Основни задаци и циљеви Факултета

Основна функција Факултета је образовање кадрова за послове у области државне управе и привреде.

Задаци су:

– даљи развој Универзитета у Београду и самог Факултета;

– образовање на студијским програмима на сва три степена;

– стална интеракција са установама које се баве развојем правног система и укључивање студената и наставника у тај процес;

– давање одговарајућег доприноса развоју законодавства;

– припремање кадрова за специфичне профиле у области пословног права;

– развој научних дисциплина које се изучавају на Факултету;

– развој научног подмлатка у складу са потребама развоја правне науке;

– осавремењавање наставних метода за реализацију студијских програма;

– интеграција регионалних и глобалних мрежа знања и праксе у стварању и примени права; ;

– подстицање предузетништва и нивоа квалитета уговора у привреди;

– праћење нових појава и института у области упоредног привредног права и дисеминација одговарајућих информација кроз процесе перманентног образовања;

– подстицање научноистраживачког рада студената у свим областима које се на Факултету изучавају; – сарадња у извођењу наставних програма са образовним установама на регионалном нивоу, хармонизација програма у европском простору и други облици сарадње на међународном нивоу.

Циљeви су:

– што већа ефикасност студијских програма;

– модернизација садржине студијских програма до нивоа потпуне хармонизованости са елитним европским правним факултетима;

– функционална интеграција Факултета у европски простор кроз међусобну сарадњу са факултетима на реализацији програма.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве