Идентитетски преображај Србије

Радови објављени у серији зборника под називом Идентитетски преображај Србије представљају резултате истраживања спроведених у оквиру стратешког пројекта Правног факултета Универзитета у Београду. Континуиран процес који подразумева промену из постојећег у жељено стање, преображај у правним, политиколошким, социолошким, економским, историјским и другим елементима идентитета Републике Србије представља предмет интересовања стручне јавности.

Постојећи правни оквир Републике Србије, али и планирани правци његовог реформисања, могу у пракси довести до другачијих, често неприхватљивих резултата, а тиме и до негативних тенденција у индентитетском преображају Србије. Стога су истраживачи ангажовани на стратешком пројекту Правног факултета Универзитета у Београду настојали да идентификују факторе који се налазе изван позитивног легислативног оквира, али који поседују способност да на њега значајно утичу, као и да се критички осврну на важећа законска решења и понуде предлоге за њихово реформисање са циљем да се постигне ефикаснија правна заштита.

Свеобухватна анализа нормативних, али и практичних елемената релевантних одредби законодавства, уз поређење са упоредноправним решењима држава чланица и држава из региона, пружа смернице за даље поступање надлежних органа, нарочито у проналажењу начина да се примери лоше праксе сведу на најмању могућу меру. Посебан део зборника Идентитетски преображај Србије чине најуспешнији радови студената, који су мотивисани да унапређују аналитичко мишљење и изграђују правну аргументацију.

Архива

2020 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2020 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2019 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2019 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2018 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2018 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2017 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2017 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2016 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2016 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2015 – зборник радoва Идентитетски преображај Србије

2015 – зборник радoва Идентитетски преображај Србије

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве