Kонкурс за доделу материјалне помоћи Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића

ПРЕДЛОГ

Београд, 22. октобар 2021. године

    03-03 број:

На основу члана 7 Статута Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, број: 06-17568/14-12 oд 22. децембра 2011. године, Одбор Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, на сeдници одржаној 22. октобра 2021. године, донео је:

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ конкурса

За доделу материјалне помоћи Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу 35 (тридесетпет)једнократних материјалних помоћи у износу од по 50.000,00 динара, студентима Универзитета у Београду на студијским програмима из области правних и економских наука.

На Конкурс се могу пријавити студенти Универзитета у Београду уписани на основне, мастер и докторске академске студије, који су се у школској 2020/2021 години финансирали из буџета Републике Србије.

Члан 2.

            Критеријум за добијање материјалне помоћи је слабије материјално стање.

            Уколико два или више студената имају исту висину просечног месечног прихода по члану породице, предност ће имати студент са вишом просечном оценом свих положених испита из претходних година студија.

Члан 3.

            Студенти који су у школској 2020/2021 години били корисници других стипендија и материјалне помоћи, немају право на материјалну помоћ Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.

Члан 4.

            Потребна документација:

  • Пријава (Образац преузети у PDF формату са интернет странице Универзитета у Београду у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),
  • Уверење факултета о упису школске 2020/2021 године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
  • Уверење факултета о положеним испитима и просечној оцени свих положених испита из претходних година студија, закључно са школском 2020/2021,
  • Изјава о томе да студент није био корисник других стипендија и материјалне помоћи за школску 2020/2021 годину (Образац преузети у PDF формату са интернет странице Универзитета у Београду, у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),
  • Уверење надлежног општинског органа о просечном месечном приходу по члану породице студента за период јануар-јун 2021. године и
  • Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте.

Члан 5.

            Рок за подношење пријава је од 25. октобра до 30. новембра 2021.  године.

Члан 6.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком „За Конкурс Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Члан 7.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон:  (011) 3207-426 или на адресу popovm1@rect.bg.ac.rs.

Члан 8.

Избор кандидата за доделу материјалне помоћи врши Одбор Задужбине, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php, у делу „Стипендије и конкурси“.

Одбор може донети одлуку о додели већег броја материјалних помоћи уколико у моменту доношења одлуке за то постоје обезбеђена средства.

Члан 9.

На одлуку о додели материјалне помоћи студент има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК

                                                                                               ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ

                                                                                       _____________________________

                                                                                         проф. др Владимир Обрадовић

Пријава за доделу материјалне помоћи

Изјава

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве