Конкурс Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића за студенте докторских студија

На основу члана 7 Статута Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, број: 06-17568/14-12 oд 22. децембра 2011. године, Одбор Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, на сeдници одржаној 24. јануара 2024. године, донео је:

О Д Л У К У  О РАСПИСИВАЊУ конкурса за учешће Задужбине миливоја јовановића и луке ћеловића У трошковима школарине студената Докторских академских студија За школску 2023/2024. Годину

Члан 1.

Расписује се Конкурс за учешће у трошковима школарине 3 (три) студента докторских академских студија Универзитета у Београду, на акредитованим студијским програмима из области правних и економских наука, а које припадају пољу друштвено-хуманистичких наука, за школску 2023/2024. годину.

Члан 2.

Учешће у трошковима школарине у износу од 60.000,00 динара доделиће се из средстава Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.

Члан 3.

На Конкурс се могу пријавити студенти докторских академских студија Универзитета у Београду на акредитованим студијским програмима из области правних и економских наука, а које припадају пољу друштвено-хуманистичких наука, са просечном оценом свих положених испита из основних и мастер академских студија: најмање 9,00.

Члан 4.

            На Конкурсу немају право учешћа студенти који су за школску 2023/2024. годину добили средства за финансирање докторских академских студија из буџета Републике Србијe или факултета и других установа и институција.

Члан 5.

Потребна документација:

  1. Пријава (Образац преузети у PDF формату са интернет странице Универзитета у Београду у делу „Стипендије и конкурси“, https://www.bg.ac.rs/stipendije-i-konkursi/),
  2. Уверење о студирању докторских академских студија,
  3. Уверење факултета о дипломирању са списком и просечном оценом свих положених испита из основних и мастер академских студија,
  4. Библиографија објављених радова са категоризацијом.
  5. Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте (без чипа).

Поднета конкурсна документа се не враћају.

Члан 6.

            Рок за подношење пријава је од 29. јануара до 29. фебруара 2024. године.

            Пријаве се подносе факултетима на којима су кандидати уписали докторске академске студије.

Члан 7.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Служби за универзитетску и задужбинску имовину Универзитета у Београду, на телефон: (011) 3207-426 или на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Члан 8.

Обраду пријава са пратећом документацијом врше факултети на којима су кандидати уписали докторске академске студије, који предлоге за доделу средстава достављају на одлучивање Одбору Задужбине.

Члан 9.

Избор кандидата за доделу средстава за учешће у трошковима школарине врши Одбор Задужбине, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду https://www.bg.ac.rs/stipendije-i-konkursi/, у делу „Стипендије и конкурси“.

Уколико два или више кандидата имају исту просечну оцену, критеријум за избор ће бити број и категорија објављених научних радова.

Одбор може донети одлуку о додели већег броја учешћа у трошковима школарине уколико у моменту доношења одлуке за то постоје обезбеђена средства.       

Члан 10.

На одлуку о додели учешћа студент има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке. Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација и исти се доставља или непосредно на адресу Задужбине, Београд, Студентски трг 1, или на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК

                                                                                               ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ

                                                                                       _____________________________

                                                                                         проф. др Владимир Обрадовић

Пријава за конкурс

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве