije, Daglas Vejk, zamenik šefa Misije OEBS u Srbiji i Crnoj Gori i Roderik V. Mur, zamenik šefa Misije Ambasade SAD u Beogradu.

U stručnom delu okruglog stola o korišćenju iskustava Haškog tribunala na suđenjima za ratne zločine (prenos dokaza i dokumenata, prenos znanja, razvoj međunarodnog krivičnog prava kroz postupke pred Haškim tribunalom) govorili su Anton Nikiforov, savetnik glavnog tužioca Haškog tribunala i Anabela Atanasio Alves, pravni savetnik u Međunarodnom krivičnom sudu. Izlaganja o pretpostavkama za suđenje ratnih zločina u Srbiji (zakonski okviri, uslovi za pravično suđenje, izazovi i prepreke pred tužiocima i sudijama) imali su Veselin Medak, zamenik Tužioca za ratne zločine, Siniša Važić, predsednik Veća za ratne zločine, dr Goran Ilić, docent Pravnog fakulteta u Beogradu, mr Miodrag Majić, predsednik krivičnog odeljenja Prvog opštinskog suda u Beogradu, Sem Nazaro, pravni savetnik Ambasade SAD u Beogradu i Folkert Milh, kordinator za reformu pravosuđa Misije OEBS za Srbiju i Crnu Goru.

U diskusiji o ovoj izuzetno aktuelnoj problematici učestvovali su predstavnici državnih organa i nevladinog sektora.

<<nazad


Međunarodni seminar o Bolonjskom procesu

Na Pravnom fakultetu u Beogradu 18-19.aprila 2005. održan je međunarodni seminar Implikacije Bolonjskog procesa za razvoj visokog obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi – Iskustva i dileme. Naglasak rasprave o reformi visokoškolskog obrazovanja je bio na pravnim studijama.

Skup je omogućilo Savezno Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture Republike Austrije u okvirima Inicijative za naučnu saradnju s Jugoistočnom Evropom. Organizatori skupa su Kancelarije Austrije za nauku i istraživanje u Ljubljani i Sofiji (ASO), Evropski centar za etničke, regionalne i društvene studije Univerziteta u Mariboru, Pravni fakultet Univerziteta u Mariboru i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Na međunarodnom seminaru su bili prisutni eminentni predstavnici državnih institucija visokog školstva i univerziteta iz Austrije, Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Bugarske, Rumunije, Albanije, Crne Gore i Srbije, kao i predstavnici TEMPUS-a za Srbiju i Crnu Goru. Saopštena su dosadašnja iskustva i problemi u reformi osnovnih i poslediplomskih studija prava u regionu. O reformi osnovnih studija na Pravnom fakultetu u Beogradu govorili su Prof. dr Sima Avramović i Doc. dr Miodrag Jovanović, a o reformi poslediplomskih studija govorila je Prof. dr Dragica Vujadinović. Pokrenuta je inicijativa za formalizaciju uzajamnog priznavanja diploma pravnih studija na prostorima nekadašnje Jugoslavije.

Skup je završen prihvatanjem zajedničke Deklaracije o podršci Evropske Unije reformi visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana i Republike Moldavije.

<<nazad


Francuski orden Prof. Vesni Besarović

Gopodin Ig Perne, ambasador Francuske u Srbiji i Crnoj Gori uručio je 14. aprila 2005. počasno francusko odlikovanje Orden viteza akademske palme profesoru našeg Fakulteta dr Vesni Besarović, šefu Katedre za građansko pravo i upravniku poslediplomskih specijalističkih studija iz Prava Evropske unije (Visoke evropske studije). Odlikovanje je dodeljeno Prof. Besarović za značajan doprinos obrazovanju i univerzitetskoj saradnji dve zemlje koja traje već desetak godina.

Svečanoj ceremoniji dodele odlikovanja profesorima Univerziteta u Beogradu u francuskoj ambasadi prisustvovao je i rektor Prof. dr Dejan Popović, kao i dekan Pravnog fakulteta Prof. dr Mirko Vasiljević.

<<nazad


Okrugli sto o ZKP

Pravni fakultet u Beogradu, Misija OEBS-a za Srbiju i Crnu Goru i Ministarstvo pravde Republike Srbije, organizovali su 14. aprila 2005. godine okrugli sto na temu Smernice za izradu novog Zakonika o krivičnom postupku. Okrugli sto je održan u konferencijskoj sali Pravnog fakulteta u Beogradu i na njemu je stručna javnost dobila priliku da izrazi svoje mišljenje o nedavno usvojenim smernicama za izradu novog srpskog Zakonika o krivičnom postupku.

