Нов квалитет у образовању ради родне равноправности – Стратешко партнерство за развој мастер студијског програма ПРАВО И РОД (LAWGEM)

Правни факултет Универзитета у Београду је, као координатор, добио Erasmus Plus KA203 пројекат – Стратешко партнерство у високом образовању, за пројекат: Нови квалитет образовања кроз образовање за родну равноправност  Стратешко партнерство за изградњу мастер студијског програма ПРАВО И РОДПројекат ће трајати три године.

Проф. Др Драгица Вујадиновић са Правног факултета, Универзитета у Београду је координаторка LAWGEM пројекта.

Чланови Конзорцијума су: Libera Universita Maria SS. Assunta di Roma, Department of Law – Lumsa University Palermo (Италија), Orebro University, School of Law, Psychology and Social Work (Шведска), Universitat des Saarlandes, Faculty of Law Europa-Institut (Немачка), Universidad de Cadiz (Шпанија).

Конзорцијум европских универзитета се окупио са циљем да питања родне равноправности буду интегрисана у студије права посредством заједничког мастер студијског програма ПРАВО И РОД. Овај пионирски академски подухват има за циљ да допринесе родно осетљивом  реконструсању свих релевантних области правничког знања. Читав процес и крајњи резултат би требало да допринесу унапређењу квалитета високог образовања и студија права на универзитетима из конзорцијума, а и шире.

Главни циљ LAWGEM пројекта је да се креира нови мастер програм ПРАВО И РОД, који ће на родно сензитиван начин преиспитати и артикулисати правничко образовање, и који ће обухватити кроз обавезне и опционе предмете све области правничког образовања и правне праксе, као и све ван-правне релеватне области – као што су економска анализа права, криминологија, социо-психолошке области истраживања и знања. Курикулуми мастер програма ПРАВО И РОД ће бити акредитовани на четири од пет чланица конзорцијума. Други интелектуални резултат LAWGEM пројекта ће бити Уџбеник, у коме ће бити садржани текстови за све поменуте обавезне и опционе предмете. У креирању силабуса и писању проблемских текстова за све предмете овог мастер студијског програма учествоваће наставници из свих чланица конзорцијума. Трећи интелектуални резултат ће бити формирање правне клинике за родну равноправност, која ће такође бити заједнички резултат чланица конзорцијума, и која ће бити саставни део курикулума. Ова правна клиника ће преко онлине платформе, такође, служити анализу релевантних правних случајева из дате области. Четврти интелектуални резултат ће бити онлине платформа за тзв. „доживотно учење“ (life-long-learning – LLL), која ће бити окренута и ка широј јавности и представљаће ресурс подстицања проширења свести о родној равноправности и побољшања знања и праксе у области борбе против свих форми родно засноване дискриминације, родно заснованог насиља и сексуалног узнемиравања. Пети интелектуални резултат ће бити упитник, који ће заједнички формулисати компетентни учесници пројекта из свих чланица конзорцијума, акоји ће обухватати разне проблеме везане за институционални, образовни и културолошки оквир академске заједнице. Упитник ће служити за емпиријско истраживање ставова наставног особља о питањима родне равноправности у читавом конзорцијуму, а у оквирима пројекта ће бити објављени резултати упоредне анализе добијених резултата за све чланице конзорцијума. Такође, упитник ће као инструмент за поменуту врсту емпиријског истраживања бити онлине доступан и за ширу академску јавност.

Потреба за родно осетљивим приступом у високом образовању уопште и у правничком образовању, произилази из стратешких опредељења и нормативних стандарда модерног међународног и националног права. Образовати студенте права (будуће адвокате, судије, тужиоце, државне службенике, чланове скупштине и органе владе) на родно осетљив начин представља инвестицију у боље законодавство и имплементацију владавине права. Овај приступ доприноси испуњењу суштине савремног права, а то је једнако поштовање и заштита права за сваког појединца, при чему идеја и пракса универзалних људских права подразумева и уважавање разлика, укључујући и заштиту женских права.

Циљ креираног, акредитованог и имплементираног мастер програма ПРАВО И РОД јесте да понуди родно сензибилисана адекватна знања и вештине за рад унутар правних и не-правних послова у свим областима права, политике, економије, медија, културе. Наравно, мастер програм ће директно служити и академским сврхама – за формирање компетентних кадрова за будући рад у универзитетском образовању у областима права и друштвено-хуманистичким наукама.

Интернет страница пројекта LAWGEM доступна је на адреси: http://lawgem.ius.bg.ac.rs

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве