Студије за иновацију знања

Студије за иновацију (специјализацију) знања – Пореско саветовање

Студије трају два семестра и обухватају 100 часова (предавања, вежбе, попуњавање пореских пријава, решавање случајева и др.). По завршетку Студија, полазници добијају уверење Факултета о похађању Студија, односно уверење о положеном завршеном испиту.

Студије за иновацију (специјализацију) знања – Право дигиталне имовине

У савременим условима коришћење интернета и информационих технологија постало је део свакодневног живота. Сведоци смо развоја тзв. блокчејн технологије, чије се откриће по значају упоређује са открићем интернета 80-их година прошлог века, будући да има неслућени потенцијал за примену у многим областима.

Студије за иновацију знања – „Усклађеност пословања“ (Compliance)

Усклађено пословање (енг. Compliance) као један од пословних принципа и стратешких циљева у пословању привредних субјеката, као и функција контроле усклађености пословања као организациони део система унутрашњих контрола задужен да идентификује и надзире ризике који настају као последица неусклађеног пословања, препознати су као неопходни предуслови за одрживо и успешно пословање привредних субјеката и напредак друштва у целини.

Студије за иновацију знања „Јавни наступ и вештина преговарања“

Техничко-технолошки напредак, чијем прогресивном развоју сведочимо последњих деценија, поред користи неретко изазива и оскудност у изражавању. Стога се пред савремене људе као императив ставља овладавање вештином лепог, јасног, доброг и уверљивог говора.

Студије за иновацију знања „Нови производи осигурања, технолошке иновације и заштита корисника у осигурању“

У модерном друштву осигурање је изузетно користан и цењен производ. Оно је у експанзији, јављају се нови производи, користе се дигиталне иновације, усвајају нове пословне политике, а законодавац неуморно ради на уређењу корпоративних услова за обављање делатности, али и на унапређењу заштите корисника осигурања.

Студије за иновацију знања о представци пред Европским судом за људска права

У модерном друштву осигурање је изузетно користан и цењен производ. Оно јПрограмом студија обухваћене су како основе представке пред Европским судом, тако и теме чијим ће се изучавањем изградити и унапредити способности правница и правника да ваљано разумеју и исправно примене одредбе о људским правима из Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, али и стандарде и праксу Европског суда за људска права у одређеним областима.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 73 Јануар/ Јун 2023

Архиве