Učesnicima okruglog stola su pozdravne rači uputili prof. dr Mirko Vasiljević, dekan Pravnog fakulteta, Branislav Bjelica, zamenik ministra pravde Reopublike Srbije i Douglas Wake, zamenik šefa Misije OEBS-a za Srbiju i Crnu Goru. Različite evropske modele krivičnog postupka predstavili su dr Milan Škulić, profesor Pravnog fakulteta, dr Goran Ilić, docent Pravnog fakulteta i mr Miodrag Majić, predsednik krivičnog odeljenja Prvog opštinskog suda u Beogradu. O smernicama za izradu novog Zakonika o krivičnom postupku govorio je dr Đorđe Lazin, profesor Pravnog fakulteta i član radne grupe za izradu ZKP.

U diskusiji su učestvovali predstavnici Vrhovnog suda Srbije, Republičkog javnog tužilaštva, Okružnog suda u Beogradu, Specijalnog tužilaštva za suzbijanje organizovanog kriminala, Tužilaštva za ratne zločine, Advokatske komore Srbije, Društva sudija Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Udruženje tužilaca RS i Više škole unutrašnjih poslova u Zemunu.

Skupu su prisustvovali i studenti Pravnog fakulteta.

<<nazad


Novi broj biltena Acta diurna o dogadjajima u februaru i martu

Bilten Pravnog fakulteta Acta diurna broj 4 zabeležio je događaje tokom februara i marta 2005.godine značajne za Fakultet i njegove članove. 

 

<<nazad


Stogodišnjica prvog Zakona o univerzitetu

Ove godine Univerzitet u Beogradu proslavlja sto godina od donošenja prvog Zakona o univerzitetu u Srbiji, koji je proglašen 12. marta 1905. ukazom Kralja Petra I, čime je Velika škola prerasla u Univerzitet. Datum 12.mart je prihvaćen za Dan Univerziteta, a čitava 2005. godina se smatra jubilarnom na Univerzitetu. Tim povodom Predsednik Srbije i Crne Gore Svetozar Marović odlikovao je najstariji srpski univerzitet Ordenom Vuka Karadžića prvog stepena.

U prisustvu brojnih visokih gostiju, profesora i najboljih studenata priređena je na Beogradskom univerzitetu 12.marta 2005.godine proslava stogodišnjice Zakona o univerzitetu. Rektor profesor Dejan Popović je tom prilikom dao kratak osvrt na istorijski razvitak visokog školstva u Srbiji, koje za svoj početak uzima 1838.godinu kada je osnovan Licej koji je 1863.g. prerastao u Veliku školu. Govor Rektora Popovića kao i vizuelna prezentacija (PDF 10Mb!) obuhvatili su važnije momente duge i burne istorije Univerziteta u Beogradu.

Pravni fakultet u Beogradu u okviru obeležavanja stogodišnjice prezentuje javnosti kompletan tekst prvog srpskog Zakona o univerzitetu iz 1905.godine

<<nazad


Počasni doktorat Beogradskog univerziteta dodeljen profesoru Svetozaru Pejoviću (SAD)

Na svečanosti održanoj na Univerzitetu u Beogradu 21. marta 2005. godine, rektor prof.  Dejan Popović dodelio je počasni doktorat Univerziteta u Beogradu dr Svetozaru Pejoviću, profesoru ekonomije sa Univerziteta Texas A&M, SAD. Inicijativa za dodelu počasnog doktorata potekla je sa Pravnog fakulteta u Beogradu, o čemu je odluku sa obrazloženjem donelo Naučno-nastavno veće Pravnog fakulteta na sednici 18. oktobra 2004. godine.

O biografiji Profesora Svetozara Pejovića na svečanosti je govorio prof. Mirko Vasiljević, dekan Pravnog fakulteta, a o njegovom celokupnom naučnom delu govorila je prof.  Aleksandra Jovanović, prodekan Pravnog fakulteta. Dodeli počasnog doktorata prisustvovali su profesori Pravnog fakulteta dr Miroljub Labus, dr Svetislav Taboroši i dr Emilija Vukadin, više profesora Ekonomskog fakulteta, kao i eminentni ekonomski stručnjaci.

<<nazad  

Stav Pravnog fakulteta o Predlogu zakona o visokom obrazovanju

<<nazad


Novi broj biltena Acta diurna o dogadjajima u decembru i januaru

Bilten Pravnog fakulteta Acta diurna broj 3 zabeležio je događaje tokom decembra 2004. i januara 2005.godine značajne za Fakultet i njegove članove.

 

 

<<nazad


Proslava Dana Sv. Save uz diplome i pohvalnice

Na Pravnom fakultetu je 27. januara 2005. godine  svečano obeležen Dan Svetog Save. U prepunom amfiteatru V »Radomir Lukić« skup je otvoren muzičkim programom pod dirigentskom palicom gospođe Darinke Matić Marović, profesora Fakulteta muzičke umetnosti, koji je izvelo Akademsko kulturno umetničko društvo »Branko Krsmanović« sa Horom  »Obilić«.

Dekan prof. dr Mirko Vasiljević, ovom prilikom je uručio 12 diploma magistrima pravnih nauka, 18 diploma specijalistima iz oblasti prava Evropske unije – Evropsko pravo  i 12 diploma specijalistima za budžetski postupak i kontrolu budžeta. Dodeljeno je 119 pohvalnica  najboljim studentima I, II, III i IV godine studija, sa prosečnom ocenom preko 9,oo i svim položenim ispitima sa prethodne godine studija. Nagradu iz “Fonda prof. dr Dragoljub Atanacković” dobila je Aleksandra Tomić, diplomirani pravnik sa najboljom prosečnom ocenom na pravosudnom smeru. Za najboljeg diplomiranog studenta Pravnog fakulteta, studenta generacije školske 2000/01. proglašena je Jelena Jovičić. Takođe, dekan je uručio oko 400 diploma diplomiranim pravnicima.

Na samom kraju Dekan je uručio i 29 sertifikata polaznicima kursa “Uvod  u pravni sistem SAD”, koji je vodio Džems Kleba (James Klebba), profesor i višegodišnji dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Lojola iz Nju Orleansa.  Ceo kurs se odvijao na enegleskom jeziku, na način i u skladu sa standardima najprestižnijih američkih fakulteta, tako da nosi određeni broj kredita na svetskim univerzitetima.

Svečanosti su pored mnogobrojnih gostiju prisustvovali prof. dr Dejan Popović, rektor Univerziteta u Beogradu, g-đa Slavka Srdić Janković, pomoćnik ministra za pravosuđe i prekršaje, kao i članovi Saveta Fakulteta: Zoran Perović, sudija Vrhovnog suda Srbije, Radivoje Jevtić, generalni sekretar Privredne komore Srbije, Vojislav Nedić, predsednik Advokatske komore Beograda i Siniša Nikolić.

      

<<nazad


 

Izašao je novembarski bilten događaja Acta diurna

Bilten Pravnog fakulteta Acta diurna broj 2 zabeležio je dogadjaje tokom novembra 2004.g. značajne za Pravni fakultet i njegove članove

 

<<nazad


Održan je XVII susret Kopaoničke škole prirodnog prava

Prema ustaljenoj tradiciji, u organizaciji Udruženja pravnika Srbije i časopisa za pravnu teoriju i praksu Pravni život na Kopaoniku je od 13. do 17. decembra 2004. godine održan XVII susret Kopaoničke škole prirodnog prava sa temom PRAVO I KULTURNE RAZLIKE,  posvećen Jovanu Steriji Popoviću (1806-1856).

Tokom savetovanja preko 2000 učesnika iz zemlje i inostranstva imalo je priliku da se upozna sa 294 stručnih radova raspoređenih u šest tematskih katedri iz svih oblasti pravne nauke, sudstva, advokature, uprave i privrede. Referati su objavljeni u dva posebna toma časopisa Pravni život br. 9-10 i 11-12/2004. godine, na preko 4000 stranica teksta. Prof. dr Slobodan Perović je glavni urednik, kao i predsednik uređivačkog i organizacionog odbora savetovanja. U uređivačkom odboru ovogodišnjeg susreta sa našeg Fakulteta bili su profesori: dr Miroslav Đorđević, dr Živojin Aleksić, dr Dragoljub Kavran, dr Predrag Šulejić, dr Miodrag Orlić, dr Mirko Vasiljević, dr Oliver Antić, dr Slobodan Marković, dr Milan Paunović, dr Branko Lubarda, dr Milan Škulić i dr Dobrosav Milovanović.

Pravni fakultet u Beogradu je pomogao ovaj skup materijalno i  doprineo sadržinski sa dvadeset pet referata svojih profesora i asistenata. Samom savetovanju je prisustvovalo dvadesetak naših nastavnika, kao i dekan prof. dr Mirko Vasiljević.

<<nazad


Obnovljen je Opšti seminar Pravnog fakulteta

Posle dužeg prekida obnovljen je Opšti seminar Pravnog fakulteta, tribina sa dugom i dobrom tradicijom na našem fakultetu. Namenjen je naučnim i stručnim sopštenjima, predavanjima, raspravama, promocijama knjiga, kao mogućnost našim nastavnicima i gostujućim stručnjacima da iznesu svoje naučne rezultate i stavove o važnim pitanjima iz oblasti prava, politike, ekonomije, istorije, sociologije, ili o događajima od opšteg značaja. Radom Opšteg seminara rukovodi kao upravnik prof. dr Jovica Trkulja. Predviđeno je redovno održavanje Opšteg seminara svake nedelje – utorkom u 18 časova.

Beleška o sastancima >>

<<nazad


Zvanična poseta Pravnom fakultetu u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Predstavnici Pravnog fakulteta u Beogradu boravili su 6. i 7. novembra ove godine u zvaničnoj poseti Pravnom fakultetu u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Na čelu sa dekanom prof.dr Mirkom Vasiljevićem putovalo je više od dvadeset nastavnika i preko osamdeset studenata našeg fakulteta. Delegaciju domaćina je predvodio dekan prof. dr Milorad Žižić, a goste je primio i rektor Univerziteta u Prtini dr Radivoje Papović. Razgovori su vođeni o daljoj saradnji i pomoći koju bi Pravni fakultet u Beogradu mogao pružiti.

Predavanja studentima su održali prof. dr Smilja Avramov na temu “Sadašnji položaj i perspektive Srbije sa posebnim osvrtom na Kosovo i Metohiju'', i prof. dr Danilo Basta na temu “Pravednost kao vrlina”.

Pravni fakultet u Beogradu je ovom prilikom domaćinu poklonio zastavu Republike Srbije i  knjige koje su priložili nastavnici, biblioteka i “Službeni list Srbije i Crne Gore”, a dobio je na poklon umetničku sliku “Gračanica”.

Drugog dana boravka na Kosovu i Metohiji posećeni su manastiri Gračanica i Banjska, zadužbine kralja Milutina, i kao pokon Pravnog fakulteta predata su im pozlaćena kandila. Posle liturgije u Gračanici položeno je cveće na grob osamnestogodišnjeg Dimitrija Popovića koji je ubijen u neposrednoj blizini manastira.

<<nazad


Projekat studentske prakse u opštinskim sudovima sproveden tokom novembra

Evropsko udruženje studenata prava (ELSA) i Pravni fakultet u saradnji sa Mladim pravnicima Srbije, u periodu 01.-07. i 12.–19. novembra 2004. godine sproveli su projekat studentske prakse u svih pet opštinskih sudova u Beogradu. Projekat je predstavljao probu, čiji će rezultati poslužiti da se sačini konačan program studentske prakse. Cilj je da ona bude uvedena u redovan nastavni plan pravnih fakulteta u celoj zemlji, radi kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg obrazovanja studenata.

U ovom projektu mogli su da učestvuju studenti III i IV godine studija Pravnog fakulteta. Doc. dr Miodrag Jovanović, prodekan za nauku, i mr Monika Ninković, asistent, prisustvovali  su početku prakse naših studenata u Palati pravde.

<<nazad


Svečani početak novih specijalističkih studija ''Pravo energetike''

Na Pravnom fakultetu u školskoj 2004/2005. godini započele su nove poslediplomske specijalističke studije iz oblasti energetike pod nazivom “Pravo energetike”. Studije je 5. novembra otvorio Radomir Naumov, ministar rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije, a polaznike su sa programom rada i predavačima specijalističkih studija upoznali prof. dr Mirko Vasiljević, dekan Pravnog fakulteta i Branislava Lepotić-Kovačević, savetnik Ministra rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije. Uspeh u predstojećim studijama polaznicima su poželeli Emanuel Bergas, administrtor za Centralnu i Jugoistočnu Evropu Svetske agencije za energiju, kao i Aleksandar Kovačević, savetnik u Programu za razvoj Ujedinjenih nacija.

<<nazad


Obnovljen je Bilten Pravnog fakulteta Acta diurna.

Broj 1 je zabeležio događaje tokom meseca oktobra od značaja za Pravni fakultet i njegove članove.

 

<<nazad


Pozdravna reč Prof. dr Koste Čavoškog na svečanom početku
poslediplomske nastave 2004. godine
>>

<<nazad


Nagrada iz Fonda „Miodrag Jovičić“ prof. Stanovčiću

 

Na Pravnom fakultetu u Beogradu je 14. oktobra 2004. svečano  uručena nagrada iz Fonda „Miodrag Jovičić“ koja se jednom godišnje dodeljuje za značajan doprinos u oblasti ustavnog prava i političkog sistema. Fond je osnovan 2000. godine sa ciljem da očuva i unpredi izučavanje naučnih oblasti kojima se on bavi.
 

Uprava Fonda je na predlog stručnog žirija u sastavu prof. dr Stevan Vračar, prof. dr Kosta Čavoški i prof. dr Danilo Basta, donela odluku da nagradu za 2004. godinu dodeli akademiku Vojislavu Stanovčiću, redovnom profesoru Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.
 

U ime Pravnog fakulteta dobitnika nagrade i prisutne pozdravila je prodekan dr Olivera Vučić a predlog žirija je obrazložio prof. dr Danilo Basta.
 

Nagradu je uručila sestra Miodraga Jovičića i osnivač Fonda, gospođa Slavka Jovičić. Tom prilikom je akademik Stanovčić održao predavanje na temu: „O dva shvatanja legaliteta“.

 

 

   
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299